OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań

Komentarze

Transkrypt

OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań
OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych
przez Gminę Lubsko
w 2010 r.
Podstawa prawna: art. 13 ust.1 i ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie. ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
I.
W związku z art. 4 ust.1 pkt. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
BURMISTRZ LUBSKA OGŁASZA OTWARTY KONKURSY NA WSPIERANIE
WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE EDUKACJI, OŚWIATY I
WYCHOWANIA .
1. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŜy z terenu gminy Lubsko
– Kwota dofinansowania 2.000,00 zł
2. Organizacja wypoczynku letniego na terenie gminy Lubsko pod hasłem „ Po pracy i
trudzie – nie mówimy nudzie” - Kwota dofinansowania 1.500,00 zł
3. Organizacja wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieŜy ze szkół podstawowych i
gimnazjalnych z terenu gminy Lubsko - Kwota dofinansowania 8.000,00 zł
4. Organizacja XVII Letniego Obozu Rekreacyjno – Sportowego
- Kwota dofinansowania 2.000,00 zł
5. Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieŜy z terenów wiejskich gm. Lubsko
– Kwota dofinansowania 2.000,00 zł
6. Organizacja Gminnego Dnia Dziecka pod hasłem „ Dzień Dziecka dniem całej rodziny”
- Kwota dofinansowania 3.000,00 zł
7. Organizacja X Powiatowego Konkursu wiedzy wśród młodzieŜy gimnazjalnej w
zakresie ekologii, wiedzy o Unii Europejskiej, zdrowia .
– Kwota dofinansowania 1.000,00 zł
8. Organizacja działań na rzecz rozwoju talentów muzycznych dzieci i młodzieŜy
– Kwota dofinansowania 33.000,00 zł
9. Organizacja cyklu zajęć pod hasłem „Wielkanocny zając „ oraz „Wakacje w świetlicy” dla
najuboŜszej grupy dzieci z miejscowości Lubsko –Kwota dofinansowania 1.000,00 zł
10. Prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych na terenie gminy Lubsko ( wieś Górzyn, ,
miasto Lubsko) – kwota dofinansowania 15.000,00 zł
11. Organizacja wypoczynku letniego dla młodzieŜy PDD w Lubsku - kwota dofinansowania
1.000,00 zł
12. Organizacja warsztatów dla młodzieŜy niedostosowanej społecznie – kwota
dofinansowania 3.000,00 zł
13. Organizacja imprezy wiejskiej pod hasłem „Wspólny piknik rodzinny”- kwota
dofinansowania 2.000,00 zł
14. Organizacja zajęć dla dzieci wiejskich pod hasłem „ Lato – Zima 2010” - 2.000,00 zł
15. Organizacja Dnia Dziecka na terenie miasta Lubsko. - 1.000,00 zł
Ogólna kwota dotacji: 77.500,00 zł
Zadania powinny obejmować swoim działaniem dzieci i młodzieŜ z terenu gminy Lubsko w
zakresie edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieŜy, zakres rzeczowy przedstawiony w
ofercie powinien być zgodny z tematem zadania.
Gmina Lubsko zrealizowała w roku 2009r. 16 zadań podobnego rodzaju
na kwotę w wysokości : 91.000,00 zł
W 2010r. nierealizowano zadań podobnego typu.
II.
W związku z art. 4 ust.1 pkt. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
BURMISTRZ LUBSKA OGŁASZA OTWARTE KONKURSY NA WSPIERANIE
WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
I SPORTU .
1. Organizacja cyklu działań na rzecz popularyzacji gry w szachy na terenie gminy Lubsko.
- Kwota dofinansowania 9.000,00 zł
2. Organizacja Turnieju o Puchar Burmistrza Lubska w koszykówce
- Kwota dofinansowania 1.500,00 zł
3. Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Pracowników Oświaty i Członków Stowarzyszeń
- Kwota dofinansowania 1.500,00 zł
4. Organizacja Międzyszkolnej Ligii Strzeleckiej na terenie gm. Lubsko
- Kwota dofinansowania 2.000,00 zł
5. Organizacja Turnieju Piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
- Kwota dofinansowania 2.000,00 zł
6. Organizacja turniejów w ramach mistrzostw i ligi „Oyama Karate” w gm. Lubsko
- Kwota dofinansowania 5.000,00 zł
7. Organizacja VIII Memoriału imienia Neli Stadnik i Sławomira Woszaka
- Kwota dofinansowania 1.000,00 zł
8. Organizacja Turniejów Piłki Siatkowej dla dziewcząt i chłopców klas IV-VI
– Kwota dofinansowania 1.400,00 zł
9. Organizacja IV Edycji Ulicznej Koszykówki STREETBALL– 1. 000,00 zł
10. Organizacja Andrzejkowego Turnieju chłopców – kwota dofinansowania – 1.000,00 zł
11. Organizacja Cyklu Mityngów w Lekkiej Atletyce na terenie gminy Lubsko
- Kwota dofinansowania – 2.000,00 zł
12. Organizacja III Amatorskiego Turnieju Zespołów Cheerleaders o Puchar Burmistrza Lubska
– Kwota dofinansowania 1.000,00 zł
13. Organizacja działań propagujących uprawianie sportu amatorskiego poprzez uprawianie sztuk
walki w „ Ju-Jitsu ” - Kwota dofinansowania 6.600,00 zł
14. Organizacja cyklu zajęć w tenisie stołowym i karate na terenie wiejskim gm. Lubsko
- Kwota dofinansowania 6.000,00 zł
Ogólna kwota dotacji: 41.000,00 zł
Zadania w tym priorytecie powinny obejmować mieszkańców gminy Lubsko,
zakres rzeczowy przedstawiony w ofercie powinien być zgodny z tematem zadania
i skierowany powinien być na popularyzację kultury fizycznej na terenie gminy Lubsko a takŜe
rozwoju sportu amatorskiego.
Gmina Lubsko zrealizowała w roku 2009r. 16 zadań podobnego rodzaju
na kwotę w wysokości : 36.700,00 zł
W 2010r. nierealizowano zadań podobnego typu.
III.
W związku z art. 4 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
BURMISTRZ LUBSKA OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA WSPARCIE
WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI
WSPOMAGAJĄCEJ
ROZWÓJ
WSPÓLNOTY GMINNEJ,
PIELĘGNOWANIA
POLSKOŚCI I PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I
KULTUROWEJ .
1. Organizacja imprezy pod hasłem „Święto pieczonego kartofla”
- kwota dofinansowania 1.500,00 zł
2. Pomoc merytoryczno – finansowa dla zespołu Osieczanie – kwota dofinansowania 2.000,00 zł
3. Organizacja IV Festiwalu pod hasłem „ Mundurowo na ludowo”
- kwota dofinansowania 4.000,00 zł
4. Działania na rzecz rozwoju tradycji kulturowej poprzez popularyzację zespołu ludowego
„ Modry Len” - kwota dofinansowania 3.000,00 zł
5. Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki NoŜnej Miast Partnerskich
- kwota dofinansowania 2.500,00 zł
6. Organizacja imprez okazjonalnych dla seniorów z terenu miasta Lubsko na rok 2010
-kwota dofinansowania 9.000,00 zł
7. Organizacja III Festiwalu „Country” na terenie gminy Lubsko
- kwota dofinansowania 3.500,00 zł
8. Propagowanie rozwoju wspólnoty gminnej poprzez działania w zakresie wędkarstwa na terenie
gminy Lubsko – kwota dofinansowania 2.000,00 zł
9. Organizacja Dnia Seniora na terenie gm. Lubsko –kwota dofinansowania 3.000,00 zł
10. Organizacja Konkursu Szopki Noworocznej na terenie gm. Lubsko
kwota dofinansowania – 1.500,00 zł
11. Organizacja wystawy gołębi doŜynki gminne – kwota dofinansowania 2.000,00 zł
12. Organizacja konkursu piosenki pod hasłem ”Piosenka o Lubsku” – kwota dofinansowania
2.000,00
Ogólna kwota dotacji: 36.000,00 zł
Zadania w tym priorytecie powinny obejmować mieszkańców gminy Lubsko,
Zakres rzeczowy zadań przedstawiony w ofercie powinien być zgodny z tematem zadania i
skierowany na rozwój wspólnoty gminnej poprzez działania w zakresie pielęgnowania polskości,
tradycji , postaw obywatelskich na terenie gminy Lubsko. W zadaniu 12. - Organizacja
konkursu piosenki pod hasłem ”Piosenka o Lubsku” wykonawca zobowiązany jest do
ujęcia w zadaniu kwoty minimum 500,00 zł na nagrody dla uczestników konkursu.
Gmina Lubsko zrealizowała w roku 2009r. 15 zadań podobnego rodzaju
na kwotę w wysokości : 32.500,00 zł
W 2010r. nierealizowano zadań podobnego typu.
W związku z art. 4 ust.1 pkt. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
IV.
BURMISTRZ LUBSKA OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA WSPIERANIE
WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY .
1. Organizacja Festiwalu Muzyki Organowej w Lubsku
kwota dofinansowania –20.000,00 zł
2. Organizacja warsztatów w ramach edukacji teatralnej dla młodzieŜy z terenu gm. Lubsko
- kwota dofinansowania - 1.500,00 zł
3. Organizacja nauki tańca towarzyskiego w miejscowości Górzyn.
kwota dofinansowania - 3.000,00 zł
4. Cykl działań na rzecz rozwoju kultury w zakresie poezji oraz śpiewu na terenach wiejskich
kwota dofinansowania- 1.000,00 zł
5. Cykl działań na rzecz tradycji wielkanocnych oraz kultury na terenie wiejskim
kwota dofinansowania 1.000,00 zł
6. Organizacja Konkursu plastycznego „ Lubsko sprzed lat w malarstwie rzeźbie i fotografii
- kwota dofinansowania 4.000,00 zł
7. Organizacja Festiwalu Piosenki Harcerskiej - kwota dofinansowania 2.000,00 zł
8. Organizacja Lubuskiego Festiwalu Artystycznego –Scena Specjalna
- kwota dofinansowania 2.000,00 zł
Ogólna kwota dotacji: 34.500,00 zł
Zadania w tym priorytecie powinny obejmować mieszkańców gminy Lubsko,
zakres rzeczowy przedstawiony w ofercie powinien być zgodny z tematem zadania
i skierowany powinien być na popularyzację kultury na terenie gminy Lubsko
Gmina Lubsko zrealizowała w roku 2009r.8 zadań podobnego rodzaju
na kwotę w wysokości : 28,500,00 zł
W związku z art. 4 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
V.
BURMISTRZ LUBSKA OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA WSPIERANIE
WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI
WSPOMAGAJCEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE .
1. Organizacja w Lubsku Regionalnego Dnia Treningowego Aktywności Motorycznej
kwota dofinansowania - 1.200,00 zł
3. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem poprzez organizację w Lubsku „Dnia
Głuchego” – kwota dofinansowania 1.500,00 zł
4. Organizacja imprezy integracyjnej osób niepełnosprawnych pod hasłem „ Przyjaźnie nie mają
granic” - kwota dofinansowania 1.000,00 zł
5. Organizacja IX Sportowo-Rekreacyjnej Majówki - kwota dofinansowania 2.000,00 zł
6. Rehabilitacja nowoociemniałych dzieci i dorosłych.- kwota dofinansowania 2.500,00 zł
7. Obchody „Dnia Białej Laski”- kwota dofinansowania 1.500,00 zł
8. Organizacja Festiwalu Dzieci Niepełnosprawnych na terenie gminy Lubsko
– kwota dofinansowania 15.000,00 zł
Ogólna kwota dotacji: 24.700,00 zł
Zadania w tym priorytecie powinny obejmować mieszkańców gminy Lubsko,
zakres rzeczowy przedstawiony w ofercie powinien być zgodny z tematem zadania
i skierowany powinien być na działalność wspomagającą osoby niepełnosprawne na terenie
gminy Lubsko
Gmina Lubsko zrealizowała w roku 2009r. 6 zadań podobnego rodzaju
na kwotę w wysokości : 25,500,00 zł
W 2010r. nierealizowano zadań podobnego typu.
VI.
Zasady przyznawania dotacji.
Wnioski mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności poŜytku publicznego i
o wolontariacie działające na terenie miasta i gminy Lubsko lub realizujące projekty na rzecz
miasta i gminy Lubsko.
Organizacje nie muszą posiadać statusu organizacji poŜytku publicznego.
Dotacje zostaną przyznane organizacji, która złoŜy stosowną ofertę. Oferta ta powinna być
przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2005 r. Nr 264 , poz. 2207) i w
szczególności powinna zawierać:
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji ;
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę , w zakresie którego
dotyczy zadanie ;
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie
zadania , a w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego
zadania z innych źródeł ;
- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs otrzyma środki finansowe na podstawie
umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Lubska a daną organizacją.
Nadzór nad realizacją projektu prowadzić będzie upowaŜniony przez Burmistrza Lubska
pracownik Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Wzory wniosku są do pobrania ze strony internetowej www.bip.lubsko.pl lub w Urzędzie
Miejskim w Lubsku Plac Powstańców Wlkp. 3 . ( pokój nr 30 lub 31, II p.)
Wnioski niekompletne lub złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane .
Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych regulują przepisy ustawy o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie .
VII.
Terminy i warunki realizacji zadania.
Zadanie powinno być realizowane w całości do 31 grudnia 2010 roku. Organizacja składająca
ofertę powinna posiadać odpowiednie do tego celu wyposaŜenie oraz dysponować zasobami
kadrowymi potrzebnymi do realizacji zadania.
VIII.
Termin składania ofert.
Od dnia 12.01.2010 dnia 15.02.2010 roku do 15.00 godz.
IX.
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
W ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert Burmistrz Lubska ogłosi decyzję o
wsparciu realizacji zadania wybranej organizacji.
Lista podmiotów wybrana przez Burmistrza Lubska do realizacji zadnia publicznego
wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubsku a takŜe umieszona
zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubsko.
Przy ocenie wniosków o wsparcie zadania będą brane pod uwagę :
- moŜliwości realizacji zadania ;
- kalkulacja kosztów realizacji zadania;
- posiadane środki własne i wnioskowana kwota;
- zaangaŜowanie wolontariuszy w realizację projektu;
- atrakcyjność programu,
- wcześniejsza współpraca z gminą Lubsko w realizacji wspieranego zadania .
X.
Informacje dodatkowe.
Ofertę konkursową na realizację wyŜej wymienionego zadania naleŜy przesłać na adres:
Urząd Miejski w Lubsku 68-300 Lubsko pl. Wolności 1 lub złoŜyć osobiście w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Lubsku w zamkniętej kopercie, pod rygorem niewaŜności w
nieprzekraczalnym terminie do 15.02.2010 roku do godz. 15.00 z adnotacją :
„Konkurs Ofert – Organizacje Pozarządowe.”
Nazwa zadania zgodna z nazwą zawartą w Konkursie ofert na zadania publiczne
Numer priorytetu który jest zawarty w Konkursie ofert na zadania publiczne.