0,10 MB - Komunikaty

Komentarze

Transkrypt

0,10 MB - Komunikaty
Co wtorek ogłoszenia PKP S.A. NIERUCHOMOŚCI znajdziesz na stronach KOMUNIKATY i na rp.pl i parkiet.com
Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej działki 1/82, obręb Siedlce
będącej własnością PKP S.A. w akcie notarialnym dotyczącym sprzedaży
prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości będzie
zastrzeżone na rzecz każdoczesnego właściciela/użytkownika wieczystego
działki 1/82, obręb 121 Siedlce prawo służebności gruntowej polegającej
na prawie przechodu i przejazdu przez działkę 1/79, obręb 121 Siedlce.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 24 500,00 zł netto
Wadium: 2 500,00 zł Postąpienie: 300,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT zgodnie
z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie
Ogłaszającego, sala przetargowa.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 18.03.2013 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację
zaliczane zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 60 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz
treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej
PKP S.A. – www.pkp-nieruchomości.pl.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Sprzedaży Nieruchomości
w Warszawie, tel. 607 200 934, fax (22) 474 65 96, e-mail:
[email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W WARSZAWIE
01-246 WARSZAWA, UL. ARMATNIA 14
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Kolejowej,
na którą składa się prawo własności lokalu użytkowego
oznaczonego numerem 5 stanowiącego garaż o powierzchni
użytkowej 16,61 m2 wraz z udziałem w wielkości 0,042136
w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1/78 i 1/79
z obrębu 121 Siedlce o łącznej pow. 0,1769 ha
Nieruchomość objęta jest umową najmu.
W akcie notarialnym dotyczącym sprzedaży, na rzecz TK Telekom Sp. z o.o.
oraz PKP Energetyka S.A. i ich następców prawnych zostaje ustanowiona
nieograniczona czasowo służebność przesyłu.
Z uwagi na przebieg sieci wodociągowej, będącej własnością PKP S.A.
w akcie notarialnym dotyczącym sprzedaży prawa użytkowania wieczystego
przedmiotowej nieruchomości będzie zastrzeżone na rzecz PKP S.A. i jej
następców prawnych prawo służebności przesyłu.
Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej działki 1/82, obręb Siedlce
będącej własnością PKP S.A. w akcie notarialnym dotyczącym sprzedaży
prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości będzie
zastrzeżone na rzecz każdoczesnego właściciela/użytkownika wieczystego
działki 1/82, obręb 121 Siedlce prawo służebności gruntowej polegającej
na prawie przechodu i przejazdu przez działkę 1/79, obręb 121 Siedlce.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 24 000,00 zł netto
Wadium: 2 400,00 zł Postąpienie: 300,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2013 r. o godz. 10.30 w siedzibie
Ogłaszającego, sala przetargowa.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 18.03.2013 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację
zaliczane zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 60 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz
treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej
PKP S.A. – www.pkp-nieruchomości.pl.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Sprzedaży Nieruchomości
w Warszawie, tel. 607 200 934, fax (22) 474 65 96, e-mail:
[email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W WARSZAWIE
01-246 WARSZAWA, UL. ARMATNIA 14
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Kolejowej,
na którą składa się prawo własności lokalu użytkowego
oznaczonego numerem 7 stanowiącego garaż o powierzchni 16,53 m2
wraz z udziałem w wielkości 0,041933
w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1/78 i 1/79
z obrębu 121 Siedlce o łącznej pow. 0,1769 ha
Nieruchomość objęta jest umową najmu.
W akcie notarialnym dotyczącym sprzedaży na rzecz spółki TK Telekom Sp.
z o.o. oraz PKP Energetyka S.A. i ich następców prawnych zostaje
ustanowiona nieograniczona czasowo służebność przesyłu.
Z uwagi na przebieg sieci wodociągowej, będącej własnością PKP S.A.
w akcie notarialnym dotyczącym sprzedaży prawa użytkowania wieczystego
przedmiotowej nieruchomości będzie zastrzeżone na rzecz PKP S.A. i jej
następców prawnych prawo służebności przesyłu.
Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej działki 1/82, obręb Siedlce
będącej własnością PKP S.A. w akcie notarialnym dotyczącym sprzedaży
prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości będzie
zastrzeżone na rzecz każdoczesnego właściciela/użytkownika wieczystego
działki 1/82, obręb 121 Siedlce prawo służebności gruntowej polegającej
na prawie przechodu i przejazdu przez działkę 1/79, obręb 121 Siedlce.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 24 000,00 zł netto
Wadium: 2 400,00 zł Postąpienie: 300,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT zgodnie
z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2013 r. o godz. 11.30 w siedzibie
Ogłaszającego, sala przetargowa.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 18.03.2013 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację
zaliczane zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 60 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz
treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej
PKP S.A. – www.pkp-nieruchomości.pl.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Sprzedaży Nieruchomości
w Warszawie, tel. 607 200 934, fax (22) 474 65 96, e-mail:
[email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W WARSZAWIE
01-246 WARSZAWA, UL. ARMATNIA 14
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Kolejowej,
na którą składa się prawo własności lokalu użytkowego
oznaczonego numerem 4 stanowiącego garaż o powierzchni 16,61 m2
wraz z udziałem w wielkości 0,042136
w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1/78 i 1/79
z obrębu 121 Siedlce o łącznej pow. 0,1769 ha
Nieruchomość objęta jest umową najmu.
W akcie notarialnym dotyczącym sprzedaży, na rzecz spółki TK Telekom Sp.
z o.o. oraz PKP Energetyka S.A. i ich następców prawnych zostaje
ustanowiona nieograniczona czasowo służebność przesyłu.
Z uwagi na przebieg sieci wodociągowej będącej własnością PKP S.A.
w akcie notarialnym dotyczącym sprzedaży prawa użytkowania wieczystego
przedmiotowej nieruchomości będzie zastrzeżone na rzecz PKP S.A. i jej
następców prawnych prawo służebności przesyłu.
Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej działki 1/82, obręb Siedlce
będącej własnością PKP S.A. w akcie notarialnym dotyczącym sprzedaży
prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości będzie
zastrzeżone na rzecz każdoczesnego właściciela/użytkownika wieczystego
działki 1/82, obręb 121 Siedlce prawo służebności gruntowej polegającej
na prawie przechodu i przejazdu przez działkę 1/79, obręb 121 Siedlce.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 24 000,00 zł netto
Wadium: 2 400,00 zł Postąpienie: 300,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT zgodnie
z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2013 r. o godz. 9.30 w siedzibie
Ogłaszającego, sala przetargowa.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 18.03.2013 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację
zaliczane zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 60 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz
treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej
PKP S.A. – www.pkp-nieruchomości.pl.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Sprzedaży Nieruchomości
w Warszawie, tel. 607 200 934, fax (22) 474 65 96, e-mail:
[email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
CENTRALA PKP S.A. W WARSZAWIE
UL. SZCZĘŚLIWICKA 62, 00-973 WARSZAWA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
sprzedaż złomu pochodzącego z likwidacji
nieczynnych torów i budowli kolejowych zlokalizowanych
na terenie działania PKP S.A.
Oddziałów Gospodarowania Nieruchomościami
w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu
Szacowana ilość złomu przeznaczona do sprzedaży wynosi łącznie ok. 5,06
tys. ton złomu metali w klasach: N6 (szyny), W3 (akcesoria kolejowe), N5
(podkłady stalowe), N7 (konstrukcje stalowe), N10 (złom stalowy
pomieszany), ZZ1 (złom żeliwny), 1.01.1 i 1.04.1 (złom miedzi), 1.101.1
i 1.12.1 (złom mosiądzu), 4.02.3 (złom aluminium) i obejmuje pięć zadań:
Zadanie 1 – ok. 1116 ton, Zadanie 2 – ok. 1420 ton, Zadanie 3 – ok. 506 ton,
Zadanie 4 – ok. 1240 ton, Zadanie 5 – ok. 782 ton.
Oferent zobowiązany jest we własnym zakresie przeprowadzić rozbiórkę
infrastruktury kolejowej, zabezpieczyć załadunek i transport, zutylizować gruz,
podkłady kolejowe, fundamenty słupów i inne odpady oraz uporządkować
teren.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości: Zadanie 1 – 52 000,00 zł, Zadanie 2 – 60 000,00 zł, Zadanie 3
– 22 000,00 zł, Zadanie 4 – 53 000,00 zł, Zadanie 5 – 33 000,00 zł, na konto
Centrali PKP S.A. wskazane w materiałach przetargowych i przedłożenie
oryginału dowodu wpłaty najpóźniej do 26.02.2013 r. (godz. 15.00) lub
dostarczenie łącznie z ofertą do Komisji Przetargowej.
Komisja dopuszcza złożenie przez jednego nabywcę wyłącznie jednej oferty
cenowej (na jedno lub dowolną liczbę zadań).
Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w Regulaminie
przetargu oraz oferowane ceny jednostkowe netto (za 1 tonę), na wskazane
klasy złomu.
Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Sprzedaż złomu PKP S.
A” należy złożyć w:
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Zespół
ds. Sprzedaży Złomu, pok. 213, ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa,
w terminie do 26.02.2013 r. (do godz. 15.00).
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do 05.03.2013r.
Informacji na temat przetargu udziela PKP S.A. Centrala Departament
Ewidencji Nieruchomości, tel. (22) 47 49 391, 693 132 581
(fax: 22 47 49 284), gdzie zakupić można materiały przetargowe
po uiszczeniu wpłaty w wysokości 20,00 zł brutto, na rachunek Centrali
PKP S.A. nr: 64 1140 1010 0000 3075 6900 1006.
Komisja Przetargowa zastrzega sobie wycofanie jednego lub wszystkich zadań
lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
KRS 0000019193 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy – XII Wydz. Gosp., REGON 000 126 801, NIP 525-00-00-251, Kapitał zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł w całości wpłacony