Prawo jazdy kat. C+E

Komentarze

Transkrypt

Prawo jazdy kat. C+E
Warunki realizacji szkolenia
 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia o nazwie „Prawo jazdy kat. C+E”,
wskazanego przez osobę uprawnioną - dla 2 osób bezrobotnych, realizowanego w ramach
projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II)”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie szkolenia – listopad 2016
 Miejsce realizacji szkolenia: do 70 km od siedziby Zamawiającego
 Przewidywana liczba godzin: 25
 Celem szkolenia ma być praktyczne przygotowanie osoby, ubiegającej się o uprawnienia do
kierowania pojazdami silnikowym w zakresie kategorii C+E prawa jazdy, do egzaminów
państwowych.
 W ramach organizacji szkolenia Wykonawca zobowiązany jest :

zapewnić prawidłowe przeprowadzenie zajęć praktycznych,

uwzględnić koszt egzaminu w cenie szkolenia,

wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z
powrotem następujących osób:

uczestników, którym nie przysługuje prawo do stypendium szkoleniowego,

uczestników, którzy w trakcie szkolenia podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową
lub działalność gospodarczą.

Podobne dokumenty