Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu
Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 8 dniowego (7 noclegów) turnusu rekreacyjnosportowego z elementami rehabilitacji społecznej dla grupy 15 osób w tym:
a) 9 osób niepełnosprawnych (w tym osoba niewidoma; brak osób poruszających się na wózku
inwalidzkim),
b) 2 opiekunów osób niepełnosprawnych,
c) 3 osoby pełnosprawne,
d) 1 opiekun grupy, osoba pełnosprawna.
2. Doświadczenie
Ośrodek powinien posiadać wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz
minimum pięcioletnie doświadczenie w realizacji turnusów dla osób niepełnosprawnych, w
szczególności dla osób ze schorzeniami:
a) zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
b) narządu wzroku,
c) upośledzenia narządu ruchu,
d) epilepsji,
e) układu oddechowego i krążenia,
f) układu pokarmowego,
g) układu moczowo-płciowego,
h) neurologiczne,
i) innego rodzaju: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego.
3. Termin turnusu
Preferowany termin turnusu 30.08-6.09.2014 (dopuszczalna jest zmiana terminu z
przesunięciem o 8 dni wcześniej/później). Wykonawca winien w formularzu ofertowym
wskazać dokładny termin zorganizowania turnusu.
4. Miejsce turnusu
W ośrodku znajdującym się w miejscowości położonej nad polskim morzem, przy czym:
a) odległość ośrodka do plaży morskiej maksymalnie – 350m ,
b) odległość miejscowości, w której znajduje się ośrodek – maksymalnie 400km od Płocka.
Podstawą obliczenia odległości (w kilometrach) będzie wyznaczenie trasy optymalnej
poprzez stronę internetową mapa.targeo.pl, przy czym miejscem początkowym jest Płock,
ul. Jachowicza, a końcowym adres Wykonawcy.
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby zajęcia
zajęcia umiejscowione były w tym samym Ośrodku w
którym zakwaterowani są uczestnicy.
5. Warunki
W ramach organizacji turnusu należy zapewnić:
a) zakwaterowanie wszystkich uczestników turnusu w jednym budynku. Planowany
przyjazd – ok. godz. 16:00,
b) zakwaterowanie w pokojach o dobrym lub wyższym standardzie: z balkonami, z pełnym
węzłem sanitarnym (łazienka i toaleta), łóżkami z pościelą, wyposażone m.in. w TV,
czajnik bezprzewodowy, szklanki, klimatyzację w pokojach,
c) jeżeli pokój wyposażony będzie w jedno dwuosobowe łoże dwa komplety pościeli (dwie
kołdry i dwie poduszki),
d) zakwaterowanie uczestników turnusu w pokojach (maksymalnie do drugiego piętra
włącznie) o następującej strukturze:
−
Pokój 3 osobowy- 2 pokoje
−
Pokój 2 osobowy – 4 pokoje (w tym jeden pokój na parterze dla osoby niewidomej
z opiekunem)
−
Pokój 1 osobowy – 1 pokój
e) sprzątanie łazienki w pokojach co drugi dzień (4 razy podczas pobytu), w szczególności
wymiana ręczników kąpielowych,
f) pełne wyżywienia w formie bufetu szwedzkiego tj. 3 posiłki dziennie z napojami
gorącymi/zimnymi (śniadanie, obiad dwudaniowy i kolacja) w klimatyzowanej stołówce
położonej na terenie ośrodka. W przypadku osób z zaleconą dietą należy zapewnić posiłki
dostosowane do tej diety,
g) preferowane godziny posiłków:
−
Śniadanie 8:00-9:00 (posiłek, ciepłe i zimne napoje)
−
Obiad 12:30-13:30 (min. dwudaniowy, deser, ciepłe i zimne napoje)
−
Kolacja 18:00-19:00 (posiłek, ciepłe i zimne napoje)
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany godzin posiłków w zależności od planowanego
harmonogramu dnia,
dnia,
h) w dniu przyjazdu tylko kolację, w dniu odjazdu tylko śniadanie oraz dodatkowo prowiant
na drogę w ostatnim dniu turnusu (dla każdego uczestnika: woda mineralna niegazowana
0,5 litra w butelce, 2 kanapki z ciemnej bułki z wędliną, sałatą i ogórkiem, paczka
herbatników paczkowanych, banan, wafelek Prince Polo XXL złoty),
i)
możliwość korzystania z sali wyposażonej co najmniej w: DVD, telewizor i flipchart w
wymiarze 3 godziny zegarowe przez 5 dni (wyłącznie dla uczestników turnusu),
j)
na terenie ośrodka mile widziane oznaczenia budynków tabliczkami w Braille’u.
Wykonawca powinien wskazać jakie budynki, bądź jego elementy oznaczone są
tabliczkami w Braille’u,
k) bezpłatne zapewnienie bazy wypoczynkowo-rekreacyjnej, w tym dostęp do:
−
kompleksu wewnętrznych i zewnętrznych basenów wielofunkcyjnych na terenie
ośrodka,
−
sprzętu plażowego,
−
infrastruktury sportowej (w szczególności: boiska do siatkówki, tenisa ziemnego,
stół do tenisa, sali z wyposażeniem do fitness lub siłownia) wraz z bezpłatnym
wypożyczeniem sprzętu sportowego (np. piłki, rowery) znajdującej się na terenie
ośrodka,
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby zajęcia
zajęcia umiejscowione były w tym samym Ośrodku w
którym
którym zakwaterowani są uczestnicy
l)
zapewnienie bezpłatnie uczestnikom turnusu zajęć o charakterze integracyjnym (w
szczególności grillowanie, zabawy taneczne z muzyka na żywo i poczęstunkiem
odpowiednim do typu imprezy) - minimum trzy imprezy podczas pobytu na turnusie,
m) zapewnienie bezpłatnej całodobowej opieki medycznej (stała opieka lekarska i
pielęgniarka na terenie ośrodka),
n) opłacenie przez Wykonawcę opłaty klimatycznej za wszystkich uczestników turnusu,
o) mile widziane rabaty i gratisy dla uczestników turnusu i opiekunów grupy, które można
wykorzystać na terenie ośrodka – Wykonawca powinien wymienić/nazwać oferowane
rabaty, gratisy lub inne usługi wliczone w wycenę pobytu na turnusie.
6. Zapisy, które zostaną umieszczone w umowie
1. Zamawiający dokona zapłaty 20 % wartości zamówienia w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy
oraz dostarczeniu dokumentu potwierdzającego rezerwację uczestników. Pozostałą kwotę
Zamawiający przekaże Wykonawcy po zrealizowaniu usługi i otrzymaniu faktury.
2. Zmiany umowy
Zamawiający zastrzega w szczególności następujące zmiany warunków umowy:
a) możliwość zmiany liczebności uczestników turnusu (zmniejszenie/zwiększenie) o +/- 2
osoby, (możliwość przewidziana do dnia 22.08.2014 r.)
b) możliwość
zmniejszenia/zwiększenia
wynagrodzenia
Wykonawcy,
w
sytuacji
zmniejszenia/zwiększenia liczby uczestników turnusu,
3. Kary umowne
Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w przypadku:
a) gdy pokoje będą niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto,
b) gdy wyżywienie będzie niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto,
c) gdy dostęp do sali wyposażonej co najmniej w: DVD, telewizor i flipchart będzie utrudniony
lub nie będzie na wyłączność przez 3 godziny dziennie przez 5 dni w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto,
d) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
e) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy w przypadku:
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
b) zwłoki w zapłacie rachunku w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących
Wykonawcy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku gdy:
a) rozpocznie się likwidacja firmy Wykonawcy, zostanie złożony wniosek o ogłoszenie jego
upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym
wykonanie umowy.