Echa różne - Echo Miechowa

Komentarze

Transkrypt

Echa różne - Echo Miechowa
Czerwiec 2013r.
Biuletyn społeczno- informacyjny.
Stowarzyszenia
im. Macieja Miechowity
Echo
Miechowa
Krajobraz po burzy.
„ Zadaniem
inteligencji
jest opisywanie
i krytykowanie”
(Karl Mannheim)
Bilans: zalane, zamulone i zniszczone drogi, podtopione
gospodarstwa, zniszczone zasiewy, utracony dobytek.
Gwałtowne burze połączone z bardzo intensywnymi opadami deszczu i gradu spowodowały olbrzymie
szkody także na terenie powiatu miechowskiego. Najbardziej ucierpiały miejscowości: Biskupice,
Dziewięcioły, Falniów, Jaksice, Nasiechowice, Przesławice, Cieplice, Gołcza, Rzeżuśnia, Witowice,
Wysocice, Ulina Wielka, Dziemięrzyce, Janowiczki, Marchocice, Racławice.
W numerze:







Krajobraz po burzy - str. 2
Absolutorium dla Burmistrza Dariusza Marczewskiego – str. 3
Święto dzieci - str. 4
Gdzieś w kosmosie … – str. 5
Ciekawostki z kraju i ze świata - str. 6
Sport. Ze świata, z kraju i z Miechowa - str. 7
Poczynania Burmistrza, humor - str. 8
Zaproszenie :
Zapraszamy do
współpracy wszystkich,
którzy mają ciekawe
informacje, zdjęcia lub
pomysł na artykuł
prasowy.
Zastrzegamy sobie prawo
dysponowania nadesłanymi
pocztą materiałami.
W
N
U
M
E
R
Z
E
ECHO
06/13
(79)
str.2
str.3
str.4
str.5
str.6
str.7
str.8
–
–
Echa z powiatu
Echa z gminy i miasta
Echa wydarzeń
Felieton
Z kraju i ze świata
Sport
Świerszczyk miechowski
ECHA Z POWIATU
Woda zalewa powiat miechowski.
Ekstremalne zjawiska pogodowe, które nawiedziły różne regiony naszego kraju nie ominęły także powiatu miechowskiego. Najbardziej
ucierpiały tereny narażone na zalewanie wodami opadowymi ze względu na swe położenie i ukształtowanie terenu. Przyczyn wielu
podtopień można upatrywać także w dość niefrasobliwym przyznawaniu pozwoleń na budowę na terenach z racji swego położenia
narażonych na zalanie wodą np. na łąkach. Przez wiele lat nie mieliśmy do czynienia z intensywnymi i długotrwałymi opadami co
niebezpiecznie uśpiło czujność władz i budowniczych nowych domostw. Niektórzy mieszkańcy naszego powiatu już kilkakrotnie w tym
roku zostali poszkodowani przez wodę. Skalę zjawiska obrazuje fakt, że strażacy zarówno Ochotniczej Straży Pożarnej jak
i z Państwowej Straży Pożarnej w miesiącach maj i czerwiec interweniowali ok. 400 razy ratując ludzi, dobytek i pompując wodę
z zalanych domów i posesji. Te gminy, w których działają mobilne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej lepiej dawały sobie radę
z pomocą poszkodowanym i usuwaniem skutków podtopień. Najgorsza sytuacja w tym względzie jest w gminie Racławice, na terenie
której działają zaledwie 2 jednostki OSP. Podczas posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przeanalizowano
problemy jakie wystąpiły podczas intensywnych opadów oraz działania ratownicze i wyciągnięto pierwsze wnioski. M.in. konieczna jest
aktualizacja Planów Zarządzania Kryzysowego, wypracowanie nowego modelu powiadamiania ludzi o zagrożeniach i doposażenie
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej pod kątem walki z podtopieniami. Chodzi o zakup pomp szlamowych i pił mechanicznych. Wiele
szkód wyrządzonych przez wodę trzeba będzie usuwać latami. Zostało uszkodzonych wiele dróg na terenie powiatu. Teraz
samorządowcy mają problem gdzie znaleźć środki na ich naprawę. Wstępne szacunki mówią o potrzebnych kwotach rzędu 7 mln. zł!
Gołcza - krajobraz bez wiatraków.
Jak już pisaliśmy, w gminie Gołcza odbyło się referendum w sprawie zgody na budowę ferm wiatrowych na terenie gminy.
Z oficjalnego protokołu komisji referendalnej dowiadujemy się co następuje. Uprawnionych do głosowania było 5 157 osób (poz. 1
protokołu). Liczba osób, którym wydano karty do głosowania - 1 792 (poz. 4 prot.). Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu 1 795! (poz. 9 prot.). Do dalszych obliczeń głosów na „TAK” i głosów na „NIE” (poz. 10, 11, 12a i 12b) Komisja przyjęła liczbę 1 795
głosów oddanych. Jednak w pozycji 13 tegoż protokołu Komisja stwierdza, że w głosowaniu wzięło udział jednak 1 792 osoby! Na
temat cudownie pojawiających się 3 głosów protokół milczy. Pod tym kuriozalnym protokołem widnieją podpisy wszystkich 9 członków
komisji referendalnej! Frekwencja wyniosła 34,75%. Tak więc zgodnie z ustawą referendum jest ważne.56% wyborców opowiedziało
się przeciwko budowie wiatraków na terenie gminy. Czy nie był to strzał we własną stopę pokaże czas. Teraz zastanówmy się jak
zinterpretować anomalię, którą pokazały wyniki referendum. Budowę wiatraków zdecydowanie popierały władze gminy Gołcza. I to
zarówno wójt jak i powolna mu Rada Gminy, w której 13 na 15 radnych to ludzie wójta wybrani z jego komitetu wyborczego. Jak
pokazało głosowanie nad absolutorium za rok 2012 wszyscy radni murem stoją za wójtem Blachą. Przynajmniej takie dają sygnały
formalne. Jak więc wytłumaczyć przegraną koncepcji gminnych władz i wspierających je, jak wynikało z przedwyborczych plakatów,
rad sołeckich, Ochotniczych Straży Pożarnych i innych gminnych organizacji. To prawdziwa zagwozdka dla wójta i niepokojący sygnał
na przyszłość. Wyborcy bowiem pokazali, że są nieprzewidywalni a dodatkowo w swych deklaracjach poparcia nieszczerzy. Dlatego
trudno się dziwić Janowi Słaboniowi, przywódcy lobby antywiatrakowego, który uderza w triumfalne dzwony i wzywa władze gminy do
ustąpienia. Myślę jednak, że prztyczek jaki dostał wójt od wyborców w sprawie konkretnego pomysłu dla mieszkańców nie musi wcale
oznaczać, że wyborcy nagle przestali go cenić za niewątpliwe osiągnięcia w dziele rozwoju gminy jak choćby liczne i udane inwestycje.
Reasumując trzeba zauważyć, że krajobraz bez wiatraków stał się niewątpliwie mniej przyjazny dla obecnej gminnej władzy.
Ciekawostki z Kozłowa i Miechowa.
#/ Ośrodek zdrowia w Kozłowie jest chyba najlepiej wyposażoną w kadrę kierowniczą tego typu placówką w Polsce! Trudno się dziwić
skoro jest to prawnie wyodrębniona jednostka, dla której gmina jest jedynie organem założycielskim. Już jego pełna nazwa brzmi
imponująco: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kozłowie a dowodzi nim aż trzy osoby: dyrektor (z wykształcenia ekonomista), z-ca
dyrektora ds. medycznych (zatrudniona na ułamek etatu lekarka) i asystentka dyrektora (miejscowa pielęgniarka i zarazem radna RG).
#/ Na sesji absolutoryjnej 26 czerwca Dyrektorka PZOZ Dorota Wadowska – Dudek nie bez satysfakcji poinformowała zebranych, że
kierowana przez nią placówka wygrała, na razie wyroki nie są jeszcze prawomocne, wszystkie trzy procesy sądowe z małżeństwem M.
którzy byli poprzednikami obecnej pani dyrektor. Pani dyrektor oznajmiła o dwóch zwycięstwach w starciu z panem Jarosławem
i jednym z jego małżonką. Procesy dotyczyły m.in. niemałych kwot wypłaconych niezgodnie z prawem lub żądanych od placówki.
#/ Na tejże sesji byliśmy świadkiem najkrótszego z możliwych „sprawozdań” z rocznej działalności PZOZ w Kozłowie. Jego dyrektorka
opisując roczną działalność tej placówki służby zdrowia wypowiedziała tylko jedno zdanie, w którym znalazło się stwierdzenie
o wypracowaniu przez ośrodek „nadwyżki” w wysokości 2 200zł. To sygnał co dla miejscowej służby zdrowia jest priorytetem w jej
działaniu. Wieść gminna niesie, że podobno sam szef gminy korzysta z usług medycznych miechowskiego PZOZ! Non comment.
#/ Wójt ma „swoje usta”, które niemal automatycznie otwierają się wydalając potoki słów gdy ktokolwiek zwróci się do wójta w jakiejś
sprawie. Wygląda to tak: jedna z mieszkanek gminy wykrzykuje swoje pretensje do pana wójta a odpowiadają „usta wójta” czyli
nieoceniony Jerzy N. I sekretarz gminy. A sam wójt siedzi nieporuszony jakby to jego nie dotyczyło. Doskonały patent!
#/ Na sesji Rady Miejskiej rozgorzała dyskusja związana z prośbą Starosty o zwiększenie przyznanej przez gminę dotacji dla Muzeum
Ziemi Miechowskiej w wysokości 70 tys. zł o kolejne 50 tys. zł. W tej rubryce chcemy zaawizować dosyć znamienne zachowanie
Przewodniczącego RM Jerzego Muszyńskiego, Rycerza Zakonu Grobu Bożego. Z jego krótkich pytań i wypowiedzi wynikało niezbicie,
że jest za przyznaniem dodatkowych funduszy dla Muzeum. Dlaczego, nietrudno zgadnąć jeśli skonstatujemy, iż instytucja ta
funkcjonuje w kompleksie budynków poklasztornych, którymi włada miejscowa parafia. Jednak jego pytania kierowane nie wiedzieć
czemu do Burmistrza były lekceważące czy wręcz obraźliwe dla miejskich rajców. Czyż normalne jest pytanie pana przewodniczącego
do burmistrza cyt: czy radni świadomie przyjmują zaniżone nakłady finansowe na muzeum? W swym pytaniu Muszyński sugeruje albo
jakąś aberację umysłową rajców albo daje wyraz swego ich lekceważenia powątpiewając w funkcjonowanie ich rozumu. Na szczęście
Burmistrz Marczewski ma lepsze mniemanie o gminnych radnych gdyż potwierdził ich świadomość w przedmiotowej sprawie. Ten
incydent pokazuje jeszcze jeden aspekt związany z układem sił w Radzie Miejskiej. Po wyborach komitet J.Muszyńskiego wprowadził
najwięcej radnych do najwyższego organu uchwałodawczego gminy Miechów. Ba, były domniemania, że pan przewodniczący i jego
drużyna posiadają większość bezwzględną w RM. To, ale nie tylko to głosowanie pokazuje, że o dominacji Komitetu Wyborczego
Samorządny Region Miechowski w Radzie Miejskiej należy mówić w czasie przeszłym. Jak to przełoży się na dalszą karierę polityczną
etatowego radnego pokaże czas. Czas, który biegnie nieubłaganie a związana z nim biologia wymusza zmiany kadrowe.
#/ Również emocjonalny przebieg miała dyskusja w sprawie dofinansowania modernizacji trasy powiatowej od ul. Kolejowej przez
Jaksice do trasy E7. Na sesji przedstawiono projekt uchwały , w którym zapisano na ten cel kwotę 500 tys. zł. Jednak po burzliwej
dyskusji na przed sesyjnych posiedzeniach komisji Rady burmistrz zgłosił autopoprawkę, która całkowicie anulowała powyższą kwotę.
Zaiste dziwnymi drogami chadza logika radnych bo w głosowaniu odrzucili w/w autopoprawkę burmistrza! W dyskusji pojawiały się
różne, czasami dość oryginalne, pomysły na rozwiązanie problemu finansowania przedmiotowej inwestycji drogowej. Zastanawiano się
czy gminę w ogóle stać na współfinansowanie projektu. Jarosław Czekaj zauważył, nieco populistycznie, że dofinansowanie zadań
powiatu w sytuacji, gdy już dziś brakuje ok. pół miliona złotych na gminną oświatę, a na niektórych ulicach w mieście nie ma asfaltu,
jest wątpliwe i że mamy bardzo dużo zaległości w gminie. Ostatecznie radni zdecydowali o udzieleniu powiatowi 500 tys. zł dotacji.
ECHA Z GMINY I MIASTA.
Burmistrz z absolutorium.
3 czerwca Rada Miejska odbyła sesję absolutoryjną. Po wszechstronnej dyskusji radni jednogłośnie udzielili absolutorium za
rok 2012 Burmistrzowi Dariuszowi Marczewskiemu. Poniżej najważniejsze dane dotyczące budżetu roku 2012.
Wykonanie dochodów:
Dochody budżetowe (ogółem): 50 552 818,03 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego, w tym:
dochody bieżące – 46 086 066,61 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego
dochody majątkowe – 4 466 751,42 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego
Wydatki budżetowe (ogółem):
53 226 429,29 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego, w tym:
wydatki bieżące – 44 143 836,41 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego
wydatki majątkowe – 9 082 592,88 zł, co stanowi 82,61% planu rocznego
Największe pozycje w dochodach:
#/ Podatki, opłaty lokalne, dochody z majątku Gminy – 13 264 643,03 zł, w tym m.in.: podatek od nieruchomości 3 482 581,08 zł,
podatek rolny 1 745 528,61 zł, podatek od środków transportowych 1 042 943,73 zł, dzierżawa, wieczyste użytkowanie 1 725 200,47
zł, sprzedaż mienia 908 522,47 zł
#/ Subwencje – 14 429 892,00 zł Część oświatowa 10 871 977,00 zł, część wyrównawcza 3 424 064,00 zł, część równoważąca
89 576,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej 44 275,00 zł
Największe pozycje w wydatkach:
#/ Oświata i wychowanie – 19 727 976,74 zł W tym m.in.: szkoły podstawowe 8 925 196,24 zł, gimnazja 4 567 601,02 zł,
przedszkola 3 577 916,40 zł, dowożenie uczniów do szkół 858 802,66 zł
#/ Pomoc społeczna – 8 401 443,43 zł W tym m.in.: świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 961 231,09 zł, domy pomocy społecznej 760 740,30 zł, ośrodki
pomocy społecznej 694 712,17 zł, ośrodki wsparcia 474 937,81 zł
#/ Kultura fizyczna i sport – 5 239 919,86 zł W tym: obiekty sportowe 5 104 919,86 zł oraz zadania kultury fizycznej 135 000,00 zł
Największe inwestycje roku 2012:
#/ Budowa krytej pływalni z basenem, częścią rekreacyjno-sportową oraz zapleczem technicznym, infrastrukturą i parkingiem dla
samochodów przy ul. M. Konopnickiej w Miechowie - 4 997 614,90 zł
#/ Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Hospicjum w Miechowie w ramach MRPO – 1 167 840,49 zł
#/ Odnowa Centrów Wsi w Jaksicach, Kalinie Małej, Przesławicach – zadanie współfinansowanie z PROW – 457 686,51 zł
#/ Budowa obiektów rekr.-sportowych w Brzuchani, Szczepanowicach i Zarogowie – współfinansowanie z PROW – 374 390,53 zł
#/ Przebudowa drogi dojazdowej do pól Komorów (Góry) – Kamieńczyce – 159 449,27 zł
#/ Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” 157 923,02 zł
#/ Współfinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 na odcinku Wolbrom-Miechów” – 144 285,00 zł
#/ Remont budynku remizy OSP w Wymysłowie – 133 996,54 zł
#/ Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pojałowicach w ramach programu „Radosna Szkoła” – 111 990,48 zł
#/ Dotacja dla ZWiK na zadanie: „Rozbudowa wodociągu dla miasta Miechowa z włączeniem ujęcia Biskupice – I etap – 105 000,00 zł
#/ Likwidacja kotłowni przy ul. ks. Skorupki 4 w Miechowie oraz rozbudowa kotłowni przy ul. Służba Polsce 4 w Miechowie wraz z
robotami i infrastrukturą towarzyszącą – 90 971,14 zł
#/ Remont ul. Topolowej w Miechowie – 89 313,18 zł
#/ Remont chodnika przy ul. M. Konopnickiej w Miechowie – 87 974,65 zł
#/ Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego – „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –
odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 783 w m. Miechów” – 85 356,00 zł
#/ Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców 1863 r. na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Pęckowskiego – 85 119,36 zł
#/ Współfinansowanie zadania pn.: „Remont drogi powiatowej relacji Strzeżów Pierwszy – Kalina Mała” oraz „Remont drogi powiatowej
relacji Celiny Przesławickie – Przesławice - Wielki Dół – Kalina Rędziny” - 73 354,55 zł
#/ Remont ul. Kraszewskiego w Miechowie – 67 057,57 zł
#/ Remont ul. Pęckowskiego w Miechowie – 57 329,26 zł
#/ Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Drzymały w Miechowie – 55 696,62 zł
#/ Opracowanie dokumentacji dla zadania „Wykonanie instalacji sanitarnej w ul. H. Sienkiewicza w Miechowie z włączeniem w ul.
Podzamcze” oraz realizacja I etapu prac – 48 098,36 zł
#/ Remont drogi na os. Kolejowym w Miechowie – 40 975,81 zł
#/ Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Dwernickiego w Miechowie, w tym opracowanie dokumentacji – 39 322,72 zł
#/ Wykonanie oznakowania ulic miasta Miechowa – 29 419,14 zł
#/ Remont i doposażenie miejsca rekreacyjnego w Parku Miejskim w Miechowie – 25 884,00 zł
#/ Zagospodarowanie przestrzeni wokół miejsca pamięci narodowej w Chodówkach – 25 367,06 zł
#/ Wykonanie zatoki parkingowej przy bloku nr 7 na os. XXX-lecia w Miechowie – 24 117,19 zł
#/ Budowa oświetlenia ulicznego w Strzeżowie Drugim – 10 348,29 zł
OBNIŻKA STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI !
W związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obniżeniu uległa stawka
opłaty za gospodarowanie odpadami. Obecnie wynosi ona od każdej osoby faktycznie zamieszkałej na danej posesji:
#/ 4 zł miesięcznie - odpady segregowane
#/ 9 zł miesięcznie - odpady niesegregowane
W związku z tym właściciele i władający zamieszkałymi nieruchomościami powinni złożyć do UGiM w Miechowie korektę deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Korekty tych deklaracji należy składać od 28 czerwca do 12 lipca
2013 r. Druki deklaracji można pobrać z dziennika podawczego urzędu, Referatu Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi, Referatu
Podatków lub ze strony www.miechow.eu Jednocześnie Burmistrz przypomina, iż pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni uiścić do 25 lipca 2013 r. na rachunek bankowy lub w kasie
UGiM w Miechowie, a na terenach wiejskich również u wyznaczonych inkasentów.
Nasze „drogie” Muzeum Ziemi Miechowskiej.
Na sesji Rady Miejskiej 3 czerwca doszło do ostrej dyskusji nt zwiększenia kwoty dotacji dla Muzeum Ziemi Miechowskiej.
Przypominamy, że zgodnie z porozumieniem zawartym między powiatem a gminą Miechów, samorządy mają partycypować
w kosztach tzw. działalności merytorycznej muzeum po połowie czyli po 70 tys. zł każdy. Jednak powiat zwiększył swój udział do 120
tys. zł i tego samego oczekiwał od gminy. Burmistrz Dariusz Marczewski proponował przekazanie dodatkowo 25 tys. zł, ale radni i na
to zgody nie wyrazili mimo niedwuznacznych sugestii ze strony przewodniczącego Muszyńskiego. Trudno się nie zgodzić
z argumentacją, że w obliczu mizerii gminnego budżetu nie ma zgody na dodatkowe dofinansowanie Muzeum. W kuluarach można
było usłyszeć, że żądanie większej dotacji przez powiat spowodowane jest m.in. tworzeniem dodatkowych miejsc pracy dla swojaków.
ECHA Z GMINY I MIASTA.
Święto Dziecka.
5 czerwca na placu zabaw w Parku Miejskim po raz drugi
odbył się Piknik z okazji Dnia Dziecka. Organizatorzy
przygotowali wiele bezpłatnych atrakcji dla dzieci: zabawy
z clownem, przejażdżka na kucyku, malowanie twarzy,
balonowe zwierzaki, warsztaty plastyczne i taneczne, kącik
origami, nauka pierwszej pomocy przedmedycznej, darmowa
wata cukrowa. Każde dziecko otrzymało paczkę ze
słodyczami ufundowaną przez Intermarche. Ponadto rozdano
serki homogenizowane (OSM Miechów) i pączki (Piekarnia Pod Telegrafem). Ponadto co 20 minut odbywały się losowania nagród, a
tuż przed zakończeniem pikniku losowanie nagród głównych, tj. rowerki, hulajnoga, aparaty fotograficzne, MP3 i MP4, rolki,
weekendowy wyjazd w góry dla całej rodziny. Dziękujemy za aktywny udział i zapraszamy za rok! Poniżej zaszczytna lista partnerów i
sponsorów Pikniku: Edyta i Mariusz Grzywnowicz, Galeria Miechowska, Intermarche, Galeria Podróży, „Gryfbus” Marek
Adamus, Jan Wołoch Artykuły Spożywcze, Spółdzielnia Finansowa Skok Jaworzno, Sklep „Kubuś”, Herzo, Gminna
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Firma ELPA Kalina Rędziny Wiesław Zdeb, „RE-MIX” Danuta Cholewa, „BOBAS” Ewa
Antosiewicz, Restauracja VITA, Net-Bis, „ELIZABETH” S.C. sklep odzieżowy, Pizzeria Oficyna, Soul Lady Fitness,
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Miechowie, Adler Computers, Księgarnia J. Juzaszek, Firma handlowa „Stella”, Sklep
„Pinokio”, Księgarnia Barbara Urbańska-Nowak, Artistic Studio Elżbieta Krysa, Piekarnia Pod Telegrafem, Centrum
Rozwoju Com-Com Zone, Centrum Ślubne Fler, Sklep zabawkowy DORFIN, Firma handlowo usługowa „TEO”, Sklep
przemysłowy „Alicja”, Kwiaciarnia Krystyna Kuca.
W imieniu milusińskich serdeczne podziękowania dla darczyńców.
Dni Miechowa ad 2013.
W tym roku tradycyjne „Dni Miechowa” odbyły się w dniach 15 i 16 czerwca. Otwarcia imprezy dokonał gospodarz naszego
miasta Burmistrz Dariusz Marczewski, któremu na scenie towarzyszyli: posłanka na Sejm RP Lidia Gądek i radny Sejmiku
Województwa Małopolskiego miechowianin Adam Domagała. Potem odbyło się wiele imprez, w których nie zabrakło atrakcji
dla dzieci i dorosłych. Pierwszego dnia gwiazdą wieczoru był zespół „Bednarek” a drugiego dnia piosenkarka Urszula.
Gminne zawody OSP.
Walne Zgromadzenie SM „Przyszłość.
23 czerwca odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze drużyn OSP z terenu
gminy Miechów. Gospodarzem zawodów była jednostka OSP z Nasiechowic, która
udostępniła boisko sportowe oraz przygotowała tory przeszkód do zmagań sportowopożarniczych. Komisji sędziowskiej przewodniczył st.kpt Robert Paluch z Komendy
Powiatowej PSP w Miechowie. Wyniki: 1. Młodzieżowe drużyny (dziewczęta): 1m. –
OSP Bukowska Wola, 2m. – OSP Falniów. Chłopcy – 1m. – OSP Nasiechowice, 2m. –
Bukowska Wola. Drużyny kobiece: 1m. – OSP Bukowska Wola. Mężczyźni: 1m. – OSP
Falniów, 2m. – OSP Zagorzyce, 3m. – Bukowska Wola. Nagrody dla zwycięzców
ufundowali: Burmistrz Gminy i Miasta Miechów oraz Zarząd Miejsko – Gminny Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych w Miechowie. Do zobaczenia za rok.
Około 150 osób pojawiło się na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w Miechowie. Po raz pierwszy
głosowano nad absolutorium dla trzech prezesów, bo aż tylu rządziło spółdzielnią w minionym roku. Jednak Rada Nadzorcza
wnioskowała o udzielenie absolutorium jedynie obecnym władzom: prezesowi Witoldowi Skrzypkowi oraz członkom Zarządu Andrzejowi Banasiowi i Edmundowi Prządo. I tak się stało. Ale już w przypadku poprzednich prezesów - Bogdana Paweli
i Roberta Szmigielskiego oraz członków Zarządu: Marii Węglarz, Henryki Balec i Haliny Krzyżkiewicz absolutorium nie zostało
udzielone. Mieszkańcy zatwierdzili sprawozdanie finansowe SM. Bartosz Soczówka, przewodniczący Rady Nadzorczej, podkreślił, że
przez ostatnich kilka miesięcy Rada zajmowała się między innymi oceną działalności finansowej spółdzielni. Zaznaczył, że komisja
rewizyjna stwierdziła, iż duża część dokumentacji księgowej była sporządzona w sposób nieprawidłowy, a operacje kasowe były
nieprzejrzyste. Uwagi te dotyczyły okresu funkcjonowania poprzedniego Zarządu. Obecny, jak wynika ze sprawozdania Rady
Nadzorczej, skierował do prokuratury sprawy dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa w okresie pełnienia funkcji przez
poprzedni zarząd. Soczówka poinformował także członków o partnerskiej współpracy między Radą a Zarządem Spółdzielni. Nowy
Zarząd, zgodnie z przedwyborczymi deklaracjami, dokonał obniżki wynagrodzenia prezesa i członków Zarządu. Obecny prezes
W.Skrzypek bierze na rękę 5,5 tys. zł za swą pracę, a członek Zarządu A.Banaś – 2.8 tys. zł. Najbardziej społeczną postawę w tym
względzie prezentuje drugi członek Zarządu E.Prządo, który pracuje społecznie. Brawo panie Edmundzie!
(za „DP”)
Zamiast FELIETONU.
Gdzieś w Kosmosie czyli w Kozłowie. (4)
Motto: Kowalski, który dociera do Kozłowa, uznaje, że oto właśnie przybył na inną planetę. (J.Baran – „Kurier Miechowski”)
Wstęp. 25 czerwca odbyła się kolejna sesja Rady Gminy w Kozłowie. I jak zwykle jej uczestnicy i obserwatorzy nie mogli narzekać na
nudę czy brak ciekawych wydarzeń. Najpierw ważne informacje. ŚMIECI. Został rozstrzygnięty przetarg na wywóz gminnych śmieci.
Wygrała go firma Tamax z Sędziszowa, która dotychczas obsługiwała mieszkańców gminy Kozłów, sumą ok. 260 tys. zł. Znając wynik
tego przetargu Rada Gminy ustaliła stawki za wywóz śmieci. Za śmieci niesortowane opłata wynosi: 12zł od 1 osobowego
gospodarstwa, 24zł od 2 osobowego i 36zł od 3 i więcej osób liczącego gospodarstwa. Za śmieci segregowane te opłaty wynoszą
odpowiednio: 6zł, 12zł i 18zł. OPIEKA ZDROWOTNA. Dyrektor Gminnego Ośrodka zdrowia w asyście dwóch
współpracownic zdała sprawę z rocznej działalności placówki. „Sprawozdanie” składało się z 1-nej informacji, że GOZ
wypracował w roku 2012 nadwyżkę w wysokości 2 200zł. ABSOLUTORIUM. Pani skarbnik odczytała negatywną
opinię Małopolskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania z wykonania gminnego budżetu za rok
2012. Jednym z powodów był fakt, że zadłużenie Gminy Kozłów na koniec 2012 roku wyniosło 60,51%. W ten
sposób gmina ta, jako pierwsza w naszym powiecie przekroczyła ustawowy próg dopuszczalnego zadłużenia
60%! Mimo tego 14 radnych udzieliło absolutorium wójtowi a tylko radny Tadeusz Prokop (zdj. obok) miał odwagę
głosować przeciw. Ten fakt może oznaczać zakończenie funkcjonowania tzw. Klubu Radnych Niezależnych.
Skargi. Rada Gminy rozpatrzyła 2 skargi: na wójta i przewodniczącego Rady. Autorką obydwu była mieszkanka wsi Kępie pani Halina
Nocoń (zdj. obok). Skargi dotyczyły braku działań ze strony władz gminy w sprawie wysokości płaconego przez
skarżącą podatku od posiadanej działki oraz, zdaniem skarżącej, niewystarczającej reakcji tychże władz na zgłoszony
fakt zalania posesji pani Nocoń. Sama autorka nie była zaskoczona faktem, że obie skargi gminni radni uznali za
bezzasadne. Jak nam później wyjaśniła, zbyt dobrze zna panujące w Urzędzie Gminy stosunki aby taka reakcja była
w stanie ją zdziwić. Prasę zaintrygowała treść pisma, które pani Nocoń wystosowała do władz wojewódzkich, i które to
pismo stało się przyczyną rozpatrywania skarg przez gminny organ władzy. Ponieważ znajdujemy w nim niezwykle
mocne konstatacje autorki dotyczące m.in. władz gminy, poniżej przytaczam treść pisma in extenso.
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Organizacji i Kontroli. W nawiązaniu do Państwa
pisma z dnia 22.11.2012r, znak BO-VI.1411.183.2012, wyrażam pełne niezadowolenie z treści w/w pisma,
zwłaszcza jego powierzchowności. Cierpliwie czekałam na wyniki kompleksowej kontroli RIO w Urzędzie Gminy
w Kozłowie. Kontrola się zakończyła, ale wynik mnie nie zaskoczył. W protokole pokontrolnym, nie znalazło się ani
jedno zdanie dotyczące podnoszonej kwestii nieprawidłowego naliczania podatku dla osób, które w myśl Ustawy nie są
rolnikami, ponieważ posiadają mniej niż 1 ha. Nie ma również nic na temat faktycznego zadłużenia Gminy Kozłów,
łamania przepisów prawa przez Wójta Gminy poprzez potwierdzanie nieprawdy, czy przekraczanie uprawnień
a w konsekwencji działanie na szkodę Gminy. Zarówno Państwo, jak i RIO w Krakowie tworzycie tzw. „radosną
urzędniczą twórczość”. RIO pisze o ograniczeniach kadrowych, organizacyjnych i finansowych, cytuje art. 7 ust. 2
Ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, który stanowi, że RIO realizuje kontrole … pkt. 1, 2. Pytam
stanowczo, co zatem z kontrolą faktu podnoszonego przez zwykłego obywatela? – wszak podobno żyjemy w Państwie
obywatelskim !!! Czy obywatel jest bezsilny? Czy zasada spychologii to już urzędnicza epidemia? A może Wójt
Stanisław Pluta ma rację w swojej niepohamowanej arogancji, że jest nietykalny i można mu „naskoczyć’ a swoje
będzie miał i tak na wierzchu. Bo wcześniej bez żadnej pokory powoływał się na znajomości z Panem posłem
Jarosławem Gowinem a obecnie ogłasza wszem i wobec, że co prawda to inna struktura organizacyjna, ale Pan
Wojciech Kozak ma tak „długi zasięg rąk’, że ani RIO ani Wojewoda nie mogą mu nic zrobić. Muszę zauważyć, że
Państwo w piśmie jak na wstępie uciekacie od odpowiedzialności, powołując się na art. 19 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami)
i na tej podstawie odsyłacie mnie do RIO. O ironio losu, bo właśnie RIO w piśmie z dnia 2013-02-13, znak WK-621120/2/12 powołuje się na art. 229 pkt 1 tej samej Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego, odsyłając mnie do organu nadzoru ogólnego, jakim jest Wojewoda Małopolski. Nic dodać nic ująć
– oto Polska rzeczywistość w całej rozciągłości przestrzeni urzędniczej i miejsce w szeregu zwykłego obywatela,
bezsilnego, pozbawionego nadziei a poprzez Wójta Stanisława Plutę, również godności. To właśnie Wójt obnosi się
z tym, że chroni go hermetyczny „krakowski układ”. Taki sam „układ” jest w gminie Kozłów. Pisanie skargi na
Wójta do Przewodniczącego Rady jest zupełnie bezprzedmiotowe – skarga jest zawsze bezzasadna, a jak sam
przyznaje Pan Przewodniczący Rady Gminy w Kozłowie, on podpisuje to co mu podsunie Wójt Gminy. Zresztą Pan
Piotr Romanek jako Przewodniczący RG jest z namaszczenia Stanisława Pluty, dodając do tego gigantyczną politykę
nepotyzmu uprawianą przez Wójta Gminy – obraz w wyrazistych kształtach jaki sam się rysuje – to już nie samorząd,
ale „Prywatny folwark” Stanisława Pluty. Łamanie przepisów prawa przez Wójta, jest już normą, zwłaszcza, że służy
mu to jak sam określa „do wycięcia przeciwników w pień”. Z całą stanowczością podkreślam, że w swojej opinii nie
jestem osamotniona. Posiadam obszerną dokumentację na okoliczność mojej prawdomówności świadczącej
o arogancji, zupełnym braku merytoryczności, lekceważeniu i upokarzaniu petentów przez Wójta Stanisława Plutę
i jego współpracowników (są to osoby z bliskiej i dalszej rodziny, krewni – w tym dzieci wielu radnych, to
w nawiązaniu do wspomnianego nepotyzmu). Wystarczy odrobina woli z Państwa strony i przeprowadzenie po linii
prawnej kontroli w Urzędzie Gminy w Kozłowie, może wtedy ktoś zauważy, że w Kozłowie „ryba niekoniecznie
zaczęła psuć się od głowy”. Ja osobiście wyrażam pełną gotowość uczestniczenia w dowolnej formie udowodnienia
swoich racji, jeśli nawet będzie to drastyczna forma konfrontacji. Dostarczę całą korespondencję niezbędną celem
rzetelnego wyjaśnienia wielowątkowego serialu „Wójt Bogiem i Carem”. Myślę, że wtedy również inne osoby zdobędą
się na cywilną odwagę i ujawnią kulisy „dyktatorskiej” działalności Wójta Stanisława Pluty. Przecież osoba z tak
wieloletnim doświadczeniem, jak Pan Dyrektor Chrapusta, ma narzędzia prawne, aby powstrzymać lawinę
bezprawnego działania w Gminie Kozłów np. rozprawa administracyjna. Bardzo proszę nie bombardować mnie
przepisami, ponieważ nie jestem prawnikiem, natomiast chcę, aby wreszcie prawda ujrzała światło dzienne. Jeszcze
raz podkreślam, gdyby przyszło komuś do głowy, że moje pismo jest mało konkretne – w każdej chwili dostarczę
pełną dokumentację na okoliczność działalności Wójta Stanisława Pluty.
Kończąc, oczekuję działań a nie jałowej retoryki.
(wyróżnienia, cudzysłowy i podkreślenia od autorki pisma)
Do wiadomości: 2. Michał Boni – Minister Administracji i Cyfryzacji
Epilog. Na zakończenie chciałbym prosić PT czytelników o pomoc w odpowiedzi na pytanie: dlaczego opłaty za wywóz śmieci
w gminie Kozłów są najwyższe w powiecie miechowskim? Sam nie umiem odpowiedzieć na zadane mi w tym temacie pytanie.
Z KRAJU I ZE ŚWIATA.
S
STTR
RO
ON
NN
NIIC
CZ
ZYY PPR
RZ
ZEEG
GLLĄ
ĄD
D PPR
RA
AS
SYY II IIN
NTTEER
RN
NEETTU
U..
POLSKA, BIAŁOCZERWONI!
#/ W ostatnich czterech latach awansowaliśmy z dziesiątego na trzecie miejsce
w ocenach demokracji i stanu gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej wynika z prestiżowych badań Fundacji Bertelsmanna. Jeszcze cztery lata temu
Polska zajmowała dwa miejsca siódme (jakość demokracji i stan gospodarki)
oraz dziewiąte (jakość zarządzania).Wg najnowszych danych awansowaliśmy na
trzecie miejsce w ocenach demokracji i gospodarki rynkowej (za Estonią
i Czechami) oraz na drugą pozycję (za Estonią) w ocenie jakości zarządzania.
#/Coraz więcej Polaków jest zadowolonych z życia (79 proc.), a w systemie wartości rośnie znaczenie
zdrowia i pracy, spada zaś małżeństwa - wynika ze wstępnych wyników Diagnozy Społecznej 2013. Jest to
kompleksowe badanie warunków i jakości życia Polaków, które od 2000 r. co 2 lata prowadzi zespół pod kierunkiem
prof. Janusza Czapińskiego. Badanie pokazało, że rośnie zadowolenie z własnego życia (od 2011 r. o 1 proc.). Spada
zaś odsetek tych, którzy są zadowoleni z sytuacji w kraju. Obecnie wynosi on 23 proc., czyli o 3 punkty proc. mniej.
#/ Od 1 lipca będziemy mniej płacić za energię elektryczną. Obniżki wyniosą średnio od 3,9 do 4,6
procent. Oznacza, że średnio w miesiącu nasze rachunki za energię elektryczną spadną o kilka złotych - od 2 do 3
złotych na rachunku. Dotyczy to blisko 13 milionów gospodarstw domowych.
#/ Od 1 lipca rusza rządowy program refundacji in vitro. Do wybranych klinik leczenia niepłodności będą mogły
zgłosić się pierwsze pary, które chcą z niego skorzystać. W ciągu trzech lat program ma objąć ok. 15 tys. par.
ZNALEZIONE W INTERNECIE .
#/ Dla kogo takie związki.
Komisja Trójstronna jest ciałem o niewielkim znaczeniu decyzyjnym to fakt. Zasada jej działania jest taka, że jeśli nie wypracuje
porozumienia, to rząd samodzielnie podejmuje decyzję. Na pewno
jednak jest miejscem dyskusji, argumentowania swoich opinii i
uzasadniania propozycji - oczywiście jeśli tylko strony (rząd,
związki zawodowe, pracodawcy) tego chcą. Ostatnie posiedzenie
komisji, w pełnym składzie, trwało krótko. Powód? Związkowcy z
trzech central (Solidarność, OPZZ i FZZ) wyszli z sali zaraz po tym,
gdy przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda otrzymał głos.
Powiedział, że związki nie mają zamiaru "legitymizować tego dialogu
społecznego, którego faktycznie nie ma, jest on pozorowany". Dodał
też: - 26 czerwca 2013 roku w Polsce definitywnie skończył się dialog
społeczny. Strona związkowa zawiesiła swoje funkcjonowanie w
Komisji i wyszła z sali. Powołała za to krajowy komitet protestacyjnostrajkowy i na wrzesień planuje zmasowane strajki. Co ważne, na
posiedzeniu był nie tylko minister pracy i polityki społecznej Władysław
Kosiniak-Kamysz (PSL), ale i premier Donald Tusk (PO). Jeśli więc
związkowcy chcieliby przedstawić swoje argumenty, to mieli okazję.
Zażądali za to dymisji ministra.- Ja jestem na dialog otwarty. Na
dyktat - w żadnym wypadku - oznajmił szef rządu.
#/Polak potrafi!
W Brukseli Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ponownie
została Europosłanką Roku w kategorii rynek wewnętrzny. Poprzednią
nagrodę uzyskała w 2011 roku. Dotychczas, żadnej Europosłance
z Polski, nie udało się zdobyć tytułu dwukrotnie. W tym roku nagrodę
otrzymali także Jerzy Buzek, Danuta Huebner oraz Filip Kaczmarek.
#/Lech Wałęsa jak Robesspierre.
Lech Wałęsa został uznany przez tygodnik "The Economist" za jeden
z największych symboli rewolucji w dziejach. Były prezydent
w rozmowie z "Newsweekiem" zauważa, że jego rewolucja z 1989
roku była większa niż Rewolucja Francuska. - Wyrzucić komunizm
z kraju bez jednego strzału to było osiągnięcie – mówi skromnie.
#/ „Nowy” prezes PiS.
29 czerwca, na Kongresie PiS w Sosnowcu wybrano Jarosława
Kaczyńskiego na przewodniczącego partii Prawo i Sprawiedliwość.
Ze 1189 obecnych delegatów aż 58 ośmieliło się nie zagłosować na
jedynego kandydata. Tuż po wyborze, prezes podziękował ojcu
Rydzykowi, niezależnym dziennikarzom i świętej pamięci Jadwidze
Kaczyńskiej za wsparcie w walce o polską przyszłość.
#/ Na naukę nigdy nie jest za późno.
Pani Hernandez z Meksyku musiała w młodości przerwać naukę
w szkole podstawowej. Wróciła do nauki mając 99 lat i ukończyła
szkołę, mając nadzieję, że skończy też kolejny etap nauki. Mając 100
lat jest teraz najstarszą absolwentką szkoły podstawowej w Meksyku.
Potwierdza to, że nigdy nie jest się zbyt starym, by się uczyć.
#/ Pielgrzymka miliarderów.
Rosyjscy miliarderzy zamierzają wziąć udział w nietypowej
pielgrzymce do Jerozolimy. Wspólnie z grupą biznesmenów z innych
krajów Europy chcą pieszo przejść przez pustynię szlakiem biblijnego
Mojżesza. Pielgrzymka ma symbolizować wyjście Żydów z ziemi
egipskiej. Biznesmeni nie będą mieli ze sobą telefonów, ani
nowoczesnych środków transportu. Pójdą ubrani w żydowskie chitony
i sandały. Zapasy wody i żywności dźwigać będą wielbłądy.
#/ Płaca minimalna.
Najwyższe płace minimalne, powyżej 1400 euro miesięcznie,
otrzymują pracownicy zatrudnieni w takich krajach jak: Luksemburg,
Belgia, Francja, Irlandia i Holandia. Ich wysokość jest tak duża, że
przewyższa średnie pensje w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Wśród państw „nowej Unii” najwyższą płacą minimalną mogą się
pochwalić Słoweńcy (ponad 780 euro), i co ciekawe jest ona wyższa
od najniższego uposażenia w Hiszpanii i Portugalii. W pozostałych
krajach wschodnioeuropejskich wysokość minimalnego wynagrodzenia
kształtuje się w granicach 157-376 euro.
CYTATY.
#/” Papież Benedykt XVI dał nam wspaniały przykład słuchania własnego sumienia, kiedy Pan pozwolił mu zrozumieć, jaki
krok powinien podjąć. Uczynił go z wielkim poczuciem świadomości sytuacji i z odwagą, zgodnie ze swym sumieniem, czyli
wolą Boga, który przemawiał do jego serca”
(Franciszek – Papież, następca Benedykta XVI)
#/ „Nie dzielmy się, razem idźmy ku nowej, sprawiedliwej Polsce” (Jarosław Kaczyński – nowo wybrany Prezes partii Prawo i Sprawiedliwość )
Poseł Adam Hofman to ma klawe życie !
Pupilek prezesa Jarosława Kaczyńskiego, poseł Adam Hofman (PiS) często zmienia samochody. W tej kadencji ma już
trzecie auto a w ciągu ośmiu lat posłowania miał ich aż osiem! Adam Hofman w 2005 roku jeździł Daewoo Lanosem (zdj.-1), które
rok później wymienił na Alfę Romeo. W 2007 roku poseł przesiadł się do luksusowego modelu BMW 740(zdj.-2). Dwa lata później poseł
jeździł już Mercedesem klasy A (zdj.-3). W 2010 roku można było zobaczyć Adama Hofmana w luksusowym Audi A6 (zdj.-4).
Niespełna rok później Adam Hofman jeździł samochodem marki Renault Megane (zdj.-5). Jednym z ostatnich samochodów posła było
Volvo XC90 (zdj.-6). W tym roku poseł znów zmienił auto. Teraz młody polityk jeździ Mercedesem GL (zdj.-7).
SONDAŻE, NOTOWANIA …
#/ 03.06.2013r. Sondaż Millward Brown
PiS – 30%, PO – 26%, SLD – 16%, RJP – 10%, PSL – 5%, SP – 2%, PJN – 1% .
SPORT.
To idzie młodość!
Katarzyna Kociołek i Jagoda Gruszczyńska (zdj. obok) wywalczyły w chorwackim Umag złoty
medal mistrzostw świata w siatkówce plażowej do lat 21. W finale pokonały Niemki Anikę Krebs
i Jelenę Wlk 2:0 (22:20, 23:21). Kociołek i Gruszczyńska (obie UKS SMS Łódź) w całej imprezie nie
doznały ani jednej porażki. Umag ponownie okazało się szczęśliwe dla pierwszej z zawodniczek - to tu
dwa lata temu, grając w parze z Karoliną Baran, została mistrzynią globu do lat 19. Nieźle wypadli
także koledzy naszych „złotek”. Brązowe krążki zdobyli Maciej Kosiak i Maciej Rudol. Kosiak (UKS
SMS Łódź) w duecie z Rudolem (MKS Zryw-Volley Iława), wygrał spotkanie o trzecie miejsce
z Rosjanami Wiaczesławem Kirienką i Dmitrijem Uraikinem 2:0 (21:19, 21:19).
5 rocznica śmierci Agaty Mróz.
Sport w Miechowie.
Siatkówka.
Piłka nożna.
4 czerwca minęła piąta rocznica śmierci Agaty Mróz, polskiej siatkarki, 138-krotnej reprezentantki Polski
w latach 2003-2006, zdobywczyni złotych medali na mistrzostwach Europy w piłce siatkowej kobiet w 2003
i 2005 roku. Siatkarka zmarła 4 czerwca 2008 roku w wyniku powikłań po przeszczepie szpiku
kostnego. Podczas walki z ciężką chorobą kibicowali jej wszyscy w kraju. Kiedy nadeszły fatalne
wiadomości, płakała po niej cała Polska. Reprezentantka Polski została pochowana 9 czerwca 2008 roku
na cmentarzu w Tarnowie – Krzyżu w pierwszą rocznicę swego ślubu. Odeszła ale pozostawiła po sobie
najcenniejszy skarb swego potomka.
5 czerwca siatkarze „Gryfa” rozegrali spotkanie barażowe o utrzymanie się
w 3 Lidze Krakowskiej TKKF. Niestety ten ważny mecz miechowianie przegrali
i w przyszłym sezonie będą grać w niższej klasie rozgrywkowej. Takie wyniki to
także efekt kłopotów ze sfinansowaniem działalności drużyny. Ale jest
światełko w tunelu. Przed meczem barażowym pani Anna Szczuka ze SKOK
Stefczyka z siedzibą w Miechowie przy ul. Piłsudskiego, wręczyła siatkarzom
komplet koszulek w żółtym kolorze z logo sponsora. W rozmowie z naszą
gazetą pani Szczuka poinformowała, że poważnie rozważa możliwość stałej
współpracy sponsorskiej z „Gryfem”. Wcześniej miechowski SKOK zakupił
stroje dla dużej grupy młodych sportowców, uczniów SP w Gołczy.
MKS Pogoń bez awansu ! Pan Prezes pisze list !
Przed właśnie zakończonym sezonem Prezes miechowskiego Klubu nie ukrywał, że jego celem nadrzędnym jest awans 1-szej
drużyny do wyższej klasy rozgrywkowej. Ponieważ poziom gry drużyn w krakowskiej klasie „A” raczej taki awans wykluczał, Pan
Prezes obmyślił plan, który miał zagwarantować upragniony awans. Na mocy porozumienia z nowym prezesem Podokręgu PN Olkusz
Bolesławem Ściepurą, w sezonie 2012/2013 MKS Pogoń Miechów zagrała w olkuskiej klasie „A”. Nie powiem nic odkrywczego jeśli
stwierdzę, że poziom sportowy zawodników tej klasy jest niższy niż we wszystkich grupach krakowskich klasy „A”. I w tym miejscu kilka
słów o priorytetach. W sezonie 2011/2012 w grupie I krakowskiej A-klasy występowały 4 drużyny z terenu powiatu miechowskiego.
Dlaczego Jastrzębiec Książ Wielki, Spartak Charsznica i Spartak Wielkanoc – Gołcza nie podjęły decyzji o grze w podokręgu Olkusz?
Odpowiedź w tej sprawie uzyskałem od jednego z działaczy klubu z Książa Wielkiego: zdecydowaliśmy o dalszej grze w grupie
krakowskiej bo chcemy aby nasi zawodnicy uczyli się futbolu od zawodników lepszych od siebie. To nasz cel nadrzędny. A jak się
nauczą to awans będzie czymś zupełnie naturalnym. Nic dodać nic ująć. Ale wracając do Pogoni muszę stwierdzić, iż misterny plan
Prezesa niestety spalił na panewce. Wprawdzie nasza drużyna zajęła 2-gie miejsce w grupie ale awansował tylko jej zwycięzca czyli
Leśnik Gorenice. Panu Prezesowi pozostały więc rozterki myślowe pt. czy było warto i gdzie grać w następnych sezonach.
Myślę, że kolejnym przyczynkiem do lepszego zrozumienia tego co dzieje się w naszym zasłużonym miechowskim klubie oraz kto
i w jaki sposób animuje aktualnie jego działalność jest korespondencja, która 2 czerwca drogą elektroniczną dotarła do „Echa”. Jest to
reakcja na mój komentarz w poprzednim numerze „E”, w którym zamieściłem m.in. informacje uzyskane od dwóch nie grających
obecnie zawodników MKS Pogoń Miechów. Poniżej przytaczam w/w korespondencję in extenso, w pisowni oryginalnej.
Szanowny panie redaktorze Janus . Jeśli pisze pan jakieś informacje w swoim brukowcu na temat klubu
MKS Pogoń Miechów to proszę za nim pan coś napisze niech pan zapyta zarządu czy informacje sa
wiarygodne . Jeśli chodzi o pańską informacje odnośnie zawodników którzy doznali kontuzji to pana
informuję że pan Tomasz Piwowarski doznał kontuzji nie podczas meczu ligowego lecz w rozgrywkach
Ligi Halowej Miechowskiej a te rozgrywki sa wyłącznie dla rozrywki młodzieży w okresie zimowym ,
jak pan dobrze wie to na to nie ma budżetu z Gminy a klub tylko i wyłącznie robi to charytatywnie.
Poświęcam swój czas i własne pieniądze dla tych chłopaków jestem ciekawy czy pan jak był w klubie
ile pan poświęcił przekazał pieniędzy dla tego klubu .Wracając do kontuzji zawodnik ten był pod
wpływem alkoholu a wiem z pewnych żródeł bo nic sie nie da w Miechowie ukryć . Co do drugiego
kontuzji doznał podczas bójki po pijaku na małym rynku gdzie wybił sobie obojczyk , a dlaczego nie
gra w Pogoni ? - dlatego bo bez zgody zarządu ani trenera w kilku brali udział w sparingach w
innych klubach . Jeśli ma pan lepsze pomysły na uzdrowienie Pogoni zapraszam na Prezesa z miłą
chęcią panu oddam ten stołek . Nie życzę sobie by pan pisał bzdur jak pan nie zna prawdy wie pan że
za pomówienia mogę pana podać do sądu , myślę że nie chciał by pan tego .
Pozdrawiam Porebski
Szanowny Panie Prezesie Porebski (Porębski?)! Nie zniżając się do poziomu Pana słownictwa, że już o ortografii nie wspomnę,
postaram się przybliżyć kilka zasadniczych spraw pozostając w nadziei, iż zostaną one przez Pana właściwie odczytane. W swoim
wypracowaniu (patrz wyżej) skoncentrował się Pan na polemice z tym co powiedzieli mi byli czynni zawodnicy MKS Pogoń Miechów.
Czuję się w obowiązku przekazać Im Pana jednoznaczne sugestie dotyczące niewłaściwego dla sportowców trybu życia, który wg
Pana jest ich udziałem. Więcej, z nazwiska pisze Pan o zawodniku, który rzekomo grał w barwach Pogoni będąc pod wpływem
alkoholu! Jeśli byłoby to prawdą to pytam gdzie był opiekun drużyny, gdzie prezes i inni działacze, że do tego dopuścili? Czy ktoś
poniósł za to konsekwencje? Myślę, że te kwestie powinny być wyjaśnione we właściwym gronie kompetentnych osób. Szkoda, że
zamiast grozić mi sądem za wyimaginowane pomówienia nie zdecydował się Pan odpowiedzieć na naprawdę ważne pytania, które
Panu zadałem. Dlatego jestem zmuszony ponowić je a także przekazać Panu w drodze pisemnej wraz z przypomnieniem, że
stosowne zapisy Prawa Prasowego obligują Pana Prezesa do udzielenia odpowiedzi na te pytania. Oto one: 1. Jakie jest stanowisko
władz Klubu w sprawie gorszącego zachowania grającego trenera wobec arbitrów? 2. Czy i ilu zawodników spoza powiatu
miechowskiego grało w składzie 1-szej drużyny MKS Pogoń Miechów w zakończonym właśnie sezonie i ile wydano na ten cel
pieniędzy? 3. Czy i jakie będą priorytety działań Zarządu w sezonie 2013/2014?
Ze sportowym pozdrowieniem J.P.Janus
ŚWIERSZCZYK MIECHOWSKI.
Burmistrz Miechowa kadencji 2010-2014 działa.
Data i miejsce urodzenia: 28-03-1981, Miechów.
Wykształcenie: wyższe.
Zawód: pracownik samorządowy.
Stan cywilny: kawaler. Przynależność partyjna: -Wykształcenie: mgr - Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział
Prawa i Administracji. Wynik – b. dobry. Studia Podyplomowe – UJ Kraków
Burmistrz Miechowa działa.
#/ 6 czerwca, Dariusz Marczewski - Burmistrz Gminy i Miasta Miechów zorganizował spotkanie podsumowujące dotychczasowe straty
oraz działania mające na celu usuwanie skutków podtopień, które w ostatnich dniach wystąpiły w Gminie Miechów. Podczas
spotkania obecni pracownicy Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska poinformowali o zaistniałych stratach na drogach gminnych.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie przedłożył informację o stanie zniszczeń w gospodarstwach
domowych. Poinformował, iż GOPS wystąpi o przyznanie zasiłków celowych z rezerwy budżetu państwa dla osób, które poniosły straty
w części mieszkalnej budynków z wyłączeniem zalanych piwnic. Poniżej wykaz szkód na terenie gminy. Falniów: podtopionych
zostało 10 gospodarstw, z sześciu domów przeprowadzono ewakuację mieszkańców 15 osób w tym 5 dzieci – poszkodowanym
zapewniono tymczasowy pobyt i gorący posiłek w budynku miejscowej byłej szkoły. Na noc poszkodowane osoby przyjęły rodziny.
Znaczne namuliska i uszkodzenia drogi powiatowej i dróg dojazdowych do pól. Podleśna Wola: podtopionych zostało 10 gospodarstw,
wypompowano wodę z 2 piwnic, obłożono workami z piaskiem 2 domy mieszkalne. Znaczne namuliska i uszkodzenia drogi
powiatowej i dróg dojazdowych do pól. Miechów: Folusz – koryto rzeki Cichej - podtopionych zostało 3 domy mieszkalne –
zabezpieczono workami z piaskiem. Znaczne namuliska na drodze gminnej, ul. Kolejowa – koryto rzeki Miechówki – podtopione
zostały 2 domy mieszkalne – zabezpieczono workami z piaskiem. Przesławice: podtopionych zostało 7 gospodarstw – workami
z piaskiem zabezpieczono 1 gospodarstwo. Biskupice: podtopionych zostało 4 gospodarstwa. Znaczne namuliska na drodze
powiatowej (zamknięty odcinek drogi-wylała rzeka Szreniawa), uszkodzenia dróg dojazdowych do pól. Jaksice: podtopionych zostało
3 gospodarstwa z czego 2 zabezpieczono workami z piaskiem. Pojałowice: podtopionych zostało 3 gospodarstwa. Znaczne namuliska
na drodze powiatowej i uszkodzenia dróg dojazdowych do pól. W działaniach ratowniczych oprócz jednostki komendy powiatowej PSP
uczestniczyło 7 zastępów jednostek OSP w tym 2 jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego – łącznie 50
strażaków ochotników z gminy Miechów. Ogółem wykorzystano w akcji ratowniczej ponad 2 tys. worków z piaskiem. Po ustaniu
opadów w kolejnych dniach zostały przeprowadzone działania mające na celu wypompowania wody z zabudowań oraz ich osuszanie.
W systemie dostawy energii elektrycznej uszkodzeniu uległo 9 stacji TRAFO.
#/ Zorganizowane w dniu 5 czerwca br. spotkanie w UGIM było okazją do wyróżnienia przez Burmistrza Dariusza Marczewskiego
najlepszych uczniów ze szkół gminy Miechów. Spotkanie było podsumowaniem pracy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i
gimnazjum, które uzyskały najlepsze oceny i brały udział w konkursach i zawodach promując swoje szkoły i naszą gminę. Uczniowie
za swoje osiągnięcia otrzymali z rąk burmistrza nagrody oraz dyplomy. Burmistrz nagrodził uczniów, gratulując postawy godnej
naśladowania przez rówieśników, życzył także dalszych sukcesów w kolejnych etapach edukacji szkolnej oraz wszelkiej pomyślności w
życiu osobistym. W spotkaniu uczestniczyli również nauczyciele oraz Jerzy Pułka - dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji, który
wraz z burmistrzem Marczewskim wręczał uczniom nagrody i składał gratulacje. Poniżej lista nagrodzonych.
Szkoła Podstawowa w Jaksicach: Paweł Pycia,
Szkoła Podstawowa w Pojałowicach: Paweł Majewski,
Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli: Przemysław Gaik,
Szkoła Podstawowa w Pstroszycach: Caba Anna,
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie: Julia Kluza klasa VI b, Agata Florek klasa VIb, Katarzyna Barańska klasa VI a.
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie: Julia Skrobisz, Weronika Iskra, Malwina Basa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Parkoszowicach: Mateusz Sokół
Gimnazjum Nr 1 w Miechowie: Adrianna Barańska, Jakub Manterys, Wojciech Skucha
Niepubliczne Gimnazjum w Miechowie ZDZ w Kielcach: Dorian Włosek
Prywatne Gimnazjum „OMEGA” w Miechowie: Maciej Bielawski
#/ W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Gmina
Miechów złożyła wniosek aplikacyjny do programu pn.: ,,Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej
i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”. Projekt zakłada modernizację
kotłowni osiedlowej W-3 na os. Gen. Wł. Sikorskiego poprzez likwidację obecnie istniejącej i zastąpienie jej indywidualnymi
kotłowniami gazowymi w 11 zasilanych blokach. W ramach zadania zostałaby wykonana również indywidualna instalacja
solarna na każdym z bloków dla potrzeb ciepłej wody użytkowej. Ponadto w Płn. Pierzei Rynku powstałaby kotłownia
kondensacyjna, a kotłownia węglowa os. XXX-lecia PRL zostałaby zastąpiona nowoczesną kotłownią gazową. W ramach
powyższego projektu Gmina Miechów stara się o zwrot kosztów za zmodernizowane w 2011 źródło ciepła w bloku przy Ks. Skorupki.
Projekt wpisuje się w założenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Miechów. Realizacja zadań wiąże się z uzyskaniem
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Łączna wartość całego przedsięwzięcia
to 2,5 mln zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1,8 mln zł.
#/ Gmina Miechów po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej.
W ramach środków przyznanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zrealizowana będzie modernizacja drogi ze Sławic do
Glinicy. Kwota dofinansowania na powyższą inwestycję to 470 tys. zł.
#/19 czerwca w UGiM odbyły się drugie warsztaty związane z aktualizacją Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Miechów do 2020 r. Prowadzącymi byli
Wojciech Odzimek oraz Dawid Hoinkis z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
MISTiA. Podczas spotkania uczestnicy dokonali weryfikacji silnych i słabych stron oraz
szans i zagrożeń dla rozwoju gminy Miechów nad którymi pracowali podczas pierwszych
warsztatów. Określili również główne kierunki rozwoju i cele strategiczne. Opracowanie
końcowego dokumentu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Miechów planowane jest na
miesiąc lipiec 2013 r. Dokument umożliwi Gminie Miechów aplikowanie o środki unijne w
nowym zbliżającym się okresie programowania na lata 2014-2020.
HUMOR – nadesłane przez czytelników.
#/ Okręt podwodny. Młody kucharz przychodzi do kapitana: - Panie kapitanie, musimy się pilnie
wynurzyć. - O co chodzi? - Dziś na obiad pierogi... - No i co? - Na opakowaniu jest napisane: ''Po
wypłynięciu gotować przez 5-7 minut''.
Gmina Smarczewo pow. Śmiechow. (74) W Smarczewie, jak w całym kraju rozpoczął się okres letniej
kanikuły. Śmiechowscy samorządowcy fetują udane sesje absolutoryjne, snują plany na przyszłość i ogarniają się
przed wyjazdami na wakacyjne wypoczynki. Do zobaczenia po okresie urlopowym.
ECHO MIECHOWA
ISSN 1898-0716 Ns. Rej. Pr 152/08
Wydawca : Stowarzyszenie
Im. Macieja Miechowity
ul. Targowa 6/3
32-200 Miechów
Redakcja : os. Młodych 5
Redaktor naczelny: J.P.Janus
Tel. red. 607-060-969
Kor: [email protected]
http://echomiechowa.iap.pl/