informacje karta uczestnictwa pesel - Dom rekolekcyjny

Komentarze

Transkrypt

informacje karta uczestnictwa pesel - Dom rekolekcyjny
KARTA UCZESTNICTWA
INFORMACJE
w wakacyjnych warsztatach
szkoleniowych 2015
Liturgicznej Służby Ołtarza
dla Księdza, Rodziców oraz Uczestników turnusu:
1. Rekolekcje wakacyjne Liturgicznej Służby Ołtarza przeznaczone są dla
ministrantów i lektorów pełniących służbę w swoich parafiach. Nie są to kolonie, ale rekolekcje połączone ze zdobyciem kolejnych stopni LSO. W programie
dnia oprócz Mszy św., modlitwy i spotkań formacyjnych, nie zabraknie czasu na
ogniska, wycieczki oraz zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu.
Diecezji Rzeszowskiej
Nazwisko i imię:
00
2. W podanym terminie rekolekcji pierwsza data jest dniem przyjazdu (od 15
do1700 ),druga data jest dniem odjazdu, (turnus kończy się o godz. 1100 ).
Dokładny adres:
tel:
3. Opłata za udział w rekolekcjach wynosi 360 zł./
Część zaliczki w wysokości........................zł., została przyjęta przy zgłoszeniu.
Zaliczka nie będzie zwrócona, gdy karta nie zostanie zrealizowana. Kartę może
wykorzystać ktoś inny zachowując kategorię wiekową, miejsce i czas. Uczestnik bez karty nie będzie przyjęty na turnus!
Szkoła, klasa:
4. Uczestnicy Kursu zabierają ze sobą:
- Pismo Św. (przynajmniej Nowy Testament), książeczkę do nabożeństwa,
różaniec, śpiewnik –najlepiej „Wykrzykujcie na cześć Pana”.
- Nie zabieramy radia i magnetofonu, odtwarzaczy typu MP3 itp.!
- Strój liturgiczny,
- Legitymację szkolną, notatnik, przybory do pisania oraz kartę uczestnictwa
i koniecznie Legitymację Służby Liturgicznej Diecezji Rzeszowskiej,
którą można nabyć przy zapisie.
- Pościel, śpiwór (nie dotyczy Kotani).
- odpowiednie ubranie (z uwzględnieniem chłodu, strój sportowy, przybory
toaletowe, buty - najlepiej dwie pary - jedne do pieszych wędrówek).
PESEL:
-
Strój kąpielowy (dotyczy turnusu z basenem w Zaczerniu).
-
Ponadto: instrument muzyczny, materiały rozrywkowe.
5. Bagaż najlepiej pomieścić w plecaku.
Parafia:
Został skierowany na turnus………… LSO
do Zaczernia (w dniach……………..)
/Odmowa przyjęcia dziecka na turnus ze względu......................................./
Zdobyte stopnie i posługi ministranckie a także
(np. choralista) oraz udział w rekolekcjach
lektorskie
W parafii ……………………………………………………………..
W czasie „Wakacji z Bogiem” ……………………………………..
DOJAZD DO ZACZERNIA:
Samochodem drogą z Rzeszowa na Głogów Młp., za Miłocinem skręcamy w prawo i kierujemy
się na Kościół a z Rzeszowa autobusem MKS nr 207
………………………………………………………………………..
Oświadczam, że świadomie uczestniczę w wakacyjnych warsztatach LSO
i będę zachowywał regulamin uczestnika kursu.
..............................................
podpis uczestnika
I. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA
(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stałe leki
i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
Wypełnia ksiądz prowadzący turnus LSO
PRZYJĘCIE:
Skierowanego na turnus LSO do Zaczernia
Ośrodek Rekolekcyjny Zaczernie 732 b, 36-062 Zaczernie
tel. 0-17 8596698
Z kartą uczestnictwa zgłosił się w dniu................ o godz. ..................
Zgłoszenie i dopłatę w wysokości.................. zł. przyjął:
....................................
podpis przyjmującego
A.
......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU,
KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU NA
TURNUSIE. JEDNOCZEŚNIE OŚWIADCZAM, ŻE NIE ZNAM PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO UDZIAŁU MOJEGO DZIECKA W TURNUSIE, KTÓREGO REGULAMIN I PLAN
POZNAŁ AM(EM).
B. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na podejmowanie decyzji związanych z
leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenie zdrowia
lub życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekunów w trakcie trwania turnusu.
C. Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze tam
i z powrotem pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem turnusu (dojazd i odjazd we
własnym zakresie.), oraz zobowiązuje się na pokrycie ewentualnych szkód materialnych
wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie wyjazdu.
.........................................................
UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY O DZIECKU PODCZAS
POBYTU NA TURNUSIE (TAKŻE INFORMACJE O STANIE ZDROWIA):
.........................................................................................................
............................................
(Imię i nazwisko ojca lub prawnego opiekuna)
..........................................................
(Imię i nazwisko matki lub prawnego opiekuna)
.................................................................................................
(podpis)
............................................
(podpis)
...............................................
(miejscowość i data)
.................................................................................................
II. SKIEROWANIE KSIĘDZA Z PARAFII
Wypełniający kartę za moją wiedzą i zgodą zgłasza się na kurs.
.................................................................................................
.................................................................................................
pieczęć parafialna
..............................................
podpis księdza
.................................................................................................
...........................................................
data i podpis prowadzącego księdza
III. INFORMACJE O SZCZEPIENIACH
lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień
Szczepienia ochronne (podać rok): tężec................., błonica.................., dur...................
i inne ....................................................................................................................................
..............................
(data)
....................................
(podpis pielęgniarki)