r` o""ll,.?--źWa

Komentarze

Transkrypt

r` o""ll,.?--źWa
^,( c'] ,
ąG )Ą|,8Io1 .2i-.:i|..rŁlrr4.1
-
UstawNr 34
Dzienni&
2229 -
l,'.Ąń
Poz.283
243
RozPoRzADzENIEPaEzEsA RADYMlNlsTBÓW
. dnia 26 lulego 2003 r.
w sprawie okreś|eniawfolów formu|arzy oświadczeńmaiątkowych radnego powiatu, czlonka zar.ądu powiatu.
sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kietownika iednostki organizacyinei powiatu, osobY zarządzaiącei
i czlonka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydaiącei decyzie administracYjne
w imieniu starosty
Na podstawieań. 25c ust.13Lrstawyz dnia 5 czerw'
ca 1998.. o samorządziepowiatowym (Dz.U' z 2001 r
Nr 142,poz. 1592o|aff2oo2|' Nr 23, poz' 220, Nr 62,
poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz. 1271,Nt 2OO,
poz' 1688i Nr 214,poz. 1806)zarządzasię,co następuje:
cyjnej powiatu,osoby farfądzająceji czlonka0196.
nu zarfądzającegopowiatową osobą prawną oraz
osoby wYdającejdecyzjeadministracyjnew imie'
niu sta.ostv
-
stanowiącefaiącznikinr 1 i 2 do rozporfądfenia.
5 ]' okreś|asię wzory formu|arzyoświadczeńma.
jątkowych:
'o'oo,'uo'"nie wchodfi w życiez dniem og]o.
"."j'ł
radnego powiatu.
_
2) czIo^ka faftąd|J powiatu, sekretarza powiatu,
skarbnikapowiatu,kierownikajednostkiorganiza-
PrezesRady Ministrów: L' Mil/er
za|ączńiki do rouporządfenia Prezesa Rady Ministrów
ż d n i a 2 6 | u t e g o2 0 0 3r ' ( p o z . 2 8 3 )
zalącznik nr 1
68 stu.L,ł'L ęt'n, d,ual,t
w
3'1.42. Z%u
WzÓR
r'
IADczENIEMAJĄTKoWE
radnego powiatu
jizebt.zCa
:
o""ll,.?--źWa
Uwaga:
1. osoba składaiącaoświadczenie obo
nia kaźdeiz rubryk.
iązana iest do zgodnego f pfawdą, starannego i zUpelnego wYpelnie.
-,' Jeże|iposfcfegó|ne rUbrykinie znajduiąw konkretnymprzYpadkuzastosowania,na|oźywpisać.'!riej!Ey:
e4:.
poszczegó|nychsk|adników ma.
3' osoba sk|adaiqcaośWiadczenie
przYna|eżność
obowiązanaiest okreś|ić
jątkowych'dochodów izobowiązań do maiątkuodrębnegoi rna|ątkuobjętegomalżeńskąwśpó|nością
ma.
DziennikUstawNr 34
-
2230 -
Poz. 283
powiatowYm(Df' U. z 200']r.
oo z.poznaniusię f przepisamiustawyz dnia 5 czerwca1998r. o samorządzie
poz'
poz'
poz.
poz.
1592
f
2002
N|
23,
220,
Nr
113,
Nr 153'poz. 1271,Nr 200,
o|az
|,
N|
558,
984,
62,
Ńr 142,
po2,1688j Nr 214.poz-1806),
zgodnjez ań' 25c tei ustawyoŚwiadczam,ż6posiadamwchodzącew sk|admat
majątkowei
Iubstanowiące
wspólności
mó| majątekodrębńY:
żeńskiej
._ środkipjeniężnezgromadzonew waIucieohcei '....l.<4e...'.'
'....m2,o waności:
..7.C9.,.(9.Q..11
, o *uqoe"i,
A8:ł-'],€,!,!:s.tA.
2.
tytu|prawny:4'ł:..łł'*!2''.
k'|.,,.1:|.M kb^Q.w.
z tegotytuluosiągnąlem(ęlam)
w rokuubieglynip|
t.
1. Posiadam udfia|yw spółkachhand|owychz udzialem powiatowych osób prawnych lub ptzedśiębiorców'
W których uczestniczątakie o
...'.'
''.'.'.''..'''.''' ''.''.''.4ę...' '
udzia|yte stanowiąpakietwięksży
niż1o%udfia|óww spólce:.''''':::::::z tego t},tulUosiągnąlemlęlamiw roku t]biegtymdochód w Vvysokości:
.''.-::..-:::::.::::.2' Posiadamudzlalf w lnnych spÓltac
Dziennik{JstawNr 34
Por.283
os|ągnąlem(ę|6m)
Z tegot}.tuIu
w rokUubieg|ymdochód w wyso uos"l...,łłł''''.dlś.
IV
1. Posiadamakcje W spó|kach hand|owych z Udzia|em powiatowych osób prawnych IUb pr2edsiębiorcóW
w których Uczestniczątakieosoby _ naIeż'
akcjete stanowią pakielwiększy niź10%akcji W spó|ce:
z tego t!.tuJuośiągnąlem(ęlam)
w roku Lrbi€ g lym dochód w wysokości:
Z tego tytulu osiągnąiem(ęlam)w rokU ubiegłymdochód W Wysokości:
Nabylenr(am)(nabyl mój ma|źonek,
f wy|ączeniemmienia przynalBźnego
do iego majątkuodfębnego}od skar.
bU Państwa,innej państwowejosoby prawnej,jednosteksamorządUteMoriaInego,ich fwiązków Iub od komU
naInejosobY prawnejnastępującemienie,które podlegalo fbyciu w drodzepr2eta.gu- naleźypodać opis mie
gospodarczą(naIeży
l. Prowadfę dzjalaIność
.
formęprawnąi prfedmiotdziałaIności}:
wspó|nie z jn.Ymi osobami
z tegot\^uluosiągnąlem(ęiam)
W rokuubieglymprzychódi dochódw wysokości:
..,''''''
2. za|ząózamdziaiainoścją
gospodarĆ2ą
peInomocnikiem
|UbjeŚtem przedstawicieIem,
takiejdzialalności
DzienniklJstawNr 34
- 2232 -
Poz.283
v r.
f6robkowejIub zaięć,z podaniem kwot uzy'
Inne dochody osjąganez t}.tulufatludnienia Iub innej dzia|alności
.,E.u*ia.;'.jó.A'as'O'^ ^.':ł-i:e-..'i
?v'*,t.'Ap.( .. ę:i3.Ż':0ęQ'.''''.........''3s.,!.,a,,l'!t'.''.ąąly'
R4
a:Ę,Aą!
ę!8ąa',/ó
łułąĄóU z-ć
składnikimienia rUchomegoo wartościpowyźej10 00o zlotych (w przYpadkupojazdów ńechanicznych naIeży
podać markę,model i rok prodUkcii):.'''.''
..'.. |.&|'|''|.'|''|'|
:--:.
di'ł\
Ę
.''...'...'..'|.''
\\
ftl*rr',.!ł
1 Kodeksukarnegoza podanienie'
4Q Ojr.Zaot

Podobne dokumenty