Nazwa przedmiotu:

Komentarze

Transkrypt

Nazwa przedmiotu:
Nazwa przedmiotu: Molekularne mechanizmy sygnalizacji komórkowej
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek:
Wydział Chemii UG
Kod ECTS
Nazwa kierunku: Chemia
Nazwa specjalności: Ch, ChB, ChI, ChNM, ChN
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): M. Ślusarz (KChT),
Liczba godzin zajęć, w tym: wykładów, ćwiczeń,
konwersatoriów, laboratoriów, seminariów: 30W
Liczba punktów ECTS: 2
Rodzaj studiów (stacjonarne, niestacjonarne, I, II
stopnia): stacjonarne II stopnia
Rok i semestr studiów: II/3
Status przedmiotu (obligatoryjny/fakultatywny):
fakultatywny
Język wykładowy: polski
Metody dydaktyczne: wykłady
Formy i warunki zaliczania przedmiotu: Zaliczenie na
ocenę; zostanie przeprowadzony test z materiału
wykładu na koniec semestru.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Chemia organiczna, biochemia
(wiadomości na temat struktury i właściwości cząsteczek organicznych, peptydów i białek).
Założenia i cele przedmiotu (umiejętności i kompetencje): Znajomość najważniejszych szlaków przekazywania
informacji przez błonę komórkową, umiejętność scharakteryzowania wybranych mechanizmów przekazywania
sygnałów przez błony biologiczne.
Treści programowe: Przedmiotem wykładu są wybrane mechanizmy przekazywania sygnałów biologicznych
przez błonę komórkową. Sygnały te regulują funkcje życiowe komórek warunkując prawidłowe funkcjonowanie
organizmów żywych. Program wykładu obejmuje następujące zagadnienia: Budowa i funkcja błon
komórkowych; rodzaje białek błonowych. Pierwotne i wtórne przekaźniki informacji. Receptory sprzężone z
białkiem G (GPCR) - klasyfikacja, struktura. Mechanizm działania GPCR: ligandy (agony, antagony, agony
odwrotne, ligandy biwalentne). Szlaki przekazywania informacji. Szczegółowe omówienie wybranych
przykładów receptorów sprzężonych z białkiem G. Białka G - podział, budowa, funkcja i mechanizm działania.
Kanały jonowe: typy kanałów jonowych, ich struktura i działanie. Charakterystyka enzymów błonowych. W
ostatniej części wykładu omówione zostaną wybrane schorzenia będące wynikiem nieprawidłowego działania
mechanizmu przekazywania informacji oraz wybrane leki działające poprzez receptory.
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Nowak J.Z., Zawilska J. (red.) „Receptory i mechanizmy
przekazywania sygnału”; Dołowy K. Szewczyk A. Pikuła S. „Błony biologiczne”.