Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza - NGO Kujawsko

Komentarze

Transkrypt

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza - NGO Kujawsko
PROGRAM SZKOLENIA
Termin szkolenia: 27 listopada (wtorek)
2012 r. godz. 9.00-16.00
„Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza”
Miejsce szkolenia: Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13, 87-100
Termin szkolenia: 27 listopada (wtorek) 2012 r. godz. 9.00-16.00
Toruń
1. Wstęp - zapoznanie uczestników szkolenia
2. Terminologia dot. wolontariatu
- określenie pojęcia wolontariusz, praca wolontarystyczna
- definicja wolontariatu
3. Charakterystyka wolontariusza i jego działań
- kto może zostać wolontariuszem
- obszary pomocy wolontariuszy.
4. Rekrutacja wolontariuszy
- indywidualny program woluntarystyczny
- opis stanowiska pracy wolontariusza
- formy i kanały promocji
5. Sposoby i zasady nagradzania wolontariuszy
- dlaczego ludzie decydują się na pracę wolontarystyczną?
- teorie motywacji
- w jaki sposób motywować?
6. Organizacja Przyjazna Wolontariuszom
7. Kontrakt oczekiwań wolontariusz – organizacja
- przedstawienie wzajemnych oczekiwań
- określenie warunków współpracy wolontariusz - organizacja
8. Sytuacje trudne we współpracy z wolontariuszami.
9. Prawne aspekty angażowania wolontariuszy.
Notka o trenerze:
Małgorzata Misztela -dyrektor Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie, trener I
stopnia Szkoły trenerów STOP, praktyk, ekspert w dziedzinie wolontariatu, uczestnik
seminariów ogólnopolskich i międzynarodowych dot. wolontariatu min. na Ukrainie,
Węgrzech, Irlandii, Stanach Zjednoczonych. Współinicjator Stowarzyszeń Fundusz Lokalny
w Kielcach, Fundacji Mam Marzenie, asesor w konkursach dot. min. wolontariatu w Fundacji
im. St. Batorego, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Programie Szkoła bez przemocy,
Ministerstwie Edukacji- Programie Otwarta Szkoła, PARP-ie w działaniu 2.2., członek
Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających przy CKS, m.st. Warszawy.
Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
(max 3 os. z jednej organizacji) . Z oferty mogą skorzystać, także osoby fizyczne z woj. kuj-pom.
Ilość miejsc ograniczona. Szkolenie trwa 8 godzin z przerwą na lunch. W przypadku
uczestniczenia pierwszy raz w szkoleniu w ramach projektu informujemy, że Państwo będą
zobowiązani przed zajęciami do wypełniania formularza i podania danych osobowych. Tym
samym staniecie się Państwo uczestnikami projektu i będziecie mogli uczestniczyć w innych
szkoleniach.
Szkolenie jest bezpłatne i jest realizowane w ramach projektu „Promocja ekonomii społecznej i
zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej” (POKL.07.02.02-04-010/10) przez Toruńskie
Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” oraz Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży. Strona
internetowa projektu i regulamin: www.ekonomia-spoleczna.com.pl
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne dokumenty