(Dotacje BP na zadania w\263asne samorz\271du wojew\363dztwa

Komentarze

Transkrypt

(Dotacje BP na zadania w\263asne samorz\271du wojew\363dztwa
WYDATKI
BUDŻETU
PAŃSTWA NA 2017 ROK
Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych
samorządu województwa w 2017 roku
(w tys. zł)
Dział
Rozdz.
Treść
Dotacje celowe na bieżące
zadania własne samorządu
wojewodztwa
§ 2230
Ogółem
750
75011
852
85202
85205
925
3 696
Administracja publiczna
43
Administracja publiczna
43
Pomoc społeczna
2 835
Domy pomocy społecznej
Zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
2 805
Ogrody botaniczne i
zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty
chronionej przyrody
92502 Parki krajobrazowe
30
818
818

Podobne dokumenty