Co wtorek ogłoszenia PKP SA NIERUCHOMOŚCI

Komentarze

Transkrypt

Co wtorek ogłoszenia PKP SA NIERUCHOMOŚCI
Co wtorek ogłoszenia PKP S.A. NIERUCHOMOŚCI znajdziesz na stronach KOMUNIKATY i na rp.pl i parkiet.com
Cena wywoławcza nieruchomości: 300 000,00 zł netto
Wadium: 30 000,00 zł Postąpienie: 3 000,00 zł
Aby przejść bezpośrednio na stronę oferty zrób zdjęcie tego
kodu swoim telefonem używając dowolnej aplikacji typu
UpCode, którą możesz za darmo pobrać z Internetu.
Do wylicytowanych cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przedmioty przetargów można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.06.2012 r. o godz. poz. 1. 10.00, poz. 2. 11.00,
poz. 3. 12.00, poz. 4. 13.00, w Biurze Oddziału w Olsztynie przy ul. Marii
Zientary-Malewskiej 24b w sali konferencyjnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto w terminie
do dnia 15.06.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia
o przetargu zamieszczonego na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpnieruchomości.pl.
Informacji na temat przetargu, w tym dotyczące numeru konta do wpłaty wadium,
udziela PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku
Biuro w Olsztynie (pok. 105, 106), tel. 89 677 54 04, 693 132 572, e-mail:
[email protected], [email protected], [email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W WARSZAWIE
UL. ARMATNIA 14, 01 – 246 WARSZAWA
ZAPRASZA DO ROKOWAŃ W SPRAWIE SPRZEDAŻY:
nieruchomości położonej w Poniatowie, woj. łódzkie, na którą składa się
prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji
jako działka nr 158/2, obręb 0017 Poniatów o pow. 2 800 m2
wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy
Nieruchomość będącą przedmiotem rokowań można oglądać po uprzednim
uzgodnieniu terminu ze Sprzedającym.
Cena minimalna nieruchomości: 100 000,00 zł netto
Zaliczka: 10 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłata zaliczki na rachunek
bankowy 26 1140 1010 0000 3075 6900 1011 do dnia 25.06.2012 r.
Za datę wpłaty zaliczki przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego
Sprzedającego.
Odpowiedzi na zaproszenie do rokowań należy złożyć w zamkniętych kopertach
do dnia 19.06.2012 r. na adres: Ogłaszającego – Wydział Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami II w Łodzi ul. Tuwima 28, z dopiskiem „Rokowania
na sprzedaż nieruchomości w Poniatowie”.
Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 28.06.2012 r. o godz. 10.00
w siedzibie Wydziału Marketingu i Obrotu Nieruchomościami II w Łodzi,
ul. Tuwima 28, VII p., sala konferencyjna.
Bezpośrednio po rozpatrzeniu złożonych odpowiedzi, Komisja do spraw
rokowań poinformuje uczestników, które odpowiedzi zostały dopuszczone
do ustnej części rokowań.
Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania zaliczana
jest na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku zaliczki, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z wyboru nabywcy określone są
w Regulaminie rokowań.
Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w regulaminie rokowań.
Ogłoszenie o zaproszeniu do rokowań i Regulamin rokowań zamieszczone są
na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkp-nieruchomosci.pl
Ogłaszający zastrzega sobie prawo: wyboru jednego lub kilku podmiotów,
z którymi podejmuje rokowania, odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny,
przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie, przedłużenia
terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie, zamknięcia
rokowań bez wybrania Nabywcy.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami II w Łodzi, tel.: (42) 205 55 29.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W WARSZAWIE
UL. ARMATNIA 14, 01-246 WARSZAWA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
1. Nieruchomości niezabudowanej położonej w Lewickie Stacja,
województwo podlaskie, na którą składa się prawo użytkowania
wieczystego gruntu oznaczonego działką nr ewidencyjny 32/8, obręb 17
Juchnowiec Kościelny o pow. 0,0934 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 25 000,00 zł netto
Wadium: 2 500,00 zł Postąpienie: 300,00 zł
Do ceny sprzedaży zostanie dodatkowo doliczona jednorazowa odpłatność
z tytułu służebności przechodu i przejazdu przez działkę 32/7.
2. Nieruchomości niezabudowanej położonej w Lewickie Stacja,
województwo podlaskie, na którą składa się prawo użytkowania
wieczystego gruntu oznaczonego działką nr ewidencyjny 32/9, obręb 17
Juchnowiec Kościelny o pow. 0,4868 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 95 000,00 zł netto
Wadium: 9 500,00 zł Postąpienie: 1 000,00 zł
Do ceny sprzedaży zostanie dodatkowo doliczona jednorazowa odpłatność
z tytułu służebności przechodu i przejazdu przez działkę 32/7.
Do wylicytowanych cen sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przedmioty przetargów można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.06.2012 r. o godz. poz. 1-10.00, poz. 2-11.00
w siedzibie Ogłaszającego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 15.06.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 60 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią
ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A.
– www.pkp-nieruchomości.pl.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami, tel. (22) 474 60 71, fax (22) 474 65 96, adres e-mail:
[email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W WARSZAWIE
UL. ARMATNIA14, 01-246 WARSZAWA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości niezabudowanej położonej w Płońsku przy ul. Towarowej 9,
powiat płoński, woj. mazowieckie, na którą składa się
prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego
nr ewidencyjnym 1/35, obręb 0217 Miasto Płońsk, pow. 1 523 m2
W związku z przebiegającymi przez nieruchomość instalacjami energetycznymi
w akcie notarialnym zostanie zawarta służebność przesyłu na rzecz PKP
Energetyka S.A. i jej następców.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 84 000,00 zł netto
Wadium: 8 400,00 zł Postąpienie: 500,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie
Ogłaszającego (sala przetargowa 12).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 18.06.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 60 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią
ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A.
– www.pkp-nieruchomosci.pl.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami, tel. (22) 474 60 75, fax (22) 474 65 96, e-mail
[email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W WARSZAWIE
UL. ARMATNIA14, 01-246 WARSZAWA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kozienice,
gm. Kozienice M., woj. mazowieckie, na którą składa się
prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego działką
nr ew. 4412/19 obręb geodezyjny Kozienice o powierzchni 0.2343 ha
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 84 000,00 zł netto
Wadium: 8 400,00 zł Postąpienie: 900,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Ogłaszającego (sala przetargowa).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 15.06.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 60 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią
ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A.
– www.pkp-nieruchomosci.pl.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami, tel. (22) 474 60 75, fax (22) 474 65 96.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania
przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W KRAKOWIE
RONDO MOGILSKIE 1, 31-516 KRAKÓW
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości położonej na parterze budynku wielomieszkaniowego
w Miechowie przy ul. Buczka nr 8A, na którą składa się prawo własności
lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 48,27 m2, wraz
z pomieszczeniami przynależnymi piwnicy – 12,26 m2, pomieszczenia
gosp. – 5,18 m2 i WC – 1,14 m2 oraz udziałem wynoszącym 6685/21767
w częściach wspólnych budynku, oraz w prawie użytkowania wieczystego
działki nr 465/10 o pow. 0,0757 ha
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 75 000,00 zł netto
Wadium: 7 500,00 zł Postąpienie: 750,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.06.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Ogłaszającego, sala konferencyjna (nr 401).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto wskazane
w regulaminie przetar-gowym w terminie do dnia 08.06.2012 r.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przebicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią
ogłoszenia o przetargu zamieszczonego na stronie internetowej PKP SA
– www.pkpnieruchomosci.pl i dzienniku Rzeczpospolita – cz. Komunikaty,
a także treścią §10, §11 i § 20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 11 września 2009r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania
przez PKP SA przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych
(Dz. U. z 2009r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez
PKP S.A. przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych.
Informacji na temat przetargu, w tym dotyczące numeru konta do wpłaty wadium,
udziela Ogłaszający, tel. 12 393 18 38 lub 12 393 18 06.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W POZNANIU
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 8, 61-875 POZNAŃ
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
1. Nieruchomości położonej w Orchowie przy ul. Dworcowej 1, na którą
składa się prawo własności lokalu mieszkalnego nr 3 o pow.
użytkowej 50,20 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicą
o pow. 11,20 m2 i pomieszczeniem gospodarczym o pow. 7,40 m2 oraz
udział wynoszący 688/3253 w częściach wspólnych budynków oraz
w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 87/1, Obręb 0003
Orchowo.
Cena wywoławcza nieruchomości: 73 000,00 zł netto
Wadium: 7 300,00 zł Postąpienie: 1 000,00 zł
2. Nieruchomości położonej w Babiaku przy ul. Dworcowej 27, na którą
składa się prawo własności lokalu mieszkalnego nr 3 o pow.
użytkowej 42,00 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicą
o pow. 6,10 m2 i pomieszczeniem gospodarczym o pow. 6,90 m2 oraz
udział wynoszący 550/2803 w częściach wspólnych budynków oraz
w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 322/11 oraz 322/5,
Obręb 0026 Polonisz.
Cena wywoławcza nieruchomości: 56 500,00 zł netto
Wadium: 5 650,00 zł Postąpienie: 1 000,00 zł
Do wylicytowanych cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przedmioty przetargów można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Przetargi odbędą się w dniu 20.06.2012 r. o godz. poz. 1 – 10.00,
poz. 2 – 11.00 w siedzibie Ogłaszającego, pokój 350.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto wskazane
w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 17.06.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia.
Wadium przepada na rzecz PKP S.A. w przypadkach określonych
w Regulaminie przetargowym.
KRS 0000019193 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy – XII Wydz. Gosp., REGON 000 126 801, NIP 525-00-00-251, Kapitał zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł w całości wpłacony