stara świnia 60

Komentarze

Transkrypt

stara świnia 60
Załącznik nr 1
do zarządzenia Rektora nr 97/2012
SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z
Punkty
zatwierdzonym programem studiów na kierunku):
ECTS
Hodowla i użytkowanie trzody chlewnej – kurs
8.0 (stacjonarne)
rozszerzony
6.0 (niestacjonarne)
Nazwa w j. angielskim:
Pig breeding and production
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)
Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców
Kierownik przedmiotu/modułu
dr hab. Karolina Szulc (stacjonarne i niestacjonarne)
Numer
Katalogowy
Kierunek studiów:
Zootechnika
Poziom
I stopień
Semestr
V (stacj.)
VII (niest.)
Specjalność
Hodowla Zwierząt
Specjalizacja magisterska
Profil
ogólnoakademicki
RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)
Forma studiów: stacjonarne
­ wykłady
­ ćwiczenia
­ ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne
- praca projektowa
- inne z udziałem nauczyciela, razem
- konsultacje
­ egzamin
- praca własna studenta, razem
- przygotowanie do ćwiczeń
- raport z ćwiczeń
- przygotowanie do egzaminu
Łączna liczba godzin:
Forma studiów: niestacjonarne
60 ­ wykłady
60 ­ ćwiczenia
48 ­ ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne
12 - praca projektowa
20 - inne z udziałem nauczyciela, razem
18 - konsultacje
2 ­ egzamin
100 - praca własna studenta, razem
40 - przygotowanie do ćwiczeń
10 - raport z ćwiczeń
50 - przygotowanie do egzaminu
240
Łączna liczba godzin:
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Uzyskanie wiedzy na temat hodowli, chowu i użytkowania świń.
30
30
24
6
15
13
2
105
50
10
45
180
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z prezentacją multimedialną, analiza zdarzeń, studium przypadków, opis eksponatów modelowych,
projektowanie dawek pokarmowych, ćwiczenia rachunkowe
Odniesienie do efektów
kierunkowych
Odniesienie do efektów
obszarowych
E1 - Student zna typy użytkowe i rasy świń. Posiada
wiedzę na temat żywienia, utrzymania oraz
użytkowania świń w zakresie użytkowości tucznej,
rzeźnej i rozpłodowej.
E2 - Ma świadomośc zasad prowadzenia hodowli i
produkcji świń w realiach prawodawstwa krajowego i
unijnego.
E3 - Posiada ogólną wiedzę na temat specyfiki anatomi,
fizjologii i behawioru gatunku świnia domowa.
Z1A_W07, Z1A_W10,
Z1A_W11, Z1A_W13,
Z1A_W15, Z1A_W16,
Z1A_W18
R1A_W01, R1A_W03,
R1A_W04, R1A_W05,
R1A_W06, InzA_W05,
InzA_W01
E4 - Student potrafi oceniać zwierzęta i produkty ich
użytkowania. Potrafi postępować ze zwierzętami.
Student potrafi sporzadzić obrót stada oraz preliminarz
paszowy, którego elementem jest ułożenie dawek
pokarmowych
dla
poszczególnych
grup
technologicznych świń.
E5 - Posiada umiejętnośc prowadzenia podstawowej
dokumentacji hodowlanej, umie wykonać podstawowe
analizy ekonomiczne np. efektywności tuczu.
E6 - Potrafi ocenić warunki zoohigieniczne w
budynkach dla poszczególnych grup technologicznych i
wskazać potencjalne zagrożenia z tym związane.
Z1A_U05, Z1A_U06
Z1A_U07, Z1A_U08
Z1A_U09, Z1A_U10
Z1A_U16, Z1A_U18
Z1A_U19
R1A_U01, R1A_U02,
R1A_U05, R1A_U06,
R1A_U07, R1A_U09,
R1A_U08, R1A_U10,
InzA_U01, InzA_U02,
InzA_U03, InzA_U04,
InzA_U05, InzA_U06,
InzA_U07, InzA_U08
Umiejętności
Wiedza
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Kompetencje
społeczne
E7 - Student rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia
kwalifikacji.
E8 - Student potrafi zorganizować i rozdysponować
podstawowe zadania dla osób wykonujacych prace
fizyczne w chlewni. Umie sformułować polecenia,
określając
priorytety
wpływające
istotnie
na
efektywność produkcji.
E9
Jest
świadomy
odpowiedzialności
za
współpracowników, zwierzęta, ich dorostan orza
produkcję żywności wysokiej jakości.
Z1A_K01, Z1A_K05
Z1A_K06
R1A_K01, R1A_K05,
R1A_K07, R1A_K06,
InzA_K01
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Numery efektów
Studia stacjonarne:
E1 – E9
- kolokwia, wykonanie obliczeń, rozwiązywanie zadań,
wypełnianie dokumentacji hodowlanej, praca pisemna i
prezentacja multimedialna, egzamin ustny.
Studia niestacjonarne:
- kolokwia,
- egzamin pisemny.
Treści programowe wykładów: Znaczenie gospodarcze hodowli i produkcji trzody chlewnej, Ekonomika produkcji żywca
wieprzowego, Systematyka, pochodzenie świń i historia hodowli, Rasy świń, Praca hodowlana i krzyżowanie świń, Odchów
młodzieży hodowlanej, Knur połową stada, Gospodarowanie odchodami, Podstawy żywienia świń, Zasady żywienia
poszczególnych grup technologicznych świń, Jakość wieprzowiny, Higiena w chlewni (owady, gryzonie, pasożyty, zasady
opieki weterynaryjnej), Tucz trzody chlewnej.
Treści programowe ćwiczeń:
Podstawowa terminologia stosowana w chowie i hodowli trzody chlewnej, Typy użytkowe świń, Ocena pokroju świń - x,
Organizacja hodowli świń w Polsce, Organizacja hodowli świń w Polsce, Użytkowość rozpłodowa trzody chlewnej - x,
Użytkowość tuczna i rzeźna trzody chlewnej, Systemy produkcji świń, Żywienie trzody chlewnej - x, Geny główne u świń,
Krewni świni domowej, Klucz i plan kojarzeń - x
Problematyka prac pisemnych i prezentacji (a) studenta:
Rynek wieprzowiny w Polsce, Rola dzika europejskiego w produkcji rolniczej, Świnie ras rzadkich i ich wykorzystanie w
produkcji żywności o podwyższonej jakości, Tradycyjne pasze gospodarskie oraz odpady przemysłowe w żywieniu świń,
Dodatki paszowe w żywieniu świń, Choroby świń stanowiące największe zagrożenie dla produkcji wielkotowarowej, Wyniki
najnowszych badań dotyczących uwarunkowań genetycznych cech użytkowych trzody chlewnej, Najnowsze osiągnięcia
technologiczne wykorzystywane w chowie i hodowli trzody chlewnej, ASF w Polsce – aktualna sytuacja
x - studia stacjonarne - zajęcia mają charakter obliczeniowy.
a - studia stacjonarne
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu:
% udział w końcowej
Studia stacjonarne:
ocenie:
Ćwiczenia:
Studia stacjonarne:
- 3 kolokwia, zaliczenie zadań,
50% ocena z ćwiczeń
Wykłady
50% ocena z egzaminu
Studia niestacjonarne:
- zaliczenie pracy pisemnej i przygotowanej z niej prezentacji,
- egzamin ustny.
50% ocena z ćwiczeń
Studia niestacjonarne:
50% ocena egzaminu
Ćwiczenia
- kolokwia,
Wykłady
- egzamin pisemny
WYKAZ LITERATURY
Literatura podstawowa:
„Produkcja trzody chlewnej” Alexandrowicz S., Mazaraki J., PWRiL Warszawa 1981
„Kompleksowa technologia produkcji trzody chlewnej” red. Grudniewska B., Wyd. ART. Olsztyn 1996
„Hodowla i użytkowanie świń” red. Grudniewska B., Wyd. ART. Olsztyn 1998
„Chów i hodowla trzody chlewnej” red. Rekiel A., Wyd. SGGW Warszawa 2015
„Stare rasy świń” Szulc K., Buczyński J.T., Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze 2012 Poznań
„Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń” red. Grela L., Skomiała J., Wyd. IFiŻZ PAN Jabłonna 2014
„Hodowla i chów świń” red. Babicz M., Wyd. UP Lublin 2014
Literatura uzupełniająca:

Czasopisma: Przegląd Hodowlany, Trzoda Chlewna, Hodowca trzody chlewnej, Hoduj z głową, Wiadomości
zootechniczne, Top Agrar - swinie

Strony internetowe: http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/; http://www.minrol.gov.pl/; http://www.arr.gov.pl/