Regulamin - Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła

Komentarze

Transkrypt

Regulamin - Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła
PoLSKI ZWIĄZEK ltoDowcow I PRoDUcENTow
BYDŁA MIĘSNEGo
PZHiPBI'
REGULAMIN PROWADZENIA
oCENY włnroŚcr uŻyrxownJ BYDŁA
MIESNEGO
PoDsTAwA PlłAwNA
ocena \\afiości uzytko\\ej bydła t!'pu uŹytkou€go mjęsncgo prowadzona jest w Polsce przez
Polski Zrł'iąek Hodo\!có\ł i Ploducentów Byd'ła Mięsnego na podsta\\.ie metodyki oceny
\\ańości L|Żytkowej bydła typu użltko\lego mięsnego opracowanej pvez Z,łńq7'ek i
przedłozonej Ministrorvi Rolnictu.a i Rozrt'oju Wsi' Metodyka ta została oplacowana w
opalciu o następujqce akty plawne:
1' Ustauę z
dnia 29 czerwca 2007 r.
o
organizacji hodorł1i
gospodarskich (tekstjednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 133. poz. 921)
i
rozrodzie zwierząt
2'
Rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Rozrvoju Wsi z clnia ]9 czcrrłca 2008 r. rł'
splarł'ie uporł.aŹnienia zwiąZków hodolvcórt, lub innych podmiotów do wykonywania
zadali z Zakresu pro\\'adzenia occny wańośoi użytkowej lub hodow1anej 7:wicfząt (Dz.
U. Nr. 122, poz.787).
3'
Dec!'7-ję Komisji 200ó/427lW| z 20 czerrtca 2006 I' ustana\\'iającq mctody ocen-v
wartościuŹytkolvej i metod'v oceny waftościgenetyca]ej zwicrząt hodort'lanych
czystorasowych z gatunku b-vdla (Dz. U. WE L 169 z 22.06.2006, str. 56).
4. w]t!'cznc ICAR
Kon1jtet cls'
(lntemational Conlmittee f.or Animal Recording- Mjędzynarodow!'
Konfoli Uż}tkowościZu'ierzqt).
Pz1' identylikacji ocenianych zwierzqt mają zastoso$'anie przepisy:
1'
2'
3'
4.
5'
LJstarł1 z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie ident.vfikacji j reiestracji zwierzqt (DZ.
Nr 91, poz. 872 i z 2005 r. Nr 100, poz. 837),
U'
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozrvoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. rł'sprawie
księgi rejestracj i b1'dła. świń. orł.iec lub kóf (Dz' L]. Nr l 51 . poz. 1268)'
Rozpor.ządzen1a Ministla Rolnictwa i Rozwoju WSi Z dnia 28 jipca 2004 r. w spra\\'ic
okreś]cnia wzoru paszpońu konia i wzoru paszportu bydła (Dz' U. Nr 203. poz. 2083).
Rozporzadzenia Komisii (WE) Nr 91 1i2004 z dnia 29 krvietnia 200'1 L rr rplcn, i.
t,lylconania tlzporzqdzenia (WE) Nr }7ó|)/20a0 Parlanlenlu Europejskiego i Rądy,,|
ztlkrelie kolcz.vktiw' puszpo||ó1ł i reiestr^| gospodursty, (Dz' I')t7' WE Nr 165 z 30
hł'jctnia 2004 s' 65, Dz. Ur7. UE Po]skie wydanie specjalnc rozdz.3,t' 46,s'f4f),
Rozporządzenia Pallarnentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1760/2000 z dnia 17 ]ipca
2000 r' ustanarviającego systen idcntyfikacji i lejestrac.ji b-vdła idot-vczqcego
et'vkieto\Ą.ania wołort'iny i produktóu,z wołowiny olaz uchylającego rozporfądzenie
rad-v (WE) Nr 820/97 (Dz. Urz. WE L 204 z I 1.08.2000r UE Polskie w1'danie
specjalne. rozdz.3 t. 10, slr.248).
DEFINICJE oKREŚLEŃ UżYTYCH w REGULAMINIE
l.
2'
3.
4'
5.
ó'
7'
Dokunentacja oWUB i dokrunentacja hodorr.lana - zbiór dokumentów zarł.icraj4c)'ch
infbnnacje o zwierzęciu. jego przodkach i potomstrvie' stadzie lub rodzic. w
szczególności za\\'ieraj4cy danc o wartościuŹ).tkowej i hodowlanej zwierząt
Grupa wiekowa - zwierzęta, dla których wspólny.jest okres pomiędzy począlkową.
dopuszczalną datq okrcśleniamas ciała n;t.jmlodszego ciclęcia w grupie a ostatnią
dopuszczalną daL1 określenia mas ciała najstarszego cielęcia rł' grupie.
Hodorvca - osoba fifyczna, pra\łna 1ub jednostka organizac1'jna nie posiadajqca
osobowości plau,nej. plowadząoa. na podstawie zawafiej umowv. hoclolv1ę Z\ierzqt
\\'raz z ich dokumentacją lrodowlarrą' llodoucą może byó posii.rdacz zu'jcrząt, rrory
wszedl w icl,t posiadanie na podstawie umo$T dzierŹa\Ą.y (lub innej) za\\,ańej z
\łaścicielem.
Kat1a jałówki . krow1'rasy mięsnej- dokument horlorł'1an}' sporządzanv dla kaŻdego
zwier.zęcia ocenianego płci Że1iskiej w staclze.
K:ńa buhaja rasy mięsnej - dokument hodoq'lany sporządzany d1a kazdego buhajka
zak\,valillkowanego do dalszej hodolł'1i przez prowadzącego księgi hodorvlane'
Kolczyk - plastiko\\'a zawieszka uszna zau''ierajaca infonnacje Zgodne 7 plzepisami
ustaw1' o identylikacji i rejestracji b1'dła 1 Rozporządzcnien Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Ws1 z dnia 24 naja 200.1 r. w spra\\'ic sposobu oznakoq€nia bydła. o\ł.icc.
kóz oraz ślvili.okeśleniaWzorów Zn.ków idcntyllkac'nvch oraz \)llaBall l
warun].ó\v techniczllych kolczykiirł. dla zwierząt gospodarskich (Dz' U. Nr 13ó. poz1455 7 póź1..' zl11,')'
okleślenie mas'v ciała zrvierzęcia - trs|alanie u'agi zwierzęcia poprzezjego \Ądżenic ]1a
wadze in\ł'entavowej (pomostolvcj, dŹwigniort.ej lub elektroniczncj).
8' oWUB - ocena rł'afiościużytkowej bydła typu L|ż}.tkoŃego mięsnego.
9. Prorł'adzqcy ocenę \\'ańości uż)'tkowej bydla |)'pu uż}1ko\'ego mięsnego - Polski
ZwiąZek HodowcóW i Produccntów Bydła Mięsnego (PZHjPBM)'
lo' Paszport bydła - dokument identy1.ikac1'jn1' to\Ą'aŹysfącv z\ł'icr.7ęcil.l w tlakcie
pŻemięszczania przez ca|e jego życie, któ|ego \ĄfóI i zakres zawan1'ch w nim
intbmacji określa Rozpolządzenie Nlinistra Rolnictlva i Rozrł'oju Wsi z dnia 28 Iipca
2004 r.' w sprarvie okeślenia wzoru paszpotu koni i \ł'fo|u paszpoltu bydła (DZ. U.
Nr 203. poz. 2083).
1 1' PZHiPBM Polski Związck Hodowcó\\' i Ploducentów Bydła Mięsnego z siedziba rv
stado czys|oraso\ł'e - stado Zwierząt. rr klórych udział genotypu okeśjonejlas'v
mięsnci qf'nosi min' 9].75%'
]3. Stirdo oceniane bydła t}'pu uz)tkowego mięsnego - zrvielzęta objęte, na podstawie
zawar|e] umol\'y. ocenq waności uŻytkowej il]odow1anej olaz ich potomst$'o.
utrzYnywane w.'ednvn] gospodarstrvie (bLldynek, zagroda. past$'isko) niezależnic od
rasy utlzynywanvch zrt.ier.ąt i liczby lł1aścicieli'
l'ł' Stado rasy mięsnej - stado 7\ł'ie1zątJ Ll któĄch. u kazdej sztuki Lldział gcno!)pu Iasy
12.
nlięsnej wynosi co najmniej 50%'
15. systen te1einlbrmatyczny - elektroniczny systen. w którynl są g|omadzonc i
pżet\ł'auane dane w occnie Wanościuź}tkou''ej b}.dła t'vpu uŻvtkou'cgo nięsnśgo u
księgach i W rciestrach'
wartośćużytkowa - \łln ema cecha lub zespół ccch Zwicrzęcia o 7naczenlu
gospodalczy]n. \Ąyaźona ilościauzvskanego produktu w określonym ozas]e l
środo\Ą.!Lu'
11.
18.
Zaśrviadczenie hodorvlane - dokunent hodorł.lan.v pott'icrdzajqcy pochodzcnic
Z\łierząt. \\-1-stawjany na uniosek lrodorł'cy przez komórkę dokumentacji. rł'ymagany
prz'v \\plowadzaniu z\Ą'ierząt do obrotu, Za któIego wyslawienie pobierana jest opłata
w rł'ysokościokreślonej w Rozporządzeniu Ministra Ro1nictua j Rozwoiu Wsi z dnja
21 grudnia 2007 r. W sprawie nraks}ualncj Wysokości opłat pobieranych za dokonanie
wpisu do księgi hodorłlanej i rejestru. wydanie ZaśWiadczenia potwierdzajqcśgo
dokonanie \Ą'pisu do księgi hodowlanej lub rejestru olaz Ędanie śuiadect$'a
pot\Ą.ierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanycb i matęriału biologicznego
będącego przedmiotem handlu (I)z. U. Nt 250. poz' 1876).
Zwierzę hodorvlanc - zrł'ierzę, które spełniajeden z następl|ąc)ch waruŃólvI
a) 7ostało rvpisane lub kwalilikqje się do ri1isu, le.jestlacji w księdze lub rł'
rejestrze,
rodzice i dziadkorł'ie zostali \Ą'pisani lub Zarejestlo\łani rv księdze
hodon lanej lub w rejestrze tej samej rasy lub 1.as,
ich \Ą,ykoEystanie jest przewidziane rr'proglanric hodorł'lan-vnl prowadzonyn'r
dla danej księgi ]ub rejest|u.
b) jego
c)
ZAKRES
I
METoDYł(Ą. PRoWADZENIA ocENY WARToŚCI UŻYTKoWEJ
BYDŁA TYPU UżYTKowEGo MIĘSNEGO
()cena wrtr.tości LLż)'tkowei b'vdła typu uŹytkowego mięsnego
iś1.
prowadzonajest zgodnic
z decyzją Konl1sji 2006/427iwE z 20 czerwca 200ó r. ustanawiajqcq metody oceny
wa ościużJtko\łej i me|ody ocen'v watościgenetycznej zwielząt hodolv]anych
cz!'storasowych Z gatuŃu b'vdła (D7. U. WE L 169 z 22.06'2006' str' 56).
\Ą
.,ś
2' ocena $'artości uź}tkowej bydła lypu użytko$'ego nlięsnego prowadzona jest na
rrniosek albo za zgoda hodowcy lub posiatlacza 7\\,ięfząt.
J'
()ccr'la rł'ańościużytkowej bydła typu LlŹ}tkoB.ego mięsnego prolvadzonajest rnctodq
C gdzie wszystkic zapisy w oborł.iqzującej dokumentacii hodorł,lane,j oraz określenie
stopnia umięśnienia i rozlvoju zwierzęcia sq dokonywane pżez upowaŻnionego
pracownika PZHiPBN'I' a ponriaq/ Zoometryczne i określanie tnas ciała z\rierząt nlogą
być dokonywane pr.7c7 posiadacza z\ł'ierzęcia.
"s
.|'occna \raftości uż]tkolvei i]ydła typu uż}.tko\Ą.ego mięsnego obejmuje:
l ) ocenę ufyko\łościrozpkldort'ej.
2) ocenę uż}tko\łościmięsnej.
\
5'
ocena Llż)''tkouościrozpkldorvej polega na określeniudla każdej samicy B' stadzie:
]
'
1
) okresó\!
międz)'uTcielenioqł.ch.
2) rodzaju polodu. poprzcz zakrłali1ikorvanie go dojednej z następrrjqc-vch kategorii:
RODZAJ PORODU
łat$y. odbyty siłami natuly bez po]l1oc-v czło\\'ieka
KOD
]ltrr1. z ricrticlką pomUiq j,/louick" Iu|..rodko\^ mecIrariczr\ch
trudny Z pomocq 2 lub u.ięcej osób. użycia środków
mcchanicznlrch lub inten,venci i lekaża welerYnarii
cesarskic ciecie
embriotomia
3) Źywotności ulodzonego cielęcia poprzez zakwalifikowanie go do jcdnej
następuj4cych kategorii:
ZYWOTNOSC C]I] CIA
ciele ży\\'e' bez \ł'ad budouY
ciele iy\łe. z wadami budo\\'lJ
cie]e lrra we przy urodzcniu lub padłe rt,czasie
uroclzcnla
potworkowatość cie1ęcia
2
3
4
5
z
KOD
2
2.:l
godzin od
4
2' ocer'lę uŻ1tkowości rozpbdowcj plowadzi się na podstawie następujących
ustalanych dla kaŻde.j samicy w stadzicI
dan'vch,
1) da|)' sztuczncgo unasieniania, lub czasu przeb)'rł'ania buhaja w s|adzie.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
\ł,
przlpirdku krycia harct!owego,
naz\ł-T i numeru identyfikac}'jnego buhaja użytego do kr.t'cia lub buhaia, któIego
.ld..ś|lię,,..'a|''ui)Le dU l,/l l( netsn unr5ie']i.mia.
dat} poz}'skania i liczb1' uzyskanych komórek jajowych lub zarodków jeźeli
\r stadzie był wykonan'v embriotnnsl.er.
daty przeniesienia zarodka. danych o gcnetycznych rodzicach. danych
identyfikac1jnych biorczyli zarcdków oraz płci zarodka.jeśli bvła oznaclola'
dal)' q,ycielenia lub poronienia.
1iczby wycie1eri od początku okresu rozplodowego,
nunerórv identyl.ikacyjnych i nazu ur.odzonych cieiąt,
płci i ]iczby ulodzonych cie]ąt'
s 6' 1. ocena uzy|kowości mięsnej obejnuje okreśJcnie:
1) stopniaumięśnienia.
2) rozwoju zrvierzęcia,
3) tempa prz-vrostu nasy ciała'
2. określeniestopnia unięśnieniadokonyrvane
est w opalciu o:
occnę budowy łopatki. szerokościi umieśnienia grzbietu or.az szerokości,
długościi wysklcpienia lLdŹca,
stopicń unięśnieniakri'alil.ikuje sie do jędnej z następuiacvcl] kategorii:
1) \\izualnq
2)
STOPIEN UMIESNIENIA
bardzo dobre
dobre
doslateczne
słabe
bardzo slabe
j
KOD
1
2
l
4
5
3) stopieii rrmięśnienia ocenia się podczas rt1.konyr'vania oceny pokroju zrt.iel'zęcili-
3' okrcślenierozu,oju zwierzęcia dokonyrł''ane j est w opalciu oI
1) wizualna ocenę budow)' zwicrzęcia. polegającą na ocenie poszc7egó]nych cech
pokroju w skali 100 punkto\\.ej, zaleca się ab'v occnv budowy nie pzeprowadzać
u /\łicr/.l -n'ULl.,/\ch ni,, o |]1|e''ęc)'
2) pomial!'
zoometrYczne dla buhajów hodolvlan-vch i krórł wykonywane są \ł' t-vn
sanym tcl.rninie co ocena pokoju zlvierzęcia (z dokładnościądo 1 cm) i obeJnlt5.r:
a) w1sokość w kłębie.
b) wysokośćw krz-vzu
c) ob\łód klatki piersiorł.ej mierzony rv przcwężeniu tuż za łopa&ami'
'1.
ok|eślenie tempa pŻyrostu masy ciała po]ega naI
1) Lrstalen]u masy zwierzęcia w następujqc'Ych okresachjego ż'vciaI
a) od dnia urodzenia do 48 godz. po urodzeniu,
b) \ .'k.ś.ie Ud lo5'do'55.dniaŻ1.i:..
c) międz]'375. a 465' dniem życia - dla buhajó*' hodou.lanych'
2) obliczcnju standaĄ/Zowa ej mas-v ciała zrł'ierzęcia nal
a) 210' dzień iycia - cl]ajałorł'ici buhajków.
b) 420' dzień z1'cia' dla buhajów hodolvlanych.
5' Ob]iczenia standaryzou'ancj masy ciała zwierzęcia na okleś1ony dzień jego z1cia
dokonuje się rvedług rł'zoru:
MCS: (MCB
- MCU)/ WW] x WS +MCU
gdzie:
MCS - oalacza masc ciała standaryzowaną Zwielzęcia określoną w kg.
MCB - oznacza rnasę ciala |zecz"v\ł'istą zlvierzęcia w dniu waŹenia \\' kg.
MCU ' ozntczirtzecz.vwista rnasę ciała zwieżęcia ustalorrq do .18 godz'
WW
wS
po wodzeniu u, kg.
- oznacza rviek zwierzęcia w dniu ważenia, \ł}raŹony w d1 ach.
standaryzowany wiek zrt'ierzęcia rt dniach (210 1ub'120).
1) \łyliczeniu średnich dobowych pży|ostów masy ciała z\łierzęcia W okesach;
a) od dnia rrrodzenia do 210' dnia z'vcia. dLa buhajków ijałowic'
b)
od 210' do .120' dnia ż'vcia - dla buhajów hodowlanych'
6. obliczerria średnich dobow1'ch przyrostów masy ciała zwierzęcia dokonl|e się
\Ą'eolug wzoLu:
PDMC: (N4CK - MCP) x
I000/
(WK
WP)
gdzie:
PDMC - oznacza prz'vlost dobowy
McK
mas'v cja1a zrvierzęcia wyr'aŻony rv g.
- oznacza masę ciała kolico\\.ą zwierzęcia u'dniu ważenia w)|ażonq \\
kg.
MCP- oznacza masę ciała poczqtkorr'q zwierzęcia w dniu lvaienia \łl1flżor]q \Ą'
kg,
.
WK oznacza wiek końco$'Y z\\'ieEęcia w dniu u'aŹenia wyrażoną rł' dniach'
l)
wizualną occnę budo\\y zwicrz9cic. po|egaj4cq nc ocenLe poszczcgulnych
cech
poklolu \Ą' skali 100 punktowej.
sig ab1 ocen1 budou; nie pr'zeprowaozac
.zcJtcl
u Zwic1.zqt młodsuych niz 6 miesręoy.
2)
J
pomiar.y zoomet].vcznc dla bńajów hodorł'lanych i krów
rł1konywane s4 w Lyn,l
samvtn tenn1nle co ocena pol.r(iu f\Ą'ieŹecia (Z doklaclnością
do 1 cnr) i obe]mu1ą:
a) l}sokość\Ą' kłębie.
b) u,Tsokośćw krzyżu
c) obwód klatki piersio\'ej mierzorr}'w prfe\ł'ężeniu t|ż za bpatkami'
nl|e5|ś| ic lenpa przr 16.'.1 ma.1 ,:ial' po|cgr n:'
] ) usta]eniu masy z\'ierzęcia rł' następujqc)'ch
okresach jego iycia:
a) od dnia urodrenia do,l8 godz. po uroclzeniu.
b) \ okre,.e od lo5. do j:j. dric zre,c.
375. a '1ó5' dniem ż)rcia - d]a buhajów hodou.lanych.
.międz)'
^'c)
2) ob]iczcnill
standaryZo\ł'anej masy ciała zwieizęcia na:
a) 210. dzień życia - dlaja'łowic i buhajkórł',
b) 420' dzicń życia - dla bLlhajów hoc1olł'1an1'ch.
5. ob]iczenia strrndaryzo\Ą'anej rnasv cii: a zwierzęcia
na okr.eślony dzielijego
dokonuje się lł'edług wzoru:
gozlc:
MCS: (MCB
Mcs
- MCU)/ WWI x WS
-MCU
- oznacza masę cjała standarYzo\\,anq zrvierzęcia określoną
ł'kg,
",no.," ni.e ci1l. r.,ec/\ \\:\la /\Ą ler/ęcix
)!P
V|( U . n7|]Jc/. r./ec/\'u]5|:l n.aŚc cial.
\!-w
WS
-
ż}cia
.
\Ą
dniu rłazel:i" o.kg.
f\^ic|,/e!ia Ll.laIona oo lR god,7'
po urodzeniu w kg,
- oznacza \ł'ick Zrvieuęcia rv dniu ważenia' w1rażony
w dniach.
standar1zo',','any rviek zu''ierzęcia rł'dniacl
/tzo).
tut
1zio
I).WyIjczeniuśrednichdobo\qchprzyrostówmas1'ciałazwierzęciarvokesach:
a) od dnia urodzenia do 210' dria ż]'cia - dla buhajków ijałowic,
b) od 2l0. do 420' dnia życia - d1a buhajórv hodowlanycli'
śreclnichdoborłych prfyrostó\Ą' Irrasy ciała zrłierzęcia dokonuje
slę
l;-.9j']'"'-::]i
\\'eoĄlg \ł'Zoru:
PDMC= (MCK - MCP) x 1000/
(WK
Wp)
PD\4(- - o/|.a(,,] p./\ rn\l Jnbo\\) nJ5\ Ci:l|J /\\ iśrleciJ !Ą) ra,/on\ \\
g.
V|l N .'o7n.c/!l raŚc e'aIa k.'nco\^d /$.crleci:r \ł Jniu r'ra,,eni:
\ł ) r],/onq \\
kg.
MCP. oznacza masę ciała począ&o$'ą z\\'jerzęcia \ł, dniu \łazeDia \ĄTrażoną \Ą,
kg,
WK - oznacza wiek końcowY zu.ierzęcia w dniu ważenia rt'ylażoną w dniach.
ó
WP - oznacza wiek poczqtko\łT z$'ieŹęcia w dnju ważenia \ł-vrajżona w
dniach.
cZĘsToTLIwoŚC PoBYTU ZooTECHNIKA ocENY
W OCENIANYM STADZIE
Zootechnik powinien być W stadzie minjmum d\ł? Iazy
\Ą,
roku.
PRZYJĘClI] STADA BYDŁA MIĘSNEGo
PoD oc['NĘ \\ \RToś(| UŻYTKo\Ą tJ
objęcie prfez PZHiPBM stada b-ldla nięsnego oceną war|ościuŻ!'tko\ł€i oclb).wa się na
wniosek albo za zgodq lrodowc1'' Na jej podstawie prorr'adzący occrre zarł.ier.a z hodowcą
pisemnq umort.ę na prorvadzenie oceny'
Po podpisaniu uno$y ptzedstauJiciel PZHiPBM nadaje d]a nowo objętego occllq stada
numel leiestnc)'irly oraz zaltlada clla klów dokunentację hodoq,lanq.
Wsz-vstkie Zwierzęta objęte oceną Wini)'' b-vć oznakorł'anc zgodnie z przepisami usta\\Y o
systemie identylikacji i rejestlacji zwjcrząt'
ZwieŻęta obejmowane OWIJB. zakupione przez hodowcę Z ifu1ego occnianego stada.
powinny byc zaopatrzone, zgodnie z iut.26 ust. 2 ustauT o otganizacji hodowli i
rozrodzie z\!ierz4|. w zaświadczenjahodowlane.
oBowlĄZKt PRoWADZĄCEGo owUB
Polski Związek Hodowców i Producentó\ł. Bydła Mięsnego jako prowadz4cy ocenę rł'aności
uŹ}lkowei b-Ydła typu uż}tko\ł'ego mięsnego zobolvi4a;je się do:
1) objęcia oceną lvańości uż}.tkou.ei bydła las mięsnych zwierz4t Zgłoszonych pżez
hodowcę.
2'1 przckaz'ania hodort.cy, wykonująceIrru samodzielne okeś1anie mas"v ciała posiadanych
z\ł.ierząt' instrukcji sporządzania ..PRoToKoŁU oKREsl,ANIA MAs ClAŁA
ZwIERZĄT'.;
3) rejestrol\'ania w s-vstemie telein|brmatycznym wszystkich Zdażeń Z:ris|niałych w
oconjan-vm stadzie oraz uzyskan)ch pżez Zwierzę|a \\yników;
4) glonadzeiia W biu1ze PZHiPBM pełnej infonrracji i dokunentów hodorłlanych
niezbędnych do prowadzenia oWUB
5) systcnlat-vczne rvYkorrywalie \ł. stadzie ocenianym rtszy's|kich czynności wyńkając'v'ch z
..ZAKRESU l METoDYKI PRoWADZENIA owUB.'." i pomiarów zoometryczn'vch
zgodnie z tenninan,ti rrlnikaj4cymi z ninicjszcgo rcgulanrinu. pfzy czym określenia mas
ciała może dokonać hodowca;
6) prowadzenia dokumentacji hodowli.rnej. wymienionej w cfęści..OBOWIAZUJACA
DOKUMENTACJA HoDowLANA,. oLaz ten]ino\ł'e pŹekaz-v$'anie hodo$'com
*1ników oceny za dany rok kalcdarzowy;
7) przekazywania hodou'cy wszelkich in1br'macji o zaistniałych zmianaclr rv obowiązując1'ch
przepisach prawa i metodyce prowadzenia OWUB;
8) wykonywania' na wniosek hodowcy prac selekc'v.jno- hodorvlanych. kwalitikacji nater.iału
hodou1anego oraz rtpisu zwierząt do ksiąg hodowlanyc],] i lejestrów bydła nrięsltego.
L)) prolvadzenia biczqcego
doradzhłaf Zakesu hodoBli i L]Ź}.tkowania bydła mięsnego:
10)pokrycia częścikosztów badall laborator.yjnych potrvierdzajqcych pochodzenie (na
podst.!\rie bac1ali grup krwi lub markeró\! DNA) buhajólł'zakrvalii.ikowan)'cń do dalszej
hodowLj. l..aktura Za przeprowadzon. badanie na wniosek Se]ekcjonela pro$'adząccgo
OWUB. zostanie rt1stalviona PZHiPBM pr.zez ]aboratorium badającc iprzesłana wraz z
rlynikienr badania do Birrra Zrviązku
l l)pokrycie kosztów określaniemas ciała z\ł,ielząt u. poszczegó]nvch okresach Źycia zgodnie
z .,ZAKRI'lSE\4 I NIETODYKA PROWADZENIA OWUB...'
oBo\Ą |ĄZK| \\ | Asc|clELA.Ll B Pos|ADAC/'Ą
STADA BYDŁA MIĘSNEGo oBJĘTEGo owUB
WIaściciellub posiadacz stada bydla nięsnego obiętcgo ocena \\'altości ui}'lkowej
Zobo\Ąiqzuje się do:
1) poddania
2) przy
ocenje wafiości uź}.tko\Ąej b)dła Zgłoszon'vch 7-wielzqt'
w'vkon1.waniu czynności zrvi4zan'vclr 7 oceną Wallości uzt'tkowej b'vdła mięsncgo
stosowanie sie do wszelkich zapisów ujęt,voh w częściacl,t..ZAKRt.]s ] METODYKA
PROWADZENIA oWLJB- ' ',.. system.]tycznego pro\łocl7cnia dokumentacji rvynikającej z
usla\Ą'y o systcmie identyi.ikacji ilejestracji 7wierzqt i odnotowywanie w KsIl.]I)lF]
RLJES,II{ACJI STADA \'szystkjch zdarzeń jakie miały miejsce w ocenian-vm stadzie
lr)'d]a oraz udostępnienia tych zapisórv i paszportów b'vdla przedstawicielolvi PZHiPBN1:
3) bieżącego rejestroBania Wsze]kich faszłościi zdarzeń zaislniałych W stadzie occnianym.
takich jak| daty wycieleń i poronień krórł', przebieg porodó\'. Ź}'Notnośćurocizonych
cie14t' przemieszczanie zwicrzqt itp. oraz pr.zekaz.r.wanie t-''ch inlbrrnrcji
przedstart.icielowi PZIIjPBM niezwłocznle po jego przybyciu do stada. Pźekaz}'wanc
przedstil{icielowi PZHiPBM inIbnnac.je nluszą być zgodne z zapisami dokorlan\ |ni przcz
hodo\ł'cę u' pK)\''adzonyc1r przez nicgo dokumentach \\'ynikajqcych z przepisów usnlr! o
systcmie identylikacji i rcjcstracji zwierząt'
Źycia:
'+) określania mas cjaIa zwierząt W nŻrs|ępujqc'vch oklcsach
a' cielqt od dnia urodzenia do 48' godzin po urodzeniu,
b. odsadkilw rv okr.esie od 165' do 255. dni życiir (tennin oklcślcniemas cia}a winien być
zgodny z datą 7are.jestrorvanq, W NOTEslt.] oBORowYM W tabeli ..T].]RMIN
PRZ|WIt)YWANECo oKR|sLANlA MAs CIAL^ ZwItrRZĄ
5)
ó)
7)
8]
9)
1.-.
c' buhaikriw rv oklesie ocl j75 do 465 dnia życia.
odchorł.u wszystkjch cielqt. pochodzących od occnian)'oh krów, do wieku co nairnniej
l65 dni z)'cia. Ich sprzedaz lub rtbój dopuszczalne są dopiero po określcniu rrrasy ciała,
ulnoŹ]iwiającym uslalenie rvagi standaryzowanej na 210 d]li
stosorvania w ocenianynr stadzie kr.ów i jałowic t'vlącznie r-.ozlodll kontlolowancgo
(irrsemirrac.ja lub krycie natrrlalne buhajem dopuszczonym do rozrodu) oraz bieŹźlcego
dokumcntowania dat uTkolz)'stania buhaja przy kyciu..z ręki,. oraz okrcsów pob}.tu
dancgo rozpłodnikarł' grupie haremort.ej siunic;
7,amontowania. w miejscu utŻ]' m)'$ania zlrjcrzqt. stacjonanego lub pr.Zcnnśneg('
przepędu dla b'vdla. umożliwiającego czasowe trnieruchomienie zwicrzęcia, konieczne
m.in. przy rvykonywaniLl pomiaró{' ZoometL'.cZnych:
wspó'łprac} Z pźedsta\ł.icielen IZHiPBN4 w realizorł,aniu Zadań i cz\nrrości
\łynikajacych Z Zasad i metodyki prowadzenia oWIIB;
po|wiefdzeniu zgodności ze stancm fi]ktycznym zapisów dokonanych przez
przedstau.iciela PZHiPBN'1 w dokumentach hodo\r1an)'ch oru w części.'WIZYTACJA
S.I.ADA.. no|esLl oborou'cgo. datv pobytl! footechnika oceny rł.ocenian1''t]t stadzie b'".d]a
mięsnego' Potu.ierdzenie to winno nastąpić popŻez z|oż,cnie przez hodowcę lub
upowaźnioną pżez niego osobę $4asnoręcznego. czytelnego podpislL ]ub para1ki na
imiennej pieczątce.
oBoWIAZUJĄCA DoKUMENTACJA HoDowLANA
No'|ES oBoRoWY STADA BYDŁA M1ĘSNl]Go - lvzór nr
l
Podstarvorły. źród'łorł'vdokument służącydo lejestrowania \ł'szclkich zdarzeń
rt1stępujących \ł.ocenianym stadzie' Jest prowadzotly dla kaŹdcgo stada rasou.ego. bez
rłzględu na ilośćoceni.n}ch fllieżqt.
Prort'adzony jest on pŹez pr.zcdstawiciela PZHiPBM przy rvspółudziale hodowc'v.
Wszelkie dalsze zapisY clokony\ł'ane są w oparciu o Źródlort1 dokument. jaki stano\Ą,i
|otes oboro\Ąy. przy czym lnoŹe być on prowadzony rv gospodarstlvie w lormie
elektronicznej iub lv postaci l'vdr.uku kornputcro\łego.
Na stronie B1ułowej notesu oborowego winna być wpisana irrlbrmacja okeślajqca:
rvłaścicielastada.
rasę w pl.zypadku stada czystor-aso\łego lub rasę stosowaną w kzyzowaniu
-
w)'p1eIa]ącyn],
numer rejestrac)anv stada,
Iok ocen'v uŹ}tkou'ości(kalendarzow,v),
metodę oceny.
irnię i nazrvisko selekcjoncra zootechnika pro\\.adzącego ocenę uż}tko\osci.
W notesie zamieszczone są: .śALENDARZ UKRL,SLANIA MAs CI'\L'\ CIELĄT'.
oraz ,.I.ĄLENDARZ PoKRYc I WYCIELEN... k1óIe ułatwiają prze\ł,idy\ranie zdarzcń
zac]]odząc'vch w stadzie oraz planowanie pracy hodowcy i zootechrlika oWUB.
Poza informacją hodo\ł']anq w notesie leiestrowane są daty pobytu zootechnika.
Notes obororr'v dzicli się na rozdziały:
rozród-rwkaz urodZonych ciei4t (RocZNY) z infonnacjq o pochodzer'riu cielęcia,
-kycil.; dacie porodu' cielęciu' rodzaju porodu. Sporządzany jest na początku roku
kalcndarzowego. Zarł.iera listę :rktu:rlnie ocenianych ków' Pierrviastki dopis) \Ąanś\ą
rv trakcie pienvszej wizyty zootechrika po wlcielcniu .
protokół okeś1aniamas cja'}a zlvielząt po urodzeniu, koliczqcych 210 dni
(alórt'ki. buhajki ' okeślenia mas ciala w rł'ieku 165-255 dni ) i 420 dni dla buhajórt.
zrrkwaliiikorł'anych do hodowli (określenia mas ciała rł'rł.ieku 375.465 dni)
PRoToKoL oKREŚLANI,Ą MAS CIAŁA ZWIERZĄT-
rt.zór nr 2
Protokół spolządzany jcst $' dwóch egzemplarzach przez lvykonującego okeś]enie n,ias
ciala z\\''icrząt zootechnika oceny lub hodowcę' Plotokół opatrzony podpisem hodolvc'Y
olaz zootechnika staje się automatycznie częściqll dzia]u rrotcsu oborowego' W,vnik
okrcślenia masy ciała .jest pŻenoszony do karty .|alórł'ki krowy i kart buhajka po
zakrvalifi kolł'aniu do hodow1i'
Rcjcstracja u.yników okleś]aniamas ciała \ł'inna następo\\'ać bezpośreclnio po okrcślcniu
masy ciała zwierzęcia.
Protokó] określeniamasy ciała.jest przechouy$'any W siedzibie stada prfez okr.es 1nin. 36
RoZRÓD . WYKAZ URoDZoNYcI l CIELĄT
- wzór
m
3
Wykaz sporządzany jest w dwóch egzemplauach pŻez zootechnika ooeny w trakcie jego
pob)'tu \.ocenianym stadzie bydła mięsnego' .Jcden egzemplarz pozostaje u hodowcy.
drugi przekazy'wany jest do biura PZHiPBM bezpośIednio po zakończeniu micsiąca'
W rł.ykazie rvinn'r' być 7areiestro\Ą'ane u,sz}stkie cielęta' któIc urodziły się rł'okresie
poprzedzając'vlll pob).t zootecbnika \\'ocenian)łn stadzie. W przypadklL braku urodzeń
dokument tcn nie jest sporradzan,v.
Dane do wykazu plzenoszone są z notesll oborowego onz,ze spolząd7anęgo przez
hodowcę lub Zootechnika ocen1' ..PRoToKoŁU oKRF,St'AN1A MAs CIAŁA
ZwIERZĄT..
Wykaz polvinien być opatrzon!' kaŹdorazowo podpisem footecllnika oceny i hodowcy-
KARTA JAŁoWKI
.
KRoWY RĄSY N'llĘsN E.I
(karta J.K) - \\Zó| nr.4
Kar-ta stano\Ą.i podstawo\ł! dokument lroc]owlan1', zwierający dane identylikacyjne i
rodorł'odowe oraz rł-.vniki uż}.tkowościmiesnej' Jcst on sporządziury dla Wsz'vstkich
urodzon!'ch jałórvek (bez względu na udzjał genotypu rasy miesnej) poclrodzących od
krów będących pod oceni1'
W karcie J-K inlbnnacje hodorvlane i wyniki oceny osobniczej rt'pisywane są plzez
upolvażnionych p|zedstawicieli PZHiPBM. Kata .1-K przechowywana jest rv sicdzibie
stada' w prz'vpadku sprzedzy' jałówki-koqy do innego stada. karta przckaz}\Ąana jśsl
nowenu u,łaścicielowi'Rejestl.acia danyclr rvirrna b'vć prowadzona na bieżqco i
systematycznie. Na karcie musi być zarejestrowane nazrł'isko hodolrcy i aktua]nego
\\'łaściciel'posia(lac7a n'ierzęcia'
I.ĄRTA BUIJAJA RĄSY MIĘSNI]J
- rvzór nr 5
Kafia stanowi podstawo\\y dokument hoclou'lany. zawierajqcy' dane identyfikac1jne
i
rodowodorł'c oraz rł.yniki ocen'v osobniczej buhaja hodolr]anego'
Kańa tajest Spolządfana rł1łącznie dla brrhajków zakrłalifikowanych do dalszej hodolvli'
Rcjestracja wszystkich urodzony'ch cielqt p1ci męskiej. bez wzg1ędu a udział genotypll
rasy mlęsnej i dalsze ich ptzeznac7cnie dokonywane jest u, clektronicznvm \)stemie
inlbmat'vcznym na podstau.ic..WYKAZU URODZoNYcI1 CIELĄT"'
W karcie buhaia inlbnrri.rcje lrodorł,lanc, \ł'yniki oceny osobniczcj i daty krł.ali|.ikacji
rvpisywanc są przez upoważnionych prfedstawicicli PZHiPBM. Karta buhaja
przechorvy$'ana jest rv siedzibie stada. W pr4padku sprzedazy buhaja do innego stada,
kańa przekaz'vwana jest no\emu rł'łaścicielorł.i.Na karcie musi być zarejestrowane
nazrvisko hodowcy i iLktuahego wlaściciela'/posiadacza Zrvierzęcia'
INtoRMACJA o PRZI.,MIEsZCZENIU ZWll.]RZAT.
\łZór nr 6
W dokumencie lejes1rort'ane są {'szystkie przybycia zwicrząt oraz ich ubycia nr IzeZ'
sprzcdaż, przekwalifikorł'anie na opas. padnięcia lub rezygnacja z oceny'
Sporz4dzan'v iost on w jednym egzemp]auu przez zootechnika oceny, w trakcie jego
plano\ł'anego pobytLl \\, ocenian}.n stadzie. Przekafanie do biura PZHiPBM. podpisanej
10
przez zootechnika occl])' i hodo\'cę ..INFORMACJI..
',.. winno nastqpić po zakończeniu
n]lesraca.
\łł{IOSEKo WPISANIE ZWIERZĘCIA Do KslĄC oraz DECYZJA WPISANIA
ZWIERZĘCIA Do KSIĄG krowy i jałórł,ki ras bydła mięsnego - wz(lr ol 7 j,7a
We,.Wniosku ''...intbrmacje hodowlane i wyniki ocen'r rt''artości uŹ}tkort'ej rtpis;rvane
są pŹez upolvaŹnion),ch przedstau,jcieli PZHiPBM' Podpisany dokurnent winien być
plzeslany do biura PZHiPBM po zakoriczeniu lniesiqca. po *,er.1,'.likacji danych zawartych
we .'Wniosku..''. Z\ł'icl.zę Zostaje wpisane do ksiqg hocjowlarrycil i wyda$łnc jcst
,.Dec]'zja...".
WNIOSEK o WPISANIE ZWIERZĘCIA Do KslĄc oraz DECYZJA wPiSANIf\
ZWIERZĘCIA Do KS1ĄG buha.ja wzór nr 8 i 8a
W..Wniosku.'... infonnace hodo\ł'lane i wyniki oceny wańości rrż1,tkowej rtpis}wane są
przez upoważ1ionych przedsta$,icieli PZHiPBM. Po<lpisaliy dokument wirien b'vć
pŹes.łan}' do biura PZHiPBM po zakończeniu niesiąca. Po weryfikacji dan!ch
zaw.ń},ch
lłc '.W-niosku'....zwierzę Zostaie wpisane do ksiqg hodowlanych i ryda\łarla jcsl
,.Decyzja ... '.
DOKUMENTY ORGANIZACYJNE
PL,.\N PŁĄCY ZooTEcHNIKA oCENY- wzór ff 9
Jest dokumenten orgźrnizac):jnym, sporzqdzanyrr w. cirvóch egzemplaftach, p|zęz
footcchnika ocen]' na kaŹd]'' miesiqc kalendarzorł.,.' Plan pracy .ńno';i h'..onng.o'o
plowadzerta ocenv \Ą'altościuŻytkowej, u$'Zględniający okrcślona w
..REGI ]i,AN4INIlE'..'. czeslot]i\,lość pob)'trl zooteclrnika rt. oceniairych stadach
W1'maganc .jest bezwzględne przes1rzeganie planu plac]r' Kazcle odstępst\\'o
od jego
realizacjiwinno być uzasadnione i uzgodniorre z bezpośrednin przcłozon1:nl.
Zooteclnik.przedkłada pżełoŹo1,lemu plan pracy do zatwierdzinia. co porvjnno nastqprc
najpóŹnięj do ostatniego dnia nicsiąca poprzeclzającego miesiąc ujęty w planie
Jedcn egzemplarz plalu pracy Zootccl]nil( przesyła do biura PZHiiBŃr'
RAPoR I Zool.ECLINi] I.:-Ą oCENY- wzór nI10
Jest dokumentem organizac\'jnym sporządzan1'm przez zootecl,nika oceny' \ł. jednym
cgzen pl.rzu. rr rlrLcic c.rJesn n.r.iacr,<g,, prrcr.
Zootechnik oceny zapisuje w njm datę slvego pob}1u w stadzie occnianyn. Pob},t
ten
\\'inien być pot\Ą'ierdzon1' przez hodowcę podpisenl.
W.raporcie zootechnik rejestr.uje stan ocenialiych krów
lv dtiu obecnego i poprzedniego
\ł' tym olo.esie olaz przesyła inlr,rnrac1ę o
dokumentach wysłan1'ch do biura PZHiPBM. Ilośći ro<tzaj tych dokunentów musj
byś
pobytu oraz ub)'cia
i pżybycia krów
zgodna z danymi rłpisan)rrri w notesie oborowynr.
Ył:T:
ry zakończeniu miesiąca, przekazlł'any .icst przcz footcchnika ocenv do biura
PZHiPBM. wykonanie uadań pot$ieldzaprzełoŹony.
1t
DOKUMENTY W\'NIKOWE
RAPoRT RoCZNY,/ oCI'\Y wAR.IoŚCt UŻYTKoWIJ
Dokument jest genelowany w biwze PZHiPBM z systemu informa1ycznęgo BoS, po
przetworzeniu w systemie informatycfltym Źródłorł,ych wyników oceny.
Rapofi loczny winięn być oplacowany po zakończęniu roku kalendaŹowego.
I
,,REGULAMIN PRoWADZENIA oCENY wARToscl UZYTKoWEJ B\'DŁA
MIĘSNEGo'' wchodzi w życię z dniem
28 czerwca
2014I'
Podpisany dnia 28 rnaja 2014 r.
"łł
[.il
"tt
I2
t[:lff].'
Poweł Dokowsk]

Podobne dokumenty