Taborem do Europy

Komentarze

Transkrypt

Taborem do Europy
TAI Press
0711126803201 Kurier Szczeciński - 3 z dnia 2007-11 -07
Romskie Spółdzielnie Socjalne
Taborem do Europy
SŁAWNO. Na zlecenie Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji
IOM w Genewie zrealizowano film „Taborem do Europy"
Dokazujący bardzo trudną drogę Romów przy zakładaniu Romskich
Spółdzielni Socjalnych. Film dokumentuje przełamywanie wielu
barier psychicznych, szczególnie lęku przed odpowiedzialnością
w przypadku niepowodzenia. Pokazuje też, jak Romowie
pokonywali bariery formalne.
- Romowie to bardzo dobrzy
pracownicy - mówi Mariola Sobocińska, menadżer spółdzielni
z ramienia IOM. - Gdy zakończy
się moja misja, będę spokojna, bo
oni sobie dadzą radę. W spółdzielni
pękają wszelkie negatywne stereotypy dotyczące Romów.
- W RAMACH Inicjatywy Wspól- w Sławnie aż 98 procent Romów nie
Film pokazano w sławieńskim
notowej EQUAL realizujemy projekt miało żadnego źródła utrzymania. kinie mieszkańcom i władzom
„Partnerstwo dla aktywizacji zawo- Często osoby te wchodziły na drogę miasta. Obejrzał go także widowej Romów poprzez narzędzia go- przestępstwa. Spółdzielnia - co po- cemarszałek województwa Jan
spodarki społecznej" - mówi Dorota kazano w filmie - wiele zmieniła.
Krawczuk.
Gołębiewska z IOM. - Projekt pozwo- Zatrudniamy na razie 10 osób
- O tej inicjatywie wiedziałem
lił nam na stworzenie czterech Rom- - mówi prezes spółdzielni Edward - podkreśla J. Krawczuk. - Zaskoskich Spółdzielni Socjalnych, z czego Sobolewski. - Wytwarzamy drew- czeniem dla mnie była otwartość,
dwie powstały w województwie za- no budowlane, tzn. belki, deski, z jaką Romowie mówili o swoich
chodniopomorskim. W Szczecinki! krawędziaki dla budownictwa. problemach. Największe wrażefunkcjonuje spółdzielnia Khetane, Zapotrzebowanie jest duże, toteż nie zrobiła na mnie scena nauki
a w Sławnie Kaszt Rom.
nie narzekamy. Dzięki IOM mamy pisania i składania liter w słowo
Przed utworzeniem spółdzielni maszyny i mamy pracę.
przez osoby dorosłe. Ci ludzie byli
dumni z nabycia tej umiejętności.
To dobrze rokuje na przyszłość.
Podobne poglądy wyrażali
mieszkańcy Sławna, którzy żyją z tą
społecznością od lat 60. W Sławnie
mieszka ok. 170 Romów. Do tej pory
było to środowisko hermetycznie
zamknięte. Teraz lody pękły. Sławieńscy Romowie, podobnie jak
szczecineccy, a także z innych miejscowości regionu swoim taborem
wjeżdżają do Europy.
-Nie możemy być pariasami Europy - mówi Roman Chojnactó, prezes
Związku Romów Polskich w Szczecinku, partner IOM w tym projekcie.
- Robimy wszystko, by przełamać
stare złe nawyki utrudniające życie.
Stawiamy na edukację młodzieży
I nie są to czcze słowa, gdyż obecnie już 90 procent dzieci romskich
Prezes spółdzielni Edward Sobolewski demonstruje prezesowi ZRP Romanowi realizuje obowiązek szkolny.
Chojnackiemu drewno zakupione za pierwsze zarobione pieniądze
Tekst ł fot. (bar)
Nieregularne
Śr. nakład 15000egz.
Zasięg lokalny
i* ź
s. 28