Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 31 z dnia 6

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 31 z dnia 6
Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora
nr 31 z dnia 6 czerwca 2016 r.
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „INTERNATIONAL FINANCE”
Wiedza
Absolwent Studiów posiada wiedzę dotyczącą:
1) roli MSSF na świecie, w krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce;
2) założeń koncepcyjnych MSSF oraz ich znaczenia w sprawozdawczości
finansowej;
3) prezentacji sprawozdań finansowych (sprawozdanie z sytuacji finansowej,
dochodów całkowitych, przepływów pieniężnych oraz zmian w kapitałach
własnych);
4) ujęcia rachunkowego aktywów m.in. wartości niematerialnych, środków
trwałych, zapasów, aktywów finansowych oraz rozliczeń międzyokresowych
5) ujęcia rachunkowego zobowiązań finansowych (obligacje, kredyty, pożyczki,
zobowiązania handlowe) oraz kapitałów;
6) ujęcia rachunkowego przychodów z tytułu umów z klientami (w tym kontraktów
długoterminowych);
7) przesłanek
świadczących
o
utracie
wartości
oraz
zasad
związanych
z kalkulacją odpisu na poziomie pojedynczych aktywów oraz ośrodków
generujących środki pieniężne;
8) technik i reguł związanych z konsolidacją sprawozdań finansowych;
9) ujęcia transakcji płatności rozliczanych w akcjach;
10) identyfikacji różnic przejściowych oraz rozliczenia aktywów oraz rezerw z tytułu
podatku
odroczonego
w
sprawozdaniach
jednostkowych
oraz
skonsolidowanych;
11) oceny charakteru umów leasingowych oraz ich ujęcia w sprawozdaniu
finansowym;
12) zakresu oraz celowości prac wykonywanych przez biegłego rewidenta podczas
badania sprawozdań finansowych;
1
13) technik analizy finansowej oraz wniosków do jakich może ona prowadzić;
14) rachunkowości kosztów oraz analizy odchyleń;
15) finansów przedsiębiorstw.
Umiejętności
Absolwent Studiów potrafi:
1) zaprojektować właściwy układ sprawozdania finansowego zgodny z MSR 1
a jednocześnie wynikający z branży, w której działa jednostka;
2) sporządzić sprawozdanie z przepływów pieniężnych w oparciu o wytyczne
MSR 7;
3) prawidłowo ująć przychody w różnorodnych biznesowo transakcjach (usługi,
towary, odsetki, kontrakty długoterminowe);
4) dokonać diagnozy przesłanek związanych z ryzykiem utraty wartości oraz
przeprowadzić test utraty wartości aktywów;
5) rozliczyć połączenie jednostek gospodarczych oraz zaproponować i właściwie
ująć
korekty
konsolidacyjne
celem
przygotowania
skonsolidowanego
sprawozdania finansowego;
6) określić skutki rachunkowe programów rozliczanych w akcjach (kapitałowych
oraz gotówkowych) w zależności od ich rodzaju;
7) rozliczyć koszty zgodnie z przyjętymi rachunkami (kosztów pełnych,
zmiennych, ABC);
8) aktywnie współpracować z biegłym rewidentem w ramach przeprowadzanego
przez niego badania sprawozdań finansowych;
9) dokonać analizy mającej na celu wybór optymalnego źródła finansowania;
10) ocenić
rentowność
projektów
inwestycyjnych,
zarządzać
kapitałem
obrotowym, dokonać wyceny firmy;
11) przeprowadzić analizę finansową przedsiębiorstwa będącą podstawą do
identyfikacji słabych i mocnych stron;
12) omówić cel misji i dążenie do wizji;
13) omówić strukturę i treść misji;
14) wyjaśnić, na jakim poziomie realizowane są cele firmy;
15) zidentyfikować cele strategiczne i określić, jak mogą one zostać włączone do
planu korporacyjnego;
2
16) wyjaśnić, w jaki cele strategiczne są przekazywane wewnątrz organizacji
poprzez tworzenie celów zależnych;
17) wyjaśnić i zilustrować zastosowanie budżetowania jako środka w koordynacji
planowania działalności gospodarczej;
18) 183. Zrozumieć modele wyceny akcji, w tym modele wzrostu dywidendy,
modele wzrostu wartości dla akcjonariuszy, wartości dodanej (SVA),
ekonomicznej wartości dodanej (EVA) i rynkowej wartości dodanej (MVA)
i używać takich modeli do oszacowania wartości na podstawie podanych
informacji;
19) wyjaśnić funkcjonowanie rynków walutowych;
20) omówić rodzaje transakcji, ryzyko walutowe i ich znaczenie dla firm;
21) ocenić strategie zabezpieczające stosując kontrakty walutowe forward;
22) oceny alternatywnych scenariuszy zabezpieczających stosując opcje stopy
procentowej i walutowe;
23) zrozumieć, jak różne produkty pochodne mogą być łączone w celu
finansowego zaprojektowania produktów nadających się do zarządzania
ryzykiem;
24) opisać hybrydowe formy instrumentów takich jak swapcji;
25) docenić różnicę między księgowością podatkową i finansową;
26) rozumieć, jak powstaje zobowiązanie podatkowe dla osób fizycznych
i korporacji.
Kompetencje społeczne
Absolwent Studiów:
1) cechuje się otwartością i chęcią aktywnego uczestnictwa w procesach
związanych z rachunkowością finansową oraz zarządczą;
2) posiada
zdolność
przewodzenia
i
kierowania
zespołem
specjalistów
w dziedzinie sprawozdawczości finansowej;
3) wykazuje się kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań problemów;
4) wykazuje twórczy krytycyzm w odniesieniu do metod i narzędzi MSSF;
5) jest zorientowany na realne potrzeby, cele i osiągane rezultaty pracy;
6) posiada zdolność do analizy i syntezy złożonych zagadnień rachunkowych;
3
7) jest wrażliwy na uwarunkowania i różnice kulturowe wśród interesariuszy
(akcjonariusze, inwestorzy, analitycy inwestycyjni, kontrahenci, pracownicy
etc);
8) w swoim działaniu kieruje się zasadami etycznymi.
4