Zadania dodatkowe Statyka 1 mol CO i 2mole H 2O wprowadzono

Komentarze

Transkrypt

Zadania dodatkowe Statyka 1 mol CO i 2mole H 2O wprowadzono
Zadania dodatkowe
Statyka
1.
1 mol CO i 2mole H2O wprowadzono do naczynia o pojemności 1dm3. Stałą dysocjacji Kcw
T=1123.5K wynosi 1. Obliczyć stężenia składników w stanie równowagi w powyższej
temperaturze.
2.
W naczyniu o pojemności 5dm3 w stanie równowagi, znajduje się 1.41 mola PCl5, 0.88 mola PCl3 i
0.587mola Cl2. T=546K Obliczyć stałą równowagi dla reakcji PCl 3+Cl2=PCl5 i początkowe
stężenia substratów w podanej temperaturze.
3.
Zmieszano 1mol kwasu z 3molami estru i 5molami wody . Obliczyć ilość moli alkoholu w stanie
równowagi, jeżeli wartość stałej Kc jest równa 4., a reakcja przebiega wg równania.
Kwas+alkohol=ester+woda
4.
W naczyniu o objętości 500ml umieszczono 0.150mola PCl5 i pozostawiono do osiągnięcia stanu
równowagi z produktami rozkładu powstającymi w reakcji PCl5(g) = PCl3(g) + Cl2(g). Stała
równowagi tej reakcji w temperaturze 250oC wynosi Kc = 1.80. Jaki jest skład mieszaniny w stanie
równowagi ?
5.
Obliczyć stężenia równowagowe składników i stopień dysocjacji w 0.1M CH3COOH. Kd =
1.76*10-5.
1.
2.
3.
4.
5.
Bufory
Obliczyć pH roztworu otrzymanego przez dodanie do 1 dm3 0.1 molowego CH3COOH 2.058 g octanu
sodu. Stała dysocjacji kwasu octowego wynosi 1.75·10-5
Jak przygotować 1 dm3 roztworu buforowego o pH 5.5 korzystając z 0.12 molowych roztworów octanu
sodu i kwasu octowego.
Roztwór buforowy zawiera 0.08 mola CH3COOH i CH3COONa w 1 dm3. Jak zmieni się pH tego
roztworu po dodaniu 0.015 mola kwasu solnego lub wodorotlenku sodu?
Obliczyć pH r-ru zawierającego 25 cm3 0.1 molowego HCl i 75 cm3 0.1 molowego NH3aq. Stała
dysocjacji amoniaku wynosi 1.77·10-5.
Ile gramów cyjanku potasowego należy dodać do 1 dm3 0.05 molowego roztworu kwasu
cyjanowodorowego (K = 7.2·10-10) aby pH wynosiło 6.
Hydroliza
1. Obliczyć wartość stałej i stopnia hydrolizy 0.25 molowego roztworu azotynu sodu. Stała dysocjacji
kwasu azotawego K=4.0·10-4. Założyć całkowitą dysocjacje soli.
2. Obliczyć wykładnik stężenia jonów wodorowych i stopień hydrolizy 0.1 molowego roztworu
chlorku amonu. Stała dysocjacji wodorotlenku amonowego K=1.77·10-5
3. Obliczyć stopień hydrolizy 0.01 molowego octanu amonu. Stała dysocjacji kwasu octowego
K=1.75·10-5, wodorotlenku amonowego K=1.77·10-5. Założyć pełną dysocjacje soli.
4. Obliczyć wykładnik stężenia jonów wodorowych w 0.50% roztworze bromku amonu. Stała
dysocjacji wodorotlenku amonowego K=1.77·10-5, gęstość roztworu przyjąć 1 g/cm3.
5. Jak zmieni się stopień hydrolizy w 0.1 molowym roztworze chloru amonu po dodaniu takiej ilości
HCl, że jego stężenie wyniesie 0.01 mola HCl/dm3. Stała dysocjacji wodorotlenku amonowego
K=1.77·10-5
Iloczyn rozpuszczalności
1. Ile gramów pięciosiarczku arsenu rozpuszcza się w 10,0 dm3 wody? Iloczyn rozpuszczalności pięciosiarczku
arsenu L = 4,7 · 10-34.
2. Nasycony roztwór fluorku barowego zawiera 8,652 · 10-2 g Ba2+ w 100 cm3. Obliczyć iloczyn
rozpuszczalności tej soli.
3. W 1793 cm3 wody rozpuszcza się 1,0000 g jodku ołowiawego. Obliczyć wartość iloczynu rozpuszczalności
PbI2.
4. Czy wytrąci się osad węglanu wapniowego, jeżeli zmieszano równe objętości
0,0100 - molowych
roztworów chlorku wapniowego i węglanu sodowego? Obliczyć, ile gramów jonów wapniowych pozostanie
w roztworze nasyconym. Stopień dysocjacji soli wynosi 80%, a iloczyn rozpuszczalności węglanu
wapniowego L = 4,7 · 10-9.
5. Jaka objętością 0,10 – molowego roztworu szczawianu amonowego należy dopełnić nasycony roztwór
szczawianu wapniowego do objętości 1 dm3, aby w roztworze pozostała zaledwie 0,10 mg CaC2O4? Iloczyn
rozpuszczalności szczawianu wapniowego
L = 2,1 · 10-9.
6. Jaką objętością wody winien być przemyty osad szczawianu wapniowego, aby najwyżej 0,0001 g szczawianu
przeszła do roztworu. Iloczyn rozpuszczalności szczawianu wapniowego L = 2,1 · 10-9.
Reakcje red-oks
1. MnO2 + HCl = MnCl2 + Cl2 + H2O
2. Fe(OH)2 + O2 + H2O = Fe(OH)3
3. FeSO4 + HJO3 + H2SO4 = J2 + Fe2(SO4)3 + H2O
4. FeSO4 + KClO3 + H2SO4 = KCl + Fe2(SO4)3 + H2O
5. K2Cr2O7 + HBr = KBr + CrBr3 + Br2 + H2O
6. K2MnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
7. As2O3 + HNO3 + H2O = H3AsO4 + NO
8. Fe(CrO2)2 + K2CO3 + O2 = Fe2O3 + K2CrO4 + CO2
9. NaOH + Ca(OH)2 + C + ClO2 = NaClO2 + CaCO3 + H2O
10. AsO43- + S2- + H+ = AsO33- + S + H2O
11. UO22+ + Zn + H+ = U4+ + Zn2+ + H2O
12. MnO2 + SO32- + H+ = Mn2+ + S2O62- + H2O
13. TiO32- + Zn + H+ = Ti3+ + Zn2+ + H2O
14. VO2+ + JO3- + OH- = VO3- + J- + H2O
15. Bi2S3 + NO3- + H+ = Bi3+ + NO + S + H2O
16. Ca(OH)2 + Cl2 = Ca(ClO)2 + CaCl2 + H2O
17. HClO3 = ClO2 + HClO4 + H2O
18. Na2S2O3 = Na2S + Na2S2O6
19. Cl2O6 + OH- = ClO3- + ClO4- + H2O
20. P + OH- + H2O = PH3 + H2PO2-