Co wtorek ogłoszenia PKP S.A. NIERUCHOMOŚCI

Komentarze

Transkrypt

Co wtorek ogłoszenia PKP S.A. NIERUCHOMOŚCI
Co wtorek ogłoszenia PKP S.A. NIERUCHOMOŚCI znajdziesz na stronach KOMUNIKATY i na rp.pl i parkiet.com
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
ODDZIAŁ W KATOWICACH
40-012 KATOWICE, UL. DWORCOWA 3
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W POZNANIU
61-875 POZNAŃ, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 8
OGŁASZA PO RAZ DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ:
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości położonej w Chełmie Śląskim przy ul. Wieniawskiego,
woj. śląskie, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu
oznaczonego w ewidencji jako działki nr 1330/13 i 1285/13, obręb 0001,
CHEŁM ŚLĄSKI o łącznej pow. 0,6755 ha wraz z prawem własności
znajdującej się na nich zabudowy
Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich. Nieruchomość nie
posiada certyfikatu energetycznego, co zostanie uwzględnione w akcie
notarialnym. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu
terminu z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza: 2 760 000,00 zł netto
Wadium: 276 000,00 zł
Postąpienie: 30 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 7.02.2013 r. o godz. 9.00 w siedzibie
Ogłaszającego, pokój 241, II p.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto wskazane
przez Ogłaszającego w terminie do dnia 4.02.2013 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone
zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży. Zasady zwrotu lub
przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego oraz
utraty praw wynikających z przybicia określone są w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości jest uzyskanie zgody ministra
właściwego do spraw transportu na dokonanie tej czynności prawnej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie
przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym
na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkp-nieruchomosci.pl.
Bliższe informacje udzielane są w siedzibie Ogłaszającego, pokój 245, II piętro,
tel. (32) 710 15 53, gdzie można zakupić komplet dokumentacji przetargowej
za cenę 200,00 zł + należny podatek VAT.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.
nieruchomości położonej w Gnieźnie przy skrzyżowaniu
ul. Cierpięgi 1 i ul. Czystej 2c, na którą składa się prawo własności
lokalu użytkowego o powierzchni 90 m2 wraz z przynależną kotłownią
o powierzchni 10 m2ā z udziałem 1000/17705 w częściach wspólnych
budynku oraz prawie użytkowania wieczystego zabudowanej
działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 11 pow. 0,0896 ha,
obręb 0001 GNIEZNO, arkusz mapy 41
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 260 000,00 zł netto
Wadium: 26 000,00 zł
Postąpienie: 3 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.02.2013 r. o godz. 9.00 w siedzibie
Ogłaszającego, pokój 350.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto wskazane
w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 11.02.2013 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Wadium przepada na rzecz PKP S.A. w przypadkach określonych
w Regulaminie przetargowym. Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy
od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości jest uzyskanie zgody ministra
właściwego do spraw transportu na dokonanie tej czynności prawnej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym
oraz treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie
internetowej PKP S.A. – www.pkp-nieruchomości.pl.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami, tel. 61 63 35 791, 61 63 35 548
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu
bez podania przyczyny.
INFORMACJA
W OGŁOSZONYM W DNIU 18.12. 2012 R. PRZETARGU NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości położonych w Miedarach, na które składa się prawo
użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji jako
zabudowana działka nr: 1415/188 oraz działka 1497/188, k. m. 2,
obręb 0012 Miedary o łącznej pow. 0,5901 ha
zmianie ulega zdanie:
Nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W GDAŃSKU
UL. DYREKCYJNA 2-4, 80-958 GDAŃSK
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
udziału wynoszącego 0,0046 w nieruchomości budynkowej położonej
w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 40, w skład którego wchodzi
pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 8,70 m2, udział
w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz prawie
użytkowania wieczystego działki nr 61, obręb 055, karta mapy 1
Przedmiot przetargu można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu z zarządcą
Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Gdańsku, tel. 607 813
543/ (58) 721 39 40.
Cena wywoławcza nieruchomości: 15 000,00 zł netto
Wadium: 1 500,00 zł
Postąpienie: 150,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży. Przetarg odbędzie się w dniu 7.02.2013 r.
o godz. 10.00 w siedzibie Ogłaszającego, sala 226 (I piętro). Warunkiem
przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału wskazane
w materiałach przetargowych w terminie do 29.01.2013 r. Termin wpłaty
oznacza uznanie wpłaty na rachunek Ogłaszającego. Wadium wniesione przez
uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane zostanie na poczet ceny
nabycia w dniu sprzedaży. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny
nabycia i zawarcia aktu notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia
określone są w Regulaminie przetargowym. Oferta jest wiążąca w przeciągu 12
miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu
należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie
przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie
internetowej PKP S.A. – www.pkp-nieruchomosci.pl Informacji na temat
przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu Nieruchomościami w siedzibie
Ogłaszającego, pok. 138, tel. +48 58 721 49 52, sekretariat (58) 721 49 00, e-mail:
[email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
UWAGA! Aby bezpośrednio przejść na stronę poszczególnej oferty, zrób zdjęcie odpowiedniego kodu swoim telefonem używając dowolnej aplikacji typu UPCODE, którą możesz za darmo pobrać z Internetu.
KRS 0000019193 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy – XII Wydz. Gosp., REGON 000 126 801, NIP 525-00-00-251, Kapitał zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł w całości wpłacony