Szejk 2/2014 2 (112) VI 2014

Komentarze

Transkrypt

Szejk 2/2014 2 (112) VI 2014
NR 2 (112)
VI 2014
SZEJK
Czasopismo PGNiG SA
Oddział w Zielonej Górze
Żuchlów
35 letni miliarderzy, str. 4
Tarchały
modernizacja dla przyszłości, str. 8
21 WPC
PGNiG w Moskwie, str. 10
SPIS TREŚCI
4
6
7
8
10
12
14
Żuchlów po 35 latach
Gaz neutralny w akcji
Ćwiczenia „Terminal 2014”
Kopalnia z helem
Kongres naftowy w Rosji
Zarządzać projektami
Społeczni Inspektorzy
Pracy
16
PETROL-GAZ
w Zielonej Górze
17
18
20
20
20
21
21
22
24
28
4
Żuchlów po 35 latach
30
Operatorski System
Bezpieczeństwa HSE
31
32
33
34
Salon wystaw
35
36
Kalendarium
Nafciarka, nie kwiaciarka
Wspierają wydobycie
Konkurs BHP rozstrzygnięty!
Informacje kadrowe
PDO po raz drugi
Mobbing w miejscu pracy?
Szkolić, aby bronić
SITPNiG
Zaangażowanie społeczne
Sport
Zagadka foto
Z krwią i ekologią
na Księżycu
Szejkówka
47 lat z „Naftą”
Wydawca:
PGNiG SA w Warszawie
Oddział w Zielonej Górze
Redaguje zespół:
Dorota Mundry - tel. 68 32 91 262
Magdalena Wajda - tel. 68 32 91 425
Adres redakcji:
65-034 Zielona Góra
ul. Boh. Westerplatte 15
[email protected],
[email protected]
[email protected]
www.pgnig.pl/zielonagora
Projekt, skład i druk:
10
2
Kongres naftowy w Rosji
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
tel. 68 45 35 700
www.sandmedia.com.pl
OD REDAKCJI
Szanowni Czytelnicy,
połowa roku za nami, wiele planów zrealizowanych lub w trakcie. A za redakcją „Szejka” dziesięć
lat pracy w tym składzie. Gdy w lipcu 2004 roku ukazał się numer 81, wszystko co związane
z „Szejkiem” było dla nas nowe. Zebrane do dziś doświadczenia to bezcenna wiedza z obszaru
komunikacji, którą codziennie wykorzystujemy. Za miniony czas, rozmowy, inspiracje, dyskusje,
wspólne godziny nad artykułami, sygnały zwrotne, opinie, pomoc i wsparcie dziękujemy Wam,
drodzy Czytelnicy oraz wszystkim, którzy wspólnie z nami tworzyli w tym czasie naszą wspólną
historię, zapisywaną na łamach gazety.
Te zapisane i wydrukowane zdania służą na bieżąco nie tylko nam, ale również tym, którzy śledzą zmiany w polskim górnictwie naftowym. Cieszymy się, że „Szejk” stał się pozycją literatury
w wielu pracach dyplomowych, jego wydania specjalne – jak te o tradycjach górniczych czy
o geologii Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski – cieszyły się powodzeniem wymagającym kilku dodruków, a przekazywana wiedza jest ciągle aktualna. Nasi korespondenci to nie tylko nasi pracownicy, ale i przedstawiciele zagranicznych organizacji inżynierskich, których artykuły dają inne
spojrzenie na techniczne zagadnienia całej branży.
W tym wydaniu Szejka nasi autorzy piszą m.in. o długiej historii kopalni Żuchlów i jej „miliarderach”, o modernizacji kopalni Tarchały znanej z magazynowania helu, o ćwiczeniach na terminalu, jednym z systemów ochrony przeciwpożarowej. W cyklu przybliżającym pracę pionu
inwestycji dowiemy się dziś o metodyce zarządzania projektami. Wiele informacji dotyczy działań
skierowanych do lokalnych społeczności – od spotkań z dziećmi po ciekawy projekt wolontariatu
pracowniczego. W cyklu „Nasze jednostki” prezentujemy dziś dział, który trudno spotkać w pełnym składzie. W „Sylwetce” poznamy bliżej jedyną kobietę wśród kierowników zmiany, a w „Życiorysie…” kolegę związanego z naszym przedsiębiorstwem od 47 lat.
Wśród aktualności m.in. wyniki wyborów społecznych inspektorów pracy oraz krótka korespondencja z Moskwy, gdzie PGNiG SA było obecne na 21. Światowym Kongresie Naftowym, a nasz
rozmówca przedstawił ciekawy referat na temat niekonwencjonalnych złóż w Polsce.
Życzymy wszystkim Czytelnikom udanych urlopów i ciekawej lektury
„Szejk” nr 2 (112)
czerwiec 2014 r.
ukazuje się od 1986 r.
okładka:
foto: Paweł Ossowski
Urządzenie Flush by Unit, odwiert Buk-14,
prace serwisowe - wyciąganie żerdzi pompowych
czerwiec 2014 | SZEJK
3
Z TERENU
Żuchlów po 35 latach
K i l k a d z i e s i ą t l a t t e m u w r e j o n i e G ó r y, B r o n o w a , Z a b o r o w i c i Ż u c h l o w a p r o w a d z o n o p r a c e
geofizyczne, których wyniki potwierdziły istnienie podniesień strukturalnych w czerwonym
spągowcu. Z pierwszych odwiertów Żuchlów-1, Żuchlów-2 oraz Żuchlów-3 uzyskano przypływ
solanki z objawami gazu. Na podstawie analiz z otworów oraz interpretacji badań sejsmicznych
w y z n a c z o n o l o k a l i z a c j ę o t w o r u Ż u c h l ó w - 4 , k t ó r e g o w i e r c e n i e r o z p o c z ę t o 2 6 . 0 1 . 1 9 7 8 r.
Wykonawcą otworu był nasz Oddział – wtedy jako Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych.
O d w i e r t Ż u c h l ó w - 4 o k a z a ł s i ę p i e r w s z y m o d w i e r t e m e k s p l o a t a c y j n y m z ł o ż a Ż u c h l ó w.
Koniec lat siedemdziesiątych
Plac budowy pod Kopalnię Gazu Ziemnego
Żuchlów przekazano 5.04.1979 r. Generalnym
wykonawcą był Zakład Budownictwa Naftowego i Gazownictwa „Naftomontaż” z Krosna.
Wówczas inwestorem były Wielkopolskie Zakłady Gazownictwa i Górnictwa Nafty i Gazu
w Poznaniu. Nastąpiła bardzo szybka budowa
kopalni, wyposażenia odwiertów, gazociągów,
węzłów redukcyjno – pomiarowych, instalacji
osuszania gazu, kotłowni i innych niezbędnych
obiektów technologicznych i administracyjnych. W okresie od 20.11.1979-31.12.1979 r.
prowadzono rozruch mechaniczny i technologiczny wydobywając pierwsze metry sześcienne gazu. Do końca 1980 r. trwała próbna
eksploatacja. W następnych latach odwiercono
kolejne otwory. Równocześnie prowadzone
były prace związane z rozbudową obiektów
i urządzeń kopalni.
Złoże Żuchlów
Złoże znajduje się na obszarze Monokliny
Przedsudeckiej, w obniżeniu zwanym Niecką
Zielonogórską. Utwory czerwonego spągowca stanowią skałę zbiornikową, w której zakumulowany jest gaz ziemny. Serię gazonośną
stanowią piaskowce szare i beżowe, drobnoziarniste, z lepiszczem kwarcowym węglanowym, ilasto – żelazistym. Złoże zajmuje
obszar o długości 9 km i szerokości 4,5 km.
Woda podścielająca złoże jest solanką chlorkowo-sodowo-wapniową o ciężarze właściwym 1,19 g/cm3.
Część załogi, od lewej: Marek Żukowski, Władysław Leśniewski, Paweł Borowski, Janusz Dubis, Andrzej Jurek, Grzegorz Lis,
Paweł Chojnacki, Kazimierz Brzeziński, Przemysław Mundry, Danuta Rudkowska, Maria Nowak, Tomasz Filosek, Tomasz
Bołuńdź, Paweł Olechowski, Mirosław Nowak. Krzysztof Jóźwiak, Piotr Kramarz, Jarosław Wiesławski, Seweryn Pypeć, Łukasz
Dobrzyński, Bartosz Klaczkowski, Dawid Fogt, Ryszard Kucharski, Leszek Rajek, Krzysztof Żukowski, Andrzej Kamiński.
Eksploatację złoża rozpoczęto odwiertem Żuchlów-4, którego wydajność potencjalna wynosiła 290 m3/min. W 1978 r. odwiercono 7
odwiertów, z których uzyskano przemysłowy
przypływ gazu, a rok później kolejnych 14.
Rekord wydobycia wynoszący około 1,2 mld
m3/rok osiągnięto w 1986 podłączając kolejne odwierty do eksploatacji. Począwszy od
1987 roku zdolność wydobywcza złoża spada
systematycznie, związane jest to ze spadkiem
ciśnienia złożowego oraz zmniejszającymi się
wydajnościami odwiertów przykonturowych
w wyniku zawadniania. Zawodnione zostały
odwierty: Żuchlów-31, 32 obecnie służące do
zatłaczania wody złożowej, oraz Żuchlów-19,
20, które zostały zlikwidowane.
Sprężarki i Lipowiec
W związku ze spadkiem ciśnienia ruchowego odwiertów do poziomu ciśnienia odbioru,
w 1994 roku zainstalowano sprężarki, które zapewniają ciśnienie zdawcze wymagane przez
foto: Paweł Chara
4
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
Złoże Żuchlów - wydobycie gazu ziemnego
Złoże Żuchlów
• Pierwotne zasoby
wydobywane: 24,52 mld m3
• Powierzchnia złoża: 25,8
km2
• Porowatość
skały zbiornikowej: 14,98
%
• Pierwotne ciśnienie złożowe: 14,65 MPa
• Głębokość zalegania
wody podścielającej: -1342 m
• Współczynnik nasycenia por gazem: 0,87
• Średnia miąższość efektywna: 50,69
• Zawartość metanu: 57,83
system przesyłowy gazu. Tłoczenie gazu (zestawy I-IV) wybudowała
kanadyjska firma CHERCO BARBER.
W latach 2002 - 2010r. prowadzono eksploatację złoża Lipowiec podległego KGZ Żuchlów. W tym czasie, odwiertami L-9 i L-10 wydobyto ponad 77
mln m3 gazu. Eksploatacji zaprzestano z powodu zawodnienia odwiertów.
Obecnie, po sczerpaniu 96% zasobów przemysłowych złoża Żuchlów,
średnie ciśnienie złożowe zmniejszyło się do 2,24 MPa. Głównym problemem eksploatacji jest wynoszenie wody ze spodu odwiertów. W tym
celu stosowane są świece pianotwórcze (FMS 315, N22, SCW 1442). Dozowanie świec odbywa sie na podstawie zatwierdzonego harmonogramu,
- ręcznie, z wyjątkiem odwiertu Z-11 wyposażonego w urządzenie do
automatycznego dozowania. Gaz z Kopalni Żuchlów kierowany jest do
KRIO Odolanów, gdzie podlega procesowi odazotowania.
Więcej „miliarderów”
Do końca kwietnia 2014 wydobyto ze złoża ponad 23,04 mld nm3 gazu.
Kopalnia może poszczycić się dziesięcioma „miliarderami”: Żuchlów-8
(1,06 mld nm3), Żuchlów-14 (1,03 mld nm3), Żuchlów-17 (1,25 mld nm3),
Żuchlów-18 (1,55 mld nm3), Żuchlów-27 (1,02 mld nm3), Żuchlów-41
(1,17 mld nm3), Żuchlów-45 (1,11 mld nm3), Żuchlów-46 (1,13 mld nm3), Żuchlów-49 (1,29 mld nm3), Żuchlów-50 (1,01 mld nm3), jedenastym miliarderem ma szansę zostać Żuchlów-47 z aktualnym „dorobkiem” 0,99 mld nm3.
Najważniejsze inwestycje:
1994 – budowa tłoczni gazu (zestawy I-IV)
2002 – rozbudowa tłoczni gazu o dwa kolejne zestawy (V – VI)
2003 – modernizacja punktu zdawczo odbiorczego oraz zastąpienie wtryskowej instalacji osuszania gazu kolumnową
2002 – zagospodarowanie złoża Lipowiec
2007 – modernizacja budynku administracyjno – socjalnego
2010 – budowa stacji sprężarek powietrza rozruchowego
Kotłownia gazowa
Modernizacja tłoczni gazu
m
% mol
Podsprężanie i przyszłość
Obecnie na terenie tłoczni gazu prowadzone są prace związane z podsprężaniem. Modernizacja ma na celu dostosowanie parametrów pracy tłoczni do parametrów kopalni wynikające z obniżenia się ciśnienia
złożowego oraz spadkiem wydobycia gazu. Tłocznia po modernizacji
pracowała będzie w trybie szeregowym. Sprężarki nr I, II, III będą
obsługiwały 1 stopień sprężania gazu a sprężarki nr IV, V, VI - 2 stopień sprężania. Pierwszy oraz drugi stopień będzie zawierał sprężarkę rezerwową na wypadek awarii, wykonywania remontów i obsługi
technicznej.
Złoża Żuchlów oraz Załęcze po zakończeniu eksploatacji mogą być
wykorzystane jako docelowe miejsca składowania CO2. Obie struktury
geologiczne rozważano w zakresie badań i rozwoju technologicznego
w projekcie UE „SiteChar” który rozpoczął się w 2011 r.
Kopalnią kierowali kolejno: Leszek Leśniak, Mieczysław Lasek, Wojciech Niepewny, Wiesław Durbajło, obecnym kierownikiem jest Janusz Dubis. Kopalnia
była miejscem pracy dla 172 osób , obecną załogę stanowią 39 osoby, a swoją początkową drogę kariery zawodowej rozpoczynało tu wielu stażystów.
Bartosz Klaczkowski, Inżynier górnik, KGZ Żuchlów
Mariusz Dziadkiewicz, Kierownik Działu Inżynierii Złożowej OGiE
Ewa Szlinkiert, specjalista inżynier złożowy DEI OGiE
Foto: archiwum KGZ Żuchlów
2010 – budowa budynku obsługi technicznej wraz z przyłączami na
terenie tłoczni gazu
2010 – instalacja stacji redukcyjno pomiarowej I stopnia Q=2000 m3/h
na terenie tłoczni gazu
2012 – instalacja telewizji przemysłowej CTTV
2012 – wykonanie przeciwpożarowej sieci wodociągowej
2012 – modernizacja budynku technicznego, budowa nowej kotłowni wraz z modernizacją sieci cieplnej, wymiana stacji
redukcyjno pomiarowej IO i IIO na potrzeby kopalni
Instalacja stacji sprężarek powietrza rozruchowego
czerwiec 2014 | SZEJK
5
Z TERENU
Gaz neutralny w akcji
W ostatnich miesiącach przedstawiciele Oddziału mieli okazję prezentować podczas różnych
spotkań nasz wpływ na otoczenie oraz systemy zabezpieczające przed związanymi z naszą pracą
zagrożeniami. Jednym z takich systemów chroniących ludzi i urządzenia w sytuacji pożaru jest system
o p a r t y o m i e s z a n i n ę n e u t r a l n y c h g a z ó w, s t o s o w a n y n a w i e l u n a s z y c h j e d n o s t k a c h . O m a w i a m y g o n a
przykładzie Odazotowni.
Zgasić automatycznie
Za bezpieczeństwo pożarowe zestawów sprężarkowych gazu wysokometanowego na Odazotowni Grodzisk odpowiada system gaszenia
INERGEN firmy Tyco Fire&Security. Zadaniem
systemu sterowania gaszeniem jest wykrycie
zagrożenia pożarowego oraz uruchomienie
procedury automatycznego gaszenia.
Za wykrywanie pożaru i sterowanie systemem
gaśniczym odpowiedzialna jest centrala FAST2000
połączona z wyzwalaczem butli pilotującej i dalej
- do wyzwalanej pneumatycznie, wiązki 18-tu
butli gaśniczych, z których każda ma objętość 80 l
i ciśnienie robocze 300 bar. Do pętli dozorowych
centrali przyłączono bezpośrednio czujki optyczne
w pomieszczeniu sterowania oraz pomieszczeniu
silnika, a za pośrednictwem modułów linii bocznych – czujki termiczne oraz czujki płomienia.
z baterii butli jest przesłany siecią rurociągów
do strefy gaśniczej. Wyzwolenie całej baterii
(18 szt.) butli ze środkiem gaśniczym INERGEN,
w skład którego wchodzi 50% azotu, 42% argonu i 8% CO2 powoduje spadek zawartości
tlenu w pomieszczeniu do ok. 13%. Przy tym
poziomie tlenu pożar nie jest podtrzymywany,
a neutralny skład INERGENU powoduje że żadne układy zabudowane wewnątrz chronionego
pomieszczenia nie ulegają uszkodzeniu w wyniku oddziaływania na nie środka gaśniczego.
Dotlenić obsługę
gaszenia zakłada natychmiastowe opuszczenie przez obsługę gaszonego pomieszczenia
w przypadku wykonania sekwencji gaśniczej.
Wyzwolenie automatycznej sekwencji gaszącej
może nastąpić w dwóch trybach:
a) ręcznie – po naciśnięciu przycisku „START”
umieszczonego przy drzwiach wejściowych
w strefie gaszonej.
b) automatycznie – po wykryciu pożaru przez
minimum dwie czujki dymu nadzorujące przestrzeń przedziału silnikowego lub po wykryciu
pożaru przez czujkę termiczną lub płomienia
w przedziale sprężarki.
Wyzwolenie gazu z wiązki butli następuje na
sygnał z centrali FAST2000 poprzez otwarcie
zaworu butlowego butli sterującej. Ciśnienie
z butli sterującej jest podawane dalej na wyzwalacze pneumatyczne butli gaśniczych. Gaz
Jednocześnie w przypadku gdy po wykonaniu
sekwencji gaszącej w pomieszczeniu znajdowała się obsługa, podwyższona zawartość
dwutlenku węgla uruchomi biologiczne uwarunkowanie zwane „głębokim oddechem”,
skutkujące znacznie efektywniejszym wykorzystaniem przez organizm ludzki tlenu.
W sytuacji znacznie obniżonej zawartości tlenu
w pomieszczeniu zapobiega to niedotlenieniu
organizmu i w konsekwencji utracie świadomości. Niezależnie od powyższego, procedura
Wiązka butli gaśniczych wraz z centralą FAST2000
Zbliżenie naklejki informacyjnej butli gaśniczej
Dysza dystrybucyjna środka gaśniczego
Widok sterowanych pneumatycznie zaworów wyzwalających oraz głównego kolektora środka gaśniczego
Manometr wskazuje prawidłowe ciśnienie robocze w butli.
Ciśnienie mieszanki INERGEN silnie zależy od temperatury
stąd ważne jest utrzymywanie stałych warunków temperaturowych w pomieszczeniu, w którym znajdują się butle
Pneumatyczne zawory wyzwalające oraz indywidualne
przewody ciśnieniowe
6
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
Wszystkie elementy systemu gaśniczego są
odpowiednio oznaczone przy pomocy dedykowanych tabliczek a cały system przechodzi
dwa razy w roku kompleksowy przegląd wykonywany przez autoryzowany serwis.
Tekst i foto: Maciej Rozwadowski
Zastępca kierownika
Odazotownia Grodzisk
Z TERENU
Ćwiczenia
„Terminal 2014”
Dariusz Kucharski
Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej
Dział BHP i Ochrony Ppoż.
N a t e r e n i e Te r m i n a l a E k s p e d y c y j n e g o W i e r z b n o o d b y ł y s i ę 2 4 k w i e t n i a p r a k t y c z n e ć w i c z e n i a
ratownicze z udziałem pracowników oraz jednostek Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu powiatu międzyrzeckiego.
erminal Ekspedycyjny Wierzbno to zakład stwarzający zagrożenie
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, tzw. zakład dużego ryzyka. Na podstawie obowiązujących przepisów sprawdzenia w cyklu 3-letnim wymaga funkcjonowanie wewnątrzzakładowych procedur
(tzw. wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy – WPO-R). Opracowuje
się go w celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków awarii
przemysłowej m.in. w zakresie sposobów alarmowania, ewakuacji oraz
podjęcia przez pracowników działań ratowniczych i gaśniczych. Ocenie
poddawany jest również współudział w działaniach prowadzonych przez
służby ratownicze, które wypracowują decyzje taktyczne w obszarach
branżowych w oparciu o wiedzę pracowników.
T
prowadzenia działań ratowniczych przez prowadzącego zakład (ZDR)
oraz służby ratownicze.
Pożar cysterny
Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar ropy naftowej w cysternach kolejowych
na bocznicy Terminala. Pozorowane rozszczelnienie cystern i zapłon cieczy
nastąpił na skutek nieostrożności maszynisty, który uderzył lokomotywą
w cysterny kolejowe. Do czasu przyjazdu zastępów straży pożarnej działania gaśnicze z użyciem działek pianowych stałej instalacji gaśniczej ekspedytu podjęli jego pracownicy. Działania te pozwoliły sprawdzić działanie
urządzeń przeciwpożarowych jednostki w postaci podawania prądów
piany z działek gaśniczych na front nalewczy ropy. Ćwiczenia zakładały
równolegle pożar zbiornika z metanolem 100 m3, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poparzonym, a także ewakuację pracownika z zadymionego obiektu pompowni pożarowej.
Jak się pali metanol?
Kierownik Terminala Wierzbno Tomasz Maćkowski na zbiórce zapoznał z obiektem strażaków-ratowników, przedstawicieli gminy Przytoczna, powiatu międzyrzeckiego i przedstawicieli Urzędu Transportu Kolejowego
Niezależnie od powyższego, celem ćwiczenia wskazanego przez ustawodawcę było sprawdzenie dokumentacji ratowniczej obiektu posiadanej przez Państwową Straż Pożarną (tzw. zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy – ZPO-R). Ćwiczenia weryfikują, czy posiadany zasób
wiedzy ratowniczej zawiera wymagane prawem i niezbędne dane do
Po zakończeniu części praktycznej przeprowadzono pokazowe zajęcia szkoleniowe, których przedmiotem był sposób palenia się metanolu
i sposoby jego gaszenia. W metalowej tacy podpalono kilkanaście litrów
metanolu. W ten praktyczny sposób ugruntowano wiedzę, że palenie się
metanolu jest prawie niewidoczne - nie widać płomieni, dymu. Jedynym
wyczuwalnym czynnikiem jest silne promieniowanie cieplne. Do ugaszenia płonącego metanolu użyto specjalnie dedykowanego pożarom alkoholi
środka pianotwórczego. Nie stanowi on typowego wyposażenia jednostek
Straży Pożarnej, ale został zakupiony przez Oddział na potrzeby Terminala
w ramach działań zwiększających poziom bezpieczeństwa obiektu.
Podczas ćwiczeń pojawiły się uwagi i spostrzeżenia, które zostaną wskazane w opracowanych wspólnie z PSP wnioskach. Tego typu działania są
bardzo ważne z punktu widzenia możliwości sprawdzenia i przećwiczenia procedur pracowniczych w sytuacji zagrożenia pożarem, możliwości
instalacji i urządzeń przeciwpożarowych obiektu oraz weryfikacji założeń operacyjnych i taktycznych sił i środków straży pożarnej.
foto: Dariusz Kucharski
Praktyczny udział w ćwiczeniach wzięło 10 pracowników
Terminala Wierzbno oraz 15 pojazdów gaśniczych o składzie
osobowym bliskim 100 strażaków
czerwiec 2014 | SZEJK
7
Z TERENU
Kopalnia z helem
Ko p a l n i a G a z u Ta r c h a ł y t o j e d n a z n a j s t a r s z y c h k o p a l ń w O d d z i a l e Z i e l o n a G ó r a i j e d n a z p i e r w s z y c h
na Niżu Polskim.
1964 roku, po zatwierdzeniu projektu Ministerstwa Górnictwa i Energetyki przez Centralny Urząd Geologii,
rozpoczęto wiercenia poszukiwawcze we
wschodniej części monokliny przedsudeckiej
w rejonie Krotoszyna, Sulmierzyc i Ostrowa
Wlkp. Projekt ten obejmował wykonanie 16
otworów o głębokości od 1500 do 3000 m.
Celem tych prac było wyjaśnienie perspektyw bitumicznych, rozpoznanie wgłębnej
budowy geologicznej struktur oraz uzyskanie danych dla interpretacji wyników prac
geofizycznych.
W
Kolejne ważne dla kopalni to lata 1966-1968,
kiedy w rejonie Tarchał z wynikiem pozytywnym zakończono wiercenia poszukiwawcze
odwiertami Tarchały-3 oraz Gorzyce Małe-1.
W następnym roku decyzją Ministerstwa
Górnictwa i Energetyki zatwierdzono projekt
badań geologicznych na złożu gazu ziemnego Tarchały. W tym czasie zakończono wiercenia na odwiertach Tarchały-8,10,11. W rejonie Tarchał gaz ziemny odkryto w dwóch
złożach o pierwotnych zasobach wydobywanych 2,45 mld m3 w utworach wapienia podstawowego i czerwonego spągow-
ca oraz 1,16 mld m 3 w utworach dolomitu
głównego.
helu, a odbiór gazu wzbogaconego w hel zakończono w 2003 r. w ilości 9594,7 tys. m3.
Eksploatacja, hel do magazynu
Wracając do teraźniejszości, gaz ziemny po
redukcji oraz osuszeniu kierowany jest do
odazotowania przez PGNiG SA Oddział w Odolanowie, a w mniejszym stopniu do odbiorców
indywidualnych. Złoże w wapieniu podstawowym i czerwonym spągowcu eksploatowane jest piętnastoma odwiertami (szczerpanie
68%), a w dolomicie głównym jednym odwiertem (szczerpanie 31%).
Przy odwiercie Tarchały-8 w ekspresowym
tempie wybudowano w 1972 roku niskotemperaturową instalację osuszania i rozpoczęto
eksploatację z wydobyciem około 10 tys. nm3/h.
Prowadzono jednocześnie budowę kopalni na
terenie obecnego Ośrodka Centralnego, by
w następnym roku uruchomić odwierty Gorzyce
Małe-1, Tarchały-3, 10, 11. W latach 1976-1977
trwała rozbudowa i uruchomiono kolejnych 17
odwiertów o łącznym wydobyciu 36 tys. nm3/h.
Modernizacja
Aktualnie z KGZ Tarchały oraz Ośrodków Grupowych Wysocko Małe, Wysocko Małe E wydobywa się rocznie ok. 23 mln nm3 gazu zaazotowanego z zawartością ok. 0,5 % helu. Hel
w historii eksploatacji złoża Tarchały posiada
swoje szczególne miejsce. W okresie kiedy nie
cieszył się jeszcze tak dużym zainteresowaniem, podjęto decyzję o zatłaczaniu jego nadwyżki z powrotem do złoża w dolomicie głównym (odwiert Tarchały-41). Zatłaczanie i odbiór
prowadzono naprzemiennie w zależności od
potrzeb. Do 1995 r. zatłoczono 5559,8 tys. m3
W 2013 roku zakończono przebudowę instalacji
i obiektów technologicznych, która polegała na:
• rozbudowie istniejącego budynku socjalno-technicznego o pomieszczenie kotłowni
technologicznej oraz rozbiórce byłej instalacji kotłowej,
• demontażu absorpcyjnej wtryskowej instalacji osuszania, której czynnikiem absorbującym był glikol,
• przebudowie odcinków redukcyjno-pomiarowych,
• wymianie stacji redukcyjno-pomiarowej I i II
stopnia na nową o przepustowości 40 nm3/h,
Zmodernizowana część technologiczna KGZ Tarchały pozwalająca
na dalsze lata pracy obiektu
8
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
• budowie przyłącza ciepłowniczego od nowego budynku kotłowni do przebudowanych
ciągów redukcyjno-pomiarowych,
• posadowieniu osuszacza adsorpcyjnego,
• wymianie naziemnego jednopłaszczowego
zbiornika wody złożowej na dwupłaszczowy
o pojemności 20 m3 wraz ze stanowiskiem
nalewczym.
Na szczególną uwagę zasługuje nowoczesny
osuszacz adsorpcyjny (na sitach molekularnych)
firmy Donaldson. Biorąc pod uwagę względy
eksploatacyjne (automatyczny cykl pracy, duża
skuteczność osuszania) zaproponowano w/w
urządzenie. Osuszacz pracuje w trybie ciągłym,
wykorzystując zasadę adsorpcji dynamicznej. Oznacza to, że osuszany gaz płynie przez
warstwę adsorbentu (zeolitu). Wilgoć jest odprowadzana z gazu w trakcie jego przepływu.
Ponieważ zdolność adsorbentu do pochłaniania
wilgoci jest ograniczona, zachodzi konieczność
przekierowania przepływu przez zbiorniki zanim adsorbent zostanie całkowicie nasycony.
Osuszacz firmy Donaldson wykorzystuje zasadę adsorpcji dynamicznej
Naprzemienne wykorzystanie dwóch zbiorników gwarantuje ciągłe zaopatrzenie w osuszony gaz. Jeden zbiornik jest zawsze w cyklu pracy - osusza płynący gaz, podczas gdy drugi jest
w trakcie regeneracji. Czas regeneracji jest zawsze krótszy niż czas pracy zbiornika – czas napełniania go wilgocią z przepływającego gazu.
Cały cykl trwa zazwyczaj 24 godziny pracy, przy
czym czas regeneracji uzależniony jest od stopnia zawilgocenia złoża (ok. 4 h) i składa się z fazy
grzania (desorpcji) i fazy wychładzania. Faza desorpcji polega na podgrzaniu gazu przez grzałki
elektryczne, aż osiągnie on wymaganą temperaturę desorpcji, a faza wychładzania polega na
wyłączeniu grzałki i przepuszczeniu przez zregenerowane złoże suchego gazu.
W przeciwieństwie do fazy adsorpcji, w fazie
regeneracji przepływ następuje od dołu do góry
złoża. Poza krótkimi momentami przełączania
systemu zregenerowane złoże pozostaje w stanie gotowości. W trakcie eksploatacji osuszacza
stwierdzono, że bezpośredni wpływ na jakość
procesu regeneracji ma temperatura gazu po
chłodzeniu. Im temperatura gazu po chłodzeniu
niższa, tym jakość regeneracji lepsza. Skutkuje
to dłuższymi cyklami pomiędzy regeneracjami i mniejszym zużyciem energii elektrycznej.
W celu poprawy pracy układu chłodzenia dodatkowo zastosowano agregat wody lodowej,
który w okresie letnim jest głównym układem
chodzącym, natomiast w zimie pracę przejmuje
chłodnica wentylatorowa.
Siła Coriolisa
Dzięki przebudowie odcinków redukcyjno-pomiarowych system połączeń każdego
odcinka z kolektorem gazowym umożliwił
prowadzenie niezależnych okresowych pomiarów parametrów poszczególnych odwiertów z wykorzystaniem dwóch nowoczesnych
przepływomierzy. Przepływomierz składa się
z czujnika Micro Motion działającego w oparciu o siłę Coriolisa oraz przetwornika zintegrowanego z czujnikiem. Zgodnie z prawami
mechaniki, jednoczesnemu występowaniu ruchu obrotowego i postępowego towarzyszy
powstanie siły bezwładności zwaną siłą Coriolisa. Kierunek działania tak powstałej siły jest
wyznaczony przez iloczyn wektorowy jego
prędkości liniowej i obrotowej. Wartość siły
jest proporcjonalna do masy poruszającego się
ciała oraz iloczynu wektorowego wspomnianych prędkości. W przepływomierzu działającym w oparciu o siłę Coriolisa ruch obrotowy
zastąpiono oscylacyjnymi drganiami rury pomiarowej. Występujące w układzie bezwładności powodują opóźnienie fazy drgań rury
w części dolotowej oraz jej przyśpieszenie na
odcinku wylotowym. Mierząc przesunięcie
fazowe, układ elektroniczny określa wartość
strumienia masy. Przepływomierz dokonuje
bezpośrednio pomiaru natężenia przepływu
masowego i objętościowego gazów, cieczy
oraz zawiesin bez konieczności powtórnej kalibracji. Nieczułość przepływomierza na profil
przepływu oznacza, że mogą być one montowane w dowolnym miejscu instalacji bez
konieczności montowania odcinków prostoliniowych lub prostowanie strumienia.
Przeprowadzona modernizacja pozwoliła na
wymianę ponad 40 letniej instalacji, dając tym
samym możliwość kolejnych lat pracy obiektu.
Przepływomierze firmy MicroMotion umożliwiają prowadzenie niezależnych pomiarów parametrów poszczególnych odwiertów
Tekst i foto: Jacek Jakubowicz
Kierownik zmiany KGZ Tarchały
czerwiec 2014 | SZEJK
9
AKTUALNOŚCI
Kongres naftowy w Rosji
Światowy Kongres Naftowy (World Petroleum Congress) to przedsięwzięcie skupiające
p r z e d s t a w i c i e l i f i r m n a f t o w y c h z e w s z y s t k i c h k o n t y n e n t ó w. O d b y w a s i ę c o t r z y l a t a . W t y m r o k u
organizatorem i gospodarzem XXI Kongresu oraz towarzyszącej mu wystawy była Rosja.
O
Najważniejsi decydenci z całego świata zajmowali się podczas Kongresu bieżącymi wydarzeniami branżowymi i geopolitycznymi, a także
dokonali oceny obecnego i przyszłego bilansu
energetycznego świata. Techniczny program
kongresu realizowany był w czterech blokach:
Poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu
ziemnego, Przetwórstwo i transport ropy naf-
towej, Oczyszczanie gazu ziemnego, transport
i marketing, Zarządzanie oparte o zrównoważony rozwój.
Podczas forum poświęconego poszukiwaniom
i wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego ze
złóż niekonwencjonalnych referat przedstawił prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki, pracownik naukowy Wydziału Wiertnictwa, Nafty
i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Współautorami referatu byli prof. dr hab.
inż. Jerzy Stopa z tego samego wydziału AGH
oraz Jarosław Polit, zastępca dyrektora ds. eksploatacji złóż w Oddziale Geologii i Eksploatacji
PGNiG SA.
Dorota Mundry
foto: Mateusz Jeżykowski
biekty moskiewskiego Crocus Expo
zaludniły się w dniach 15 – 19 czerwca tysiącami osób z ponad 80 krajów
całego świata. Powierzchnia wystawiennicza
wyniosła ponad 55 000 m2. Wśród ponad 500
firm prezentujących się podczas wystawy było
również PGNiG SA.
Wiceprezes PGNiG SA Z. Skrzypkiewicz spotkał się podczas
kongresu z kilkoma delegacjami, m.in. z Iranu, z Węgier
foto: archiwum PGNiG
Spółkę reprezentowali Wiceprezes Zarządu Z. Skrzypkiewicz, Dyrektorzy OGiE: T. Solarski, J. Adamiak, M. Nowakowski, Dyrektor Oddziału w Zielonej Górze S. Kudela, Dyrektor Przedstawicielstwa w Moskwie J. Zarzycki, W. Piwowarczyk ze spółki Exalo oraz pracownicy Centrali i naszego Oddziału
10
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
foto: Mateusz Jeżykowski
Obsługę merytoryczną stoiska ze strony naszego Oddziału prowadzili Dyrektor Sławomir Kudela, Wojciech Rozwadowski
z KRNiGZ Lubiatów, Dorota Mundry i Magdalena Wajda z Działu Komunikacji i PR
- Proszę o kilka zdań refleksji wieloletniego uczestnika kongresów naftowych.
W krótkiej rozmowie z prof. S. Rychlickim, który uczestniczy w kongresach od 20 lat, zapytałam go o tegoroczne wystąpienie oraz o odczucia związane z prezentowaną tematyką. Kongres odbywał się bowiem w szczególnym czasie – europejskiej dyskusji o bezpieczeństwie
energetycznym, konfliktu rosyjsko – ukraińskiego, odcięcia dostaw gazu
ziemnego na Ukrainę przez Gazprom.
- Panie Profesorze, proszę w kilku zdaniach przedstawić tematykę
referatu, który prezentował Pan podczas kongresu.
- Mówiłem o obecnej sytuacji w zakresie złóż niekonwencjonalnych
w Polsce, mówiłem o tym, jak wiele jest jeszcze w tej materii przed nami
i o tym, że technologia amerykańska w Polsce się nie sprawdza.
- Dlaczego?
- Wiąże się to przede wszystkim z inną budowa geologiczną, po drugie z tym,
że nasze złoża są na innej głębokości, stąd w inny sposób należy np. prowadzić prace związane ze szczelinowaniem hydraulicznym. Inaczej powinniśmy
przygotowywać ciecze do szczelinowania i propanty. Ważna jest również
technika samego zabiegu, a co do zabiegów przeprowadzonych na otworach
wierconych przez PGNiG muszę powiedzieć, że nie zostały wykonane bez
błędów. Firma Halliburton, znana na całym świecie, nie „popisała” się u nas
i na kilku otworach zabiegi przeprowadziła w sposób, który uniemożliwił
nam osiągnięcie zakładanego efektu. Dla mnie oznacza to jedno – oni
tego do końca nie potrafią, powinniśmy się więc intensywnie uczyć
przeprowadzania zabiegów szczelinowania w naszych, polskich
warunkach. Gdy sięgniemy do przykładu działalności G. P. Mitchel’a, „ojca” rozwiązań technologicznych dotyczących gazu
z łupków, który w Stanach Zjednoczonych stracił praktycznie cały majątek na prace związane z eksploatacją gazu
z łupków, to widać, że konsekwentnie dążąc do celu
osiągnął ogromny sukces skutkujący spadkiem cen
gazu ziemnego w USA do poziomu 60 USD za
1 tys. m3, co było nie do pomyślenia kilka
lat temu. Nam w Polsce jest potrzebny
„poligon doświadczalny”, na którym
wykonamy sami wiele zabiegów
na głębokościach poniżej
2 tys. m, a efekty też
przyjdą.
- Jeśli chodzi o wystawę towarzyszącą kongresowi, w moim odczuciu
minęła tu epoka, tak bardzo zmienił się sposób prezentowania i możliwości w tym zakresie. Dziś widzimy tu stoiska o powierzchni kilkuset m2,
interaktywne, zapraszające do kontaktu nie tylko z firmami, ale i krajami, z których pochodzą. Część merytoryczna wygląda również zupełnie
inaczej – kiedyś wynalazkiem były folie do rzutnika, dziś są to barwne,
multimedialne prezentacje. Są też jednak rozczarowania – jak to, że na
spotkaniach plenarnych mówi się bardzo ogólnie, a niektórzy prezenterzy
czytają z kartki, nie pokazując nic, co w moim mniemaniu nie przystoi
na tej skali kongresie. Ciekawsze są sesje tematyczne, gdzie prezentowane są wyniki badań prowadzonych przez uczelnie czy placówki badawcze poszczególnych firm. Za dużo jest jednak ogólników, złudne
jest oczekiwanie, że któryś z krajów podzieli się szczegółami na
temat własnych zasobów czy osiągnięć. W kilku wystąpieniach
stwierdzono, że aby rewolucja łupkowa, która wybuchła
w Stanach Zjednoczonych pojawiła sie w innych stronach
świata, potrzebne są na to ogromne środki finansowe
oraz regulacje prawno – podatkowe.
- Panie Profesorze, gdzie następny Kongres?
- XXII World Petroleum Congress odbędzie się w 2017 roku w Stambule, mam
nadzieję że do tej pory sytuacja naszych złóż niekonwencjonalnych
będzie już jasna, a efekty badań
okażą się zachęcające do rozwiązań o charakterze przemysłowym.
- Dziękuję i tego nam
wszystkim życzę.
Rozmawiała
Dorota Mundry
foto: Dorota Mundry
foto: Dorota Mundry
W wystawie wzięło udział kilkuset wystawców z całego świata
Uczestnikami Kongresu byli także przedstawiciele
AGH, profesorowie Stanisław Rychlicki i Jerzy Stopa, którzy wygłosili referat na temat poszukiwań
złóż niekonwencjonalnych w Polsce
czerwiec 2014 | SZEJK
11
INWESTYCJE
Zarządzać
projektami
Katarzyna Kajmowicz
Kierownik Działu
Planowania i Rozliczeń
Ta k j a k z m i e n i a s i ę o t o c z e n i e , t a k i w o b s z a r z e i n w e s t y c j i z m i e n i a s i ę p o d e j ś c i e d o re a l i z a c j i
p r o j e k t ó w. O b e c n i e w r a m a c h G r u p y K a p i t a ł o w e j P G N i G w p r o w a d z a n a j e s t „ M e t o d y k a Z a r z ą d z a n i a
Projektami”.
est to inicjatywa, która bazuje na powszechnie przyjętych metodykach w zakresie zarządzania projektami, wykorzystuje także
obowiązujące i sprawdzone w GK PGNiG praktyki w tym zakresie. Uchwałą z lutego 2014 r.
Zarząd postanowił przyjąć i wdrożyć Ogólną
Metodykę Zarządzania Projektami w Grupie Kapitałowej.
J
Dla projektów inwestycyjnych w Departamencie Inwestycji wdrażana
jest tzw. metodyka obszarowa, której celem
jest m.in. stworzenie narzędzia zarządzania projektami, poprawa ich efektywności,
ujednolicenie standardów oraz raportowania. Zgodnie z metodyką dla projektów inwestycyjnych powoływani są Kierownicy Projektu,
Zespoły Projektowe oraz Biuro Zarządzania Projektami. Każdy projekt ma wskazanego Sponsora.
Objęte metodyką
W połowie marca przeprowadzona została
inwentaryzacja projektów w ramach naszego
Oddziału. Dokonano ich analizy pod względem
celu, zakresu, terminów realizacji, nakładów,
parametrów finansowych, w tym opłacalności
inwestycji, ryzyk, a także powiązań z innymi
projektami. Wytypowano 18 projektów, które
opisano według wymienionych parametrów.
inwestycji, powoływani będą kolejni kierownicy projektów, bądź obecni będą realizowali
nowe projekty. W maju przygotowana została propozycja korekty Planu Inwestycyjnego
2014 i już trwają uzgodnienia projektów, które
miałyby być objęte metodyką.
Biuro Zarządzania Projektami
Obecnie Metodyką Zarządzania Projektami objętych jest 13 projektów, z czego jeden został
wstrzymany z uwagi na zmianę założeń inwestycji. Sponsorem Projektów jest Dyrektor Oddziału w Zielonej Górze, który do sprawowania
roli Kierowników Projektów powołał trzech kierowników działów z pionu inwestycji. W miarę
jak będzie zmieniała się liczba realizowanych
Zgodnie z wymogami zarówno ogólnej metodyki w GK, jak i obszarowej w Departamencie
Inwestycji, w Oddziale powołane zostało zarządzeniem Dyrektora Biuro Zarządzania
Projektami w Zielonej Górze (BZP ZG). Głównym jego zadaniem jest koordynowanie,
monitorowanie oraz wymiana i dystrybucja informacji pomiędzy służbami zaangażowanymi w proces realizacji projektów
inwestycyjnych objętych metodyką zarządzania projektami.
Biuro wspiera wszelkie działania projektowe zespołów odpowiadających za portfel projektów
inwestycyjnych na poziomie Oddziału. Zakres
pracy biura wykonuje pięć, a po integracji systemu z SAP, siedem osób w ramach Działu Planowania i Rozliczeń. Podstawowym zadaniem
biura jest gromadzenie raportów, informacji
o przebiegu poszczególnych projektów, bieżąca
współpraca z kierownikami projektów na każdym etapie realizacji, koordynacja i zarządzanie
portfelem projektów, prowadzenie centralnej
bazy danych związanych z realizacją projektów.
Poukładana komunikacja
foto: Ryszard Furtak
W celu uregulowania zasad wymiany i dystrybucji informacji w zakresie projektów objętych
Metodyką Zarządzania Projektami pomiędzy
Sponsorem Portfela, Sponsorem Projektu, Biurem Zarządzania Projektami w Departamencie
Inwestycji, Biurem Zarządzania Projektami
w Oddziale w Zielonej Górze, Kierownikami
Projektów zatwierdzony został i wprowadzony
do stosowania Plan Komunikacji.
Biuro Zarządzania Projektami tworzą w Oddziale, od lewej: Alina Gros, Ewa Bykowska, Agnieszka Pawłowska, Katarzyna
Kajmowicz, Maria Kuś, Urszula Furtak i nieobecna na zdjęciu Katarzyna Starkowska
12
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
Jego głównym celem jest uregulowanie zasad
wymiany i dystrybucji dokładnych i zgodnych
ze stanem bieżącym informacji w zakresie
projektów, których realizacja jest objęta Me-
Schemat struktury organizacyjnej Biura Zarządzania Projektami ZG (BZP) oraz kanały dystrybucji informacji projektowej
todyką i finansowana z Planu Inwestycyjnego.
Dokument precyzyjnie określa uczestników
w podziałach na role w procesie komunikacji
projektowej oraz precyzuje formę i sposób komunikacji w ramach prowadzonej współpracy,
opisuje: kto, co, kiedy, w jaki sposób się komunikuje (np. w systemie PPM, korespondencja
elektroniczna, tradycyjna, notatki itd.), kto weryfikuje, pośredniczy i akceptuje.
roku integracji systemu PPM z SAP.
Wdrażanie metodyki to proces, który „żyje”.
Bardzo ważne jest, aby móc aktywnie uczest-
niczyć na każdym jego etapie, poznać od podstaw założenia, cele i sposób tego podejścia do
realizacji projektów.
PPM - widok
PPM – co to takiego?
Narzędziem, które przyjęto do „obsługi” projektów jest system informatyczny PPM – Project
and Portfolio Management. To tutaj wyznaczeni
uczestnicy procesu inwestycyjnego wprowadzają wszelkie informacje o projektach, zatwierdzają, akceptują, wprowadzają zmiany. PPM to
obraz projektów. W systemie znajdują się opisy
projektów, cel biznesowy, klasyfikacje projektów,
harmonogramy, budżety, etapy, mapy ryzyk, decyzje inwestycyjne, koszty i wiele innych danych,
na podstawie których generowane są raporty
stanowiące źródło informacji o projektach.
Realizacja projektów inwestycyjnych w oparciu
o Metodykę Zarządzania Projektami to temat
nowy, który wymaga dużego zaangażowania
wielu osób na różnych szczeblach oraz w różnych strukturach organizacyjnych. Cały czas
prowadzone są, zarówno w Centrali PGNiG,
jak i Oddziałach, działania mające na celu dostosowanie dotychczas obowiązujących reguł i zasad do nowego podejścia – Podejścia
Projektowego. Pod koniec maja odbyło się
w Zielonej Górze spotkanie Biura Zarządzania
Projektami w Departamencie Inwestycji z Kierownikami Projektów oraz Biurem Zarządzania
Projektami w Zielonej Górze. Omówiono m.in.
etap wprowadzania danych do systemu PPM,
bieżące problemy, poruszono temat ryzyk inwestycyjnych oraz planowanej jeszcze w tym
Kierownicy Projektów objętych Metodyką Zarządzania Projektami
Paweł
Chwaliński
Renata
Łebek-Bała
Tomasz
Piela
kierownik Działu
Projektów
Strategicznych
kierownik Działu
Przygotowania
Inwestycji
kierownik Działu
Projektów Górniczych
• Modernizacja KRNiGZ Zielin - Zagospodarowanie złoża Różańsko
• Odwiercenie i zagospodarowanie
odwiertów Paproć-61, 62, 64, 65
• Wiercenie i zagospodarowanie odwiertu Daszewo-31k
• Wiercenie i zagospodarowanie
odwiertów na złożu Brońsko-23,
26h, 27, 28
• Odwiercenie i zagospodarowanie
odwiertów Sowia Góra-11k, Lubiatów-11h, Lubiatów-13k
• Zagospodarowanie złoża ropy naftowej Gajewo
• Odwiercenie nowych odwiertów
na BMB (Ba-21k, Ba-22k, Bu-21k,
M-21h)
• Odwiercenie odwiertów Kamień
Mały-11k oraz Kamień Mały-12k
• Zagospodarowanie złoża Czarna Wieś
• Zagospodarowanie złoża Lubocino
• Zagospodarowanie złoża gazu łupkowego z padów K-T-Cz
• Zagospodarowanie złoża
Radoszyn
• Zagospodarowanie odwiertu
Wilków-1k
czerwiec 2014 | SZEJK
13
AKTUALNOŚCI
Społeczni
Inspektorzy Pracy
Grzegorz Niedźwiedź
Dział BHP i Ochrony P.poż.
M a m y n o w y c h S p o ł e c z n y c h I n s p e k t o r ó w P r a c y, k t ó r y c h w y b i e r a l i ś m y w m a r c o w y c h w y b o r a c h n a
kolejną kadencję (lata 2014-2018).
godnie z regulaminem wyborów pracownicy każdej terenowej jednostki Oddziału
wybierali grupowego Społecznego Inspektora Pracy, a następnie grupowi SIP spośród siebie, na terenie danego Ośrodka Kopalń,
inspektorów Ośrodkowych. Grupowi inspektorzy zostali wybrani także dla działów pracujących w Zielonej Górze i Poznaniu. Ośrodkowi
i grupowi Społeczni Inspektorzy Pracy wybrali
spośród siebie Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, został nim Zbigniew Wantuch
z Działu Profilaktyki i Bezpieczeństwa Ruchu.
Z
Wybory Społecznej Inspekcji Pracy organizowane są przez działające w naszym Oddziale organizacje związkowe
na podstawie Ustawy z 24.06.1983 r.
o społecznej inspekcji pracy oraz
Regulaminu Wyborów Społecznych
Inspektorów Pracy PGNiG SA Oddział
w Zielonej Górze. W Ustawie o społecznej inspekcji pracy określone są zadania, uprawienia i organizacja SIP.
W Oddziale działa czterdziestu Społecznych Inspektorów Pracy
14
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
Zbigniew Wantuch,
Zakładowy Społeczny
Inspektor Pracy: „Dołożę
wszelkich starań, aby działalność Społecznej
Inspekcji Pracy w naszym zakładzie jak najlepiej służyła pracownikom i aby Społeczni
Inspektorzy Pracy byli zawsze blisko ludzi,
pomocni i łatwo dostępni. Wszystkie uwagi
i problemy związane z bezpieczeństwem oraz
warunkami pracy mogą Państwo zgłaszać na
adres: [email protected]
Zadania do wykonania
Społeczni Inspektorzy Pracy są przedstawicielami załogi, którzy reprezentują pracowników
w sprawach związanych z bezpieczeństwem
i higieną pracy oraz warunkami pracy. Pracownicy mogą zgłaszać się do nich z uwagami i wnioskami dotyczącymi bhp i warunków
pracy.
Głównymi zadaniami Społecznych Inspektorów
Pracy są:
• udział w zespole ds. przeglądu warunków
pracy oraz Komisji Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy. Do zespołu ds. przeglądów warunków
pracy powoływani są zwykle ośrodkowi społeczni inspektorzy pracy,
• udział w zespołach powypadkowych badających przyczyny i okoliczności wypadków przy
pracy. Do pracy w zespole powypadkowym
Społecznego Inspektora Pracy proponuje Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, a powołanie zespołu powypadkowego zatwierdza Dyrektor Oddziału (w skład zespołu wchodzi SIP
oraz pracownik służby BHP),
• kontrola stanu bhp na terenie zakładu pracy
oraz interwencje w sprawach pracowniczych,
• opiniowanie wybranych spraw z zakresu bhp
(m.in. zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego),
• udział w pracach komisji przetargowych na
zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału.
Co inspektor może?
By móc realizować powierzone mu zadania,
Społeczny Inspektor Pracy ma prawo wstępu do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy
Społeczni Inspektorzy Pracy
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy
Zbigniew Wantuch
Elementem szkolenia dla nowo wybranych Społecznych Inspektorów Pracy była prezentacja podręcznego sprzętu przeciwpożarowego z jego praktycznym zastosowaniem
w każdym czasie. Ma także prawo dostępu do informacji oraz dokumentów w sprawach wchodzących w zakres jego działania. W razie
stwierdzenia, że nie są przestrzegane przepisy lub zasady bhp, informuje on o tym Dyrektora Oddziału oraz kierownika jednostki, na której wystąpiło uchybienie, dokonując jednocześnie stosownego zapisu
w księgach.
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy ma prawo wydawać zalecenia
i uwagi (prowadzi zakładową księgę zaleceń i uwag), a ośrodkowi i grupowi SIP mają prawo do wydawania uwag (prowadzą księgę uwag).
W razie stwierdzenia naruszenia przez pracownika przepisów i zasad
bhp, społeczny inspektor pracy zwraca uwagę pracownikowi na obowiązek przestrzegania tych przepisów i zasad.
Na podstawie własnych ustaleń oraz uwag oddziałowych/grupowych
SIP, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy wydaje kierownikowi zakładu pracy zalecenie w formie pisemnej usunięcia stwierdzonych
uchybień. Pracodawca zobowiązany jest do realizacji zaleceń, a jedyną
drogą odwołania się jest zwrócenie się o uchylenie zalecenia do Państwowej Inspekcji Pracy.
Społeczny nadzór nad warunkami pracy pełni ważną rolę w zapewnieniu bezpiecznego miejsca pracy dla pracowników oraz dążeniu do
stałej poprawy warunków pracy. Liczne zadania i uprawnienia społecznych inspektorów pracy czynią ich ważnymi przedstawicielami załogi
w kontaktach z dyrekcją zakładu pracy.
Ośrodek Kopalń Drezdenko
Emil Zienkiewicz
Ośrodkowy SIP
Krzysztof Żuchowski
KRNiGZ Karlino
Jan Arendt
KRNiGZ Żarnowiec
Sławomir Jodłowski
KRN Kamień Pomorski
Ryszard Fir
KGZ Gorzysław
Grzegorz Sobański
OK Drezdenko
Dariusz Petrykowski
KRNiGZ Lubiatów
Wojciech Górniewicz
Terminal Ekspedycyjny Wierzbno
Ośrodek Kopalń Gorzów Wlkp.
Barbara Górka
Ośrodkowy SIP
Dariusz Szczepański
OK Gorzów Wlkp.
Jan Leśniewski
KRNiGZ Dębno
Marek Brzytwa
KRNiGZ Zielin
Dariusz Wocal
KRN Jeniniec
Jacek Tkacz
Ekspedyt Barnówko
Artur Kasperski
KRN Kije
Ośrodek Kopalń Góra
Sławomir Łuszczak
Ośrodkowy SIP
Zbigniew Jurek
OK Góra + Serwis Tłoczni
Paweł Chojnacki
KGZ Żuchlów
Łukasz Sikorski
KGZ Załęcze
Tomasz Szetlak
KGZ Borzęcin
Artur Sobczyk
KGZ Wilków
Ośrodek Kopalń Ostrów Wlkp.
Anna Kądziela
Ośrodkowy SIP
Florian Pawlak
OK Ostrów Wlkp.
Jacek Jakubowicz
KGZ Tarchały
Zdzisław Pauter
KGZ Bogdaj-Uciechów-Czeszów
Grzegorz Bartczak
KGZ Kaleje
Jarosław Ludwiczak
KGZ Radlin
Ośrodek Kopalń Grodzisk Wlkp.
Henryk Pisarek
Ośrodkowy SIP
Karolina Konieczna
OK Grodzisk Wlkp.
Łukasz Bogaczewicz
KGZ Wielichowo
Jarosław Furmaniak
KGZ Paproć
Piotr Urban
KGZ Młodasko
Andrzej Sekuła
KGZ Kościan-Brońsko
Zbigniew Kaczmarek
KRNiGZ Buk
Tomasz Szulc
Odazotownia Grodzisk
Łukasz Kokociński
PMG Bonikowo
Zielona Góra
Bogusława Orlicka
Budynki administracyjno-biurowe
Maciej Martyniuk
j.o. ul. Naftowa w Zielonej Górze oraz
baza rurowa w Pile
Poznań
Dorota Kurkiewicz
Budynek administracyjno-biurowy
Przeszkoleni
Nowo wybrani inspektorzy odbyli szkolenie w dniach 24-25 kwietnia,
podczas którego dowiedzieli się o swoich prawach i obowiązkach oraz
o zasadach współpracy z Państwową Inspekcją Pracy. Główne zadania
i uprawnienia uczestnikom szkolenia przedstawił zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Zielonej Górze Andrzej Machnowski.
W drugim dniu szkolenia Pracownicy Działu BHP i Ochrony Ppoż. zapoznali inspektorów z zasadami współpracy SIP z tym działem oraz
raportem dotyczącym bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpożarowej za 2013 r.
Foto: Grzegorz Niedźwiedź
marzec 2014 | SZEJK
15
AKTUALNOŚCI
PETROL-GAZ
w Zielonej Górze
L a b o r a t o r i u m n a s z e g o O d d z i a ł u b y ł o g o s p o d a r z e m X I I I F o r u m D y s k u s y j n e g o S e k c j i P E T R O L- G A Z
Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.
oroczne konferencje Sekcji PETROL-GAZ cieszą się coraz większym powodzeniem. Do Zielonej Góry przyjechało niemal 90
uczestników, którzy wysłuchali dwunastu referatów. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka – profesor
w Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki
Gdańskiej z referatem pt. „Niepewność etapu pobierania próbek” oraz
dr hab. Zofia Kowalewska z Politechniki Warszawskiej Oddział w Płocku z wystąpieniem na temat „Spektrometria absorpcyjna w płomieniu
i piecu grafitowym w oznaczeniach siarki w produktach naftowych:
możliwości i ograniczenia”. Na temat czynników korozyjnych w ropie
naftowej oraz zanieczyszczeń chemicznych jako potencjalnych źródłach problemów korozyjnych w rafinerii wypowiadali się pracownicy
Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego.
C
foto: archiwum Oddziału
Podczas konferencji poruszany był także temat biogazu w koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz jego domieszkowania w sieci GZ.
O perspektywach zastosowań technologii MEMS w określaniu wartości kalorycznych paliw węglowodorowych prelekcję wygłosił dyrektor
PGNiG Oddziału Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Grzegorz Rosłonek.
Jednym z prelegentów XIII Forum Dyskusyjnego Sekcji Petrol-Gaz był Grzegorz Rosłonek,
Dyrektor PGNiG SA Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze
Uczestnicy konferencji odwiedzili nasze Laboratorium, zielonogórską
Palmiarnię i winnicę „Stara Winna Góra”.
Iwona Bruczyńska
Laboratorium
foto: archiwum Oddziału
Do Zielonej Góry przyjechało niemal 90 przedstawicieli czołowych laboratoriów badających paliwa węglowodorowe w Polsce
16
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
SYLWETKA
Nafciarka, nie kwiaciarka
W n a s z y m c y k l u p r z e d s t a w i a m y d z i ś s y l w e t k ę j e d y n e j w n a s z y m O d d z i a l e k o b i e t y, k t ó r a z a j m u j e
s t a n o w i s k o k i e r o w n i k a z m i a n y. M a r i a N o w a k p r a c u j e w n a s z e j f i r m i e o d 3 4 l a t , a o d 1 4 l a t n a
Ko p a l n i G a z u Z i e m n e g o Ż u c h l ó w.
Pochodzę z…
Żmigrodu, którego okolice tworzą piękny rezerwat
„Dolina Baryczy”.
Moją pierwszą szkołą była… Szkoła Podstawowa nr 2 w Żmigrodzie im. Bolesława Chrobrego.
Ukończyłam… 2-letnie Policealne Studium Zawodowe w Zielonej
Górze o specjalności: „wiertnicza eksploatacja złóż” w latach 1988-1990.
Do nafciarzy trafiłam…
Pierwszy dzień pracy w naszej firmie... To 2 maja 1980 r. i wspominam go bardzo mile. Przyznaję się, miałam wielką tremę i po 8 godzinach
ból głowy. Zapach kopalni przynosiłam do domu wraz z ubraniem. Wszystkie
przeciwności udało mi się pokonać dzięki wspaniałemu klimatowi na Kopalni
Borzęcin, który tworzyli kierownicy kopalni oraz załoga. Nie żałuję tej decyzji,
pomimo że od pracowników z Urzędu Gminy przy rozwiązywaniu umowy
słyszałam ostrzeżenia: „dziewczyno, gdzie ty idziesz do pracy”.
foto: archiwum rodzinne
Tak chyba chciał los. Pracowałam
w Domu Kultury jako instruktor do spraw rekreacji, ale była to praca
zawsze w godzinach popołudniowych. Mając te naście lat chciałam mieć
czas i dla siebie. Dowiedziałam się od znajomych, że będzie przyjęcie do
laboratorium na KGZ Borzęcin, więc złożyłam podanie. Tak się zaczęło.
Moje pociechy - 1990r. Spotkanie Mikołajkowe
Na urlop pojechałabym najchętniej…
Myślę, że wkrótce
zrealizuję plan wyjazdu na Bałkany.
U innych cenię… Szczerość.
Ulubiony film... książka... Film „Ania z Zielonego Wzgórza”. Obecnie
powracam w świat baśni i bajek, żeby dobrze się sprawdzić w roli babci.
Mieszkam… W Górze od maja 1983 roku.
foto: archiwum rodzinne
Moja rodzina to… Piątka wspaniałych mężczyzn: mąż Stanisław
i czwórka synów- Grzegorz, Robert, Marcin, Tomasz. Rodzinka w 2012 r.
powiększyła się o synową: Martę i w 2013 r. wnuka Tymonka.
Pożegnanie odchodzącego kierownika kopalni Wojciecha Niepewnego i przywitanie drugiego
Wiesława Durbajło
Jako kierownik zmiany…
Nie tak od razu kierownik zmiany.
Od września 1990 r. pracuję na KGZ Żuchlów. Rozpoczęłam pracę jako
pomiarowy ropy i gazu, następnie mistrz zmiany. Od stycznia 2008 r.
jestem kierownikiem zmiany. Muszę przyznać, że wspaniała współpraca
z mężczyznami – kolegami dodaje mi dużo sił do pracy.
Gdybym miała dodatkowy miesiąc wakacji… Z radością
zorganizowałabym wspólny pobyt z dziećmi w Pieninach nad Dunajcem
– obowiązkowe rowerki. Jeszcze raz pojechałabym do Anglii pochodzić
wśród pięknych klifów Selwicks Bay.
Radość sprawia mi…
Miła atmosfera w gronie najbliższych, za-
równo w domu jak i w pracy.
Motto życiowe... Jeśli pragniesz być szczęśliwym to po prostu nim bądź.
W swojej pracy cenię… Każdą chwilę spędzoną razem z kolegami nad wspólnym rozwiązywaniem problemów i nowych zadań, no
i oczywiście miłą współpracę z działami w Zielonej Górze.
Jako dziecko marzyłam o… Pracy o zawodzie przedszkolanki,
kwiaciarki, a wyszło zupełnie inaczej- nafciarka.
foto: archiwum rodzinne
W wolnych chwilach… Pielęgnuję kwiatki i warzywa na działce,
piję kawę siedząc pod gruszką, przy okazji słucham śpiewu ptaków - po
prostu odpoczywam. Chętnie siadam również na rower i wspólnie z mężem zwiedzam okolice Góry. Przejechać 50 km to nie jest problem, ale
gorzka czekolada w sakwie musi być.
Trzy dominujące cechy charakteru to u mnie… Odpowiedzialność, cierpliwość, tolerancja.
Szczyt Helvellyn w Anglii zdobyty
czerwiec 2014 | SZEJK
17
NASZE JEDNOSTKI
Wspierają wydobycie
Wkraczają do akcji, gdy coś niepożądanego dzieje się z wydobyciem ropy i gazu. Ich zadaniem
jest bowiem projektowanie i realizacja prac, dzięki którym możliwe będzie utrzymanie lub
zwiększenie poziomu wydobycia w kopalniach ropy naftowej i gazu ziemnego naszego Oddziału.
W cyklu „nasze jednostki” prezentujemy Dział Wsparcia Wydobycia.
Tworzony od zera
Dział powstał osiem lat temu. Zrodził się wówczas pomysł, by stworzyć jednostkę wewnątrz
zakładu, która wykonywałaby prace serwisowe w zakresie wspomagania wydobycia
w odwiertach i instalacjach bez konieczności zlecenia ich zewnętrznym wykonawcom.
Przemawiały za tym przesłanki ekonomiczne,
możliwość szybkiego działania bez konieczności przeprowadzania czasochłonnych procedur
przetargowych, a także możliwość zastosowania metod, które nie były dostępne na rynku
naftowym w kraju. Jednym słowem chodziło
o to, żeby było taniej, szybciej i inaczej.
Dział odpowiada od A do Z za prace dotyczące
zabiegów intensyfikacyjnych i serwisowych,
począwszy od ich planowania po rozliczenie.
Pracownicy budżetują i ustalają zakres planowanych prac, sporządzają dla nich kosztorysy.
Przygotowują i przeprowadzają procedury
przetargowe, a następnie prowadzą nadzór
nad realizacją zaprojektowanych robót oraz
koordynują pracę serwisów. Niekiedy wiąże
się to ze współpracą z firmami zagranicznymi,
zewnętrznymi jednostkami serwisowymi i placówkami naukowo-badawczymi.
Można powiedzieć, że w pewnym sensie działają
na telefon. Mimo, że co roku sporządzają harmonogram prac na cały rok i są z niego rozliczani,
gros prac do wykonania pojawia się poza planem.
Złoża to żywe organizmy, nie można wszystkiego
przewidzieć, a niekiedy sytuacje wymagają działania od ręki. Wiele z naszych kopalń pracuje od
wielu lat, na wielu jednostkach koledzy borykają
się z różnymi problemami technicznymi. Dzięki
temu, że prace wspomagające Oddział wykonuje
siłami Działu Wsparcia Wydobycia, ich rachunek
ekonomiczny jest korzystny.
Zlecane na zewnątrz
Gdy na kopalni pojawiają się problemy związane z eksploatacją, kierownicy jednostek
18
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
foto: Paweł Ossowski
Zadanie powołania działu powierzono Leszkowi Szajnie. Sprzęt zakupiono w 2009 r. Z kopalni
Daszewo przejęto część warsztatową, w której
znajduje się baza sprzętowa. Druga baza powstała w Zielonej Górze przy ul. Naftowej. Kilku pracowników zostało pozyskanych ze spółki
PN „Diament’, kilku z naszych kopalń. Przeszli
oni specjalistyczne szkolenia u producentów
zakupionego wyposażenia.
Za pomocą urządzenia Flush by Unit Dział Wsparcia Wydobycia wykonuje prace obróbcze odwiertów, m.in. lekkie zabiegi
stymulacyjne, wymiana zestawów rur eksploatacyjnych, pompowanie płynów pod wysokim ciśnieniem, próby szczelności
i chłonności
zgłaszają je do Działu Wsparcia Wydobycia.
Prowadzona jest wówczas analiza dotycząca
zastosowania właściwych zabiegów, szacowana jest ich kwota i planowana w budżecie. Na
ogół są to prace, których wykonawca jest wyłaniany w drodze przetargu. Prace zlecane przez
dział na zewnątrz oscylują wokół kwoty 1 mln
złotych. Na ogół są to prace serwisowe w odwiertach z użyciem urządzenia Coiled Tubing.
Z nowinek technicznych firma amerykańska
wykonała przy współudziale naszego sprzętu
wiercenie poziome w technologii „radial driling” w otworze Grochowice-33, polegające na
wykonaniu czterech poziomych odwiertów o
długości około 120 m każdy. Metoda ta została
zastosowana w Polsce po raz pierwszy.
Własnym siłami
Jakie prace wykonują sami? Ich obecność
w Oddziale umożliwia wykonanie bez procedur
przetargowych lekkich prac rekonstrukcyjnych,
wymiany zestawów wydobywczych, testów
prac wgłębnych w odwiertach. Do ich zadań
należą takie prace jak: montowanie zestawów
pompowych, instalacja plunger liftu, usuwanie
parafiny z rur wydobywczych, obróbka odwiertów o niskim gradiencie ciśnienia w odwiertach
bezpakerowych, tłoczkowanie, czyszczenie
Liczba wykonanych prac serwisowych
spodu otworu, wykonywanie zabiegów stymulacyjnych, pompowanie płynów pod wysokim
ciśnieniem, próby szczelności i chłonności w odwiertach, testy w odwiertach eksploatacyjnych
z opomiarowaniem, pobieranie próbek ze spodu
odwiertu, szablonowanie, skrobanie odwiertów,
wykonywanie pomiarów z użyciem echometru
i dynamometru, wykonywanie zdjęć kamerą
wgłębną, wygrzewanie i cyrkulacja w odwiertach i rurociągach.
W dziale opracowują także projekty wywoływania produkcji gazu z odwiertów zawodnionych,
zabiegów przemywania strefy przyodwiertowej, kwasowania i szczelinowania. Budżet działu zamyka się kwotą około 10 mln zł rocznie.
Na rzecz poszukiwań
Generalnie Dział Wsparcia Wydobycia przystępuje do pracy na etapie prowadzonej już
eksploatacji, ale od momentu wiercenia otworów poszukiwawczych w rejonie Lubocina,
Oddział Geologii i Eksploatacji korzysta z ich
usług także w fazie poszukiwawczej na etapie
testów produkcyjnych. Ostatnio wykonywali
je m.in. w otworach: Wilków-51k , Białogard14k i wymienionym już Lubocinie-1 i -2H. Dział
wykonuje 40 % pomiarów wykonywanych na
potrzeby naszego Oddziału i PMG Wierzchowice. Raz w roku jego pracownicy dokonują
pomiarów ciśnienia, temperatury w otworach
wytypowanych na poszczególnych złożach
przez inżynierię złożową.
Ludzie i urządzenia
Na stanie działu znajdują się takie urządzenia jak:
- Flush by Unit, urządzenie do prac obróbczych
odwiertów,
- przewoźny separator trójfazowy do odbioru
płynów z odwiertów/testowania wraz z opomiarowaniem,
- Slick Line, urządzenie wyciągowe do wykonywania prac serwisowych w odwiertach:
szablonowanie, pomiary wgłębne, zdjęcia
z kamery wgłębnej, skrobanie odwiertów,
- HOU, urządzenie pompowo/grzewcze do
wykonywania prac serwisowych w odwiertach: pompowanie, wygrzewanie i cyrkulacja
w odwiertach i rurociągach, zatłaczanie środków chemicznych do odwiertów,
- urządzenie Well Analyzer służące do wykonywania pomiarów z użyciem echometru i dynamometru.
Rosnąca z roku na roku liczba wykonanych
prac serwisowych (w 2006 r. – 56, w ubiegłym
roku 583) pokazuje, że decyzja powołująca
dział była trafiona. Dział Wsparcia Wydobycia
stara się szukać tematów do realizacji w Oddziale i wprowadzać je w życie. Ma m.in. pomysł na rozwój bazy sprzętowej, ale o tym
może w kolejnym numerze „Szejka”…
Magdalena Wajda
foto: archiwum Oddziału
Dział to 18 osobowy zespół, który pracuje w Zielonej Górze, Jazach, Poznaniu i w zasadzie na
terenie połowy Polski, czyli tam, gdzie do wykonania są prace serwisowe. Największą zaletą ich
zajęcia jest różnorodność. Każdy dzień jest inny,
dla większości pracowników jest to praca nie
tylko za biurkiem, ale głównie w terenie, często
ciężka, fizyczna, w bardzo różnych i trudnych
warunkach. Pracuje się po 12 godzin, w deszczu
czy przy bardzo niskich temperaturach. Ponieważ działają na terenie całego obszaru naszego
Oddziału, pokonują ogromne odległości. Całe
zaplecze wożą ze sobą. Mają własne kontenery,
w których funkcjonuje warsztat, pomieszczenie
socjalne, biuro. Pracownicy działu pracują według potrzeb na wszystkich urządzeniach. Do
tej pory zespół nie miał możliwości spotkać się
w jednym czasie i jednym miejscu, co świadczy
o charakterze pracy. Należy wspomnieć, że są
to prototypowe krajowe urządzenia wyprodukowane przez firmę Eurotech Mielec.
Od lewej: Paweł Ossowski, monter maszyn i urządzeń, Władysław Jakubczyński, mistrz – pracują na urządzeniu HOU, Tomasz
Domagała, zastępca kierownika działu, Marcin Bazan, samodzielny pracownik ds. robót górniczych w Poznaniu, Artur
Naskręt, monter maszyn i urządzeń, Paweł Góral, monter maszyn i urządzeń – pracują na urządzeniu FbU
BAZA SPRZĘTU JAZY
- Jacek Kwaśnik, specjalista ds.
serwisowania odwiertów, pracuje na urządzeniach FbU, separatorze
- Leonard Łukasik, specjalista ds.
serwisowania odwiertów, pracuje na urządzeniach Slick Line Unit,
separator, FbU
- Kazimiera Niemierzycka, referent, zajmuje się sprawami ekonomiczno-technicznymi
- Tomasz Szymczak, monter
maszyn i urządzeń, pracuje na
urządzeniach FbU, separator,
Slick Line
- Jan Waśków, mistrz, pracuje
na urządzeniach: Slick Line Unit,
FbU, separator
BAZA SPRZĘTU W ZIELONEJ GÓRZE
Od lewej: Krzysztof Chruściel, mistrz, Karol
Wolat, monter maszyn i urządzeń – pracują
na urządzeniu HOU
ZIELONA GÓRA
- Leszek Szajna, stworzył Dział
Wsparcia Wydobycia i kieruje nim
od 8 lat, z przemysłem naftowym
związany jest od lat 30, był m.in.
kierownikiem kopalni Jeniniec,
kierownikiem wiertni, kierował także Grupą
Coiled Tubingu i Urządzenia Azotowego
- Tomasz Grygieńcza, koordynator, specjalista od niekonwencjonalnych pomysłów
- Mariusz Kłosek, inżynier górnik, zajmuje się sprawami technicznymi sprzętu, pracuje na
urządzeniach: FbU, separator,
Echometr, Slick Line
- Izabela Marcińska, specjalista ds.
ekonomicznych, czuwa nad prawidłowym przygotowaniem i przebiegiem prac działu pod względem
formalnym i finansowym
- Magdalena Fortuna, inżynier
górnik, prowadzi prace techniczne przygotowawcze, rozliczeniowe, sprawozdawcze związane
z działaniem działu
czerwiec 2014 | SZEJK
19
AKTUALNOŚCI
Konkurs BHP rozstrzygnięty!
W o s t a t n i m n u m e r z e S z e j k a o g ł o s i l i ś m y k o n k u r s B H P,
który polegał na prawidłowym wskazaniu podręcznego
sprzętu gaśniczego przeznaczonego do użycia w przypadku
zagrożenia pożarowego.
Poniżej kolorem zostały wyróżnione prawidłowe odpowiedzi:
PYTANIE 1
Do czego służy ten przycisk:
PYTANIE 2
Czy poniższy piktogram zamieszczony na gaśnicy
określa jej przeznaczenie do gaszenia pożarów:
PYTANIE 3
Czy ten znak oznacza kierunek do:
a) przekazuje informację o zauważonym pożarze do centrali sygnalizacji pożaru;
b) uruchomia pompownię pożarową;
c) włącza oświetlenie awaryjne.
a) ciał stałych;
b) cieczy i gazów;
c) metali.
a) punktu pierwszej pomocy;
b) windy;
c) wyjścia drogi ewakuacyjnej.
Spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosowaliśmy trzy, których autorzy otrzymają nagrody. Są nimi: Rafał Kortus (Odazotownia
Grodzisk), Tomasz Szymczak (Dział Systemów Przemysłowych i Ochrony Technicznej), Milena Grzebyszak (KGZ Radlin).
(mb)
S P R AW Y P R A CO W N I C Z E
I N F O R M A C J E KA D R O W E
1 marca
Marzena Zuchantke objęła stanowisko kierownika Działu Finansowego, poprzednio pełniła
obowiązki
kierownika
tego działu, w Oddziale
pracuje od 2005 r.
PDO po raz drugi
arząd Spółki podjął w kwietniu Uchwałę o przyjęciu Programu Dobrowolnych
Odejść (PDO) dla pracowników PGNiG SA.
Program kierowany był do dwóch grup pracowników. Pierwsza to pracownicy objęci do
dnia 31.12.2014 r. szczególną ochroną przedemerytalną, druga to pozostali pracownicy
spółki.
Z
1 kwietnia
Piotr Kaczmarczyk objął stanowisko zastępcy
KGZ Radlin, poprzednio
kierownik zmiany na tej
kopalni, w Oddziale pracuje od 2008 r.
Wnioski o objęcie Programem pracownicy mogli przesyłać do Działu Kadr i Szkoleń w terminie od 22 kwietnia do 16 maja. Osobom objętym Programem przysługiwała rekompensata
pieniężna, a rozwiązanie umowy o pracę następowało na mocy porozumienia stron z upływem 30 czerwca bieżącego roku.
W naszym Oddziale zgodę na objęcie Programem otrzymało 40 pracowników. Blisko 93%
osób to pracownicy jednostek terenowych.
W Oddziale PMG Wierzchowice w ramach Programu Dobrowolnych Odejść umowę o pracę
rozwiązało dwóch pracowników.
Aleksandra Domagała
Dział Kadr i Szkoleń
W ramach drugiej edycji Programu Dobrowolnych Odejść z Oddziału odeszło 40 pracowników.
20
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
S P R AW Y P R A CO W N I C Z E
Mobbing w miejscu pracy?
27
Celem wprowadzenia Polityki jest „wspieranie
działań sprzyjających budowaniu pozytywnych
relacji między pracownikami w PGNiG SA” oraz
zobowiązanie ich „do niepodejmowania działań noszących cechy mobbingu (…)”
W trakcie szkolenia nakreślona zostaje istota
i zakres mobbingu, typowe działania mobbingowe, rys osobowości mobbera, skutki występowania działań. Podawane są także metody
zaradcze w sytuacjach mobbingowych. Firma
szkoleniowa Centrum Antymobbingowe AkKom opracowała również materiały zawierające najważniejsze informacje z tego zakresu oraz
studia przypadków sytuacji mobbingowych ze
wskazanymi propozycjami ich rozwiązań.
foto: Michał Burkowski
maja rozpoczął się w Oddziale cykl
szkoleń dotyczących mobbingu.
Zajęcia odbywają się w Zielonej
Górze i na ośrodkach kopalń. Biorą w nim
udział w pierwszym etapie wszyscy przedstawiciele kadry kierowniczej. Ideą szkoleń
jest uwrażliwienie kadry na temat zachowań o charakterze mobbingowym, a rozpoczęcie ich wynika z realizacji postanowień
Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej
w PGNiG, która jest załącznikiem do Regulaminu pracy.
Szkolenie antymobbingowe – podczas szkolenia uczestnicy
mogą przećwiczyć scenki w roli mobbera i mobbingowanego pracownika
sie profesjonalnego kierowania personelem
w świetle polityki antymobbingowej.
Dzięki szkoleniu kadra kierownicza zyskuje
wiedzę i praktyczne umiejętności w zakre-
Beata Burdzy
Zastępca kierownika, Dział Kadr i Szkoleń
Szkolić, aby bronić
Zadania ujęte w planie zrealizowano m.in.poprzez organizację wyjazdu na szkolenie w Poznaniu, które miało miejsce w dniach 8-9 maja.
Udział wzięli w nim kierownicy działów i pracownicy posiadający przydziały organizacyjnomobilizacyjne do Jednostki Zmilitaryzowanej,
którą jest nasz Oddział.
Katarzyna Wysocka
Dział Bezpieczeństwa Informacji i Obronności
Odwiedziliśmy również Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Tam wysłuchaliśmy wykładu pod
tytułem „Teoria wybuchu”, braliśmy również czynny udział
w pokazie praktycznym w warunkach laboratoryjnych
foto: archiwum DM
G
tych w „Planie Szkolenia Obronnego na 2014 r.
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze”.
foto: Dorota Mundry
łównym celem szkoleń obronnych w naszym Oddziale w 2014 r. jest kontynuacja przygotowania kadry kierowniczej
i pracowników do działania w czasie podwyższenia gotowości obronnej państwa, w tym do
realizacji zadań obronnych ujętych w uaktualnionym „Planie Operacyjnym Funkcjonowania
PGNiG SA Oddziału w Zielonej Górze w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. Realizację
tych celów osiąga się poprzez organizowanie
własnych przedsięwzięć szkoleniowych uję-
Na obiekcie firmy „MAGNUM” w Poznaniu odbyła się pierwsza część szkolenia - zajęcia teoretyczne w formie wykładów oraz praktyczne polegające na bezpiecznym obchodzeniu się z bronią,
rozładowaniem, załadowaniem oraz prowadzeniem ognia z karabinu i pistoletu
czerwiec 2014 | SZEJK
21
SITPNiG
Konkurs o Łukasiewiczu
dbył się III Międzyszkolny
Konkursu Wiedzy o Patronie
Ignacym Łukasiewiczu organizowany przez Oddział Zielona
Góra dla szkół na terenie naszego
działania noszących imię patrona
przemysłu naftowego. Gospodarzem tegorocznej edycji w dniach
9-10 kwietnia była Szkoła Podstawowa w Garkach. W konkursie
udział wzięło pięć szkół: z Krosna
Odrzańskiego, Wrzosowa, Dębna, Krośnic i Garek. W kategorii
O
szkół podstawowych zwyciężyło
Wrzosowo, wśród gimnazjalistów
uczniowie z Dębna. Oprócz nagród
rzeczowych, zwycięskie zespoły
pojadą do Ogrodu Doświadczeń
w Krakowie. Podczas spotkania
dzieci odwiedziły ekspozycję muzealną na terenie Ośrodka Kopalń
Ostrów Wlkp. i Pałac Myśliwski
Książąt Radziwiłłów w Antoninie.
X Sympozjum
yliśmy obecni podczas X Sympozjum SITPNiG, które odbyło
się w Krynicy w dniach 26-27 marca. Spotkanie poświęcone
było działalności i problemom młodzieży w Stowarzyszeniu.
Swoje prezentacje na ten temat przedstawiło 15 Oddziałów SITPNiG. Gospodarze Sympozjum (Koło Gorlice) przygotowało ciekawy program naukowo-turystyczny, odwiedziliśmy m.in. skansen
naftowy „Magdalena” w Gorlicach, kasztel w Szymbarku, pałac
Władysława Długosza w Siarach.
B
tekst i foto: Magdalena Wajda
Sekretarz Koła Zielona Góra
tekst i foto: Magdalena Wajda
Sekretarz Koła Zielona Góra
Oddział Zielona Góra reprezentowało podczas X Sympozjum SITPNiG dziesięciu
uczestników
Młodzież w trzyosobowych zespołach rozwiązywała test dotyczący patrona, uczniowie układali także puzzle przedstawiające kopalnię i grali w grę „Memory” związaną z ropą naftową
W ogrodzie
doświadczeń
oło Zielona Góra zorganizowało dla swoich członków
i ich dzieci wyjazd do Krakowa, by wspólnie świętować Dzień
Dziecka i nadchodzące wakacje.
Grupa odwiedziła m.in. Ogród
Doświadczeń – sensoryczny park
edukacyjny z interaktywną ekspozycją przybliżającą prawa fizyki,
a także muzeum Podziemia Rynku
pod krakowskimi sukiennicami.
Iwona Bruczyńska
Przewodnicząca Koła Zielona Góra
K
foto: Mariusz Ołpiński
W kategorii szkół podstawowych w konkursie wiedzy o Łukasiewiczu zwyciężyła drużyna z Wrzosowa, na zdjęciu z opiekunem A. Rosadzińską, W. Niepewnym, kierownikiem OK Ostrów Wlkp.,
J. Cierpką, członkiem Zarządu Koła Ostrów i Burmistrzem Gminy i Miasta Odolanów E. Dziubką
Podczas wycieczki do Krakowa członkowie
Koła Zielona Góra wraz ze swoimi pociechami odwiedzili Stary Rynek i park edukacyjny
Rowerami po wiedzę
R
22
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
wyjazdu zobaczyli budowę Terminalu LNG w Świnoujściu i zapoznali się z instalacją Podziemnego
Magazynu Gazu Daszewo. Dodatkową atrakcją było obejrzenie
z bliska gotowych do montażu
elementów siłowni wiatrowej na
nowo powstającej farmie wiatrowej w okolicach Karlina.
Artur Bielec
Przewodniczący Koła Grodzisk Wlkp.
foto: archiwum Koła Grodzisk Wlkp.
ajd Rowerowy połączony ze szkoleniami na
temat Terminalu LNG
i PMG Daszewo zorganizowały
w dniach 4-8 czerwca Koła Grodzisk Wlkp. i Zielona Góra. Rajd
odbył się w czterech etapach
na trasie: Świnoujście-Międzyzdroje-Rewal-KołobrzegZieleniewo-PMG Daszewo-Kołobrzeg. Uczestnicy podczas
Łącznie uczestnicy rajdu przebyli dystans około 270 km
Zmagazynowany w soli Cenna miedź
oło Poznań zapoznało swoich członków z tematem
magazynowania gazu w kawernach solnych podczas wizyty
na PMG Kosakowo, którego budowa dobiega końca. Jego zakładana pojemność to 250 mln m3.
W programie wyjazdu naukowotechnicznego, który odbył się na
przełomie maja i czerwca, znalazła
się również wizyta w Energobaltic
we Władysławowie. Spółka produkuje i sprzedaje: LPG, kondensat
gazu naturalnego (KGN), energię
K
elektryczną i cieplną, powstające
w procesie zagospodarowania
gazu towarzyszącego wydobyciu
ropy naftowej na Morzu Bałtyckim
w morskiej kopalni ropy. Uczestnicy odwiedzili również KRNiGZ Żarnowiec - Ośrodek Grupowy Dębki
oraz pad Lubocino, na terenie którego prowadzone są poszukiwania
gazu ziemnego z utworów łupków
sylurskich i ordowickich.
uta Miedzi „Głogów”
była celem majowego
wyjazdu naukowo-technicznego Koła Zielona Góra.
Jego uczestnicy wysłuchali prezentacji przedstawiającej najważniejsze informacje na temat
obiektu, ilości wydobywanej
H
wytwarzana w postaci katod
o średniej wadze 119 kg oraz
srebro o zawartości powyżej
99,99% Ag. W podziale na dwie
grupy zwiedziliśmy zakład Hutę
Miedzi Głogów II i zapoznaliśmy się z technologią przetopu
miedzi w piecu zawiesinowym,
Andrzej Gęsicki
Przewodniczący Koła Poznań
foto: archiwum Koła Poznań
foto: Huta Miedzi „Głogów”
Przed Hutą Miedzi „Głogów”, jedną z trzech podlegających KGHM Polska Miedź SA,
członkowie Koła Zielona Góra
Członkowie Koła Poznań odwiedzili PMG Kosakowo o mocy zatłaczania i odbioru gazu
2,4 – 4,8 mln m3/dobę
O gazie w Odolanowie
echnologia odazotowania
gazu ziemnego, produkcja
helu oraz współpraca PMG
Wierzchowice z Operatorem Gazociągów Przesyłowych to tematy
wyjazdu naukowo-technicznego
Koła Ostrów Wlkp., który odbył się
13 czerwca. W Oddziale w Odolanowie uczestnicy zaznajomili się
z zakresem jego działalności, który
obejmuje produkcję gazu wysokometanowego z gazu zaazotowanego, sprężanie gazu wysokometanowego i przesyłanie go do
T
krajowej sieci przesyłowej lub na
PMG Wierzchowice; odzysk helu
i produkcja LNG. Kolejnym punktem
programu był Węzeł Przesyłowy
Odolanów należący do Operatora
Gazociągów Przesyłowych GAZ
SYSTEM S.A. Węzeł został w latach
2013/2014 gruntownie zmodernizowany i rozbudowany pod kontem współpracy z rozbudowanym
PMG Wierzchowice.
Jarosław Cierpka
Zastępca Przewodniczącego
Koła Ostrów
w którym z wysuszonego
koncentratu wytwarzana jest
miedź blister.
Magdalena Wajda
Sekretarz Koła Zielona Góra
Kajaki w Dolinie Baryczy
złonkowie Koła Góra uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowo
– rekreacyjnym pt. „Obszary chronione NATURA 2000: uroki, cel tworzenia, problemy przy inwestycjach” zorganizowanym 13 czerwca. Podczas spływu kajakowego z Wąsosza do
Ryczenia podziwiali przyrodę Doliny Baryczy. W trakcie spotkania
przedstawiono genezę utworzenia obszarów chronionych NATURA 2000, jak również ich wpływ na realizacje inwestycji związanych z zagospodarowaniem kopalin, omówiono także plany koła
na bieżący rok.
Mariusz Osieczko
Przewodniczący Koła Góra
C
foto: archiwum Koła Góra
Uczestnicy wyjazdu
Koła Ostrów Wlkp.
zapoznali się
z tematem transportu
paliw gazowych siecią
przesyłową na
przykładzie Węzła
Przesyłowego
Odolanów o zdolności
przesyłowej w granicach
300- 500 tys. m3/h.
miedzi i metali szlachetnych.
Podstawowe produkty głogowskiej huty to miedź elektrolitycznie rafinowana o zawartości minimum 99,99% Cu,
Podczas spływu w Dolinie Baryczy członkowie Koła Góra przepłynęli 16 kilometrów
czerwiec 2014 | SZEJK
23
ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
Ręką dziecka
na Wielkanoc
P
mina Krokowa, na terenie której zlokalizowana
jest KRNiGZ Żarnowiec,
od lat współpracuje z polskimi
szkołami w Wilnie. Delegacja
reprezentująca nasz Oddział
wzięła udział w uroczystości inauguracji Gimnazjum im.
J. I. Kraszewskiego i nadania szkole sztandaru. Gośćmi wydarzenia
byli także m.in. wójt Gminy Krokowa, władze samorządowe Wilna, ambasador RP i 13 Pułk Ułanów Wieleńskich.
G
mw
foto: archiwum Oddziału
o raz kolejny zaprosiliśmy
wspólnie z RTV Lubuska zielonogórskie dzieci
w wieku 6-9 lat do przygotowania projektu kartki wielkanocnej. Na konkurs wpłynęło 71
kolorowych, pomysłowych prac
wykonanych w różnych technikach. Jury miało trudne zadanie
wyłonienia jednej pracy, która
miała ozdobić stronę tytułową
kartki. Na jej odwrocie znalazło
się 9 wyróżnionych prac.
mw
Górnicy w litewskim gimnazjum
Poczet sztandarowy Oddziału w składzie: Jacek Słowakiewicz, Jan Arendt, Piotr Renusz
uświetnił uroczystość inauguracji Gimnazjum im. J. I. Kraszewskie w Wilnie
Do kariery
o raz trzeci wzięliśmy udział w grze miejskiej studentów
Uniwersytetu Zielonogórskiego „Bieg do kariery”. Sześć
zespołów w siedzibie przy ul. Kingi rozwiązywało 14 maja
przygotowane przez nas zadania. Studenci mieli na swojej trasie kilka punktów kontrolnych w instytucjach, których znajomość może przydać się im po zakończeniu studiów, były to m.in.
Urząd Statystyczny, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Nasze zadania związane
były z tym, co w pracy i karierze bardzo ważne, czyli z rodzajami
umów o pracę i wynagrodzeniem. Grupy głowiły się m.in. nad
wyliczeniem wynagrodzenia netto i kosztem pracodawcy przy
zatrudnieniu pracownika.
mw
P
Zuzanna Adamska, 8 lat I NAGRODA
Pierwszą nagrodę w konkursie zdobyła
Zuzia Adamska, której praca ozdobiła
okładkę naszej świątecznej kartki
„Listy do Ziemi” –
stop paleniu śmieci
mina Zielona Góra jako jedna z pierwszych znalazła się
w gronie ponad 300 gmin,
Nasz Oddział ufundował nagrody dla młodych autorów listów,
a ich wręczenie odbyło się 9
maja.
24
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
Ekologiczne zmagania
asz Oddział był fundatorem nagród podczas jedenastej edycji międzyszkolnego konkursu „Ekolandia”, który odbył się 11
kwietnia w zielonogórskim Gimnazjum nr 2. Młodzież musiała
wykazać się wiedzą z zakresu ochrony środowiska, geografii i zagadnień ekologicznych. Warto wspomnieć, że rebusy, tworzenie plakatów i zagadki przeplatane były konkurencjami sprawnościowymi.
mb
N
foto: Michał Burkowski
foto: archiwum Urzędu Gminy Zielona Góra
G
które przystąpiły do największej
w tym roku akcji ekologicznej w
Polsce. „Listy dla Ziemi” to projekt
Fundacji Ekologicznej Arka z Bielska-Białej. Listy zostały napisane
przez przedszkolaków, uczniów
podstawówek i gimnazjów na
specjalnym ekologicznym papierze. Ich tematyka dotyczyła
przede wszystkim palenia śmieci
w piecach domowych, niskiej emisji oraz selektywnego zbierania
odpadów.
Najlepsza drużyna w studenckim „Biegu do kariery” oprócz nagród rzeczowych wywalczyła sobie
możliwość odbycia praktyki w naszym Oddziale
W wspieranym przez nasz Oddział konkursie „Ekolandia” wzięło udział 9 szkół podstawowych z Zielonej Góry
Wolontariusz na zielonej ławeczce,
czyli energia bierze się z działania
zęsto się mówi, że nie można pomóc nie mając pieniędzy… nic bardziej mylnego, pieniądze to rzecz wtórna.
Prace społecznie zmotywowane
współczuciem, chęcią niesienia pomocy, a także satysfakcją
z pomagania innym, czyli budowanie lepszego świata, nazywamy wolontariatem. W naszym
Oddziale szukamy pomysłów,
projektów i spełniamy je. Budujemy wolontariat, w ramach
którego zrealizowaliśmy akcję
„Zielona ławeczka”.
C
Ważnym elementem, który zainspirował nas do tego projektu, była wieloletnia współpraca
z Zespołem Szkół Specjalnych
zakładaniu ogrodu sensorycznego „Zielona Ławeczka” na terenie ZSS. Te dwa dni spędziliśmy
w wesołej i pracowitej atmosferze. Wykonaliśmy takie prace
jak czyszczenie krawężników,
pielenie grządek, przygotowanie
konstrukcji drewnianych. Posadziliśmy krzewy, byliny, zioła,
kwiaty, mocowaliśmy pergolę i ławeczkę. Prace zakończył
wspólny grill i spacer po salach
dydaktycznych ZSS.
Projekt ,,Zielona ławeczka” ma
na celu wdrażanie osób z niepełnosprawnością intelektualną do
wykonania prostych prac ogrodniczych, kształtowania umiejętności sadzenia roślin oraz dosko-
W ogrodzie Zespołu Szkół Specjalnych pracowało 20 naszych pracowników (dwójka ich pociech), 5 uczniów ZSS i ich opiekunowie
Kim zostać?
ramach projektu „Równaj w górę”, który ma na celu
wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, gościliśmy gimnazjalistów ze Zwierzyna. Wizyta odbyła się 16
maja. Uczniowie zapoznali się z naszą działalnością, mieli okazję
obejrzeć rdzenie i powąchać ropę naftową. Przedstawiliśmy im
zawody, które wykonywane są przez pracowników PGNiG SA,
by zainspirować ich w kwestii wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Zaprosiliśmy też młodzież do Salonu Wystaw, gdzie dowiedzieli się o naszym zaangażowaniu w zakresie sponsoringu,
wolontariatu i CSR.
mw
W
Jednym z naszych zadań był montaż pergoli
Przed pracami w ogrodzie zorganizowaliśmy w naszej firmie
zbiórkę roślin, bylin, nasion,
następnie w dniach 5- 6 maja
kilkanaście osób pomagało przy
nalenia umiejętności prawidłowej
pielęgnacji roślin. Łączny koszt
farb, pędzli, materiałów do budowania pergoli był niewielki, ale
w tym projekcie liczył się dobry
przykład, czas i praca naszych
pracowników.
Pamiętając o zasadzie „win-win”,
która uświadamia nam, iż darczyńca jest również obdarowanym, a świat staje się … bardziej
zielony, wszyscy razem stwierdziliśmy, że jest jeszcze taaaaaak
wiele do zrobienia!
foto: Magdalena Wajda
nr 1 w Zielonej Górze. To uczniowie i opiekunowie tej szkoły organizują w naszej firmie świąteczne kiermasze, zapraszają
dzieci naszych pracowników na
happeningi „Otwartych działań
twórczych”, kolorowe prace plastyczne młodzieży z ZSS od 12 lat
co roku możemy oglądać w naszym Salonie Wystaw. Młodzież
niepełnosprawna tej szkoły to
nasi dobrzy znajomi.
Na spotkanie z gimnazjalistami zaprosiliśmy geologa Annę Szurkowską, geodetę Sebastiana Sawkę, chemika Tomasza Wiktorskiego, inżyniera Tomka Olejarza i elektryka
Tomka Gruszczyńskiego. Opowiedzieli oni o swoich doświadczeniach związanych
z wyborem zawodu, o przebiegu studiów i o tym, jak dziś wygląda ich praca
tekst i foto: Jolanta Pietras
czerwiec 2014 | SZEJK
25
ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
Dzień Dziecka u Premiera
okazji Dnia Dziecka w ogrodach Kancelarii Premiera
odbył się piknik, na którym
gościło również PGNiG SA. Atrakcje dla dzieci i dorosłych przygotowały wszystkie ministerstwa.
Naszą spółkę zaprosiło na wydarzenie Ministerstwo Skarbu
Z
Państwa. Stoisko przygotowały
Centrala Spółki, nasz Oddział
i Oddział w Odolanowie. W wydarzeniu wzięło udział 15 tysięcy
osób.
Na naszym stoisku opowiadaliśmy
nie tylko dzieciom, ale i dorosłym,
W ogrodach Kancelarii Premiera RP w trzech namiotach zorganizowaliśmy stoisko informacyjno – edukacyjne PGNiG SA
jak powstała ropa i gaz, prezentowaliśmy minerały i rdzenie, za pomocą doświadczeń wyjaśnialiśmy
zagadnienia związane m.in. z ciśnieniem w złożu, właściwościami
ropy naftowej. Oddział w Odolanowie przygotował doświadczenia związane z helem i ciekłym
N
ropy, strój ratownika, makiety głowic
i kiwona budziły duże zainteresowanie.
Sympatyczną atrakcją była obecność na
stoisku maskotki Gazusia, który pozował
do zdjęć, pomagał w losowaniu i wręczaniu nagród za prawidłowe rozwiązanie
naszych krzyżówek.
Tekst i foto: mw
Nowością
na naszym
stoisku była
sympatyczna
postać
Gazusia,
maskotki
PGNiG SA
Wiele osób odwiedzających nas podczas Festiwalu Nauki było zaskoczonych, jak różną barwę i konsystencję mają ropy z eksploatowanych przez nasz Oddział złóż
26
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
mw
Foto: Michał Burkowski
Jan Arendt i Jacek Słowakiewicz z KRNiGZ Żarnowiec przeprowadzali proste doświadczenia
związane m.in. z ciśnieniem i próżnią
Festiwal Nauki z Gazusiem
a zielonogórskiej starówce odbył
się 8 czerwca kolejny Festiwal Nauki, od lat wspierany przez nasz
Oddział. Oprócz stoisk przygotowanych
przez wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego można było również dowiedzieć
się co nieco o ropie i gazie w naszym
punkcie edukacyjnym. Rdzenie, próbki
azotem. Duże zainteresowanie
dzieci budziła miniatura żurawia
pompowego i strój ratownika
górniczego. Wiele osób skorzystało z możliwości dotknięcia ropy
naftowej z polskich złóż. Podczas
pikniku powstało również kilka
obrazów namalowanych rękami
dzieci.
1 czerwca w Jesionce
niedzielny poranek 1 czerwca pracownicy Oddziału wraz ze swoimi dziećmi spotkali się na pikniku zorganizowanym przez Dział Socjalny.
W ośrodku nad Jeziorem Rudzieńskim
zielonogórscy aktorzy przygotowali gry
i zabawy, podczas których dzieci mogły
wykazać się sprawnością i pomysłowością,
zintegrować się w gronie rodziny i nowo
poznanych koleżanek i kolegów. Niewątpliwymi atrakcjami były rowery, segwaye,
dmuchańce, a że pogoda dopisała, dzień
spędzony na powietrzu pozostawił bardzo
dobre wspomnienia.
W
foto: Sławomir Mundry
dm
Ponad setka dzieci naszych pracowników wraz z rodzicami spędziła Dzień Dziecka na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Jesionka
Przedszkolaki
u górników
Z
czym czako mają różne kolory.
W ramach naszej akcji „Bądź widoczny, bądź bezpieczny” przedszkolaki dyskutowały na temat
bezpiecznego poruszania się po
drodze i przejściach dla pieszych,
wykazały się dużą znajomością
znaków drogowych i otrzymały
odblaskowe gadżety sprzyjające
byciu widocznym.
fundowaliśmy nagrody
pieniężne dla laureatów
XXVII Ogólnopolskiej
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Zielonej Górze. Uroczyste
zakończenie konkursu odbyło
się 3 czerwca w zielonogórskiej Palmiarni. Olimpiada organizowana jest przez Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne,
przy współudziale Ministerstwa
Edukacji Narodowej, począwszy
od roku szkolnego 1987/1988.
Jej laureaci są przyjmowani na
kilkadziesiąt wyższych uczelni
z pominięciem postępowania rekrutacyjnego, otrzymują także
nagrody pieniężne i stypendia
naukowe.
jw
dm
foto: archwium Oddziału
foto: Joanna Wasilewska
reguły to nasi pracownicy
odwiedzają przedszkolaków, tym razem było inaczej. Sąsiedzi KGZ Wielichowo z
przedszkola w Łubnicy wybrali
się do nas, aby dowiedzieć się,
jak pracują górnicy. Podczas
spotkania dowiedzieli się, gdzie
jest ropa i gaz, jak się je wykorzystuje, mieli okazję zobaczyć
mundur górniczy i przekonać
się, dlaczego pióra przy górni-
Ekonomiczni
olimpijczycy
U
Kierownik kopalni T. Łapa opowiadał zarówno o naszej pracy, jak i bezpieczeństwie
na drogach
Nagrody laureatom Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wręczyła Jolanta Siergiej, Główny
Księgowy w naszym Oddziale
czerwiec 2014 | SZEJK
27
ŻYCIORYS WPISANY W NAFTĘ
47 lat z „Naftą”
Stanisław Mamczur jest jednym z pierwszych
p r a c o w n i k ó w, w s p ó ł t w ó r c ó w h i s t o r i i g ó r n i c t w a
naftowego w Zielonej Górze. Jak sam twierdzi,
do górnictwa naftowego trafił przez przypadek
zapoczątkowany przedwczesnym rozpoczęciem
nauki w szkole podstawowej. Urodził się w 1949
roku i mieszkał w niewielkiej wiosce Łukawica
w powiecie Lubaczów woj. rzeszowskim.
Przedszkolak w trzeciej klasie
Do szkoły podstawowej Staszek zaczął uczęszczać w wieku 5 i pół
roku, po szantażu rodziców i próbie jego zrealizowania przez podpalenie stosu drewna przy domu, jeżeli nie zostanie zapisany do
szkoły, jak jego o dwa lata starsi koledzy. Szantaż okazał się skuteczny, ale po ukończeniu dwóch klas, decyzją Kuratorium Oświaty
i Rady Pedagogicznej Szkoły „uczeń Stanisław Mamczur otrzymał
promocję do klasy trzeciej, ale z uwagi na wiek przedszkolny pozostaje nadal w tej samej klasie”. Jak mówi Stanisław, w wieku siedmiu
lat był na rocznym „urlopie dziekańskim” i ukończył szkołę podstawową w wieku 13 lat.
W tamtych latach warunkiem przyjęcia do szkoły średniej (liceum, technikum) było ukończenie 7-letniej szkoły podstawowej i 14 lat. Jedynie
dwa technika w woj. rzeszowskim nie stawiały limitu wieku: Technikum
Cukiernicze w Jarosławiu i Technikum Przemysłu Naftowego w Krośnie
nad Wisłokiem. Stanisław wybrał „Naftówkę” w Krośnie, położoną 250
km od domu, do której uczęszczał w latach 1962-67.
Z Krosna do Zielonej Góry
Oficjalna datą początkującą rozwój górnictwa naftowego w Zielonej
Górze jest dzień 1 lipca 1968 roku, kiedy rozpoczęło działalność Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych. Ale nasz jubilat rozpoczął pracę
rok wcześniej, od 1 lipca 1967, bezpośrednio po maturze, podpisując
w trakcie nauki umowę z „Przedsiębiorstwem Poszukiwań Naftowych
w budowie” w Zielonej Górze. Na roczny staż pracy został oddelegowany na wiertnię Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych w Krakowie
w okolice Radomska. Od lipca 1968 roku rozpoczął pracę na stanowi-
1971 r. wiertnia Wierzchowice-2, odpoczynek na wale dołu urobkowego, od lewej:
S. Mamczur, Zdzisław Feruś (kierownik wiertni), Piotr Czerski (stażysta)
sku asystenta kierownika wiertni Kisielin 1, na jednej z trzech pierwszych wiertni w PPN w Zielonej Górze.
W trakcie pracy na wiertni rozpoczął studia zaoczne na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które ukończył w 1973 roku. Po 4 latach pracy w terenie uzyskał
uprawnienia w wyższym dozorze wiertniczym i objął stanowisko kierownika wiertni, pracując w rejonie Góry, Sycowa i Milicza. Następnie
został przeniesiony do Zielonej Góry na stanowisko specjalisty ds. cementowań w Dziale Wierceń.
W 1977 roku przeniósł się do pionu geologii, gdzie pracował w Dziale
Geologii Ruchowej na stanowiskach specjalisty geologa i z-cy kierownika działu. W latach 1987 – 1993 pełnił obowiązki Kierownika Działu
Geologiczno – Inwestorskiego, a w lipcu 1993 otrzymał nominację na
stanowisko Zastępcy Dyrektora d/s Geologii w Zielonogórskim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu.
W trakcie kolejnej reorganizacji w wyniku połączenia pionów geologii i inwestycji objął stanowisko Dyrektora Geologii i Rozwoju z dniem
1 maja 2001, które piastował do 1 stycznia 2007 roku, kiedy to reak-
Tak zmieniały się „szyldy” przedsiębiorstwa, w których pracował S. Mamczur w Zielonej Górze w latach 1967 – 2014
- Przedsiębiorstwo Poszukiwań
Naftowych w budowie
- Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych
- Zakład Poszukiwań Nafty i Gazu
- Przedsiębiorstwo Poszukiwań Nafty i Gazu
- Przedsiębiorstwo Górnictwa Nafty i Gazu
- Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu
- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Oddział w Zielonej Górze
- Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie Biuro
w Zielonej Górze
Z żoną Danutą i dziećmi - Natalią i Mirkiem
28
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
tywowany został pion inwestycji, a Stanisław
kierował pionem geologii pełniąc funkcję Dyrektora Geologii do 31 grudnia 2008 r.
W latach 2009 - 2014 pracował na stanowiskach Głównego Specjalisty d/s Nadzoru Geologiczno – Wiertniczego, Głównego
Specjalisty d/s Nadzoru Geologicznego, a po
utworzeniu Oddziału Geologii i Eksploatacji
na stanowisku Regionalnego Koordynatora
d/s Eksploatacji.
Czas na emeryturę
Z dniem 1 lipca 2014 r. postanowił przejść na
emeryturę po przepracowaniu 47 lat w górnictwie naftowym. W trakcie długoletniej pracy
zawodowej na różnych stanowiskach spotykały go zdarzenia bardzo przyjemne, jak i wydarzenia, o których chciałby zapomnieć.
Do najprzyjemniejszych wspomnień zalicza
odkrycie, udokumentowane i zagospodarowanie największych złóż ropno-gazowych
BMB, Kościan, Brońsko oraz podpisanie kontraktów na dostawy gazu ziemnego do Elektrociepłowni w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Góry.
Uważa, że miał wielkie szczęście pracując cały
czas w koleżeńskim zespole pracowników darzących się wzajemnym zaufaniem i szacunkiem – mając na myśli zarówno swoich przełożonych, jak i podwładnych.
Ze zdarzeń pozazawodowych miło wspomina
swój udział w organizacji jubileuszy górnictwa
naftowego w Zielonej Górze, a szczególnie jubileuszu z okazji 40 – lecia organizowanego
w 2008 r. połączonego z Centralną Barbórką
PGNiG w Zielonej Górze oraz odsłonięciem pomnika Ignacego Łukasiewicza.
Z halibutem złowionym na Morzu Norweskim - 38 kg i 160 cm
Wśród wydarzeń społeczno-politycznych
największym zaskoczeniem pozytywnym
była zmiana systemu komunistycznego
w system demokratyczny w Polsce związana ściśle ze strajkami i powstaniem Solidarności. We wrześniu 1980 r. zaangażował się
w tworzenie Solidarności w Poszukiwaniach
Naftowych w Zielonej Górze, będąc jednym
z pięciu członków Komitetu Założycielskiego
NSZZ „Solidarność”.
Do największych rozczarowań w 47-letniej
pracy na pierwszym miejscu wymienia likwidację pionu geologii w Zielonej Górze z dniem
1 września 2012 r. w związku z utworzeniem
Oddziału Geologii i Eksploatacji w Warszawie. Pion geologii w latach 1968-2012 był
wiodącym pionem początkowo obok pionu wierceń, a następnie pionu eksploatacji
w 6-krotnie reorganizowanych firmach
w Zielonej Górze (od Przedsiębiorstwa
Poszukiwań Naftowych do PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze ).
Z ostatnią reorganizacją wiązała
się masowa degradacja zawodowa
i finansowa kilkunastu osób kierownictwa pionu geologii oraz podporządkowanie poszczególnych działów pod kierowników pracujących
w Warszawie.
Z trudnych wspomnień zawodowych
utkwiły mu w pamięci erupcja i pożar
w odwiercie Wierzchowice WM-B6H
w 2002 r., przypływ wody złożowej
Stanisław został pracownikiem
(zamiast ropy naftowej) w otworze
PPN w Zielonej Górze w budowie w 1967 roku, podpisując
Lubiatów-6H oraz awarie i kompliumowę o pracę na stanowisku technika wiertacza. W pracy miał
kacje w otworze Grotów-8H.
stawić się 1.07.1967 r., rozpoczynając roczny staż
Szczęście pomaga
Uważa, że zarówno w życiu zawodowym
jak i prywatnym miał duże szczęście. Od
42 lat jest żonaty z Danutą, którą poznał
w Wierzchowicach, posiada dwoje dorosłych dzieci - Natalię i Mirka pracujących we
Wrocławiu oraz wnuczki Martynę i Milenę,
z którymi lubi spędzać wolny czas. Jest na
początkowym etapie negocjacji z rodziną,
która próbuje go przekonać, aby za kilka lat
przenieść się do Wrocławia (pożyjemy - zobaczymy). Na emeryturze Stanisław
zamierza poświęcić więcej czasu na
swoje hobby; wędkarstwo lądowe
i morskie, narciarstwo, turystykę
oraz „życie na luzie”.
Obiecuje, że będzie kibicował kolegom geologom, wiertnikom i eksploatatorom w ich coraz trudniejszej pracy, chętnie uczestniczył w imprezach
barbórkowych i jubileuszowych oraz
deklaruje, że pozostanie jak dotychczas
wiernym czytelnikiem „Szejka”, z którym czuje się związany emocjonalnie od
jego powstania. Należy nadmienić, że
w 28-letniej historii „Szejka” Stanisław
opublikował w nim 15 artykułów.
Kończąc swoją pracę zawodową pragnie
podziękować za współpracę wszystkim
pracownikom, których spotkał na swojej
47-letnie drodze zawodowej w zmieniających się firmach w Zielonej Górze oraz zapewnia, że zachowa ich w swojej życzliwej
pamięci.
Wysłuchała
Dorota Mundry
Foto: archiwum rodzinne
czerwiec 2014 | SZEJK
29
AKTUALNOŚCI
Operatorski System
Bezpieczeństwa
HSE (OSB HSE)
- podsumowanie prac
wdrożeniowych
a podstawie Uchwały nr 611/2013 Zarządu Spółki PGNiG SA w sprawie „Operatorskiego Systemu Bezpieczeństwa
HSE w sektorze poszukiwania, wydobywania
i bezzbiornikowego magazynowania węglowodorów oraz produkcji i przesyłu gazu wysokometanowego”, Oddział w Zielonej Górze
przeszedł długą i pracochłonną drogę, dostosowując funkcjonujące rozwiązania systemowe w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy
i ochrony środowiska do wytycznych Centrali
Spółki PGNiG SA. Termin zakończenia prac
nałożony przez Centralę Spółki przypada na
1.08.2014 r.
N
Przed nami…
Ostatnim etapem dostosowawczym do wytycznych Centrali Spółki jest uregulowanie zasad współpracy z wykonawcami/dostawcami
zapewniających szeroko pojęte bezpieczeń-
30
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
stwo przy realizacji prac/dostaw na terenie
naszego Oddziału.
W tym celu aktualnie przygotowywane są
dokumenty określające wymagania dla wykonawców/dostawców oraz materiały szkoleniowe dedykowane dla ich pracowników, w tym:
• Wymagania OSB HSE PGNiG SA do SIWZ,
• wzór umowy,
• Księga Bezpieczeństwa HSE - Wykonawcy,
jako integralna część umowy,
• Wymagania HSE - Dostawcy, jako integralna część umowy,
• ulotki informacyjne,
• film szkoleniowy OSB HSE w PGNiG SA
w Oddziale w Zielonej Górze.
Nowe inicjatywy na 2015 rok
W ramach promowania dobrych praktyk Operatorskiego Systemu Bezpieczeństwa HSE opartego na standardach ISO 14001, OHSAS 18001,
w 2015 roku zostanie w Oddziale uruchomiony konkurs „BEZPIECZNY ODDZIAŁ” I edycja,
w którym zgodnie z założeniami będą brali
udział przedstawiciele zainteresowanych jednostek terenowych z poszczególnych Ośrodków Kopalń. Konkurs będzie miał charakter kilkuetapowy, gdzie w finale zostanie wyłoniona
zwycięska kopalnia – LIDER BEZPIECZEŃSTWA.
Edyta Dudkowiak
Koordynator ds. OSB HSE
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
Ochroną Zdrowia i Środowiska,
Bezpieczeństwa Pracy i Informacji
S A L O N W Y S TA W
Redaguje: Jolanta Pietras
Ogórkiem przez świat
Bobry o jaskiniach „M
S
Grotołazi zrelacjonowali swoją wyprawę, podczas której eksplorowali dwie jaskinie, nazwane przez nich „Chińskimi Gigantami”,
Uczestnicy „Maroko Trip” w ciągu 50 dni przejechali prawie 12 tys. km, odbyli 7 przepraw
promowych i odwiedzili 11 państw, m.in. Irlandię, Portugalię, Maroko i Andorę
foto: Magdalena Wajda
peleoklub „Bobry” w Żaganiu zrzesza miłośników gór. Należą do
niego grotołazi, alpiniści, pasjonaci wspinaczki skałkowej i turyści. Gościliśmy ich w Salonie 28 kwietnia z wystawą fotografii
i filmem z wyprawy do Chin. Grotołazi opowiedzieli nam o zrealizowaniu swojego ambitnego planu zdobycia najgłębszych jaskiń świata
„Korony Podziemi”.
aroko Trip 2013 w obiektywie” to tytuł wystawy fotografii
Stowarzyszenia Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego „Z Indexem w podróży”, której wernisaż odbył się 25
czerwca. Młodzi ludzie zaprezentowali nam fotografie ze swojej drugiej
wyprawy przez zachodnią Europę do Maroka. Nasz Oddział był jednym
z jej sponsorów. Opowieściom o ciekawych miejscach, ale też trudach
podróży, towarzyszył za oknem Salonu niezastąpiony w wyprawie
VW „Ogórek”. O projekcie można przeczytać w książce Mariusza Malinowskiego „Początek podróży”.
Plastycznie
o bezpieczeństwie
Happening na
Placu Bohaterów
od hasłem „Bądź widoczny, bądź bezpieczny” 23 czerwca odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci naszych pracowników. Pogadankę na temat bezpieczeństwa przeprowadził sierż. sztab. Łukasz Kisielewski z Komendy Wojewódzkiej
w Gorzowie Wlkp. Warsztaty wspierała doświadczeniem pedagogicznym Izabela Sak. Starsze dzieci wykonały kolorowe prace
– wielkoformatowe elementy ruchu drogowego. Maluszki dopingowały rodzeństwo tematycznymi kolorowankami. Rodzice
aktywnie włączyli się w montaż wystawy swoich pociech.
uż po raz dziesiąty nasz Oddział wsparł projekt Otwartych
Działań Twórczych, w którym wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze. Tematem warsztatów plastycznych i happeningu
była Portugalia. Zabawa na Placu Bohaterów odbyła się 4
czerwca. W ramach akcji „Bądź widoczny, bądź bezpieczny”
na placu zawitali także funkcjonariusze Miejskiej Komendy
Policji. Każde dziecko otrzymało od naszego Oddziału gadżet odblaskowy.
J
Dzieci naszych pracowników podczas plastycznych warsztatów utrwaliły sobie
wiedzę na temat bezpiecznego zachowania się w czasie wakacji
Czerwcowy happening przyciągnął wiele dzieci, które bawiły się chustą animacyjną, brały udział w grach sprawnościowych, malowały na sztalugach, tworzyły ogromne kafle
zwane azulejos
foto: Dorota Mundry
foto: Michał Burkowski
P
czerwiec 2014 | SZEJK
31
SPORT
Turniej Czterech Boisk
iłośnicy piłki nożnej, tenisa ziemnego
i stołowego oraz badmintoniści spotkali się na kolejnym Turnieju Czterech
Boisk o Puchar Dyrektora Oddziału. Sportowe
święto odbyło się w Zielonej Górze w dniach
23-25 maja.
W turnieju piłki nożnej mężczyzn wzięło udział
10 drużyn. W finale podobnie jak w zeszłym
roku spotkały się drużyny OK Gorzów Wlkp.
i Exalo, po raz kolejny lepszy okazał się zespół
Exalo. Najlepszym strzelcem turnieju został Paweł Dzięcioł (OK Grodzisk), bramkarzem Marek
foto: Magdalena Wajda
foto: Magdalena Wajda
M
Długosz (OK Grodzisk), zawodnikiem Roman
Majchrzak (OK Gorzów). Jak zawsze żywe reakcje wywołał mecz piłki nożnej kobiet pomiędzy
drużyną Oddziału i spółki Exalo. W tym roku
rozstrzygnięcie przyniosły rzuty karne, w których lepsze okazały się zawodniczki Oddziału.
W hali przy ul. Urszuli rywalizowali badmintoniści, na kortach MOSiR tenisiści, a w hali CRS
tenisiści stołowi.
Magdalena Wajda
W turnieju piłki nożnej mężczyzn drużyny zajęły kolejno miejsca: 1. Exalo, 2. OK Gorzów
Wlkp., 3. OK Grodzisk Wlkp., 4. Zielona Góra, 5. PMG Wierzchowice, 6. OK Góra, 7. OK Drezdenko, 8. Poznań, 9. Lubiatów, 10. OK Ostrów Wlkp.
Kobiecej drużynie Oddziału zwycięstwo przyniosły rzuty karne, na bramce stał Sławomir
Kudela, a zawodniczki trenowali Tomasz Tatarynowicz i Adrian Patyk
foto: Magdalena Wajda
foto: Dorota Mundry
foto: Magdalena Wajda
foto: Magdalena Wajda
W Turnieju Czterech Boisk wzięło udział 180 zawodników
W grach pojedynczych badmintonistów najlepsi okazali się:
Joanna Pasecka, Kacper Maćkowiak, w grach deblowych
i mieszanych zwyciężyli: Małgorzata Dudek/Joanna Pasecka,
Robert Robakowski/Łukasz Robakowski, Joanna Pasecka/
Tomasz Olejarz
32
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
Sławomir Mundry i Tomasz Tatarynowicz okazali się najlepszą męską parą turnieju tenisa ziemnego, pokonali m.in.
Mirosława Kiełba i Patrycjusza Wachowskiego. W turnieju
wzięły udział 24 osoby, w pozostałych kategoriach najlepsi
okazali się: Agata Czarkowska, Jolanta Siergiej/Dorota Mundry, Mirosław Kiełb, Daniel Molicki
W turnieju tenisa stołowego wzięło udział 30 zawodników,
pierwsze miejsca przypadły Zdzisławowi Jasiędze, Bogdanowi Matysikowi/Jerzemu Wasilewskiemu
Mistrzostwa w Badmintonie
odtrzymując wieloletnią tradycję rozgrywek w badmintona w dniach
7-8 czerwca we Wrocławiu odbyły się XXVI Mistrzostwa Polski Firm Gazowniczych i Naftowych w Badmintonie o Puchar Prezesa PGNiG SA. Ich
organizatorem było Towarzystwo Sportowo-Turystyczne Nafty i Gazu „Sportgas”. W zawodach wzięło udział 36 zawodników z 13 spółek PGNiG i firm zewnętrznych. Nasi badmintoniści wywalczyli 4 miejsce w grze mieszanej i podwójnej kobiet oraz 5 miejsce w grze pojedynczej i podwójnej mężczyzn.
Urszula Nowak-Bogdanowicz
Dział Elektryczny i Automatyki
P
Podczas branżowych Mistrzostw w Badmintonie Oddział reprezentowali: Joanna Pasecka, Urszula
Nowak-Bogdanowicz, Marcin Drzystek, Wiktor Dudek, Bartłomiej Tokaj oraz Robert Robakowski,
Oddział Geologii i Eksploatacji: Jacek Jurczyk i Mariusz Janowski
Siatkówka w Grodzisku
środkowa Liga Piłki Siatkowej na OK Grodzisk Wlkp. wystartowała po
raz czwarty w październiku 2013 r. Do rozgrywek zgłosiły się cztery
drużyny. Mecze odbywały się systemem „każdy z każdym” w każdą
środę miesiąca. Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: 1. KGZ
Wielichowo, 2. PMG Bonikowo, 3. OK Grodzisk Wlkp., 4. KGZ Kościan-Brońsko.
Finał Ligi zwieńczył rozegrany w kwietniu VIII Plenerowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Kierownika Ośrodka. W Turnieju wzięły udział tylko 3 drużyny
(w tym jedna łączona), gdyż poświęcenie z jakim zawodnicy oddali się walce
o punkty w lidze skutkowało licznymi kontuzjami, które przetrzebiły siatkarski potencjał. Po raz kolejny najlepszy okazał się zespół kopalni Wielichowo.
Agnieszka Hejnar
OK Grodzisk Wlkp.
O
ZAGADKA FOTO
Rozwiązanie zagadki nr 1/2014
statnia zagadka przysporzyła naszym czytelnikom nieco problemów, ale część z Was prawidłowo wskazała kim jest osoba widoczna na
zdjęciu. W odpowiedziach typowaliście kilka różnych
osób, jednak tą jedyną – prawdziwą jest… Stanisław
Mamczur, pełniący obecnie funkcję członka Zespołu
ds. Strategii Rozwoju Górnictwa Naftowego w Oddziale
Geologii i Eksploatacji. Zagadkę prawidłowo rozwiązali
i w losowaniu szczęście mieli: Zbigniew
Gmiński
(Dyrektor
Oddziału PMG Wierzchowice), Beata Papacz (Dział Administracyjny) i Urszula
Nowak-Bogdanowicz (Dział Elektryczny i Automatyki).
Gratulujemy!
O
Tymczasem publikujemy
kolejne zdjęcie, na którym widać… no właśnie,
czy wiecie kto to taki? Na
odpowiedzi czekamy pod
adresem: [email protected]
pgnig.pl
(mb)
KONKURS FOTO
Wszystkich podróżujących zapraszamy do konkursu fotograficznego
foto: archiwum OK Grodzisk Wlkp.
„Tu był Szejk”
Do konkursu można zgłosić jedną pracę przedstawiającą „Szejka” w wakacyjnych okolicznościach.
Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: najodleglejsze od Zielonej Góry miejsce, do którego „Szejk”
dotarł oraz najciekawsze miejsce/okoliczność, w których się znalazł.
W sezonie 2013/2014 zwycięzca Ośrodkowej Ligi Piłki Siatkowej na OK Grodzisk Wlkp. był tylko
jeden! Największe puchary trafiły do KGZ Wielichowo
Na zdjęcia czekamy do końca września b.r. pod adresem
[email protected]
czerwiec 2014 | SZEJK
33
Z A A N G A Ż O WA N I E S P O Ł E C Z N E
Z krwią i ekologią
na Księżycu
Podczas letnich akcji krwiodawczych pod hasłem „Dar krwi na
Dzień Dziecka” zebraliśmy ponad 28 litrów życiodajnego płynu.
złonkowie Klubu HDK PCK „Nafta” spotkali się na akcji terenowej
6 czerwca pod Zieloną Górą. Krew
oddały wówczas 43 osoby, co dało wynik
19,35 litrów. Działania na rzecz honorowego krwiodawstwa kontynuowaliśmy 13
czerwca przed siedzibą Oddziału przy ul.
Boh. Westerplatte, w której wzięli udział
nie tylko nasi pracownicy, ale także mieszkańcy miasta. Do puli dołączyło kolejnych
9 litrów krwi.
C
Akcji towarzyszył konkurs plastyczny dla
szkół podstawowych „Jak piękna jest Ziemia”
i cykl audycji „Eko styl – Twoja krew to plus
dla Życia” emitowanych na antenie Radia Plus
Zielona Góra, które było partnerem tego projektu, podobnie jak Elektrociepłownia „Zielona
Góra”. Nagrodą w konkursie był udział w pikniku, który odbywał się równolegle do akcji
krwiodawczej.
Zatem przed pomnikiem Ignacego Łukasiewicza działo się naprawdę wiele. Atrakcjami pik-
W terenowej akcji krwiodawczej w „Żabim Dworze” wzięli
udział członkowie Klubu - pracownicy Oddziału z Zielonej Góry,
terenu i spółki Exalo
niku było planetarium z seansem „Krwiobieg
Wszechświata”, strefa planet z możliwością
sfotografowania się na powierzchni Księżyca i sprawdzenia swojego ciężaru na różnych
planetach, strefa eksperymentów związanych
z energią elektryczną i ciekłym azotem. Nasz
piknik odwiedziło pięć grup przedszkolaków
i cztery grupy szkolne nagrodzone w konkursie
„Radio Plus” na żywo relacjonowało przebieg
wydarzenia.
tekst i foto: Magdalena Wajda
W krwiobusie zebraliśmy 9 litrów krwi
Przedszkolaki podczas akcji dowiedziały się, dlaczego oddajemy krew i jak udzielać pierwszej pomocy
Za pomocą generatora napięć nasi mali goście poznali, czym jest elektryczność, mogli zrobić sobie „burzową fryzurę i przekazać elektrycznego żółwia
Podczas pikniku towarzyszącego akcji krwiodawczej dzieci przekonały się, jak zimny może
być ciekły azot, jak można skroplić powietrze, zmniejszyć balon i jak niska temperatura
działa na gumę, metal czy drewno
34
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
KALENDARIUM
16
kwietnia
W Świebodzinie odbyła się organizowana przez wojewodę lubuskiego
J. Ostroucha i posła W. Sługockiego konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko”. Dyrektor Oddziału S. Kudela przedstawił na
niej prezentację „Działalność PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego regionu
na przykładzie KRNiGZ Dębno i KRNiGZ Lubiatów”.
24
kwietnia
Na terenie Terminalu Ekspedycyjnego Wierzbno, który jest zakładem dużego ryzyka wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej,
odbyły się praktyczne ćwiczenia
ratownicze. Więcej na str. 7.
24-25
kwietnia
Przedstawiciele Oddziału wzięli
udział w Konferencji Forum ISO
14001, której gospodarzem było
PGNiG SA oraz zaprezentowali
OSB HSE na przykładzie naszego
Oddziału.
23 kwietnia 6-7 maja
W sali konferencyjnej budynku przy ul. Boh. Westerplatte odbyły
się szkolenia dla kadry kierowniczej, podczas których rozmawiano
o obowiązkach jednostek w zakresie realizacji wymagań systemu zarządzania ochroną środowiska, bezpieczeństwa pracy i informacji w naszym Oddziale.
Szkolenie prowadzone było przez osoby odpowiedzialne w Oddziale za
realizację wytycznych w zakresie Systemów Zarządzania obowiązujących w spółce - OSB HSE PGNiG S.A. i System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001.
Była to okazja do uporządkowania i aktualizacji wiedzy na temat
m.in. audytów wewnętrznych,
ryzyka zawodowego, zarządzania
środowiskiem, nowo wdrożonych
rozwiązań OSB HSE, tajemnicy
przedsiębiorstwa, zasad bezpieczeństwa.
6
czerwiec
Dobiega końca realizacja filmu
szkoleniowego przygotowywanego z inicjatywy Koordynatora
ds. OSB HSE. Film pod tytułem
„Operatorski System Bezpieczeństwa HSE w PGNiG SA w Oddziale
w Zielonej Górze” jest dedykowany dla wykonawców prac, dostawców materiałów oraz gości wchodzących na teren jednostek Oddziału. Zdjęcia wykonywano na terenie KRNiGZ Lubiatów, KGZ Paproć
i TE Wierzbno.
4-6
czerwca
Laboratorium Oddziału było gospodarzem XIII Forum dyskusyjnego Sekcji PETROL-GAZ Klubu
POLLAB, którego temat przewodni brzmi „Węglowodory – wczoraj, dziś, jutro”. Do Zielonej Góry
przyjechało niemal 90 osób z całej
Polski. Więcej na str. 16.
5
czerwca
Podczas obchodów Światowego
Dnia Ochrony Środowiska, które
miały miejsce w Gorzowie, Dział
Komunikacji i Public Relations
przygotował stoisko informacyjno – promocyjne oraz prezentację
dotyczącą działalności Oddziału
w zakresie ochrony środowiska.
6 - 13
czerwca
Podczas dwóch akcji krwiodawczych zebraliśmy ponad 28 litrów krwi.
Pierwsza skierowana była do pracowników terenu, druga do mieszkańców i pracowników z Zielonej Góry. Więcej na str. 34.
15-19
czerwca
PGNiG SA zaprezentowało się podczas Wystawy towarzyszącej 21. Światowemu Kongresowi Naftowemu, który odbył się w Moskwie. Więcej na
str. 10.
czerwiec
maja
Odbiorem końcowym zakończono zagospodarowanie odwiertu Radlin64. Zamknięto w ten sposób kolejny etap prac na złożu Radlin. Uzyskano
stały wyższy poziom współczynnika sczerpania i utrzymania mocy dyspozycyjnej złoża. Gaz ze złoża Radlin dostarczany jest jako gaz wsadowy
do Oddziału w Odolanowie.
20-21
maja
Firma TUV NORD przeprowadziła w Oddziale audyt recertyfikujący, którego celem było potwierdzenie zgodności naszego systemu zarządzania
z wymogami normy ISO/IEC 27001 (norma międzynarodowa standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji) oraz Polityką
Bezpieczeństwa w Oddziale w Zielonej Górze.
21-23
maja
W Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza
Bóbrce odbył się IX Polski Kongres Naftowców i Gazowników, w którym uczestniczyli przedstawiciele Oddziału. Organizatorem Kongresu był Zarząd Główny SITPNiG, który tą edycję Polskich Kongresów
Naftowców i Gazowników skoncentrował na przewodnim temacie:
„Wzrost zasobów krajowych złóż węglowodorów kluczem rozwoju
polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego”. Szczególną okazją
dla kongresu był jubileusz 160-lecia uruchomienia pierwszej kopalni
ropy naftowej w Bóbrce.
Na złożu Brońsko (odkrytym
otworem Kokorzyn-1 we wrześniu 1998 r.) rozpoczęto wiercenie
kolejnego otworu eksploatacyjnego Brońsko-26H.
Jego planowana długość całkowita to 2650 m. Wapień cechsztyński będzie udostępniony
150 m odcinkiem poziomym.
W trakcie prac wiertniczych jest
również otwór Brońsko-28, a do końca br. planowane jest jeszcze
wykonanie kolejnego: Brońsko-23. Wiercenie otworu eksploatacyjnego Brońsko-27 zakończono 29 czerwca. Aktualnie trwają prace
związane z uzbrojeniem i zagłowiczeniem otworu. Po wywołaniu
przypływu gazu zostanie wykonany pomiar zdolności wydobywczej. Zadaniem otworów Brońsko-26H i Brońsko-27 jest udostępnienie złoża w wapieniu cechsztyńskim, a otworów Brońsko-23
i Brońsko-28 akumulacji gazu w karbonie. Złoże Brońsko jest drugim co do wielkości złożem gazu ziemnego w Polsce. Pierwotne
zasoby geologiczne gazu ziemnego w złożu Brońsko wynosiły 28
mld m 3, a wydobywalne 23,8 mld m3.
Celem wierceń jest zapewnienie wydobycia gazu na stabilnym poziomie
w dłuższym okresie czasu oraz zintensyfikowanie sczerpywania zasobów zakumulowanych w karbonie.
czerwiec 2014 | SZEJK
35
PO GODZINACH
nr 16
POZIOMO:
2. ...helu. Jeden z produktów handlowych
Oddziału
7. Urządzenie redukujące ciśnienie gazu i produkujące prąd na PMG Wierzchowice
10. Może być ropne lub gazowe
12. Dyscyplina sportowa chętnie uprawiana
przez pracowników Oddziału
16. Dział Bezpieczeństwa Informacji i
17. Kopalnia Gazu Ziemnego w Wielkopolsce
PIONOWO:
1. Nauka o wodach podziemnych
3. Kopalnia Gazu Ziemnego na wybrzeżu
4. W pobliżu tej rzeki znajduje się Ośrodek
Grupowy Komorze i Ośrodek Produkcyjny
Lisewo
5. ... Świadczeń Socjalnych
6. Instalacja w rejonie Grodziska Wielkopolskiego
8. OP Lisewo to Ośrodek...
9. W ubiegłym roku odbyło je w Oddziale ponad 150 młodych ludzi
11. Czterdziestolatek z Wielkopolski
13. W miejscowości tej znajduje się szkoła im.
Ignacego Łukasiewicza
14. Nowy Ośrodek Produkcyjny w Lubuskiem
- jego uruchomienie ma nastąpić jeszcze
w tym roku
15. Kopalnia Ropy Naftowej w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego
Odpowiedzi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: [email protected] Wśród
czytelników, którzy nadeślą prawidłowe hasło,
rozlosujemy trzy nagrody.
Michał Burkowski
Rozwiązanie
krzyżówki
Rozwiązanie Szejkówki nr 15 z nr 1/2014
brzmi: Lisewo. Dziękujemy za nadesłane odpowiedzi i zapraszamy do rozwiązania kolejnej Szejkówki!
Nagrody otrzymują: Grzegorz Michalik
(Dział Eksploatacji), Hanna Żłobińska
(Dział Płac), Maria Tacik (OK Ostrów
Wlkp.).
Rozwiązanie:
36
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Podobne dokumenty