Microsoft Word Viewer - wniosek-o-udzielenie-kredytu

Komentarze

Transkrypt

Microsoft Word Viewer - wniosek-o-udzielenie-kredytu
Zał. nr 1 do Regulaminu udzielania kredytu gotówkowego w Banku Spółdzielczym w Legionowie.
Wniosek o udzielenie Kredytu
Bank Spółdzielczy w Legionowie
Numer wniosku
Filia/Oddział w
z dnia
-
-
r.
numer modulo
WNIOSKUJĘ O UDZIELENIE KREDYTU:
Numer umowy
kredyt gotówkowy:
kredyt odnawialny dla Posiadaczy ROR
/
/
rodzaj
kredyt dla posiadaczy ROR
WNIOSKOWANA KWOTA KREDYTU:
/
kredyt gotówkowy dla spółdzielców
PLN
słownie złotych:
okres kredytowania:
lat
liczba miesięcy
data spłaty pierwszej raty:
-
-
raty:
równe
malejące
r.
ZABEZPIECZENIA KREDYTU / POŻYCZKI:
oświadczenie o poddaniu się egzekucji
pełnomocnictwo do rachunku nr
w Banku
sądowy zastaw rejestrowy
hipoteka na nieruchomości
weksel in blanco z deklaracją wekslową
poręczenie cywilne / wekslowe* osób:
1. imię i nazwisko
przewłaszczenie
ubezpieczenie
cesja z polisy ubezpieczeniowej
2. imię i nazwisko
inne
Wnioskodawca
imię
Współwnioskodawca
drugie imię
imię
drugie imię
nazwisko
nazwisko
PESEL
PESEL
NIP
NIP
nazwisko rodowe matki
nazwisko rodowe matki
imię ojca
imię matki
imię ojca
imię matki
nazwa dokumentu tożsamości
nazwa dokumentu tożsamości
seria i numer
seria i numer
data wydania
-
-
r. wydany przez
data wydania
-
-
r. wydany przez
cechy II dok. tożsamości: nazwa
cechy II dok. tożsamości: nazwa
numer
numer
nr telefonu komórkowego
nr telefonu komórkowego
nr telefonu stacjonarnego
nr telefonu stacjonarnego
adres e-mail
adres e-mail
stan cywilny:
panna/ kawaler*
rozwiedziona / rozwiedziony*
wspólnota majątkowa:
TAK
zamężna / żonaty*
stan cywilny:
wdowa / wdowiec*
rozwiedziona / rozwiedziony*
NIE
panna/ kawaler*
wspólnota majątkowa:
zamężna / żonaty*
wdowa / wdowiec*
TAK
NIE
czy posiadam rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w
czy posiadam rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w
Legionowie?
TAK
NIE
deklarowana wysokość wpływów na ROR w przypadku
Legionowie?
TAK
NIE
deklarowana wysokość wpływów na ROR w przypadku
kredytu w ROR:
PLN
posiadam rachunki w innych bankach (wymienić banki):
kredytu w ROR:
PLN
posiadam rachunki w innych bankach (wymienić banki):
1
ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA
kod
-
poczta
kod
miejscowość
-
poczta
miejscowość
ulica
nr domu/lokalu
gmina
ulica
woj.
nr domu/lokalu
gmina
woj.
ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli taki sam jak zameldowania, należy wpisać ”jak wyżej”)
kod
-
poczta
kod
miejscowość
-
poczta
miejscowość
ulica
nr domu/lokalu
gmina
ulica
woj.
nr domu/lokalu
gmina
woj.
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
posiadam nieruchomości: TAK
NIE
dom
lokal
posiadam nieruchomości: TAK
adres
NIE
dom
lokal
adres
forma własności: własne
inne
forma własności: własne
inne
OŚWIADCZAM, ŻE UZYSKUJĘ DOCHODY W WYSOKOŚCI:
mój dochód miesięczny netto wynosi (średnia z 3 ostatnich
mój dochód miesięczny netto wynosi (średnia z 3 ostatnich
miesięcy):
miesięcy):
PLN
dochód współmałżonka netto
PLN
PLN
dochód współmałżonka netto
PLN
Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT
nazwa pracodawcy:
nazwa pracodawcy:
adres zakładu pracy: kod
-
poczta
adres zakładu pracy: kod
ulica
poczta
ulica
miejscowość
adres miejsca zatrudnienia:
kod
-
-
nr tel.
miejscowość
adres miejsca zatrudnienia:
poczta
kod
ulica
poczta
ulica
miejscowość
nr tel.
rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
zatrudnienie od dnia:
-
-
miejscowość
umowa zlecenie
umowa o dzieło
na czas:
-
nr tel.
rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
kontrakt
r.
zatrudnienie od dnia:
na czas:
do dnia
-
-
umowa zlecenie
umowa o dzieło
nieokreślony
określony
nr tel.
r.
-
r.
nieokreślony
określony
stanowisko
-
kontrakt
do dnia
-
-
r.
stanowisko
Z TYTUŁU EMERYTURY / RENTY
rodzaj świadczenia:
stała
czasowa
emerytura
renta
rodzaj świadczenia:
przyznana do dnia
stała
czasowa
emerytura
renta
przyznana do dnia
Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Z TYTUŁU PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO
Z TYTUŁU PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO
Z TYTUŁU INNYCH ŹRÓDEŁ
wymienić źródło dochodu
wymienić źródło dochodu
INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH I WYDATKACH WNIOSKODAWCÓW:
miesięczna suma obciążeń z tytułu stałych wydatków w gospodarstwie domowym
PLN w tym:
z tytułu świadczeń alimentacyjnych
PLN
z tytułu świadczeń alimentacyjnych
PLN
z innych niż kredytowe
PLN
z innych niż kredytowe
PLN
ilość osób w rodzinie:
w tym
dzieci
ilość osób w rodzinie:
2
w tym
dzieci
nazwa
zobowiązania
kredyt / pożyczka
kredyt / pożyczka
wysokość miesięcznej
raty
udzielona kwota
wysokość przyznanego
limitu
nazwa banku
1 Wn.
1 Wn.
1 Wn.
2 Wn.
2 Wn.
2 Wn.
1 Wn.
1 Wn.
1 Wn.
2 Wn.
2 Wn.
2 Wn.
karta kredytowa
1 Wn.
1 Wn.
2 Wn.
2 Wn.
1 Wn.
1 Wn.
2 Wn.
2 Wn.
kredyt odnawialny
w rachunku
1 Wn.
1 Wn.
2 Wn.
2 Wn.
kredyt odnawialny
w rachunku
1 Wn.
1 Wn.
2 Wn.
2 Wn.
karta kredytowa
poręczenie kredytu
poręczenie kredytu
1 Wn.
1 Wn.
1 Wn.
2 Wn.
2 Wn.
2 Wn.
1 Wn.
1 Wn.
1 Wn.
2 Wn.
2 Wn.
2 Wn.
OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE WNIOSKODAWCÓW
1. ubiegam się o kredyt lub pożyczkę w innym banku
TAK
1. ubiegam się o kredyt lub pożyczkę w innym banku
NIE
TAK
2. toczy się w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne
TAK
NIE
2. toczy się w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne
NIE
3. jestem członkiem spółdzielni
TAK
NIE
TAK
NIE
3. jestem członkiem spółdzielni
TAK
NIE
4. powiązane z Wnioskodawcą kapitałowo lub organizacyjnie
podmioty lub osoby, będące członkami Banku Spółdzielczego
4. powiązane z Współwnioskodawcą kapitałowo lub
organizacyjnie podmioty lub osoby, będące członkami Banku
w Legionowie
TAK
NIE
W przypadku odpowiedzi twierdzącej podać nazwę podmiotu
lub osoby
Spółdzielczego w Legionowie
TAK
NIE
W przypadku odpowiedzi twierdzącej podać nazwę podmiotu
lub osoby
5. terminowo reguluję zobowiązania podatkowe
TAK
5. terminowo reguluję zobowiązania podatkowe
NIE
TAK
6. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Bank Spółdzielczy w Legionowie w celu
reklamy produktów i usług Banku
1.
TAK
NIE
6. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Bank Spółdzielczy w Legionowie w celu
NIE
reklamy produktów i usług Banku
TAK
NIE
Przyjmuję do wiadomości informację Banku Spółdzielczego w Legionowie, że:
1) Bank Spółdzielczy w Legionowie z siedzibą w Legionowie przy ul. Rynek 4 będzie administratorem moich danych
osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926, z późn. zm);
2) dane te przetwarzane będą przez Bank Spółdzielczy w Legionowie w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz
zawarcia i realizacji umowy kredytowej, a także w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych
osobowych;
3) Bank Spółdzielczy w Legionowie nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i
okoliczności ujawnienia danych przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr
72, poz. 665, z późn. zm.) oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. W szczególności Bank będzie
przekazywał dane do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, w tym do Biura
Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a oraz do Systemu
BANKOWY REJESTR, którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Kruczkowskiego 8, przetwarzających dane w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, zgodnie z
zasadami określonymi w art. 105 ust. 4, ust. 4a i 4d oraz w art. 105a ustawy Prawo bankowe.
4) przysługuje mi prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie danych
osobowych.
3
2.
3.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.) upoważniam Bank Spółdzielczy w Legionowie do wystąpienia
bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul.
Postępu 17a do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Legionowie w celu reklamy produktów
i usług Banku:
Wnioskodawca
TAK
4.
5.
6.
Współwnioskodawca
NIE
TAK
NIE
Upoważniam Bank do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji
gospodarczych dotyczących mojej osoby w związku ze złożeniem niniejszego wniosku.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte w składanych załącznikach są prawdziwe i
kompletne, według stanu na dzień złożenia wniosku. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych tych informacji.
Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia udzielone zostały dobrowolnie.
ZAŁĄCZNIKI
Wraz z wnioskiem o kredyt składam następujące dokumenty:
1) ………………………………..
2) ………………………………..
miejscowość
dnia
-
-
r.
………………………………………………………….
czytelny podpis Wnioskodawcy
miejscowość
dnia
-
-
r.
…………………………………………………………….
czytelny podpis Współwnioskodawcy
* niepotrzebne skreślić
………………………………………………………………………
podpis pracownika banku przyjmującego wniosek
4