Opis szkolenia Dane o szkoleniu Program

Komentarze

Transkrypt

Opis szkolenia Dane o szkoleniu Program
BDO - informacje o szkoleniu
Opis szkolenia
Dane o szkoleniu
Kod szkolenia: 1023016
Temat: Dokonywanie rozliczeń płacowych w 2017r.z uwzględnieniem zmian przepisów
23 Styczeń Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 1023016
Koszt szkolenia: 430.00 + 23% VAT
Program
- Zapoznanie uczestników ze zmianami w 2017 roku dotyczącymi:
- Minimalnego wynagrodzenia za pracę
- Podatku dochodowego od osób fizycznych
- Zapoznanie z nową wykładnią - dotyczącą obniżenia składki zdrowotnej
- Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących dokonywania potrąceń, ustalania wynagrodzenia urlopowego oraz problemów
w rozliczaniu nadgodzin
1. Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę od 2017 r.
i
- minimalne wynagrodzenie dla pracownika; co z wynagrodzeniem w pierwszym roku pracy, składniki podlegające
niepodlegające uwzględnieniu przy obliczaniu wynagrodzenia, wpływ zmiany wysokości płacy minimalnej na
dokonywanie rozliczeń płacowych, wypłata wyrównania do poziomu płacy minimalnej pomimo tego, że wynagrodzenie
pracownika zostało określone w stałej miesięcznej wysokości na poziomie minimalnego wynagrodzenia
- minimalne wynagrodzenie dla zleceniobiorcy; minimalna stawka za godzinę pracy, pojęcie przyjmującego
zlecenie
lub świadczącego usługi, brak możliwości zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki
godzinowej, obowiązek dokonywania wypłaty w formie pieniężnej, obowiązek wypłacania wynagrodzenia co najmniej
raz w miesiącu, potwierdzanie liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług, przechowywanie
dokumentów, uprawnienia PIP, wyłączenia w zakresie stosowania przepisów o minimalnej stawce godzinowej 2. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek - nowa wykładnia
- zmiana wykładni w zakresie obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek w przypadku wypłaty
zasiłku lub składnika niestanowiącego podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne; przykłady 3. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017
BDO - informacje o szkoleniu
-
nowa skala podatkowa
stosowanie kwoty wolnej od podatku przy sporządzaniu listy płac dla pracownika od stycznia 2017
niestosowanie ulgi podatkowej na wniosek pracownika przy poborze miesięcznych zaliczek na podatek
preferencyjny sposób poboru zaliczki od przychodu pracownika - zasady składnia oświadczeń
wybrane świadczenia na rzecz pracowników a obowiązek podatkowy i składkowy w świetle najnowszej wykładni 4. Dokonywanie potraceń z wynagrodzenia, zasiłków, świadczeń z ZFŚS
- zmiany w zasadach rozstrzygania zbiegu egzekucji wprowadzone od 8 września 2016 r.
- potrącenia z wynagrodzenia za pracę, z zasiłków, ze świadczeń z ZFŚS oraz z wynagrodzenia z umów
cywilnoprawnych
- ustalanie kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia i z zasiłków - praktyczne metody dokonywania potrąceń w przypadku zbiegu potrąceń
- potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy (absencja krótko i długoterminowa)
5. Ustalanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
- składniki wynagrodzenia uwzględniane i niepodlegające uwzględnieniu w podstawie wymiaru wynagrodzenia
urlopowego
- zmiana warunków wynagrodzenia i jej wpływ na podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego
- zasady uzupełniana podstawy ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
- ustalanie wynagrodzenia za inne okresy niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do
wynagrodzenia
6. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku - zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub
inne
- składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego - zasady uzupełniania wynagrodzenia
- podstawa wymiaru zasiłku w miesiącu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek
- zmiana warunków zatrudnienia i jej wpływ na podstawę wymiaru zasiłku
- dodatki z tytułu przekroczenia średnio-tygodniowych norm czasu pracy w podstawie wymiaru zasiłku
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z pracownikiem w podstawie wymiaru zasiłku
- składniki wypłacane za okres absencji chorobowej i minimalna podstawa wymiaru zasiłku
7. Gdzie napotykamy problemy rozliczając nadgodziny - rozliczenie wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika w trakcie okresu
rozliczeniowego
- terminy wypłaty; normalnego wynagrodzenia, dodatków z tytułu przekroczeń dobowych i średnio-tygodniowych
w
wydłużonych okresach rozliczeniowych
- wpływ pojęcia "doby pracowniczej" na dokonywanie rozliczeń po zmianie przepisów o czasie pracy
- zasady rekompensaty pracy nadliczbowej; na wniosek i bez wniosku pracownika, wykonywanej w dniu roboczym
i
wolnym od pracy
- kwalifikacja godzin nadliczbowych przepracowanych pomiędzy dobami pracowniczymi
- godziny nadliczbowe pracowników mobilnych
- rozliczanie nadgodzin niepełnoetatowca
BDO - informacje o szkoleniu
8. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia Prowadzący
Aldona Salamon
specjalista prawa pracy i zarządzania personelem, absolwentka studiów podyplomowych o kierunkach: prawo
pracy, prawo ubezpieczeń społecznych i gospodarczych, zarządzanie personelem. Doświadczony praktyk z
wieloletnim stażem pracy w dziale personalnym, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem
pracy, wynagrodzeniami oraz z prawem ubezpieczeń społecznych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie
naliczania wynagrodzeń (od podstaw oraz dla zaawansowanych) oraz prawa ubezpieczeń społecznych.
Współautorka i autorka wielu publikacji oraz licznych tekstów tematycznych.
Informacje organizacyjne
Kalendarz zajęć:
Informacje i zgłoszenia