Zgłoszenie do udziału w konkursie Imię i nazwisko dziecka

Komentarze

Transkrypt

Zgłoszenie do udziału w konkursie Imię i nazwisko dziecka
Zgłoszenie do udziału w konkursie
Imię i nazwisko dziecka:
.........................................................................................................................................
Wiek: ......................... Klasa: ..........................................................................................
Nazwa szkoły:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:
...........................................................................................................................................
Numer kontaktowy: .........................................................................................................
Adres e-mail:.....................................................................................................................
Zgoda rodzica/ prawnego opiekuna na udział w konkursie
Ja
niżej
podpisany,
wyrażam
zgodę
na
udział…………………………
.........................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
w Konkursie “Drugie śniadanie w kadrze”. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z
regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.
Ponadto oświadczam, że zgłoszona praca stanowi wytwór mojego dziecka i przysługują mu
do niej prawa autorskie. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie
nadesłanych prac konkursowych oraz opublikowanie imienia, nazwiska, wieku mojego
dziecka, a także dokładnej nazwy placówki oświatowej do której uczęszcza w materiałach
promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach i na stronach internetowych
Organizatorów. Ponadto zgadzam się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i
marketingowych Organizatorów.
Akceptuję warunki regulaminu.
........................................................
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów konkursu
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133,
poz.
........................................................
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna
883.