Zmiany w zakresie MSR 19 ”Świadczenia pracownicze”

Komentarze

Transkrypt

Zmiany w zakresie MSR 19 ”Świadczenia pracownicze”
Zmiany w zakresie MSR 19 ”Świadczenia pracownicze”
W czerwcu 2011 Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zakończyła prace nad
projektem wprowadzenia zmian do zasad rachunkowości świadczeń emerytalnych i innych świadczeń
po okresie zatrudnienia. Efektem prac jest nowa wersja MSR 19 ”Świadczenia pracownicze” (MSR
19), która ma na celu zwiększenie przejrzystości i użyteczności ujawnianych informacji, a co z kolei
zapewni użytkownikom sprawozdań finansowych lepsza jakość sprawozdań oraz umożliwi lepszą
ocenę finansowego oddziaływania zobowiązań i aktywów programu zdefiniowanych świadczeń.
Znowelizowany standard eliminuje możliwość stosowania przez jednostki tzw. metody korytarzowej,
wobec czego jednostki będą musiały wszystkie zyski i straty ujmować w pozostałych całkowitych
dochodach w chwili ich powstania, a nie jak dotychczas w wyniku jednostki. W ten sposób kwota
netto aktywów lub zobowiązań z tytułu programu określonych świadczeń ujętych w sprawozdaniu z
sytuacji finansowej jednostki odzwierciedlać będzie pełną wartość kwoty deficytu lub nadwyżki
finansowej programu.
Do tej pory inwestorzy i inni użytkownicy sprawozdania finansowego byli informowani o części
zysków i strat aktuarialnych, które dotyczą danego okresu sprawozdawczego, ale są ujmowane w
późniejszych okresach. Metoda korytarzowa dopuszczała rozłożenie w czasie ujęcia części zysków i
strat aktuarialnych niemieszczących się w wyznaczonym korytarzu wartości - większych niż 10%
zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń lub 10% wartości godziwej aktywów programu.
Wprowadzone zmiany do MSR 19 wyeliminowały możliwość odmiennej prezentacji przez jednostki
zysków i strat związanych z programem określonych świadczeń. Koszty zatrudnienia i koszty
finansowe, zgodnie ze znowelizowanym standardem, ujmowane będą się w wyniku, skutki
przeszacowania natomiast w pozostałych całkowitych dochodach, w skutek czego będą one
prezentowane oddzielnie od zmian wynikających z bieżącej działalności jednostki, co w znacznym
stopniu ułatwi porównywanie sprawozdań finansowych.
Modyfikacja MSR 19 zwiększa również wymagania odnośnie ujawniania informacji na temat
programów zdefiniowanych świadczeń dla lepszego odzwierciedlenia charakteru tych programów i
wynikającego z nich ryzyka.
Zmiany w MSR 19 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2013 roku lub po tej dacie z możliwością wcześniejszego zastosowania.
http://www.ifrs.org/News/Press+Releases/IAS+19+June+2011.htm

Podobne dokumenty