WZÓR Imię i Nazwisko ul. ……………… ……….... Warszawa

Komentarze

Transkrypt

WZÓR Imię i Nazwisko ul. ……………… ……….... Warszawa
WZÓR
Imię i Nazwisko
ul. ………………
……….... Warszawa
Warszawa, dnia ………………….. r.
Do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie
ul. Kielecka 44
02-530 Warszawa
Wnioskodawca:
Imię i Nazwisko
ul. ……… m. …
00-…… Warszawa
Organ administracji: m.st. Warszawa
na adres: Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
Wniosek o ustalenie
że aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu (udział ……/…….),
położonego w Warszawie przy ul. ……………………..
stanowiącego działkę ewid. nr …./.. z obrębu ….. o pow. …… m2 - jest nieuzasadniona
W imieniu własnym, w związku z wypowiedzeniem opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
gruntu (udział 3828/….), położonego w Warszawie przy ul. …………….….., stanowiącego działkę
ewid. nr ../.. z obrębu ….. o pow. …. m2, dokonanym przez Prezydenta m.st. Warszawy pismem z dnia
… ……………. 2016 roku wnoszę o:
1. ustalenie, że dokonana aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona, albowiem m.st. Warszawa
nie wykazało w sposób dostateczny i wiarygodny, że wartość rynkowa przedmiotowej
nieruchomości wzrosła w roku 2016 do poziomu wskazanego w powołanym wyżej
wypowiedzeniu opłaty,
2. ustalenie - od dnia 01 stycznia 2017 roku - opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu (udział
…../……….), położonego w Warszawie przy ul. ………….., stanowiącego działkę ewid. nr
…/…. o pow. ……m2 w wysokości dotychczasowej, tj. w kwocie …………… zł. Violettę
Wilczyńską
1
Uzasadnienie
Miasto st. Warszawa, w oparciu o sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy,
wykonany w dniu …………… 2016 roku dla nieruchomości położonej przy ul. ……..…. , dokonało
aktualizacji wartości rynkowej tej nieruchomości oraz wypowiedzenia opłaty rocznej za użytkowanie
wieczyste ww. gruntu. M.st. Warszawa zaproponowało nową wysokość opłaty rocznej, obowiązującą
od dnia 01 stycznia 2017 r. - w kwocie ……………..….. zł.
Wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem wartości przedmiotowego gruntu dokonanym w ww.
operacie. W ocenie Wnioskodawcy, wartość przedmiotowej nieruchomości została ustalona w sposób
zawyżony, co w sposób oczywisty zawyża też wartość zaproponowanej nowej opłaty rocznej.
Należy podkreślić, że przedmiotowa nieruchomość nie jest położona w Śródmieściu, ale na
Mokotowie, zatem w znacznej odległości od lokalizacji komercyjnych, jak Złote Tarasy, Metropolitan,
GPW etc.. Stąd też ceny nieruchomości nie osiągają w tej lokalizacji poziomu ze ścisłego Centrum.
Sporządzony operat zawiera błędy, wpływające na zawyżenie wartości gruntu.
Wnioskodawca rozważa złożenie kontr-operatu.
W tym stanie rzeczy, wnoszę jak na wstępie.
…………………………….
/podpis/
W załączeniu
2