Turcji

Komentarze

Transkrypt

Turcji
GrupaComeniusz oświęcimskiego
w Turcji.
,,Ekonomika''
Smakiikultura
Turcji
EDUKACJA. Turcyzajadatisięmóntei nieszczędzili
pochwał
uczniom.,Ekonomika''w Oświęcimiu,
którzy
przygotowaIi
tę ichtradypotrawę.
cyjnqnarodowQ
Był czas na prezentacje
poszczególnych krajóq
warcztaty,podczas których
tworzono wielojęzyczny
słoił,'rrik
nazw wybr anych ńół'
oraz z ajęciapr aktyczne.
Gospodarze
zadbaliń\Ą,niez
Zmilerzenie się z wykona- o
twyniemtradycyjnegotureckie- styczlly. skrqi
go daniabylojedrymz punk- nowq uęścAnW'
?
tów bogategoprogramupo- ptzgpru,utami,
Mannlewn Atabytu w Turcji młodzieiryPo- tilnka urap dua urctceemiaswiatowegoZespofunr 4 SzkÓł tpzkn CentlalnpJ
Arntolli:AuaEkonomiczno-Gastronomicz-msi Beiprlz,ąń.W
tamosnnlim
nych w ramachprojektuCo' spotkn,ła
nnsmitaniespdzianmenius 2009-2011,,Wyko-ka:utndzelnkalneufundawałg
rzystanie aromatycznych ńot wszgstkim uczestnikomproi przypraw w tradycyjnych jektu Comenius obiad
przepisach...
Uzupehijmy.że skłndnjarusĘ z regianalrlEch
m ó n t e t o m a l e ń k i eu s z k a potraw w zafutkouej częŚct
mlęsne.
Beipazari.NajwĘkszqi ni,uaW wyjeździeu dzialw zlęło pornnianąątra]$jq wizgtp u
szeŚcioro uczniów: Błrrtosz Turcji fuła"dwudniowa wE^
Płonką Bartosz Golik, Rafał cieczka do Kapadocji.peŁnej
Lisicki,KingaNapieraj,Jolanta pozostnłaści
po czgnngch unłlPajkuszi Joarna Kapustapod kanat:h i wgkutgch w skale
opieką nauczycielekMałgo- I""ościołath
z naskalłą4mimt
rzatv Klekot i Esterv Rzermo- lowidłpmieX i X] w.Zwi'e,deaKatódi, a .podę1rtrót*ała'.iń Iiśnru
takżem.irl.ftrJft
ri.,?..
GĆłfu
s z k u l aA n k a r aA r t a t u lLui s e i . nrc.suoistenTu2ermna uolObok gospodarzy w projekcie rrymFrułidral rlmeDein}flUĄ
pd"iernrle minsto.
uczestniczyli również rówie- 2}-piętrowe
Śnicy z Rumunii i Francji. - Ą7nruzemrzo!h'ltuthiutzgnił
Zosktliśmgniezwykle ciepło nam niespodziankę,zapewprzgwitani prcez goszczqce niajqc bezptatngwstę11do
mł:o
deieżrodzinEtureckie,oś- wszgstki,r:h
runesw. W trokae
wiotceając, że na czas wE- tegowjaedu mqli'vng więc
miang nasi uczniowiestają obokpotmw htreckirhpomar
się dla nich, jak ich wł'osn,a to}cże
kulm ę.folldari zuryuaj e
sEn czgcrtrka- opowiadaEste- tego krĘu - kontynuujeEstera
(Bl0
ro Rzenno-Katerla
Rzenno-Katerla

Podobne dokumenty