PKP S

Komentarze

Transkrypt

PKP S
PKP S.A.
ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
w Katowicach
40-012 Katowice ul. Dworcowa 3
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
niezabudowanej nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Traugutta, na którą składa się prawo
użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji jako działka nr 373/14, o pow. 0,2314 ha,
obręb 0021 Centrum oraz 1/13 udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego
geodezyjnie jako działka nr 373/21 o pow. 0,4700 ha, obręb 0021 Centrum, oraz 1/13 udziału w
nawierzchni asfaltowej drogi położonej na działce 373/21.
Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy.
Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z w/w umowy przechodzą na nabywcę z chwilą sprzedaży
nieruchomości zgodnie z art. 678 Kodeksu Cywilnego.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 300 000,00 zł netto
Wadium: 30 000,00 zł
Postąpienie: 3 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu
sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.04.2014r o godz. 11.00 w siedzibie
Ogłaszającego, pokój 252 .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału wskazane
w Regulaminie przetargowym z podaniem Nr POSTĘPOWANIA: 1003/KNDS/177 w terminie do dnia
22.04.2014r
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane zostanie na poczet
ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego oraz utraty
praw wynikających z przybicia określone są w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 6 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi
w Regulaminie przetargowym, informacji przetargowej oraz treścią ogłoszenia o przetargu
zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpsa.pl, a także treścią § 10, § 11, § 20
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu i trybu
organizowania przez PKP SA przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 155, poz. 1231).
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Sprzedaży Nieruchomości w Katowicach, tel. 32/710 62
28, [email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Sporządziła: Grażyna Kubicka
Wydział Sprzedaży Nieruchomości
e-mail:[email protected]
 (032) 710-62-28

Podobne dokumenty