pomorze - Przegląd Samorządowy

Komentarze

Transkrypt

pomorze - Przegląd Samorządowy
Trójmiasto
Pomorze
Region
Radni
2014–2018
Młodzi
wiceprezydenci
Mistrzowie
samorządu
Debiuty
we władzach
14
15
Przegląd
Samorządowy
nr 12 (37)
grudzień 2014
miesięcznik bezpłatny
p o m o r z e
Polecamy
www.samorzadowy.eu
RADOSNYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA
I SZCZĘŚLIWEGO 2015 ROKU
z lekturą
„Przeglądu Samorządowego Pomorze”
www.samorzadowy.eu
16
]] Podsumowanie jubileuszu
Lasów Państwowych
Co roku 500 mln
nowych drzew
4-6
Rozmowa z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Gdańsku Janem Szramką (strony 4 i 5),
dla którego mijający rok jest szczególny z wielu powodów.
Powodem do dumy jest z pewnością jubileusz 90-lecia, jaki
ta instytucja świętowała w roku 2014. Oprócz wielu inicjatyw
uświetniających liczącą prawie wiek historię Lasów Państwowych
(fotoreportaż na stronach 6 i 7), mijający rok jest też istotny dla samej
dyrekcji w Gdańsku. Nastąpiła tu zmiana na stanowisku szefa.
Fot. Krzysztof Frydel
2
Sejmik Pomorski
Przegląd Samorządowy
Pomorze
Przegląd Samorządowy
Pomorze
]] Radni 2014–2018
Nowy Sejmik i Zarząd
Województwa Pomorskiego
Nowy Sejmik Województwa Pomorskiego (kadencja 2015–2018) już nie raz zdążył obradować. Podczas pierwszej sesji radni
wybrali przewodniczącego sejmiku – został nim, tak jak w poprzedniej kadencji, Jan Kleinszmidt z Platformy Obywatelskiej.
Głosów „za” było 30, przeciw – 3. W prezydium sejmiku znaleźli się także, czyli wiceprzewodniczącymi zostali: Waldemar
Bonkowski (PiS) – 18 głosów „za”, Grzegorz Grzelak (PO) – 33 „za” i Józef Sarnowski (PSL) – 32 „za”. Następnego dnia Sejmik
Województwa Pomorskiego wybrał marszałka. I jak już powszechnie wiadomo od 2 grudnia, jest nim ponownie Mieczysław
Struk (PO), który w tajnym głosowaniu zdobył 24 głosy poparcia, przy 9 głosach wstrzymujących się. Wraz z marszałkiem Zarząd
Województwa Pomorskiego utworzyli: Wiesław Byczkowski i Krzysztof Trawicki jako wicemarszałkowie oraz Hanna Zych-Cisoń
i Ryszard Świlski jako członkowie zarządu. Przypomnijmy, Sejmik Województwa Pomorskiego liczy 33 radnych. Liczba ta zależy
od liczby mieszkańców województwa. W regionach o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 2 mln radnych jest 30, na każde
kolejne 500 tysięcy mieszkańców przypada kolejnych trzech radnych.
Marszałek
Wicemarszałkowie
Krzysztof Trawicki (PSL)
Marek Biernacki (PO)
Leszek Bonna (PO)
Jan Kleinszmidt (PO)
Andrzej Struk (PO)
Piotr Wittbrodt (PO)
Andrzej Bartnicki (PO)
Bartosz Piotrusiewicz (PO)
Hanna Zych-Cisoń (PO)
Grzegorz Grzelak (PO)
Jacek Bendykowski (PO)
Ryszard Świlski (PO)
Dobrawa Morzyńska (PO)
Dariusz Męczykowski (PO)
Zenon Odya (PO)
Piotr Widz (PO)
Jerzy Barzowski (PiS)
Roman Giedrojć (PiS)
Waldemar Bonkowski (PiS)
Danuta Sikora (PiS)
Jarosław Bierecki (PiS)
Adam Śliwicki (PiS)
Anna Gwiazda (PiS)
Piotr Karczewski (PiS)
Arwid Żebrowski (PiS)
Mirosław Batruch (PSL)
Czesław Elzanowski (PSL)
Janusz Kupcewicz (PSL)
Hubert Lewna (PSL)
Józef Sarnowski (PSL)
Maria Pawłowska (PSL)
Mieczysław Struk (PO) urodził się 1 stycznia 1961 roku w Jastarni na Półwyspie Helskim. Jest absol-
wentem puckiego Liceum Ogólnokształcącego. Edukację kontynuował na Wydziale Turystyki i Rekreacji
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył także podyplomowe studia organizacji
i zarządzania oraz integracji europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz 3-letnie studia doktoranckie
na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1990 roku przez 12 lat
był burmistrzem miasta Jastarni, a od ponad 16 lat jest radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego.
W czasie sprawowania funkcji burmistrza wspierał wiele ekologicznych rozwiązań na obszarze Zatoki
Gdańskiej, m.in. kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Półwyspu Helskiego i Zatoki
Puckiej, projekt budowy ścieżek rowerowych wokół Zatoki Puckiej, projekt budowy sieci przystani żeglarskich i wędkarskich oraz udostępnienia fortyfikacji wojennych w Rejonie Umocnionym Hel dla turystów.
W latach 2002–2005 był przewodniczącym Zarządu Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie,
którego jestem współtwórcą. W latach 1998–2002 był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a w latach
2002–2005 przewodniczącym Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej w Sejmiku Województwa
Pomorskiego. Od 2005 r. zasiada w Zarządzie Województwa Pomorskiego, a nieprzerwanie od 22 lutego
2010 roku pełni funkcję Marszałka Województwa Pomorskiego. Za dotychczasową działalność został
wyróżniony nagrodą im. Grzegorza Palki, tzw. samorządowym Oscarem. Jest Kaszubą. W czasie wizyty
na Pomorzu Papieża Jana Pawła II był organizatorem pielgrzymki morskiej społeczności rybackich
gmin Zatoki Puckiej. Żonaty, ma dwie córki. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej i Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego. Posiada uprawnienia kapitana jachtowego i motorowodnego. 
2
Przegląd Samorządowy Pomorze grudzień 2014
Wiesław Byczkowski (PO)
Przegląd Samorządowy Pomorze grudzień 2014
3
Przegląd Samorządowy
sadzenia drzew na wiosnę inicjowane
? Akcje
przez leśników znane są chyba każdemu. Można
to skrótowo określić: ochrona i sadzenie drzew
jest uniwersalnym przesłaniem dla każdego
człowieka. A czy nowoczesne technologie mają
w tym przypadku zastosowanie?
Bez wątpienia w dzisiejszych czasach możemy zauważyć dynamiczny rozwój niemal w każdej dziedzinie naszego życia. Tak jest
i w leśnictwie, i przemyśle drzewnym. Można by tu wymieniać
poczynając od najnowszych technologii wykorzystywanych
do szacowania i modelowania biomasy drzew i drzewostanów
po informatyzację stanowiska leśniczego. Właśnie pracownicy
wydziału informatyki mają ogromny wkład w opracowaniu strategii dla naszej firmy w zakresie rozwoju IT na lata 2015–2020.
To ważne dla naszej instytucji, gdyż sprzedaż drewna opiera
się w 80% na systemowych aukcjach internetowych, aplikacji
e-drewno i Portalu Leśno-Drzewnym. Wracając do podsumowań
obecnego roku – warto tu wspomnieć o krajowej konferencji,
którą przygotowała Gdańska Dyrekcja. Tematem było odnawianie
lasu przy wykorzystaniu nowych technologii z użyciem sadzonek
z zakrytym systemem korzeniowym. Dla niewtajemniczonych
brzmi to może enigmatycznie, ale proszę mi wierzyć, że dla
leśników jest to istotne zagadnienie.
]]Nie traktujemy lasu jako uprawy plantacji desek
Grudzień już tradycyjnie jest miesiącem podsumowań zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym. W mijającym roku
głośno było w mediach i wśród szeroko pojętej opinii publicznej o Lasach Państwowych. Głównie za sprawą przyjętej przez
rząd zmiany w ustawie o lasach. Na mocy uchwalonej na początku roku nowelizacji, Lasy Państwowe wpłacają do budżetu
państwa z kapitału (funduszu) własnego po 800 mln rocznie w latach 2014–2015. Od 2016 r. lasy rocznie będą przekazywać
do kasy państwowej 2 proc. wartości sprzedanego drewna. Środki te mają być przeznaczone w większości (1,3 mld zł)
na budowę i remonty dróg lokalnych, czyli tzw. schetynówek.
ozmawiamy z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Gdańsku Janem Szramką, dla którego mijający rok jest szczególny z wielu powodów. Powodem do dumy
jest z pewnością jubileusz 90-lecia, jaki ta instytucja świętowała
w roku 2014. Oprócz wielu inicjatyw uświetniających liczącą
prawie wiek historię Lasów Państwowych, mijający rok jest też
istotny dla samej dyrekcji w Gdańsku. Nastąpiła tu zmiana na
stanowisku szefa regionalnej dyrekcji.
R
pełnią wieloraką funkcję. Biorą udział
? Lasy
w ochronie i zachowaniu bioróżnorodności,
łagodzeniu klimatu, ochronie zasobów wodnych
raz kolejny objął Pan stanowisko Dyrektora
? Po
Regionalnej Dyrekcji, w kwietniu tego roku,
opuszczając jednocześnie fotel zastępcy
Uwzględniamy interes przyrody i potrzeby społeczne, przy respektowaniu głównej zasady zachowania trwałości lasów i powiększania ich zasobów. Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą
o lasach, „trwale zrównoważona gospodarka leśna” to działalność
zmierzająca do ukształtowania prawidłowej struktury lasów. Chodzi też o sposób wykorzystania w tempie zapewniającym trwałe
zachowanie bogactwa biologicznego lasów, ich wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności
do wypełniania. Teraz i w przyszłości odnosi się to do wszystkich
ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych
ekosystemów. Przedstawiając problem obrazowo: Nie traktujemy
lasu jako uprawy „plantacji desek”, ale idziemy w kierunku odtwarzania zróżnicowanych siedlisk, zdolnych do samodzielnego
rozwoju, w tym obrony przed „szkodnikami”. Leśnicy odnawiają lasy i zalesiają nowe grunty, dzięki czemu lasów w Polsce stale
przybywa. Co roku leśnicy sadzą 500 mln nowych drzew. Właśnie
z okazji jubileuszu, RDLP zorganizowała akcję sadzenia lasu pn.
„Sadzimy las na kolejne 90 lat”. W efekcie czego mieszkańcy Pomorza posadzili ponad 44 tys. drzew na łącznej powierzchni 5 ha.
A podsumowując rok na terenie RDLP w Gdańsku odnowionych
zostało ok. 1500 ha lasu. Powierzchnia lasów powiększyła się nam
o dodatkowe 50 ha. przeznaczonych do zalesienia. Łącznie gdańscy leśnicy posadzili ok. 15 milionów drzewek.
Rok 2014 zapisał się w szczególny sposób w dziejach naszej firmy
ze względu na rangę wydarzeń zarówno politycznych, jak i tych,
które wynikają z bieżącej działalności. Warto przypomnieć, że
powołane do życia w 1924 r. Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe jest obecnie największą w Europie organizacją
zarządzającą lasami publicznymi. Pod naszą opieką znajduje
się prawie 80 proc. z 9 mln hektarów polskich lasów. Jesteśmy
głównym dostawcą drewna dla przemysłu oraz odbiorców indywidualnych. Obchodzimy 90 lat istnienia i mamy wiele powodów
do dumy. Historycznie rzecz ujmując: już w okresie międzywojennym zwiększaliśmy powierzchnię lasów będących własnością
państwa, ale najbardziej liczący jest okres powojenny. Istotnie
zwiększyliśmy lesistość kraju, zwielokrotniliśmy zasoby drewna
na pniu oraz dokonaliśmy wzbogacenia ekosystemów leśnych.
Śmiało możemy powiedzieć, że dzieje polskiego leśnictwa to
również znaczący wkład w rozwój dziejów naszej państwowości
i tożsamości narodowej.
Podkreślam: powierzchni lasów w Polsce przybywa i zwiększa
się ich zasobność! Z roku na rok.
4
Każda nowoczesna firma ma swoją strategię rozwoju. Świadczy
to o tym, że jako firma z prawie wiekową już tradycją potrafimy
dostosować się do zmieniających się warunków gospodarczych,
społecznych i politycznych. Budujemy nowoczesną firmę, w której trwała i zrównoważona gospodarka w lasach należących do
Skarbu Państwa jest prowadzona odpowiedzialnie, profesjonalnie i w sposób otwarty dla społeczeństwa. Strategia wpisuje się
w Narodowy Program Leśny i chcemy by była jego podstawowym
elementem. Przy okazji muszę zwrócić uwagę na to, że las jest
swoistą autofabryką drewna. Wykorzystując wodę i dwutlenek
węgla za pomocą energii słonecznej produkuje drewno i tak
nam potrzebny tlen. Tego drewna wykorzystujemy tylko 60%.
Reszta wzbogaca ekosystemy i zwiększa zasoby na pniu. Co roku
na rynek trafia 38 m3 drewna. Przerobione przez przemysł jest
niezastąpionym surowcem w wielu gałęziach przemysłu. Tworzy
miejsca pracy: szacuje się, że 100 m3 pozyskanego drewna to jedno
miejsce pracy w lesie, tartaku lub fabryce. Jesteśmy trzecią potęgą
pod względem wielkości produkcji mebli na świecie. A propos
i ograniczaniu erozji gleby. Wzrost świadomości
społecznej na temat niszczenia lasów kształtuje
postawy konsumentów. Oczekują oni, by dokonywany przez nich zakup drewna i produktów
leśnych nie przyczynił się do niszczenia środowiska. Jak na te oczekiwania odpowiadają leśnicy?
Przegląd Samorządowy Pomorze grudzień 2014
nowoczesnej firmy: nasza Dyrekcja może pochwalić się tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnego projektu pod nazwą Rzetelne
Przedsiębiorstwo Leśne. W skrócie jego celem jest doprowadzenie
do sytuacji, w której na rzecz Lasów Państwowych pracowałyby
usługowe firmy leśne posiadające certyfikat. Muszę tu wyjaśnić, że
w tak dużej organizacji jaką jest PGL LP, przy funkcjonowaniu 430
samodzielnych nadleśnictw, nie sposób wprowadzić jednolitych
parametrów oceny firm leśnych bez jednoznacznego określenia
jednolitych standardów. Ważne jest by wszystkie jednostki
stosowały wspólną metodologię i nomenklaturę. Dlatego też
przez ostatni rok trwały intensywne prace nad tym, co standardy
powinny obejmować oraz w jaki sposób osiągnąć zamierzony cel
strategiczny. Pilotażowe wdrażanie wypracowanych standardów
zaplanowano na pierwszą połowę 2015 r., uczestniczyć w nim
będą pracownicy terenowi Gdańskiej Dyrekcji.
2014 był rokiem obchodów 25. rocznicy
? Rok
pierwszych wolnych wyborów. Leśnicy
i przedstawiciele samorządowców czynnie
włączyli się w obchody poprzez sadzenie Dębów
Wolności.
Tak. Można powiedzieć, że Lasy Państwowe świętowały podwójnie, bo akcja sadzenia drzew – pomników historii została także
wpisana w obchody jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych.
W Gdańsku rośnie „nasz” Dąb Wolności przy Europejskim
Centrum Solidarności, w Sopocie w Parku Północnym i w Elblągu.
Dęby, jako symbol siły i długowieczności, były sadzone za
sprawą wspólnej inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP i Lasów
Państwowych w różnych miejscach Polski, związanych z odzyskaniem wolności czy też ważnych dla lokalnych społeczności.
Ta akcja nawiązywała również do historycznych wydarzeń z 1918
roku, kiedy mieszkańcy wiosek i miast spontanicznie sadzili dęby,
by w ten sposób uczcić odzyskanie niepodległości.
nie tylko uroczystości patriotyczne zostały
? Ale
wpisane w jubileusz Lasów Państwowych.
Zielono i wyjątkowo gwarnie było tego roku na
Placu Kuracyjnym przy molo w Sopocie.
Fot. Krzysztof Frydel
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Jaki zatem był dla Pana ten kończący się rok?
Fot. Krzysztof Frydel
Co roku leśnicy sadzą
500 mln nowych drzew
Pan o strategii dla Lasów
? Wspomniał
Państwowych. To znaczy, że konkurujecie
z innymi podmiotami?
Leśny Festyn Edukacyjny w Sopocie odbywa się tradycyjnie w pierwszą sobotę września. Jest to największe wydarzenie edukacyjne
przygotowane przez gdańskich leśników. Organizowana od 2004r.
impreza przyciąga kilkudziesięciotysięczną rzeszę miłośników przyrody i to w każdym wieku. Tegoroczny festyn w związku z naszym
jubileuszem, został wzbogacony o nowy element edukacyjny
– Wystawę „90 lat Lasów Państwowych”. Dzięki udostępnionej
przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie wystawie fotograficznej, zwiedzający mogli przenieść się aż do lat 50. i zobaczyć jak
wyglądała np. codzienna praca w lesie czasach PRL.
Życząc sukcesów w następnym 90-leciu,
dziękujemy za rozmowę. 
Przegląd Samorządowy Pomorze
5
Jubileuszowy rok
na terenie RDLP Gdańsk
Blues w leśniczówce 4
Festiwal muzyki bluesowej w mirachowskich lasach (Nadleśnictwo Kartuzy)
odbył się po raz ósmy. Gusta bluesowych koneserów zaspokajało siedem
formacji z różnych stron Polski, grających muzykę z najwyższej bluesowej
półki (np. krakowska grupa Cheap Tobacco). Jubileusz 90-lecia Lasów
Państwowych był okazją do rozdawania upominków, którymi były sadzonki
leśnych drzew wyhodowanych przez miejscowych leśników. 3Festyn edukacyjny leśników
To jedna z najpopularniejszych imprez sopockiego lata, gromadząca mieszkańców Trójmiasta i licznych turystów, zorganizowana przez gdańskich leśników
na Placu Kuracyjnym w Sopocie po raz dziesiąty. Jubileuszowym akcentem
festynu była ekspozycja starych fotografii, map i rycin udostępnionych przez
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Planszom towarzyszyły muzealne
eksponaty, m.in. przedwojenny numerator do znakowania pozyskanego drewna
czy mundur leśnika z lat 30. ubiegłego wieku. Trzeci rok z rzędu festynowi
towarzyszył namiot gdańskiej Fundacji Hospicyjnej, której wolontariusze
zbierali fundusze na pomoc najmniejszym pacjentom placówki. Do udziału
w festynie zaproszenie leśników przyjęli także Pomorski Zespół Parków
Krajobrazowych, Liga Ochrony Przyrody, Centrum Edukacji i Informacji
Ekologicznej, Państwowa Inspekcja Sanitarna.
3 Posadź las na kolejne 90 lat Wielka akcja zorganizowana na terenie 11 nadleśnictw, w rezultacie której
odnowiono ponad 5 ha lasu. Na zaproszenie gdańskich leśników odpowiedziało
ponad 1800 osób, które posadziły ponad 44 tysiące drzewek (głównie dąb,
buk, sosna, jodła). W 2014 roku na terenie RDLP w Gdańsku odnowionych
zostało ok. 1500 ha lasu. Powierzchnia lasów powiększyła się o dodatkowe
prawie 50 ha przeznaczonych do zalesienia. Łącznie w ciągu całego roku
posadzono ok. 15 milionów drzewek.
Święto Lasu 4
Wolność jest w naturze 4
Gdańskie Regionalne Obchody Ogólnopolskiego Święta Lasu, zorganizowane w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance, zgromadziły kilkusetosobową
reprezentację leśników ze wszystkich nadleśnictw i licznie przybyłych
gości. Podczas uroczystości wręczono – za osiągnięcia zawodowe i wkład
w rozwój leśnictwa – odznaczenia resortowe i Kordelasy Leśnika Polskiego.
Specjalne listy gratulacyjne w podzięce za troskę o stan pomorskich lasów
wręczył marszałek województwa pomorskiego.
Na terenie Nadleśnictwa Strzebielino, w okolicach Luzina, oddano do
użytku trasę biegową w ramach projektu „Wolność jest w naturze”, który
realizowany jest przez Lasy Państwowe z inicjatywy Ministra Środowiska
Macieja Grabowskiego i ma na celu upamiętnienie 25. rocznicy odzyskania wolności w historycznych wyborach 4 czerwca 1989 roku. Trasa
Strzebielino to jedna z 25 tras biegowych na 25-lecie wolnej Polski, ale
jedyna na Pomorzu. Poza aspektem historycznym, intencją organizatorów
leśnych ścieżek biegowych jest szersze udostępnianie lasu społeczeństwu
i wyjście naprzeciw oczekiwaniom coraz większej grupie osób aktywnie
wypoczywających na łonie przyrody (www.czaswlas.pl).
3 Dęby Wolności
Akcja sadzenia Dębów Wolności jest wspólną inicjatywą Kancelarii Prezydenta
RP i Lasów Państwowych, nawiązującą do sadzenia Dębów Niepodległości
w latach 1918–1928 jako świadectwa odzyskania niepodległości. Jeden z Dębów
Wolności posadzony został 4 czerwca, w rocznicę pierwszych częściowo wolnych
wyborów w powojennej Polsce, w Parku Planty w centrum Elbląga. 18 czerwca
w Parku Północnym w Sopocie Dąb Wolności osobiście posadzili Prezydent
RP Bronisław Komorowski i Pierwsza Dama RP Anna Komorowska – jako
symbol odzyskanej przed 25 laty wolności. Kolejny Dąb Wolności Prezydent
RP posadził w 34. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, w sąsiedztwie legendarnej hali BHP w Stoczni Gdańskiej, w pobliżu nowo otwartego
Europejskiego Centrum Solidarności.
Aktywne udostępnianie lasu 4
Ogólnopolski własny program Lasów Państwowych, w ramach którego
zbudowano już ponad 20 nowoczesnych parkingów leśnych. RDLP Gdańsk
w połowie tego roku oddała do użytku parking leśny w Stęknicy, na terenie
Nadleśnictwa Lębork, przy drodze nr 214 prowadzącej turystów do Łeby.
Przedsięwzięcie w całości zostało zrealizowane ze środków własnych Lasów
Państwowych, ale w dalsze funkcjonowanie parkingu włączył się lokalny
samorząd, w szczególności Gmina Wicko, która wzięła na siebie ciężar
jego utrzymania i bieżącego porządkowania. Otwarcie leśnego parkingu
w Stęknicy było częścią XXXI Lęborskich Dni Techniki, których tematem
w tym roku (decyzją Komitetu Terenowego NOT) był jubileusz 90-lecia
Lasów Państwowych.
6
Przegląd Samorządowy Pomorze grudzień 2014
Konferencje „Martyrologia leśników Pomorza Gdańskiego” 6
Pierwsza z trzech konferencji martyrologicznych
– poświęconych eksterminacji i prześladowaniom
leśników Pomorza Gdańskiego za ich wierność
Ojczyźnie oraz służbę na rzecz niepodległego
bytu Państwa Polskiego – odbyła się na terenie
Nadleśnictwa Kościerzyna. Konferencję poprzedziła
uroczystość pod Pomnikiem Leśników w Szarlocie,
na którą przybyli wszyscy ci, którym na sercu leży
pamięć o leśnikach prześladowanych i poległych
za Polskę, w wyniku ludobójczych działań Gestapo
i NKWD.
Wśród leśników zamordowanych przez NKWD
w sowieckich obozach był m.in. przedwojenny nadleśniczy z Kartuz, kpt. inż. Sobiesław Maria Mościcki.
Tej postaci poświęcony został Dąb Katyński, który
posadzono przed siedzibą Nadleśnictwa Kartuzy. To
wydarzenie zostało połączone z drugą konferencją
martyrologiczną, poświęconą głównie leśnikom
– ofiarom zbrodni katyńskiej oraz leśnikom walczącym w ramach Tajnej Organizacji Wojskowej
„Gryf Pomorski”.
W Nadleśnictwie Wejherowo zakończono cykl
konferencji martyrologicznych. Zaprezentowano
przede wszystkim sylwetki leśników zamordowanych
w Lesie Piaśnickim, który nazywany jest Pomorskim
Katyniem lub Kaszubską Golgotą (hitlerowcy
zamordowali tu około 12 tysięcy ludzi). W Piaśnicy
zginął m.in. przedwojenny nadleśniczy i działacz
patriotyczny, Roman Kuniewski. Jego pomnik
odsłonięto przed historyczną siedzibą nadleśnictwa
w Wejherowie. Pomnik upamiętnia wszystkich
leśników zamordowanych w Lesie Piaśnickim. 
Przegląd Samorządowy Pomorze grudzień 2014
7
Przegląd Samorządowy
Pomorze
Przegląd Samorządowy
pomorze
]] Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Nowe mieszkania z Funduszu Dopłat
Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
przy ul. Wilanowskiej w Gdańsku oddało do
użytku dwa nowe budynki mieszkalne, zbudowane
w ramach rządowego programu wsparcia
finansowego z Funduszu Dopłat dla tworzenia
lokali socjalnych. Symboliczną wstęgę przecięli
prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i najmłodsi
przedstawiciele nowych mieszkańców.
R
oboty budowlane budynku nr 41 z 36 mieszkaniami i budynku nr 42 z 23 mieszkaniami
przy ul. Wilanowskiej 14 i 3, zakończyły się
już we wrześniu. Wykonawcą robót była firma
Budrem-Rybak Sp. z o.o. z Luzina. Wszystkie lokale mieszkalne zostały wynajęte Gminie Miasta
Gdańska, a następnie podnajęte osobom fizycznym
zwalniającym lokale w zasobie miejskim. W standardowym wyposażeniu tych mieszkań znajdują
się m.in.: okna plastikowe o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych, drzwi wejściowe
]] Gdański Obszar Metropolitalny
Symboliczną wstęgę przecięli prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i najmłodsi przedstawiciele
nowych mieszkańców
Metropolitarny serwis
pośrednictwa pracy
Zdjęcia: Krzysztof Mystkowski / KFP
Na początku grudnia w Europejskim Centrum
Solidarności w Gdańsku odbyła się konferencja
inaugurująca działalność pierwszego w Polsce
metropolitalnego serwisu pośrednictwa pracy
– pracopolia.eu.
I
nnowacyjna platforma internetowa pracopolia.eu
już na starcie udostępnia ponad tysiąc ofert zatrudnienia oraz szereg praktycznych narzędzi
wspierających poszukiwanie pracy. Źródłem ofert
są pracodawcy, zgłaszający je bezpośrednio za
pośrednictwem portalu, jak również ogłoszenia
będące w dyspozycji powiatowych urzędów pracy GOM oraz największych agencji zatrudnienia.
Dzięki tak dużej dywersyfikacji źródeł informacji,
udostępniane oferty są różnorodne i pochodzą ze
wszystkich sektorów gospodarki. Co ważne, dostęp
do najważniejszej funkcji jest całkowicie bezpłatny
i nie wymaga logowania.
Pracopolia oferuje także szereg innych rozwiązań
wspierających rozwój zawodowy. Na szczególną
uwagę zasługuje dostęp do tematycznych artykułów poświęconych szeroko pojętej problematyce
zatrudnienia. Porady doświadczonych ekspertów
dotyczą m.in. tworzenia dokumentów aplikacyjnych,
procesu rekrutacyjnego, planowania ścieżki zawodowej oraz prawa pracy. Każdy z użytkowników
ma także dostęp do kalkulatora wynagrodzeń czy
wyszukiwarki szkoleń zawodowych. Ważną funkcjonalnością jest także możliwość precyzyjnego
planowania dojazdu do miejsca pracy. Moduł ten
pozwala określić zarówno rodzaj transportu jak
i planowany czas przejazdu. Rozwiązanie to w sposób szczególny dedykowane jest mieszkańcom miast
i powiatów, którzy chcieliby podjąć zatrudnienie
w ościennych gminach.
Osoby, które planują bardziej intensywne poszukiwanie zatrudnienia, mogą skorzystać z dodatkowych
funkcji dostępnych po zalogowaniu. Rejestracja
w serwisie jest bezpłatna i wymaga podania jedynie
podstawowych danych. W zamian użytkownicy
8
Prezydent Gdańska osobiście wręczył mieszkańcom klucze do nowych mieszkań
otrzymują dostęp do kreatora CV umożliwiającego
nie tylko przygotowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, ale i możliwość publikacji
ich w dostępnej dla pracodawców bazie danych.
Pracopolia to także praktyczne narzędzie dla
profesjonalistów zawodowo zajmujących się rynkiem pracy oraz dziennikarzy. Portal udostępnia
m.in. informacje statystyczne dotyczące wielkości
oraz struktury osób bezrobotnych zarejestrowanych
w powiatowych urzędach pracy. Bez dodatkowych
opłat dostępne są okresowe raporty statystyczne
Przegląd Samorządowy Pomorze grudzień 2014
poświęcone m.in. średnim wynagrodzeniom na
poszczególnych stanowiskach pracy czy najbardziej
poszukiwanym zawodom.
Pomysłodawcą Pracopolii jest Powiatowy Urząd
Pracy w Gdańsku. W budowę tego projektu włączyły się także urzędy pracy działające na terenie
Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego oraz PUP
w Gdyni. Ideą przedsięwzięcia jest dążenie do
stworzenia nowoczesnych narzędzi rekrutacyjnych,
wspierających budowę mobilnego metropolitalnego
rynku pracy. 
antywłamaniowe, drzwi wewnętrzne, wykładziny
dywanowe i PCV, zlewozmywak ze stali nierdzewnej z szafką kuchenną, baterie, kuchenka elektryczna, toaleta, umywalka.
GTBS (jednoosobowa spółka Miasta Gdańska)
działa już od 1996 roku. W tym czasie zbudowało
i eksploatuje na zasadach najmu 1436 mieszkań
w dzielnicach Ujeścisko, Chełm, Stogi i Letnica.
Na realizację tych inwestycji spółka przeznaczyła
łącznie ponad 108 mln zł preferencyjnych kredytów
z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i innych
rządowych programów popierania budownictwa
mieszkaniowego. W 2012 roku prezydent Gdańska
podjął decyzję o rozpoczęciu przez GTBS i TBS
Motława programu budowy mieszkań czynszowych w ramach rządowego programu wsparcia
finansowego z Funduszu Dopłat dla tworzenia
lokali socjalnych. Program ten przewiduje budowę
na potrzeby miasta Gdańska 302 mieszkań (GTBS
zbuduje pięć budynków – 154 mieszkania, a TBS
Motława – 148 mieszkań). Gmina uzyska bezzwrotne
wsparcie z Funduszu Dopłat w wysokości 40%
kosztów tych inwestycji na podstawie przepisów
ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali
socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni
i domów dla bezdomnych.
Program budowy mieszkań czynszowych wpisuje się w Wieloletni Program Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdańska,
w którym założono, że pozyskiwanie lokali
mieszkalnych odbywać się będzie poprzez kontynuację dokapitalizowania GTBS i TBS Motława,
a także przy wykorzystaniu systemu finansowego
wsparcia z Funduszu Dopłat. Struktura finansowania
realizowanych inwestycji przedstawia się następująco: 20% kredyt komercyjny, 40% dokapitalizowanie
gminy, 40% bezzwrotna dopłata z Funduszu Dopłat
(wpłacana po zakończeniu inwestycji na rachunek
gminy). Warunkiem uzyskania dopłaty w przypadku
realizowania inwestycji przez TBS jest przekwalifikowanie mieszkań w zasobach miejskich na lokale
socjalne. Powierzchnia użytkowa przekwalifikowanych mieszkań nie może być mniejsza od powierzchni
mieszkań realizowanych przez TBS. 
Źródła finansowania inwestycji:
]] Budynek nr 41 przy ul. Wilanowskiej 14 – o pow. użytkowej 1.750 m2, wartość inwestycji 6.135.262,06 zł,
w tym:
• a) dokapitalizowanie GTBS Sp. z o.o. przez Gminę Miasta Gdańska w wysokości 4.456.000 zł
(2.228.000 zł zostanie zwrócone z funduszu dopłat na rachunek gminy), udział miasta w kosztach
budowy mieszkań wyniósł 1.273 zł/m2 pow. użytkowej,
• b) kredyt komercyjny w wysokości 1.113.983 zł,
• c) koszty niepodlegające zwrotowi z funduszu dopłat w wysokości 565.347,06 zł.
]] Budynek nr 42 przy ul. Wilanowskiej 3 – o pow. użytkowej 1.162 m2, wartość inwestycji 4.265.836,14 zł, w tym:
• a) dokapitalizowanie GTBS Sp. z o.o. przez Gminę Miasta Gdańska w wysokości 3.058.284 zł
(1.529.142 zł zostanie zwrócone z funduszu dopłat na rachunek gminy), udział miasta w kosztach budowy
mieszkań wyniósł 1.316 zł/m2 pow. użytkowej,
• b) kredyt komercyjny w wysokości 764.571 zł,
• c) koszty niepodlegające zwrotowi z funduszu dopłat w wysokości 442.981,14 zł.
]] Budowę trzech kolejnych budynków z udziałem wsparcia Funduszu Dopłat spółka GTBS zaplanowała
w następujących etapach:
• budowa jednego budynku przy ul. Człuchowskiej 1 – październik 2014 – wrzesień 2015
• budowa dwóch budynków przy ul. Człuchowskiej 3 i 5 – w latach 2015–2017.
Przegląd Samorządowy Pomorze grudzień 2014
9
Przegląd Samorządowy
Pomorze
]]Dobre praktyki europejskie na przykładzie norweskim
Dialog społeczny
w Polsce i na Pomorzu
13 listopada w Hotelu Gdańsk odbyła się, zorganizowana przez Pracodawców Pomorza, konferencja zamykająca projekt
„Dialog społeczny w Polsce i w regionie pomorskim, dobre praktyki europejskie na przykładzie norweskim”, finansowany
z Funduszy Norweskich 2009–2014, Fundusz na Rzecz Godnej Pracy i Dialogu Społecznego. Zagadnienia poruszane
podczas konferencji przyciągnęły do Hotelu Gdańsk grono znakomitych gości z Polski i zagranicy, a także wielu pomorskich
przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji publicznych, a także organizacji z sektora pozarządowego.
W
prowadzenia w tematykę aktualnej sytuacji dialogu społecznego w Polsce dokonał
prof. UW dr hab. Jacek P. Męcina, Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
oraz mec. Michał Rzeszewicz, Konsul Honorowy
Królestwa Norwegii w Polsce. Podczas konferencji
zostały przedstawione nie tylko przykłady norweskich rozwiązań w sprawie dialogu społecznego,
charakterystyki którego dokonali Tonje Thue
Width i Henrik Munthe z Norweskiej Konfederacji
Pracodawców NHO, ale także przykłady z Niemiec
i Wielkiej Brytanii zaprezentowane przez prof.
Manfreda Weiss oraz prof. Josepha Carby-Hall.
W spotkaniu oprócz znakomitego grona
10
zagranicznych gości – specjalistów w sprawie dialogu społecznego, wzięły udział wszystkie strony
instytucjonalnego dialogu społecznego. Grono
pracodawców reprezentowane było przez blisko
100 pomorskich przedsiębiorców, strona związkowa
przez przedstawicieli wszystkich trzech central związkowych, natomiast z ramienia władz województwa
pomorskiego w konferencji uczestniczyli: wojewoda
Ryszard Stachurski, marszałek Mieczysław Struk
i wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń. Zaproszenie na
konferencję przyjęli także przewodniczący Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla,
Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku Mieczysław
Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu
Przegląd Samorządowy Pomorze grudzień 2014
Pracy w Gdańsku Tadeusz Adamejtis, Jacek Rybicki
i Franciszek Potulski. Gościem specjalnym konferencji był Władysław Frasyniuk.
Zwieńczeniem spotkania była dyskusja panelowa nt.
Zmiany w krajowym dialogu społecznym – rewolucja
czy ewolucja? Przy stole panelowym zasiadło osiem
osób repezentujących podmioty instytucjonalnego
dialogu trójstronnego. Pierwsze pytanie zostało skierowane do wojewody pomorskiego – była to prośba
o dokonanie oceny działań Wojewódzkiej Komisji
Dialogu Społecznego w Gdańsku w ostatnich latach.
Wojewoda Stachurski odpowiedział, że przyjął
z pokorą decyzję o opuszczeniu pracy komisji przez
związki zawodowe, chociaż wolałby, aby rozmowy
w ramach WKDS dalej trwały. Zaznaczył też, że
nie czuje się odpowiednią osobą do recenzowania
dialogu społecznego w naszym regionie – uważa,
że powinni to zrobić inni uczestnicy dialogu.
Wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń, zapytana o rolę
samorządu w regionalnym dialogu społecznym,
podkreśliła wagę bezpośredniego uczestnictwa
zarządu województwa w pracach komisji. Wskazała,
iż jako wiceprzewodnicząca pomorskiej WKDS
szczególnie docenia rolę komisji jako szerokiej
platformy przekazu informacji, gdyż w dialogu niezwykle ważny jest jednolity przekaz. Pani marszałek
wskazała, że zaufanie partnerów jest najważniejsze
w prowadzeniu rozmów, jest podstawą dialogowania.
Kierownik Biura Eksperckiego Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” Katarzyna Zimmer-Drabczyk
wyraźnie podkreśliła, że związki zawodowe zawiesiły
udział w pracach Trójstronnej Komisji ds. SpołecznoGospodarczych, a nie opuściły dialog. Źródłem
tej decyzji była pozorność dialogu społecznego
na dwóch poziomach jego funkcjonowania, na
poziomie krajowym i regionalnym. K. ZimmerDrabczyk wskazała, że brak było ze strony rządowej
akceptacji dla rozwiązań wypracowanych wspólnie
przez stronę społeczną i zauważyła, że jest wiele
metod, w tym metod prawnych, aby dialog zaczął
ponownie funkcjonować w ujęciu trójstronnym,
w którym najważniejsze jest zwrócenie uwagi na
partycypację społeczną. Członek Prezydium FZZ
Krzysztof Małecki zaznaczył, że jego doświadczenia związane z pracą Wojewódzkiej Komisji
Dialogu Społecznego są pozytywne. Podkreślił,
że jako wiceprzewodniczący WKDS w Poznaniu
zawsze cenił sobie pracę w ramach komisji i doceniał
wartość wypracowywanych wspólnie rozwiązań.
Wyjście z Trójstronnej Komisji ds. SpołecznoGospodarczych ze względu na zapisy ustawowe
automatycznie wiązało się także z opuszczeniem
prac komisji na poziomie regionu, mimo pozytywnych sygnałów dotyczących współpracy w poszczególnych województwach. Przedstawiciel OPZZ,
ekspert ds. dialogu społecznego Piotr Szumlewicz
powiedział, że związkom zawodowym nie zależy na
dialogu „samym w sobie”, ale na prawach pracowniczych. Wskazał również na potrzebę podwyższania
poziomu uzwiązkowienia na poziomie zakładów
pracy, a także na wagę stopniowego zwiększania
ilości branżowych układów zbiorowych pracy.
Po wypowiedziach przedstawicieli central związkowych, głos został przekazany pracodawcom.
Jako pierwszy z tej grupy wypowiedział się Michał
Kuszyk, wiceprezes Związku Pracodawców Polska
Miedź, członek Trójstronnej Komisji ds. SpołecznoGospodarczych, mówiąc że aktualnie obowiązujący
Kodeks Pracy nie daje przestrzeni do swobodnego
kształtowania stosunków pracy, maksymalnie zawężając wolność zarówno pracodawców, jak i pracowników. Drugim problemem jest fakt, iż Polacy
są społeczeństwem o wyuczonej bezradności, nie
dotyczy to tylko pracowników, ale także elit społecznych i politycznych. Jako najważniejszy z aspektów
swojej wypowiedzi wskazał subsydiarność dialogu
społecznego w krajach zachodnich – ustalenia poczynione w toku dialogu autonomicznego są wiążące
dla strony rządowej, która jest tylko sygnatariuszem
tych postanowień.
Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza dr Zbigniew
Canowiecki podkreślił, że z obserwacji i badań
prowadzonych przez pomorskich przedsiębiorców,
dialog pomiędzy partnerami społecznymi w dalszym ciągu funkcjonuje. Zaznaczył, że pomimo
wyjścia związków zawodowych ze struktur WKDS
w Gdańsku nie zaprzestano rozmów i współpracy
w województwie pomorskim. Według prezesa
Canowieckiego najważniejsze jest, aby rozmowy były
prowadzone, aby trwała współpraca, mimo zahamowania jego instytucjonalnej formy. Podsumowaniem
wypowiedzi panelistów był głos dr Marty Zbuckiej,
rzecznika ds. etyki Grupy Lotos S.A., która wskazała, że dialog społeczny to nie tylko rozmowy
pracodawcy ze związkami zawodowymi w formie
dialogu instytucjonalnego. W Grupie Lotos dialog prowadzony jest wielopłaszczyznowo, dzięki
odpowiedniej komunikacji nie ma sporów, wynika
to ze sposobu porozumiewania się ze związkami,
pracownikami i partnerami biznesowymi. Rozmowy
te prowadzone są bardzo szeroko, nie są to rozwiązania praktykowane ad hoc. W Lotosie wprowadzone
zostało systemowe podejście, w tym między innymi
„rozmowy roczne”, a także rozmowy z pracownikami
przy budowaniu strategii, przy tworzeniu nowych
projektów. Ważnym elementem tej współpracy było
powołanie rzecznika etyki, który wraz z Radą Etyki,
na podstawie Kodeksu Etyki, prowadzi działania
nie tylko wewnątrz Grupy Lotos, ale także w relacji
z dostawcami, czy też innymi podmiotami współpracującymi. Rozpoczynając współpracę Grupa
informuje współpracowników o zasadach i wartościach, którymi się kieruje w codziennej pracy,
wśród nich najistotniejsze są „duch współpracy
i szacunku”.
W czasie konferencji został przygotowany materiał do „Forum Gospodarczego”, cyklicznego programu poświęconego
polskiej i regionalnej ekonomii pod redakcją Piotra Świąca. Program dotyczący tematyki dialogu społecznego w Polsce
i regionie pomorskim można było obejrzeć 20 listopada o godzinie 18. w TVP Gdańsk.
Link do nagrania: www.tvp.pl/gdansk/publicystyka/forum-gospodarcze/wideo/odc-20112014/17728537
Projekt „Dialog społeczny w Polsce i regionie pomorskim, dobre praktyki europejskie na przykładzie norweskim”,
realizowany przez „Pracodawców Pomorza”, finansowany przy wsparciu Funduszy Norweskich 2009–2014,
„Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego”.
Przegląd Samorządowy Pomorze grudzień 2014
11
Fot. Mateusz Ochocki / KFP
Przegląd Samorządowy
]] Szlak Hymnu Narodowego Będomin – Westerplatte
15 sygnatariuszy podpisało list intencyjny
14 listopada w Muzeum Narodowym w Gdańsku piętnastu sygnatariuszy podpisało list intencyjny w sprawie budowy Szlaku
Hymnu Narodowego Będomin – Westerplatte. Zdjęcie przedstawia sygnatariuszy tuż po podpisaniu listu. Poniżej pełna
treść listu intencyjnego i lista sygnatariuszy, którzy go podpisali (kolejność alfabetyczna). Przypomnijmy, że pomysłodawcą
projektu jest Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz. Więcej informacji na stronie „Przeglądu Samorządowego Pomorze”
– www.samorzadowy.eu
Treść listu intencyjnego i sygnatariusze listu
Preambuła
Strony oświadczają, że rozpoczną wspólne działania, które mają doprowadzić
do zawiązania partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu
Budowa patriotyczno-edukacyjnego, rekreacyjnego ciągu pieszo-rowerowego
pn. „Szlak Hymnu Narodowego Będomin – Westerplatte”.
Artykuł 1
Strony oświadczają, iż rozpoczną działania, o których mowa w preambule.
Artykuł 2
Partnerstwo powinno w szczególności regulować kwestie dotyczące podziału
obowiązków między partnerami w związku z przygotowaniem, realizacją i zarządzaniem
projektem oraz wskazywać lidera projektu.
Artykuł 3
Niniejszy list intencyjny stanowi wyraz woli stron podjęcia ze sobą współpracy i nie
tworzy żadnych zobowiązań do zawiązania partnerstwa, o którym mowa w preambule.
Artykuł 4
Niniejszy list intencyjny sporządzono w 15 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdego sygnatariusza. Postanowienia niniejszego listu intencyjnego
wchodzą w życie z dniem podpisania.
Sygnatariusze listu (kolejność alfabetyczna):
• Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska
• Cezary Bieniasz-Krzywiec – Starosta Gdański
• Wojciech Bonisławski – Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku
• Marta Chełkowska – Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
• Michał Glaser – Dyrektor Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny
• Leszek Grombala – Wójt Gminy Kolbudy
• Włodzimierz Kubiak – Dyrektor ds. Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
• Maciej Lisicki – Prezes Zarządu Polskiej Unii Mobilności Aktywnej
• Piotr Lizakowski – Starosta Kościerski
• Paweł Machcewicz – Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
• Dariusz Męczykowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego
• Andrzej Pollak – Wójt Gminy Nowa Karczma
• Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
• Jan Szramka – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku
• Marek Zimakowski – Wójt Gminy Przywidz
Gdańsk, 14.11.2014 r.
]] Powiat sztumski
Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem
Samorząd powiatu sztumskiego pozyskał dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Uprzedź nowotwór
i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim”,
ze środków Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu, współfinansowanego ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2009–2014.
P
rojekt obejmuje cykl badań profilaktycznych i przesiewowych dla mieszkańców powiatu sztumskiego w zakresie profilaktyki wybranych chorób
nowotworowych, a mianowicie:
]] nowotwory tchawicy, oskrzeli i płuc,
]] nowotwory jelita grubego,
]] nowotwory piersi,
]] nowotwory narządów rodnych (szyjki macicy, trzonu macicy, jajnika),
]] nowotwory prostaty,
]] nowotwory skóry.
W ramach projektu zaplanowano także promocję zdrowego stylu życia poprzez
organizację imprez plenerowych dla mieszkańców powiatu, opracowanie oraz
dystrybucję ulotek promujących badania profilaktyczne, a także przeprowadzenie warsztatów prozdrowotnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Całość działań projektu zostanie wdrożona w okresie
od stycznia 2015 roku do kwietnia 2016 r. Wartość pozyskanego dofinansowania
wyniosła 1 963 929,00 złotych. 
12
Przegląd Samorządowy Pomorze grudzień 2014
Przegląd Samorządowy Pomorze grudzień 2014
13
z miast i powiatów
Mistrzowie piątej kadencji
Nowi wiceprezydenci – idą młodzi
W październiku 1998 roku Paweł Adamowicz, Jacek Karnowski i Wojciech Szczurek rozpoczynali swoją pierwszą kadencję
na stanowisku prezydenta. Od tego czasu zdążyło już wyrosnąć w Trójmieście pokolenie, które nie zna innych prezydentów,
poza obecnie rządzącymi. O ile wybory do piątej kadencji Jacek Karnowski i Wojciech Szczurek wygrali w pierwszej turze,
Paweł Adamowicz zdecydowany zwycięski wynik uzyskał w drugim głosowaniu.
Wiceprezydent Gdyni
Bartosz Bartoszewicz
W nowym prezydium Rady Miasta Gdynia jest m.in. Beata
Szadziul, pełnomocnik prezydenta ds. rodziny. Na zdjęciu
z prezesem Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego,
mecenasem sportu Bogusławem Witkowskim
a teraz wiceprezydent ds. gospodarki, ma przed
sobą trudny temat lotniska w Gdyni Kosakowie.
Wprawdzie w temacie tym jest na bieżąco, bo jako
prezes ARG uczestniczyła od początku w sporze
miasta z Komisją Europejską. Bartosz Bartoszewicz
będzie zajmował się służbą zdrowia i oświatą. Jego
poprzedniczka-Ewa Łowkiel, która przeszła na
emeryturę, na systemie oświaty znała się wręcz perfekcyjnie. Wiceprezydent Bartoszewicz ma 34 lata,
z wykształcenia jest politologiem, radny przez
dwie kadencje. Był pełnomocnikiem prezydenta
ds. organizacji pozarządowych i członkiem kilku
komisji. W tym roku w imieniu miasta, samodzielnie koordynował działania podczas Lotniczych
Mistrzostw Świata – Red Bull Air Force. Była to
jedna z największych imprez w historii Gdyni.
Nowym przewodniczącym Rady Miasta Gdynia
został Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski, a wiceprzewodniczącymi: Beata Szadziul, Joanna Zielińska
i Andrzej Bień. 
Karnowski, Adamowicz, Szczurek – żyją wśród nas pokolenia, które nie znają i nie pamiętają innych prezydentów Trójmiasta
Nowym wiceprezydentem Sopotu, na miejscu odchodzącego
do Sejmiku Województwa Pomorskiego Bartosza Piotrusiewicza,
został 34-letni Marcin Skwierawski – radny Gdańska
przez dwie minione kadencje, ale pracujący dla sopockiego
samorządu. Był zaangażowany w prace nad kolejnymi edycjami
budżetu obywatelskiego, a przez ostatnich kilka miesięcy był
pełnomocnikiem zarządu ds. ekonomii społecznej w spółce
Aqua Sopot. Wiceprezydent Skwierawski będzie nadzorować pracę
wydziału urbanistyki i architektury, biura konserwatora zabytków,
wydziału geodezji, lokalowego, gospodarki nieruchomościami
oraz inżynierii i ochrony środowiska.
Burmistrz Chojnic Arseniusz Finster zdobył w pierwszej turze
70 proc. poparcia
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz też postawił na młodość.
Na miejsce wiceprezydenta ds. polityki komunalnej Macieja Lisickiego
powołał 32-letniego Piotra Grzelaka, który swego czasu był jego
asystentem, pracował w biurze prasowym magistratu i Gdańskiej
Agencji Rozwoju Gospodarczego. Magister socjologii, a wkrótce także
ekonomii, wieloletni prezes regionu pomorskiego Stowarzyszenia Młodzi
Konserwatyści, syn Piotra Grzelaka – wiceprzewodniczącego Sejmiku
Województwa Pomorskiego. Tymczasem wiceprezydentem Gdańska
ds. polityki społecznej został 38-letni Piotr Kowalczuk, dotychczasowy
dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego, z wykształcenia nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej. Zastąpił na stanowisku Ewę Kamińską.
14
Przegląd Samorządowy Pomorze grudzień 2014
Burmistrz Bytowa Ryszard Sylka, zdobywca ponad
63 proc. głosów w pierwszej turze
Burmistrz Człuchowa Ryszard Szybajło zdobył
w pierwszej turze ponad 65 proc. głosów
pracujący dla miasta, nie dla ugrupowania politycznego. Bilans jego wyborczych obietnic kształtuje
się pozytywnie, choć nie wszystko o czasie daje się
zrealizować.
Pisząc o pomorskich włodarzach miast koniecznie
należy wspomnieć o burmistrzu Chojnic. Arseniusz
Finster w iście imponującym stylu wygrał batalię
o burmistrzowski fotel piątej kadencji, wprowadzając
do rady miejskiej aż 16 radnych. Skoro burmistrza
poparło 70 procent chojniczan, to z pewnością nie
są oni nim zmęczeni i dostrzegają jego działania.
Chojnice są jednym z najlepiej rozwijających się
miast na Pomorzu, a burmistrz Finster zawsze
podkreśla, że osiągane efekty są zasługą wszystkich
mieszkańców.
Przyglądając się trójmiejskiej czy też chojnickiej
scenie wyborczej widać, że szanse kontrkandydatów
wyglądają dosyć blado. Opozycjoniści jak gdyby
trwają w drzemce, nie potrafiąc wykreować postaci,
które mogłyby skutecznie rywalizować z długodystansowymi mistrzami pomorskich samorządów. 
R.Betto
Wśród burmistrzów Pomorza rekordowe poparcie wyborców uzyskali także:
Fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Fot. Mateusz Ochocki / KFP
R
ekordzistą w uzyskiwaniu wysokich not wyborczych jest od lat prezydent Gdyni. W pierwszych bezpośrednich wyborach samorządowych
na to stanowisko w 2002 roku zdobył ponad 77 procent głosów. Gdy w 2006 roku obejmował urząd,
poparło go ponad 85 proc. mieszkańców, a cztery
lata później wynik wzrósł do 87 proc. W tegorocznych wyborach opowiedziało się za nim prawie 80
proc. mieszkańców, a socjologowie określają taki
wynik „sufitowym”. Wojciech Szczurek postrzegany jest przez mieszkańców jako dobry włodarz
Fot. Maciej Moskwa / KFP
R.Betto
Burmistrz Czarnej Wody Arkadiusz Gliniecki
– prawie 72 proc. głosów
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel
– ponad 79 proc. głosów
Fot. Mateusz Ochocki / KFP
We
władzach Gdyni dotychczasowego wiceprezydenta Bogusława Stasiaka zastąpiła
33-letnia Katarzyna Gruszecka-Spychała,
a Ewę Łowkiel na stanowisku wiceprezydenta do
spraw zdrowia i oświaty, dotychczasowy radny
Bartosz Bartoszewicz. Nominacje wiceprezydenckie
są sporą niespodzianką zarówno dla gdynian, jak
i samych wybrańców, gdyż zmierzą się oni z trudnymi problemami. Katarzyna Gruszecka-Spychała,
dotychczasowa prezes Agencji Rozwoju Gdyni,
Fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Czy to przypadek, czy prezydenci Trójmiasta umówili się, że od tej kadencji będą zatrudniać pokolenie trzydziestolatków?
Wiceprezydent Gdyni
Katarzyna Gruszecka-Spychała
Przegląd Samorządowy
Z MIAST I POWIATÓW
Fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
Przegląd Samorządowy
Burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński – 82 proc. głosów
Przegląd Samorządowy Pomorze grudzień 2014
15
Przegląd Samorządowy
Region
Przegląd Samorządowy
Region
Najmłodszy burmistrz
Pomorza
Smętowo
Graniczne
Debiutujący włodarze
Do sensacyjnej niejako zmiany doszło we Władysławie. Dotychczasowa
burmistrz miasta Grażyna Cern przegrała wyborcze zmagania z Romanem
Kużelem, obecnie najmłodszym burmistrzem na Pomorzu (31 lat).
Nowym wójtem gminy Smętowo Graniczne
(powiat starogardzki) została Anita Galant,
społecznik i wiceprezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
i Potrzebujących Wsparcia. Jakie plany
ma nowa pani wójt i co zaproponuje
mieszkańcom? Poprosiliśmy o wypowiedź:
W wielu samorządach województwa pomorskiego debiutują nowi włodarze, niektórzy z nich przebojowo zwyciężyli już
w pierwszej turze. W Pucku walkę o burmistrzowski fotel wygrała Hanna Pruchniewska (58 proc. głosów już w pierwszym
starciu), która w tym mieście jest pierwszą kobietą na tym stanowisku. Nowa burmistrz ma też poparcie 13 z 15 radnych,
co z pewnością ułatwi jej pracę.
współpraca gminy ze Stowarzyszeniem
Rozwoju Władysławowa, co zaowocowało
realizacją kilku inwestycji. I tak powstał
m.in. nad Zatoka Pucką, na zaniedbanym
terenie, piękny skwer rekreacyjny, z którego korzystają dzieci, ich rodzice, a także
seniorzy. Na skwerze znajduje się siłownia
zewnętrzna, boisko do siatkówki, plac zabaw
i strefa piknikowa. Prezes Stowarzyszenia
Roz woju W ładysławow a Romua ld a
Białkowska sporządziła wniosek o dofinansowanie projektu, a stowarzyszenie pokryło
koszty opracowania koncepcji i zagospodarowania skweru. Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego wysoko ocenił
projekt, co poskutkowało dofinansowaniem
tej inwestycji w 85 procentach. 
R.Betto
Roman
Kużel jest
najmłodszym
burmistrzem na
Pomorzu
W
pierwszej ko­
lejności dziękuję za okazane
poparcie i obdarzenie zaufaniem mojej
osoby. Zapewniam,
iż poczynię wszystkie możliwe kroki,
by gmina Smętowo
Graniczne rozwijała
się jeszcze dynamiczniej, a społeczeństwo
było dumne z tego,
że do niej przynależy. Po rozeznaniu bieżących tematów i rozpoczętych spraw dokonam inicjacji zgodnie z założeniami programu wyborczego. Najważniejsze dla mnie
jest bezpieczeństwo mieszkańców i poprawa jakości
ich życia. Już przeprowadzam rozmowy z kierownikami jednostek działających na terenie gminy oraz
przedstawicielami organizacji pozarządowych w celu
wypracowania nowych strategii i możliwości współpracy. Nie ukrywam, że najbliższy okres będzie czasem trudnym i wymagającym dużego zaangażowania
oraz przychylności. Dlatego, tak jak deklarowałam
podczas zebrań wyborczych, zamierzam spotykać
się z mieszkańcami regularnie, po to by rozmawiać
i wspólnie diagnozować tematy priorytetowe. Jestem
przekonana, iż poprzez otwartość, jawność informacji,
a także przyjazny petentom urząd, jesteśmy w stanie
wypracować satysfakcjonujący wszystkich wzorzec na
kolejne lata. Z radością zapraszam do współdziałania
w osiąganiu celu – szansy na dialog i rozwój. 
B
ędziemy razem działać na rzecz gminy.
A w Polsce Hanki rządzą
i w Warszawie, i w Łodzi,
a ja biorę z nich przykład
– powiedziała z humorem
burmistrz Pruchniewska.
60 proc. poparcia w pierwszym głosowaniu zdobyła
też burmistrz Dzierzgonia
Elżbieta Domańska, dystansując Kazimierza Szewczuna.
A w wyścigu o fotel burmistrza Czerska z trzema
kontrkandydatami, w tym
z dotychczasowym burmistrzem Markiem Jankowskim,
wygrała Jolanta Fierek
Hanna Pruchniewska
(ponad 55 proc. głosów). 
Elżbieta Domańska
Jolanta Fierek
R.Betto
Zdjęcia pochodzą z materiałów wyborczych kandydatów, ich stron internetowych, ze stron urzędów gmin i Facebook
Przedstawiamy debiutantów we władzach pomorskich miast. Tymczasem wielu jest takich również w gminach wiejskich.
Debiutujących nowych wójtów pokażemy w następnym wydaniu.
Fot. Krzysztof Tomasik / KFP
W
wyborczej gonitwie przeważyło zaledwie 70 głosów. Nowy włodarz,
od urodzenia mieszkaniec gminy
Władysławowo, z wykształcenia politolog
o specjalizacji samorządowo-ustrojowej, był
przez cztery lata radnym i przewodniczył
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
Władysławowa. W swoich deklaracjach stawia m.in. na rozwój miasta i pozyskiwanie jak
najwięcej nowych miejsc pracy, ażeby zatrzymać odpływ młodych ludzi z Władysławowa.
Deklaruje chęć współpracy z organizacjami
pozarządowymi, co jak wiadomo zawsze
przynosi wymierne efekty w realizacji programu wyborczego.
Przyk ładem tak iego współdziałania
w minionej kadencji może być chociażby
Prezydent Słupska Robert Biedroń,
najbardziej znany samorządowy
debiutant w Polsce i Europie
Prezydent Starogardu Gdańskiego
Janusz Stankowiak zwyciężył
w dogrywce z Iwoną Lewandowską
Burmistrz Rumi Michał Pasieczny
pokonał w drugiej turze Elżbietę
Rogalę-Kończak
Burmistrz Żukowa Wojciech
Kankowski wyszedł zwycięsko
z drugiej tury, pozostawiając za sobą
Jerzego Żurawicza
Burmistrz Kościerzyny Michał
Majewski pozostawił w tyle Marcina
Modrzejewskiego i dotychczasowego
włodarza Zdzisława Czuchę
Burmistrz Skarszew Jacek
Pauli wygrał w pierwszej turze
z Dariuszem Skalskim
Burmistrz Helu Klemens Adam
Kohnke wygrał w pierwszej turze
z Mirosławem Wądołowskim
Burmistrz Pelplina Patryk Demski
pokonał w dogrywce Tadeusza
Błędzkiego
Burmistrz Malborka Marek
Charzewski zdetronizował w drugim
rozdaniu Andrzeja Rychłowskiego
Burmistrz Debrzna Wojciech
Kallas w drugiej turze prześcignął
Mirosława Buraka
Zdjęcia pochodzą z materiałów wyborczych kandydatów, ich stron internetowych, ze stron urzędów gmin i Facebook
16
Przegląd Samorządowy Pomorze grudzień 2014
Przegląd Samorządowy Pomorze grudzień 2014
17
Przegląd Samorządowy
doc. dr Henryk J. Lewandowski
]] Z cyklu: dobry obyczaj
Osiemnaście toastów noworocznych
O najpiękniejszych Świętach Bożego Narodzenia pięknie pisano i w tym
roku również będą pisać, choć tak naprawdę święta stanowią dobry biznes
handlowy na zakończenie roku kalendarzowego. Dla rodaków jest ważna
Wigilia wśród najbliższych i radosne kościelne święto. Stół na pewno
jednoczy i najlepiej, gdy życzenia składamy osobiście (nie przekazujmy
ich drogą elektroniczną).
Należy pomyśleć o Nowym Roku i jeśli można – to zaplanować podróżowanie. Północ kończąca stary rok wybija najwcześniej na wyspach Oceanu
Spokojnego. Właśnie przez Pacyfik przebiega linia zmiany daty. Kiedy
na Zachód od niej strzelają korki od szmapana, na wyspach leżących na
wschód do powitania Nowego Roku pozostają 24 godziny. Po złożeniu
noworocznych życzeń, wsiadamy do samolotu i ruszamy na wyspę za linią,
by powitać Nowy Rok drugi raz, tego samego dnia. Z kolei astronauci przebywający na stacji orbitalnej mają okazję do osiemnastu toastów. Tyle razy
bowiem każda stacja krążąca wokół Ziemi wchodzi w obszar starego roku
i powraca do nowego. Dlatego na kuli ziemskiej używa się ponad 40 różnych
kalendarzy, a przełom tysiącleci nastąpi tylko w kalendarzu gregoriańskim,
którym posługują się m.in. Europejczycy i mieszkańcy Ameryki Północnej.
Co nowego czeka nas w międzynarodowej gastronomii? Możemy polecieć
do Bangkoku, gdzie za kilka dolarów można otrzymać 20-minutową
dawkę tlenu i orzeźwiający drink w wyszukanych zapachach cytrusowych, eukaliptusowych czy lawendowych, w barach tlenowych.
Pierwszy dzień Nowego Roku w Chinach to czas przesądny i w tym
dniu niczego się nie gotuje i nie używa noża, bo to wróży tragedię.
A w hotelarstwie i turystyce? Zachęcam gorąco do noworocznego
wypadu do siedmiogwiazdkowego hotelu w Dubaju – Burj al Arab.
Apartamenty nie są drogie (zaledwie kilkanaście tys. dolarów za noc)
na wysokości 321 metrów. W tym dobra restauracja i park wodny – to
atrakcja za 10 lub 20 tysięcy dolarów. Choć przyznaję, że osobiście wolę
„Święto Dzbana” w Indiach, które do Gangesu wprowadza w styczniu
ponad 20 milionów (Indusów) Hindusów, a wszystko to dla oczyszczenia
z grzechów, lub przebywanie w brazylijskim Rio na plaży Copacabana,
oczekując na lutowy karnawał. W tym czasie oazą piękna i spokoju są
Seszele z temp. plus 30 st. C. W najmniej korzystnym układzie polecam
wypad do meksykańskiego Acapulco, gdzie życzliwość i pogoda sprzyja
turystycznym doznaniom. Choć kolacja sylwestrowa w naszych restauracjach też może być wspaniała.
Czy Nowy Rok 2015 będzie szczęśliwy? To wszystko zależy od tego,
czy pragniesz szczęścia, miłości i przyjaźni dla najbliższych. Zacznijmy
od innych, a szczęście samo przyjdzie do nas. 
Z okaz ji Świąt Bożego Narodzenia
przepełnionych radością i magią wigilijnej nocy
wszystkim Mieszkańcom Gminy Kosakowo
oraz świątecznym gościom życzymy,
aby świąteczne dni upłynęły w miłej,
rodzinnej atmosferze, w gronie najbliższych,
a Nowy 2015 Rok dostarczył wielu sukcesów,
mądrych decyz ji i przyniósł wiele dobrego.
Przewodniczący
Rady Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki
Spotkania wigilijne, świąteczne i noworoczne
dla firm i rodzin
ul. Św. Ducha 16/24, tel./fax: 58 305 76 72/71
[email protected], www.gdanska.pl
Wydawca: NIUS Hanna Maliszewska, tel. 509 014 126, 533 905 540 e-mail: [email protected], e-mail: [email protected], www.samorzadowy.eu
Opracowanie graficzne i skład: StudioA, e-mail: [email protected], www.facebook.com/fotogniew
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do zmian tytułów i opracowania redakcyjnego tekstów.
18
Przegląd Samorządowy Pomorze grudzień 2014
Radni i Sołtysi
Wójt
Gminy Kosakowo
Jerzy Włudzik
Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy
W imieniu własnym, radnych gminnych i powiatowych pragnę podziękować za Państwa aktywny udział
w wyborach. Wysoka frekwencja wyborcza w naszej gminie nie po raz pierwszy pokazuje, że jesteśmy
społeczeństwem obywatelskim i chcemy mieć wpływ na rozwój miejsca naszego zamieszkania.
Dziękuję, że po raz kolejny obdarzyliście mnie Państwo zaufaniem, co między innymi oznacza,
że zauważyliście, że wiele się u nas dzieje dobrego i że nasza Gmina zmienia się na lepsze.
Życzyłbym sobie i Państwu, aby kolejne cztery lata w kadencji 2014–2018 minęły w spokoju, twórczej pracy,
budującej atmosferze, we współpracy z Radą Gminy Kosakowo.
Jestem gotowy do dalszej pracy dla polepszania warunków życia w gminie. Tak, jak do tej pory, postaram się
nie zawieść, swoje deklaracje wyborcze zrealizować, zgodnie z moim hasłem wyborczym „Dotrzymuję słowa”.
Dziękuję za zaufanie
Jerzy Włudzik
Wójt Gminy Kosakowo
Drogie Gdańszczanki, Drodzy Gdańszczanie!
Święta Bożego Narodzenia to czas radości, miłości i spokoju.
To również czas refleksji nad tym, co w naszym życiu ważne.
Za chwilę zasiądziemy do wigilijnych stołów, podzielimy się opłatkiem
w gronie najbliższych i wspólnie zaśpiewamy kolędy.
Życzymy, aby ten czas upłynął Państwu w ciepłej, rodzinnej
i pełnej harmonii atmosferze, a Nowy Rok niechaj przyniesie nam wszystkim,
Gdańszczanom – dużo zdrowia, pomyślności, optymizmu, radości w oczach
i nieustannego zaangażowania w tworzenie Miasta,
szytego na miarę naszych wspólnych potrzeb.
Bogdan Oleszek
PRZEWODNICZĄCY RADY
MIASTA GDAŃSKA
Paweł Adamowicz
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Podobne dokumenty