2012 „wiatowy Dzień bez Tytoniu

Komentarze

Transkrypt

2012 „wiatowy Dzień bez Tytoniu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach
uprzejmie informuje, Ŝe jak co roku dzień 31 maja 2012r.
obchodzony jest jako
Światowy Dzień bez Tytoniu.
Tegoroczne obchody przebiegają pod hasłem:
„Działania marketingowe przemysłu tytoniowego”
Tegoroczne hasło Światowego Dnia bez Tytoniu ma zwrócić szczególną uwagę na
szkodliwe efekty marketingu przemysłu tytoniowego oraz na potrzebę zakazania wszelkich
reklam, promocji i sponsoringu dotyczącego palenia tytoniu.
Polska naleŜy do nielicznych na świecie krajów, które wprowadziły kompletny zakaz
reklamy i promowania tytoniu oraz prowadzenia sponsoringu przez koncerny tytoniowe.
Mimo to od kilkudziesięciu lat znajdujemy się w czołówce krajów o najwyŜszej konsumpcji
tytoniu na świecie! Statystyczny Polak (powyŜej 15 roku Ŝycia) pali 2300 papierosów rocznie,
czyli ok. 6,3 papierosów dziennie - liczba ta naleŜy do najwyŜszych na świecie.
Palący stanowią ogromny, zapewniający olbrzymie zyski rynek zbytu. Interesy firm
stanęły jednak ostatnio przed powaŜnym zagroŜeniem, bowiem podejście do problemu
palenia zmieniło się radykalnie. Pomimo wprowadzanych zakazów palenia w miejscach
publicznych oraz istotnych ograniczeń dotyczących reklamy, papieros jest ciągle jednym z
najbardziej agresywnie promowanych produktów.
Reklama powoduje, Ŝe palenie staje się nawykiem postrzeganym jako normalny i
bezpiecznym dla zdrowia. Przedstawianie palenia tytoniu jako czynności szczególnie
atrakcyjnej, utrudnia rzucenie nałogu i przyciąga nowych palaczy (zwłaszcza ludzi młodych).
Reklamy zmieniają papierosa w symbol wolności, zabawy i zdrowia.
Kiedy wiele krajów wprowadziło ograniczenie reklamy papierosów, firmy tytoniowe
rozpoczęły poszukiwanie nowych, równieŜ ukierunkowanych na ludzi młodych, metod
promocji swoich produktów. MoŜna do nich zaliczyć np. sponsorowanie wydarzeń
sportowych, promocje koncertów i dyskotek, umieszczanie znaków firmowych na innych
produktach, darmowe rozdawanie papierosów i innych produktów oznakowanych marką
tytoniu podczas wydarzeń gromadzących młodzieŜ - w dyskotekach, czy pubach. Do arsenału
metod wykorzystywanych przez firmy tytoniowe naleŜy zaliczyć takŜe tzw. przedłuŜacze.
Są to produkty (koszulki, czapeczki, torby, parasole) nie mające nic wspólnego z papierosami
poza tym samym logo- dzięki nim reklamuje się znak towarowy.
Młodym ludziom razem z papierosami sprzedaje się obrazy i mity zachodniego stylu
Ŝycia, kobietom - poczucie niezaleŜności i atrakcyjności. Na świecie pali obecnie ok. 250 mln
kobiet, a koncerny tytoniowe w dalszym ciągu prowadzą agresywną kampanię zachęcającą
nastolatki do sięgnięcia po papierosa.
Palenie tytoniu jest przyczyną przedwczesnych zgonów na całym świecie.
śaden pojedynczy czynnik nie ma tak istotnego negatywnego wpływu
na stan zdrowia ludzi, jak tytoń.
Na choroby odtytoniowe kaŜdego roku umiera 5 mln ludzi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
W powiecie gryfickim w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu
w dniu 15 czerwca 2012r. w Gryfickim Domu Kultury
odbędzie się
Konferencja Edukacyjna
pt. „Współczesne zagroŜenie dla zdrowia – NIKOTYNIZM”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Serdecznie Zapraszam –