DODATKI MIESZKANIOWE Wymagane dokumenty

Komentarze

Transkrypt

DODATKI MIESZKANIOWE Wymagane dokumenty
DODATKI MIESZKANIOWE
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – Druk do pobrania
2. Zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku – Druk
do pobrania
3. Dochody wszystkich członków rodziny zamieszkujących z wnioskodawcą ( emerytury, renty, zasiłki
rodzinne, stypendia, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, dochody z pracy – za ostatnie
3 miesiące pomniejszone o koszty uzysku i składki ZUS.
4. Ostatni rachunek za energię elektryczną zawierający kilowatogodziny.
5. Oświadczenia o dochodach z prac dorywczych osób bezrobotnych - Druk do pobrania.
UWAGA! Właściciele domków jednorodzinnych są obowiązani dołączyć do wniosku dokument
potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej oraz stan techniczny budynku – zaświadczenie
Starostwa Powiatowego w Lublinie – Wydziału Infrastruktury i Budownictwa.
Opłaty:
Nie podlega.
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Garbów pokój nr 11 ( I piętro), Garbów 28, 21-080 Garbów, w godzinach
pracy Urzędu.
Informacje dotyczące dodatków mieszkaniowych - pokój nr 9 ( I piętro) UG Garbów.
Osoba odpowiedzialna: pani Teresa Lila Rozdoba, tel. 081 50-18-032
Termin i sposób załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Garbów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz.U. Nr 71, poz. 734)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych
( Dz. U. Nr 156, poz. 1817).
Uwagi:
Szczegółowe informacje o kosztach utrzymania mieszkania dla poszczególnych tytułów prawnych do
lokalu mieszkalnego określone są szczegółowo w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów:
„ § 2. 1. Podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego stanowią następujące rodzaje wydatków w
gospodarstwach domowych:
1) najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu, z wyjątkiem
wymienionych w pkt 2-5 - czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz opłaty za energię cieplną,
wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
2) członków spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli i najemców lokali w budynkach spółdzielni
mieszkaniowych - opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz koszty
eksploatacji i remontów, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za
wieczyste użytkowanie gruntów,
3) właścicieli lokali mieszkalnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za
odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z
wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
4) osób używających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność
oraz właścicieli domów jednorodzinnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu,
opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,
5) zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu
zamiennego lub socjalnego - odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty
za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, z wyłączeniem ubezpieczenia,
podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.”