zobacz pdf - Powiat bełchatowski

Komentarze

Transkrypt

zobacz pdf - Powiat bełchatowski
Jesień we wszystkich odcieniach zieleni
Każdy skrawek zieleni jest na wagę złota i dlatego też tak ważny jest stosunek każdego z nas do
środowiska naturalnego i zasobów naszej Ziemi. Lasy to wielkie „pochłaniacze” dwutlenku węgla,
„fabryki tlenu” i nawilżacze powietrza. Jedno drzewo produkuje w ciągu roku tyle tlenu, ile zużywa
człowiek w ciągu 2 lat życia. Warto wspomnieć, iż człowiek w procesie oddychania wykorzystuje w
ciągu doby 14-18 m3 powietrza, a zużycie tlenu waha się w zależności od aktywności fizycznej od 60
do ponad 200 g.
Województwo łódzkie jest najsłabiej zalesionym regionem w Polsce. Lasy zajmują tu tylko 20,1%
powierzchni (średnia krajowa 28,4%). Najbardziej zalesione są południowe i wschodnie obszary
województwa. Najbardziej zielone tereny to powiat tomaszowski, radomszczański oraz powiat
bełchatowski. Lesistość w powiecie bełchatowskim wynosi 131,4 w relacji do średniej województwa
łódzkiego =100 (wg danych GUS z 2010 r.).
Wychodząc naprzeciw potrzebom samorząd Powiatu Bełchatowskiego zrealizował pierwsze w tym
roku „zielone inwestycje” finansowane ze środków budżetu Powiatu Bełchatowskiego, dotyczące
stworzenia nowych, jak i rewitalizację już istniejących, terenów zieleni wraz z zakupem osprzętu.
Dotacja w wysokości 20 tys zł objęła następujące zadania:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie – „Utworzenie terenów zieleni przy budynku strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie wraz z zakupem osprzętu”.
2. Parafia Rzymskokatolicka św. Kazimierza i św. Barbary w Pożdżenicach – „Rewitalizacja
terenów zieleni wraz z zakupem osprzętu wokół budynku kościoła parafii św. Kazimierza i
św. Barbary w Pożdżenicach”.
Kościół w Pożdżenicach wraz z cmentarzem przykościelnym znajduje się w strefie ochrony
konserwatorskiej. Jest to miejsce o charakterze zabytkowym i historycznym, w związku z czym
sposób zagospodarowania jego najbliższego otoczenia nie może być przypadkowy. Zgodnie z
zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi należało ograniczyć ilość
projektowanych roślin, przewidzieć do nasadzeń gatunki liściaste pochodzenia rodzimego,
ograniczyć do minimum krzewy ozdobne i rośliny okrywowe pozostawiając wolne płaszczyzny
trawników. Stosując się do tych wytycznych posadzono blisko 250 szt. drzew liściastych, krzewów
iglastych i liściastych (m.in. kasztanowiec biały, irga dammera, forsycja, ognik, tawuła, cis pospolity)
wraz z korowaniem powierzchni wokół posadzonych drzew i krzewów oraz wokół nasadzeń już
istniejących. Dokonano również renowacji trawników oraz prac pielęgnacyjnych w postaci cięć
porządkowych, korygujących i sanitarnych drzewostanu wokół kościoła. Całość dopełniło ustawienie
kilku ławek i koszy na odpady.
Z kolei strażacy z OSP w Kurowie czuwają nie tylko nad bezpieczeństwem czy zmniejszeniem emisji
dymów pożarowych i substancji toksycznych do atmosfery, ale dbają również o to, by przybywało
nam coraz więcej cennej roślinności. W tym roku postarali się o dotację z budżetu Powiatu na
stworzenie terenu zieleni przy strażnicy OSP. Efektem tych działań było wstępne przygotowanie
terenu wraz z dowiezieniem i rozplantowaniem warstwy ziemi żyznej. W następnym etapie
dokonano nasadzeń ok. 90 szt drzew i krzewów iglastych i liściastych. Walory nowo utworzonego
terenu można podziwiać odpoczywając na zamontowanych ławkach.
- Tak zwanych odbiorów terenów zieleni dokonaliśmy w przededniu Światowego Dnia Drzewa, w
ramach którego prowadzona jest akcja sadzenia drzew oraz towarzyszy jej program edukacji
ekologicznej - mówi Jolanta Pawlikowska, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa. - Dzień drzewa wymyślił w 1872 roku w USA znawca i miłośnik przyrody,
Juliusz Morton, kierując się powiedzeniem, że „inne święta służą jedynie przypomnieniu, dzień
drzewa wskazuje zaś na przyszłość”.
W tym roku już po raz 10 obchodzono to święto, a warto wspomnieć, że tylko w ostatnich pięciu
latach w akcji organizowanej przez stowarzyszenia ekologiczne, szkoły i nadleśnictwa wzięło w niej
udział ponad pół miliona osób i posadzono 315 tys. drzew. Ponadto 20 października obchodzimy też
Środkowo-europejski Dzień Drzewa.
- Oby każdy z nas pomyślał o drzewach choć raz w roku – dodaje Jolanta Pawlikowska. – Co ważne,
tereny zielone mogą również absorbować znaczne ilości temperatury, a także chronią przed nagłymi
zmianami temperatury i łagodzą klimat. Dla przykładu, nawet świerkowy żywopłot posadzony
wzdłuż ruchliwej ulicy potrafi zatrzymać do 70% zanieczyszczeń.
Magdalena Lipińska
WOŚRiL

Podobne dokumenty