Warszawa, dnia 2002r - Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty

Komentarze

Transkrypt

Warszawa, dnia 2002r - Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty
Warszawa, dn.
GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
Andrzej Wojtyła
GIS-ZP-4444-89/KA/09
Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
- wszyscy -
Zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 (Cel
Operacyjny 1: Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu) oraz Programu Ograniczania
Zdrowotnych Następstw Palenia na lata 2009-2013 (Zadanie 3: Zapobieganie paleniu tytoniu
przez dzieci i młodzież – realizacja programów edukacyjnych propagujących modę na
niepalenie) Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia przygotował dwa
programy edukacyjne:
1. „Nie pal przy mnie, proszę”
- program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
2. „Znajdź właściwe rozwiązanie”
- program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkół podstawowych
i gimnazjów.
W załączeniu przesyłam „Ramowe założenia” realizacji edycji pilotażowej ww.
programów.
Zgodnie z ustaleniami na szkoleniu w dniach 4-6 listopada br. w Warszawie, z
kierownikami Działów/Oddziałów Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, w II semestrze
roku szkolnego 2009/2010 programy będą wprowadzane i realizowane w wybranych
szkołach na terenie każdej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej według potrzeb i
możliwości lokalnych.
Wydane przez Główny Inspektorat Sanitarny poradniki dla szkół ze szczegółowymi
założeniami i opisem scenariuszy zajęć, są aktualnie dostarczane do wojewódzkich stacji
sanitarno-epidemiologicznych. Poradniki te stanowią nakład nie tylko na rok bieżący, ale
także na następne lata realizacji programu w całym kraju (rozdzielnik materiałów w
załączeniu).
Uprzejmie proszę o przesłanie danych o liczbie szkół podstawowych i gimnazjów,
które przystąpią do realizacji ww. programów w roku szkolnym 2009/2010.
Proszę również o przesłanie danych wojewódzkich koordynatorów ww. programów
w terminie do 30 grudnia br., na adres: [email protected] wg poniższego schematu:
Lp. Województwo/Miasto
Imię i nazwisko
Dane teleadresowe
E-mail
koordynatora programu (adres; tel/fax)
Załączniki:
1.
Ramowe założenia programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”
2.
Ramowe założenia programu profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”
3.
Rozdzielnik - poradniki „Nie pal przy mnie, proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”