maj 2008

Komentarze

Transkrypt

maj 2008
ffi
NR 05-177
MA
PISMO LOKALNEMIASTAI GMINY GNIEWKOWO
EGfEI\,IPLARZBEzPŁATNY
IMAJ2008
ri)ł.
GfiIEn|(omm
leD.cje i|
]Pł!n błdlo .ićkari oPinli Pi]nnl.l
r.-ie.
nr nrvli.
nljlJdfr.j ddTlMj., i o cńgv? l'lfcsrhjcic Plosz!
!Pdlt.]]ńag.ń.til3,lNj.j.|Isa
nrofu ul|.|'iPdfi
\yV\łl'i|l', k['/!
j
.jr.{ P.tdją
Pili. o PaL|a.h !]]i gou].'!.fnv.h.
ziPnlzłm1 I]MoL! do P|L]|jkolr.n].tu cn j.ra|Ói j]niP
arrA,nunorrnresz.rrn
n1o'd, Frar o,igistrrs(i.r,
Lit.]!i.*n|' Ll()kntr]o(k(h LIł\1/.!!,h [ś/t] 8ijir]]
7r.h..rD,! d. k.ntal(u 7 rdakq. tld! kto,rf 'nrji
ik.n{r
tcnDt do oporlic.lzcn'.
o,obr aj iŁr.PrC.iPrf L.Lf .di
fun:dlo po!^|L Ćir\ !ib\ n.!tł.du ŃJ|!!ń.[o
L]]ł.]br .dp.l nt /nLi.] /.] .Pl.].I'.] ri.
f .o], L('i
rprr\soror?fi!.
J/;.r1tr+ronor'.go r Ln'ofkori'ni.
z iD\.fpr sf.nor!.Ii,
.nal,ra \f!niko\,
,.li.j
trr$udól
l.
o\]b]
tlle|nvidn|jc
+lo]tol.nl]
I fr
r!
llrlrl
lY CZBItltcU PA]lll]jT{JłlY o;:
sn'nto{ nr rrni! r] IY (\.b sbśu\.]r0]],
S".n".v- D.n, k."i,.r-.d", (r{t,
Don DErDtulLi (ll ),
!rr*$m
\1L.łf!nil!d.l\n]
Din
z.poL]r|!J!.
\irk.nJnl
(2ń)
malcrialós
Przosllłnic
do
(fcfnro\fego
sl'dania
Pl]!illt
o tlfs]'I.liĆ
|i!t|ę 'no4j Fzasllri
! P.l. ]] N |]'tLl/it
drq]łf|v(Nł
|?|D{\].o!]b...!
!t r*.!
I1i|js|Dr r']b P]/$]]i!
P.J..t ila!Eb\ą
iL:
|}]ił$
&1r.! 3nlo\ Lon[i.
gŃ!lllto\!o (D] P] l''osinl
\
o ^]i!^lni
olŃd].I' P]j|!| 1/diq. i i, |!r tU].
Krnrie it flri.is (nir 0,! nr) mvni pvrnos. r
t{,.{n.,Ku,. \|r
Dlaczoso nic ma
jazdr?
Gr|zt€ otrzymaó Gni€ $ ,koramę?
Pv.f nv.rnrr.r.
5rl+.dFt. 'rn:
r ' i L. ,
aAl.
i(rlr..i
nnn.
:.. r. / F$.r F L!rrr!1.,,.-n ! nli,lirilso
!.ir\ j7.]}j.]li i.]||
n !.u\ ..,t.\ Lrd
,Le ^l!,hr!n] op!Lrrrd\.r
ln\ '.L!L! L]Lr1łNI ffr||
irtLrr/nLr
obL(,rm! i $
l1lr\fŃ.nuit,r]
oi'r\L! n.] tr
|.' t.]ż|F.:.itfidr\]!]s|L.5
lv NASTĘPNYł! NUMERZE
m.in.:
oDszERNY|oIonEI'oRlAŻ z 7{oURoDzIN
W ksestii kolporhtu
pisma
PoRTRITIGzINIIERZAcRUSA:zNAN.r,
cYXL: r!57YsT(o o \^5fY^l N^]łtĘKsfYNl
'IISTORIAIIWN[] BIBLIOTEXI
ReĄun
(d{inj
bqu
M.dió\Ęn6!&REj!'fu
{ryd5b
tł*q
RldJEl'l!a1E4!ńbnP.'o*ńióbkk|ółoi&ldbrck$
D*i!fuwIĆżEoPLńtsdii5*'
$d!u!06evUĘłe.fu.l'fu
ONIEIńOEE
'ło. URoDz|IY l||AstA
$eńddInijió!awo;łiqowl
cilwko'r
To Ntj litq
'yĘ l! lia
:raFry
o loBdlj dLśq j bużl{q
f! !n' w NrFa
i!! Óo:! en ńiś^ó br{ń' Ń dułń
]nllsTydaby'Li'Ntryilń'o')ń
.i]t Pbb!ńń!
z kGhcFrciń
A su<fz
hfuil
r \b?!i
ci]Nbi!
'jF!
qó'
nu re?voj!, lkear
lbóu
kóF P'snnn\
ii
{Ł ŃL[4o
f P!ńn&!ń!
ŃE^
ii
d:L!L!j*$o
R}ih
cihvl
.ry.gżrńy5k'*nis,hmyq'rnmiŃ
oBCHoDÓw
PROGRAII
nloo
9bly
2]!'!b!ą
(!\rd,e!
tdńP]h'
Gb
drfuŃ!
t{FtPgfNfŃmgoóóAAjqrcuo
visL
i er'a^[.Pj'
zijd
{cElq)
bo!!bt!ł r4z ńmr
'1!ĘPóón'AlęEfu
,'Hł4oyb"
X!^en
ÓułL]
dls!
s6F PoPdł^o Nu|ryi
tr'*t\!F!]!Grc!i
o[qŃt uPcg!
ilPrczy:
\!!d }!bd6b{ż BbLF fu bnfu
}tnni
r"6' ".. i..-,'
a-t7
ii j jń \|j!b
fulbwol\lj
f GLnNzjlo trr
&!Poh Ludo!.Bo Le!Ń
XoÓbJó|@
lvqńnyń
hĘo!.t
Peu J..&ń! RJójd*ol'L
Ga*ilsbP^.zi45hFd.jP!fu
}*Ńł
P.s4ibrj.
fublryzcFdanL
.Ećńi.i
wbdrhw!
ŃŃu [urcF*tp
BLdqo z cińii.uń
notoor
ii
ii r
lv c4r
4d}!LL
Pdłż.|ńiiżjoÓ
BLżq pĄ,iL o{auu|d'
ii 1 d' TshiŻ'1i\
o
Pulń
lc sl.ful
dlrlbjó
1''y!Ęł."'t!PlŃLdńa.hl|*oltiki
zbŃebb'
LLPbikl' xljiwilL
zibóńbĘqełsPiAVANrl
1GM&!ntr
l\'ysĘP|F:MlddJJŃZ$bo?JqĘo
ciŁŃkj{!
elnjł
j ł]i
trr)
sbdbd Mtujrkr in.M.rcpPei
{io*!B
Pfu&dóśd VLd $ ąr<h cnioqo
l L'*di PdŚisqi
Tds'r}]
fuiu
ń@
F*j
ii'ilj
o ń|U
Ak*de ] ki|u^}
dh dŹI6
oŃErior.mr
w śrBoclB
Śyht]Iie
' cliryb!
Nowe zasa.ly segr€ a acji śmieci
'fuk
Pkhnh
(!ńe izćbn J€ą
NlMk 'ąboEI
"
do9eąe lFądto$óh
nwn ?otvob
b&iu Pfd koiidem P '' Ny'' Po su.]ęd!
śvńoad i [email protected]ń
dżŁw aseijąqd
bdydonnic9hh'^ryóqmobm'
jtybwv F.bn
łIrróo
z gsvoq
Cęv
do {gcB{ji flikną z
d. hrclj' loknilLt
iónyd
dią iatdwi€ k
!oil*ł 'Ę Pono
w zĘ\?|u
l PoryĄ?'ń
tdą] \oEł
sgEFłi
N flj !ńĄi|eh
l mo| bmoEkob?
*8Ęgi.i
\ P!ŃńńjL&h
lol LońclEoa
sPo|
PÓPdLjln!
njod.hhi
d4qł\r
P!j!
PÓdFbiń
(do Ńrełcun
ł
ńiibn.
do qEgiq|
|o{y|*!
Pżstro'LŚ.
Fd*'+
P.$tn
l $'!
d\.g! ri ll m
odFiów J€ i Falni
qJl
( łódł
fBr&.i
-|Ą5ą
PćŃn.ińy
i
L&d!d
$gr8in
86|0
F*hń9
jdĄtrld?ńiydl
d*łbi
KoGbnnj
rdcje
P v' ś[ M*d!F i śv
wold bąoh
uoonbwirc
]o
pq*bńw
o rilł!&] ńÓry atcbLwln}d
id juschvord
końdo oBłviq' Ńdiq
Pd*bty
.3.rco
+tÓio
ą vłiv.8c
ńtńyń
! ! !!jb]'$yo ąst łbfuy
bęii ęBEgo'?L
^ó jdq
PI4eąq!
odPdl
:ł.
dÓ
x
ń]o!yd] j spdl1aeŃ Ędi śPva]L 'r!
d]
s{?Ąe odPidy d! PliŁńńtld! cblloll
c./żjÓdbj6!$!$oro.c4sscjJal]a]z
w!2e!ebaIó!nożkGnóbL4joJ^i
Ńk
j
jeł ild!i]!
do
i!|jńb*
soqlani
r!ió!b
44ł
losn
i '5tnq
$Lh}]Wi
udn$\
okEłi
d.adół
Podj(c
PqP'ff
ob]+|dl
odP ólr k!ńuńJq.h
ńtj rdaF
ńLól|j odFdd!
sy*cno
<!L''t!iPi
flieN ntor rT,qrrir etu]{
rodseryrcrllbr) a'[ł4 l ruspLs
- |ońseryxr'fn3) aó!'.
Lrms.ra
lqbŃ4?rgo.unojoi!',3,oPlionr
shśóldi' !;'tldf{iv
j!diE'|L
łFilaoFe
inraFld
oą
i sqb! PcDd'ńc
didihe
nołjł
cod
ud
ĘEdfuj!
se,ov*re
Psirł
Pfudłóvioc
{
"i.^.hoa|y &
cd.{iovo
cioniqr
Ed
.Eż!k drylb*owd
sil do |ądry łoj
Lujaw*oPmm*te
nHż|ów B 6'
bbk hiąee
h. Tuń.j
Mk]ce
hodbĘdWezdnźArePs/
xoi{d'{Nfuwdowdobył[email protected]'
ł
MilM6eo wj' Kjaw*ofulq,k*o
PIb fuevn ij6l o\yM'dynyn { 9T Ńb
cŃe{h&
kóry zdob'
PBd6bddd6
fue ńdJ. w !tey! łq.d&Mt
nk
wqŃM
!óMid Fdoie Ę@Ml
M
kuj.p
w tffiaL
MkHoe
(óaEc (Dbry'
!d
ttt'ry
3d*
c€ A yadbiei{I{dz.j.eFb$ind'.hz
łar'Ńę
Pojemn]k$j1aL'o,fu
n+ńdlsM,olł4'a1gfurę
lbrendhlmj
11e,a19'uk
$FFnó
z ryqą
!l&
ePyoką
syhń $!lb]
o Poi!ńĄśd Dd 3,o ż a t
PqcńN|'dP'e'/algfurę
2':0j,al9'!ł
PojeBLL,{]
sęE&qi
dFdół:
grb, Pbldku ! PaP{{ i
OXl!lllorrma
op1ataadiac€ n cka bl;żej
D. sL]o
i qu'A'
w s(llÓcl|'
ni!!db{
P(]iiŃf
UĘędu Mtjsłic8o w cniąkowie,jiło
łdodskq
wiljsktn", cJ'o|myr
|?6Nd,n]aon Dy*!'ńuani U Mt;
4q5$'..c r"aq i ro[yki spdearci bnh
|an] LlicłnE Pżlljdoyarą
Pmj.h Pr'
s|].gd,, |tJ.'
uo*d Ęoó.y
jllo de
jury Pohltldh rq źo
FDr'śl aklył.nl
i9 ke! hLa cnńNko{ śklAo i!{dlh
&fu ł!.]l!itnrh!
rnEisen$lrJo
ŃvL ł!Ą!id
'
Ęk
Międzygminne Kompl€ksy Unieszkodliwiania
odpadów Komunalnych
w howmdawllin
nr,sZdd!
"Jaban1'
i jre,ti
kujJn*allnosli*o+Ęo
t
loio.ibe
D bĘnic wojć
"odFJl
iIqi
lujlt6LłPoooah.so|
loi.{ń
lipdu]
. ij!
L!DJjlh]ł7r:'l!
\lLJr$
niiY
ił
]!!Błrwi!
th
odfs}
L óq(d
(!j!(!
pa ł!i.
Tą'2
, KFĘ
]{'ylóuiPoń
in
!j ! 'ą
bbdl jnJ.
PJńnill
!r
f
J(!Ź,
ke!
4{i.t
Pd]N!
'1jeFlJll
PĘyznlno m b
(o!?Lki
ob.hodli|i jubil.ug dlugde.
PqrL].nt RP PŁyzn']|biłon
ldlu
ry.
Brcjzr, PĘ'yirenL
oPDc loiMi
|hl
n| $!Ńy
Dfroju n,!jsD
-Meddc
ofuDtrKtr.D!
Sesji RadY Miejskiej w Gniewkowie
ObradY)xIII
Iatll
1'
ż,
3
ł'
5'
ssF
b/ a.bsqd.
RŹdy Miejsłiej odb9dżie sĘ ż7 ńajr żoBi
u Miejsklego w cni€ w -
t zmtu do
u.hM\
cnńv
e/ abLjeldftoń I'|aiu odnuly mtlFó\ośo fdjeftE
l/ z|Ltrdr.ni]
7' JnlormŃa Konnji Reuizyjng Po wc'yfikalii,]okuńmlóN
waly.ji lcg U'łd
Ńhs
PLrl lNt5ty.yjn.go
d/ ulnvJerua Nibletnicso
lnduPo]!9iF xa'olsPańiLk
na EMl lunknońoł.ni. F
6. D$ii
je
c'n]| i suur.nt ovŹędnołi !' ły
naośLhĘ inn,ma.ię o funk.ionoyłnu ph.ówek os*b'
lołv.h N cmin Pż.dś!$ Ki€loM
Plojeklót'
budowa
fu{ji' rc,Jzichnje kin.]ż&l $njiaoE'
*&iiuzdłnmiarcd):
./ u.hu.renń fliou Rozl{ju LoLa
o|Mlde ęsji'5hqłfu6rc qudum.
r'yjęó€
Potąd|uobńd
PIłsje prolokołuzxx! *s]iR.d)'MicńLjcj
IniÓńaś' Bu!ńiskz zPc.y a okęs d!ędzy*sy]ny
ha|D. bezPń.zeńsMa i Polządk! publj.aego M tlnj.
mń"ż i gmjnl Infom{iq
rczp*reńje
Rortroju tnl'esr-v'r'
rtudl(u z rurdu'u
g/ ,mEnńjąc
P|anuodnołv miej
u.h\ ałęnr xlv/99/,0
|sb!. cmńy cotN
i/ ł\ticdzeńia\''8a.niq.ńnandłuEdnggo.
9' wnjoski,ńtelp.|aśeE.|dr!n ońf odpoł'ńd!
$
\r
Debata z Burmislrzeń
7 naia odbyh sĘ w za'ddi
zdĘnnowanr
Pą€z
slołłzyŚzł
*Lsoljj wob( qch' króŻy PĘ'
drcg
Łyn|!]ą siP do nL4znia
ilś.ji 'Msz gros' na'
w Eń{h
*rbó1,pmwidzon.j pĘąFńd*ję
noznowy z
ddski.j
prcbtńy8nńyońzo'{F4d!,
ńkie zdshb'y d .hłlL ]c8o łrboru
N ,dr6 ! w I.b.h dziPdzńa.h, Fk]
[email protected]ńsfu'pofGProedsiqbb
funknoiowanG$ń.3outędu'
BuńnĘaPosyPal],9qpyanE
ńisz*ńó{.Doiyży]-ł
rerqrd r drr(rcbaą sneBro$
woie!ód7kih'
ur rdu,iskicj.
ńożriwGd
Nr
podtąeńa
gazu F€'hrtoń
1 spot*aŃ. Z ndnyd [email protected]łowyń
Kawęg}De w sPEwt regoqaśt o w
elvidaejnego Ej iBrytu rr'
bjeyódzklo fłzł
(PĘejś.]edh PFszych),
Toonslhj (ł syrm.ji bnh odPq
sidzi, aynośdą ulj.y ma zająć
nĘdąryclrPEyoyn
łiJri
tę]J!ń
sNrcm
.o najmsg Ia, ia
a
Pr.rĘ'ic m
(olEE
,lrąee Pono*ką, ęrdeft
Pżepn*aor',
pod kmFclis'oPa<laJuź t!Ź *rdec4e zPe'jmyl
dsd!
Majow€
-..oclły
ŚĘ v cnte'łołi
:riwLown
.ł.l
o sodf
uioczystości w nasz,Tn mieści€
XonsĘfocii 3 Maj!
p', "Jrl lu ciEble TĘ<t M.iu Dołnać"'
łjeruńlleo pbj Amy G;ortłL
klólkińdb]osuoddaly
R6łk'
ńko
w L.śdde P'{ Nsfj odLyłi Ję My' św w ]ntndl oraYflv l tL
btm.ji stailów,
*b"dł"".,
F kóq
d;Ę;.c
F.ny
]ó4L
8rrien{owskró,
b}' Fodl'ć
5Ę w ńbn.ji
pomł-
i.ydv|oŃusi;'o.;l
,sPod pióG ^s!i*kj
osiNkjg"' z Pżld*wFnim
dtr.lnm
"My @ naDy sloie PDM" yv*qp a skcń ŁlbJm RA;^
lnłptFjęgęrlde!4nhl
dzbbją.i PĘy M.orciR'
.$polr dz J JŃ.róqncfpPJ
c
Bnoń
[loE łP!q'h
EF
ddą Ńh
dv!
bL*$;a
je$gnlev|ołhnka
Ma|ŃIah
komłe|!klórc]v'sĘPwlodjrovr
fu eśócbvkóiuń.
a ,Majowi JuEzcnk/,
]abnwĘo{iedf
jllaańien{*]owi
z ksiąź&ąw dloni
ptrczy
,,śviabwv
Dltń (sjłżlj"' D,led P4iosl}
4 sobą ublom klźU oń;
r'eenbła's&wlłjkorycistojaó'chŁhbsfu
.hirywjcrezv
rin)'!b i Lubńny.h dblów
bail dą cle|Qwrh baiet
JiÓ}'dl
Pr4z ol.dzioż z *[ni blta]nei,,n'','
w t.k.je
sPdhnń sńe Dhry o|!?ł eoPLać sie
.z]'hni!o,
z
PĘrnyń
' ljoja qlubbm po"ł z baikr', w}'k'ywJt sĘ udeięfujna;j
l
i ]!d,ą fuztią,ują! liła.rie asadkt, biówkj
oa' ul]idaj..
r?'e
Na rodft 44ałr, ocllom FzePjęrne *roj. i pEe, 2
I lćre &'ł'
oL4'nr\
ndBfu) W?)
MDy m&bję '€ htd imPrc5 qy(g|iiaa dh na]Fbdvłd
b Poqąl* noi!'d], mj\.h sPdkd z k
kierujeoy do PĘńyłyĆh Dd,ów
Podaękokob
a vsFlĘ
ró ńaj!
Biblbbki
wieczór poetycki w suchatówce
soboĘ rnjehił z h.ialyłr'
[email protected]Óju k'
suchłó'la
sansc w ossd'ie Pą diwlej śrło
łieg&Pd.|y.!inezryławąP
w o{!di
Hubidu'
'RósĄe
PoezrL śpń}?nej w {yblBlu
Ns'qPde $Yojł hldrqoli
c25DĘdl|kokjnr'Fiyvnlpamj uo
y'
klnkowskńj'
'€iy
loanny (rysńk oez Juli\
"'}'konoruu
Nlllwskti' |lóly zosblPŁvBdryany sPciJnt la 9N ]mPG4
wEj 5*dy Podłł1pwg,
gJZt rie{.i s' nYdta s'ią5|i, 4n
klóry $trót!
ptflos}
Ę&b obł *'ty hzPĘełoddry
dsĘP do hEmcfu PoPI?^je! tklmjir<omó o$'q'
Ęćtyn,bckróly.h
ińPrea nje ńńhby mią<a; ł|Eb
zys&jń P'ni 9!'5 Łuśi
iFPrezy' 3osPodyĄoń
pomm
w
olt.&a.i
a
zagói*Ę
'*!óhc
PŃaę|dsnb
MbFb cńiniy
PEt'.|im
U&lo 5i9 4'ńć
kudę nień.l
pól l5i4a
'oty.h,
Ę w qBdry..ję konefu'
pŹyby'n
B|tżą sję s?yJkiń
GrÓnek (u|b!y sPofu i RekĘa.t
z
s'surr4de
|owsh Dodoim]' żgnigF*
RŹwoiu wst fudabwe
Budują sobie boisko
'v m'nbdyyn
sbdNk
ń'lj
gnjny
s9ljej ńń[email protected]śÓ , pcwiośdł 5Ę olacj
i'iszkińq
i już fudfu8o
nńvhńty
.}'yŚEso
8ąbolhi Ędą sĘ mo8lj óBZyć yłasF
wypNlFlu j'dń\rcj ry}dLa.ji
Eiqsffi
] (on'*rŹ
OMElItOl.m
wic|owieś
Ilłtlierzcho5łałr'ice
] biji fuo ccPod'ń {|!jlkd]
jŃi.t}
ńójółk. zĘ(v.tr
rprb.!(
? tro.lj do$od
L fuiii!&rh
dLś.LJtU'
hwkf! Rijd! Rorrre
aj dlL*Nłd!Asl
l] ńl!
-
i\bl
-Pqłk|Eir
j Ni abńllst
]j'ń
!t
rycĄ!ó
ljdu
ł Hill
Got|zięba
mglj]E$dńth
!d,ido/NBaKdiG6FańWnilLiiłcdżlębt,
j ( ubu ęióE
sl!i!|th
.. Y*rd
'Fi!isPlPŃryJódńńii'!
Ńhń
ńje!|
b\?u
4 rł
b Fcłet
lysh
RvŃ'u
USC Gniewkowo
wielkie sprzątĄnie wierzbiczan
Podc
Lqśh
a&,N
k3oogrei
akdi ,spĘi'{n
śwhh' }' wtz
liśny w kk{h o(hnr
si! brtdu !j Prryjizruso
!l llłj,bienLi
!JP'd!
i]i!!
iidriir!
|\ dlj! f e aB
!łshLaybddoi
nLŃy
s(
jlnkLgo
do Po'
|oilDnB
t! cruąr|orb
un!!ńtrldr
l N sP'łJlju
Nvej ]*], 3 FĘ
b ni!4r
ldfu
oób { trIdhljlz}T
acotryr
'lGdnl
fvy
ogn.|u
B'!\hj.}
*łj
nrcFo
obol
Ó
Pić DaPój f!ihz|}
Dagluj!ńy
!qył!iń,
kd?y
P''oytrń
st
!ę
do zągŃi
'i! q''*
b' 7tr [email protected]Ńtr!
Nąjlepsi I^'woj€wództwie
ł 9?*d€
ł kńehia
odbyl 5Ę drp olĘgory
Pod*łosq
ffiI
o8ó|noPdsld4!
Tuntj!
Tudqfu,8l'śBybyrwd\'ó!hh
shlfu { ryMl'jni
r€\!
G/b}v Podn$YoŚq [email protected]ń]
s'swo
vtołv któ( wvBĘĘ dbbine
w ruchu drogowym
{
das
'odłILowy.lliasbrde*uęro3wkó
^sPdoń
do lńlh
t
rcje'ódzkc8ą
'o wbśde t dc,jnv
\lj;(oPdskin
kżd! dru'-yna slbd'
!''oj$ódzk]
tsB
któav ńzvń?y]$li
h
h]b 'góro|
lo]ę@th (,',rbdik"
4btl]oznllonitldBold\'Pcho
uydgGIzy P, woni€ h c|iłiński€ s o'
dY MicFrtj P rinsa
ki,PŁedlawiddiPoLicj]
y utundowancz6bry
nLgąqo fudy MhjsLiE
wolNoŚĆ oDDECHU I RADoSNY UŚMIEoH
n! 1
ob Podjrłow.'
po ru
dflgi prcgd
kqd)'m
żpobiegai ófuil".
d!k.yj!y
,,wolmść dddu
j6'
pńsnmu
bńa
beń 9kdnyń
P
? Poń*ową
wsP]Ęcojg
adań Prcscmoły.h
.!il'a!ji
jolĘianł
EPideń
Pi]ish!łąsia.ąsł]iiaoo
j€d
l]rcsDm sriefulmrJ je* do m,dó!
jc! Po5łr2
G]ónnym etn Prgfuu
r'
wb
Gkn
Ptugl3n! j6' dse.d.
jamyushei'\yynbi.nbEĘkówhi8jmjany.hodmjmbdży.h
żJlot.i a higimę jińy
qa
rcdztół
do
żcnsol€
usnej
okzymają **dvy
unnej weysry drusokb5*.i
.du*acyjc'
godzin b*qjny.h lcscbst}'@y
w skhd kióly.h
iłafu
somddoEpcd.sq5*ornytrdrcd
koń1yDtoEoplogamu
d*a.yjnyd
i ż]Fad
i Jqgii,
óhy
5Ę, pqśiamj dÓiyqlyń
dzid aPoĄwo}y
ja|
ne<
q.h.ho!ób
o'
@y|, 9ę'
sFP'Óńy
lozPo4*\2|y
qkń}alaly
udzb'
w
konkuEń
&.\
Pl*lyenym'
Porft'
pEkĘang
pn.!'owory
seń|i oe bĘły uda' v
tńg€nb
j bń3b$i PĘrąńu
dyskusjl PołLiroe
szkołę i€ł
lońynuNaiyn
Ptg
prawidrowej h,cieny Fny
oŹcLlzinb
i.$ błdzo
sPEoĘ odpowidniego szŹolkoydą
rtdshwńjąc
do LoDkuEu
óliqedi
bajkj d*i.yjnq
PEktyanc
osźujg nic tylko
Pósnm
aEso'
tbha'
tĘgnń{a
Udodą
4bdw
phsll.
blłz
szkÓrnym
ucny mś'adują
j€ * p'AinaBEob'
OmErf,OEEr
Kolejna pracor^TriaGimna4ium na europejskim poziomie
bbb8ld!$o
:jńd!
(óod
Fa 4ńoM}
R.
w cinB.iuń
tńLk
NrbIelł
P.tśl
ńJtjń.dńhi
PEa!^j!
dek rońoir
preńsFlhł
bDbBta,a
bhqdioF
órcNoN
w ióą}b
Ldju
N/!F
Lo!
oB.lt
dr łą mF d$s4
lbvdsv
!Ę óN.i'
'd 'tk
ii dvi! !! ii trnś Pd*j
Ńvnduią
lk
Fłrdijclgoj
jaorn
: .i
Nó
\.Ne
łnhń
Ę trJ.
]e' t'lPolfq]i
Ń4bŃ
! aFłilth
:. oblirui! oły [dgid
rłlqi{€
.ną
z bdqj
ii!Ędt
oBoJzndy
9n!drdń!j
j!5bibtr|
zlxFłą.h
ń|
Pfusińi|
foń}nFosfu!
oo|ivd!
btii]
| óv
Ę4
Ęb
i!b''
eńLńń
6arh
sFkNh
d]ve-
d?tńF,}n
j.dĄd
!'\lni8Jdo
iMłjuo
fenńi!dlful.jL
dPq{td
ś!!t
dogĘbNj obefui.jt
'!god^r b
i
Pini sPżątóń@j s ani k{Ńdo{*q,
!fud^i.t
rens^re s [email protected] Us' abfudŃ
.'dN.dvzó€i!$d|ńńił!l'
!L! o
Ńy
ż
ńddńdbbr4ni$'duhd]
z|bo''PiLł
da iauoydet l Ę
rł!['
PzaGqqńy
-{laE
"ft{
t'' shit
PŃkdI.:t
xdljE
'
! du|Ljqo
Fałńojlhl
prc'lkóĘ
Ń bńd
F,.uiÓF]łjńFloo
Źśń!d&N!
qsŃn*
sjn v F|i fsó
Do!|Jqą
Pęą
uu
ldrcay
okGi kod!6ą w !'|or d!Ęn.
PaillbŁ cr
gRfubP!
lvino N+o!ue.
4 już Lta L'
.,ł!.h'
d'*sńdr
odsżjł!
Db t p&qĄqN
d€ry!ą
jct UukqTvn
:].l!ń
j d^aodidór
dda
Ę Pżdc
!ńn.ĘłL
\T朥€j
lnńtbabd
Bosłóq
Lvqqn do PEa{il
DoPńj{bń
hqe L!ń[email protected]\t
ltd
9bh!j
[email protected]|o
Ńęs'Lilgo
[email protected]&żńEń
{ł ńa P
{c4ó1y6ks!ń9Ęd6b$óej5
iLFjohłŃ:wędruńc
"i'
ia(łldo
oP 9'&e
nr nek
{ j.
Po
Kongres misyjny
odĘe.5k
n R.joi9{y
fu
1 ń' zĘn!
&id
l
Mbeńy
'
ciE!żjuÓ
i.igs
Mtnny
pod [email protected]
ł cinvko{t
i!il{'[ł
A(hd(gjt
śą.Jn*
Jni X!' lF Blsdłż wojfudr Hedu'r
oMłdeńuż4bńś!trpb
śńętli(ób{qJidsiqL
Ą śB€ieóhłłlidtljg
j $]sńdjPilbtFzydłqe
sPodJa?MiomEln]
PĘż6b.ja p4dniEddt
oFLl dsvj!
\Fdyfu b[RdgńKuniMHrcPlIbhEiłcfurfu
((eń
e
łofu ^jbBEtro, optL
Mlyjis
Ęióv ńE)liyń
.
Ńttyjiyd
śvięb*{t 1G|ń. dnJóhołi Ó4*
jn'f ioj(uF{]LqiPEfuP'[NŚPlwGit$b*E
l bdu6PrceŃLMnlnjł
"aP
f ctfu&[email protected]
wijo€PÓuwgrlkbfu
tr I
N!.'!4El
dy'
-
lllcgąlllaĄi'
dób
NołYDYnBr(mB {oKsIB.U
a 'plan,|h loh|?p.];|a'ł.]ana,a|ia oaodlą t Lll
t o!a! :!.iaF
D4'il . p' !dot44" ^ald\oil<kiź
,nun au"ttatea U'Ot \tR '[email protected]"oAte\:ardcK'r'
dyElbń
lońiMlń Ń 'iNłnh
(dfu ryspqńlkke.il!Gli€ ł hwt'
pdoóPFry
I6d( '!
jni ńi u9dr fu*+Ntńiń
F:rbr
5pd<6cso
kŃs6]|u9
pr'tbą*dobq5fuil.łńqlblirł
ho!iÓdóu!,
j.
Gldhqó
ńuzyacP
ńoje zEń
hn{Ńi kJiuRhFh Powdln, h EtżLńq
Fryzdd}ndhb6oyóiEłdąsóz!
jt
.|i?Jo
łLł! ż
Edc4thqłBibjInzyĄQnś:
j *t ttyb NiŚPod4n
LoNnib.!ńrj
Ń1ńśę fu o:sPd.
!vy.a!
hd!i.
aśo ft !v llbda€
EsPh
h.{rcdĄsll4o
sił!
baŃ
"ti",
kóo
5Pd|(
4 PÓjŃio
* ś'nk*o
odivqŃńBro]nJligdacńen1o!9
t!dŃ4.
ryk 'js'j!ż
]{ Jd|orc.jiihbla
|b'ą
ńo
]stii
z
!zgĘd!
$ s'!
4orc
Ń h?ic Pńj!|'ó'
srń
Iła4ł
*
r l p'!
utyhi.uJ
"p"aał
l [ńiG
JUr
..
ant'loń
M.aoKsiR b.dziee Ęle
"ofeńa
frie.akżnić
żńźnbouan., b! kążl1g
ril fuoi.so ui.k! zn"1.złdŁk'ue
dlą sićbieFopo.ycić''
ł..ń b{...**h
F-.
"
ir{io&łribMgEqodreab
FLJńziŹfu
thń''!Eżd{d!ićni8lółiśżbiińr
Lu
ddh
s idoń. 4 i!ńrł6owio9
w d.d
nóoiodultrJufh'kó(poŃhtulb}i
Lt. Ędę ł*n
|di"o. cłll , .h-i,
#nLi'kó..i-..ia.n-..t.-"
F t&c dżręrqęLłPNNin'
+.r -.i"s" ' .y',
tui"r" ' *iuł
*"
"
iŃc
d! ńo
nBs!
FażLlil'
4
| 3ńńi
sĘDbtrlj
d.^ c..'l."
'{4bL
b
Yi,
sts'!T!?4sPd!frcalbkLL!Ńnr!nęz
cŃR PdŃqąei
Nt.Llire. Pońsló!
H nqr
4l s.ł
ińL
ŃJ
NtbFb|Eaidoib$zbbobbu
Ll *,
^ł.."
.
- . ;". " i "- ' d . q p , " v M * r h " . " P
i.*-.{d"d""'-'
,cri
:;d^h'
w,srldo\ hiblr sgb L{|E..| Ędr
u':"'l'o"""*t.""łur"ot"
Fbli
otodk.
.r L d'*".
"- *"
!-;
Mtj]rocńhiqo
*l.""''l
' ^ n!ł +!
bfo i liJl.i|ó
.
księstwa 8niewkowskiego..
"spoleczeństwo
Część
Iv Wadyslaw Biały
fu !a'h. i bńai'nE;;
Dl]oi, gdzń PżGhł Ńdo 3 Lt !o
lł]e|kĘ${13r0iPodiJbgskutan!
i ksgsh!! .
noieół
oqąl N tsT.
ó'x gar
cdńŚkq
w,jehJ
oPl.wo b€nedyktyńsk€
Io BsĘcv
na góźe !w
u PoDońarnra' \ł'j
Późii€l udd ,Ę do Lube|i i dalej do Dijon w tso.
nyfosblvDirÓnłe
eF nnB, n rcanqFso
ja*iej kiął
j ufo
o
ęFa.h
PiDĘt.]r Fgo.miary.h
byl mrcdołoś.i'
Pierwsze lata (Łiałalności Biblioteki Publicz ej w Gni€wkowie
Nrieiskocninia
Bibliotka
n, 'anowbj jedł ? r3o
Pqtbh
d?ńló4 a iyB $nyB j.J aęnią in6Ęfu.ji kdhu}
onó n iruónh ]94Ź rcku' Z nj!ji\w], Vtjsl, .j nidy N!Io!b{q
j.j
Do arBńno{Óą
\ cniskoNi'
stl.ń
MhF|Flrq
z.ł4du
slrfhĘ
!\bict.ho{sk
hińa
ń[email protected]!!&in
.
d;- ;.'
;."'t""..'.l"'
tys'd"i'
h.'" p'."."."
...Zvtdnję
PĘć hr Póltriejjlj
t.neL!€ '
hn'{}!dnJr
"ł+-"
i' yP'a.^
''l ..b
bl pdńliGĘ3nę1i
3 996, &".Ęl
"
N rs,mj€ n ioŃ
ąlldiE! mrdL;eFłcdn
r.I.g-lló.
ń"'r*"l.
.11"d*ttr.'Gi
]cE ll
I i
&u
bi
]q
{p\\
l!
inlornlnl
mlodzńż' dfjlo, nijbi
h' Lrij
]! 1953ńLq nąul$t|
nż b' iahe LsieiiAsfun'
Andofn
w'".t"*"'".ttłui o.z Rł.]nakk'r I
iu''."tl t.'"y"'"tL.
*-cioŃ"rtn
sp"ł"a.tłs.t
s'oż$ró!j 36z cminnlispó'd.eltri
,,l-..ł.*ltl
r!rcnow.gq 23 z Bvdsost ei lib
dotr'@ąer *ii!
L
m podł Pń!-' nagiłg5lig
.j:rł
h.
rt ,\lonoLłJń ńs}'lu9]
' l!3'.Al-:f-
EĘF:|*-i,:'+'jź
; . ń ^ ( ' " . b . . p . ę d . ]' " " P . " .
..
* tn.q ^tłd"ti!
ri"'yam vtFr:g n"ayn.ł.'9
w ot! tsli pod NzBkd!ń Nt|!
samoponcy c[bpsbe':
N!i!4$rc]
c.'"r'.-"4"*.'*t't''-'
4."*a"i
r*rr"-.-*u."i,
"8"
ll
nz
lt"lr
łsLt
"w.ł."ttl''".
.*.^stł.
od povąlku
]!aĘ
lli Pąlkoih.l,.7rcku
mr,
6ł!
oBdrtld kĘpj
d--'iĘ
]!Eńb.y
EĘ1ki
Pilkre]
"
! PdzGbt 36'n b]'rv tD pozlne poPu
kbsv"
biblbt!|l,
g"t.'l.'+q
.Dja \ ' iilr ż(h e. trhiJ'
".;,,. ^-r.. '*.
- " ."i l ' "
p'*"i':,.l.L
ti
n.MLjLl 53.; oŃl'rj ]tzbr !rt!|ńil,jł l!ó{aas
ni i(ha
OnTEBXOEI|I.
wsZYsTKo o NAszYM NAJWIĘKszi'l,I ZABYTKU
jrniiĘdlo'ukoś.johP'w
l.lfuNie
Ntikdajź l Św(osa!;lw
]eł b !42 jędyDl łbyl€ ł o hkiiD.d2e
i hk
yĘej o kj wyjllkowe]
łidzi.i
.z.s. Ł Ws.no' kos.'ol r śtrli'io'V!
koNsrrr,.l
f P!\'i
jln |orcni lił{i
skony dL.trl.l !i ii{r ó k]qb
sNn?dpl obhlL , lli]'e] nrol dbva
eaoL' nsem ]6hr] jikna dlielię
l s:{
dbz
z a6bń
dobr ,ror !or.;. .
Ił]
, iy 'cm!,
g]ębd;
nln j\r \J{olira i rL
|dl.] jenr.] tldoał'
ĄĘnego
..liieso Po.hod.i f poai.
\\!ryt.*b!1h'
ils
łłtN
TóF!
sl!Ęb
dlM? Lj|'y F! Lok{h Pólo|4
! n!D\ Bq oto{ ,ido.
t. ac'
N*r
w [email protected])r'i
FłIj
łońa]
Ą*&st!skĘl
mj Boa. oa i svm
:. ! tlv$]to$LJ.hgldv,Ę{G Po{ić Drch ś!ię\ 6;P.
u!$tEBq
Kącik Poezji
&h wil o Ę'D brdzo
I tednFr ? hlnh
\ o!.ono.o
jln d|i ŃEiu ? iis
F
.1j4c' 1!ń o lym dob.Ze ido*a
Foiiż?so tcks( ]ak
1 Eh?n tuy'r
i lDdoFoni
|clĘ|ko9$.idtrli
.. Ędfh j.p'yo
stosbem'.b' edokżhl btrh.*rci'
fu só o d!j{bda{] kj , pcy'emiołr
Rb bo PcoF futn Niśf/L.o?uqt
Nói Lo!ł'Ą] DyrcLtovy nt Po.ĘwJań
Ty](o dobe. { konj diń|
' l lono jil ńKh! PoPldąny]
|'ót ł końd' d6yć ńrń
l dkb8. syrl d;ją
ToNj Tńr i
h
GIIEEf,OnET
Pilkarskie sukcesy
MlE'scE N wo|twoDzTlłtE
v MIEJSCE w wo'EwóDzB1E
c'nlejuo
ry I w cden{olb
!,trbwr
Po Gz
Twdeju
lohF}' wuĘli udzhł w ,'ogó|noPd5kiE
co.^ coLA cUP" sdadają.ym śę f
|Jkłskjo
{ rundzt djrinaq'jn€j
t?.h
łlPów
Fkoiarl
w
|oloi]o swotL !ó{bśoikó!' z 8imnEjlr
5 3,
Dąblo!'t BtskuPćj d 0, 8iDNzjuo y zib4yic
gńtłiun
{ ctlPtad
9n
ondy
dlFbiqńej
4lydężyli Z glmłln
Z
łrl]ń
Raozl 5]o, gjondjun z co5la 7l l poŃ'i€
gjńm?ł]m ?zrve{i6ł
U9nń}c u cmm.qń
E l ł c|h{kowń ajdi 1 mlci{e i uł5kJ] ł?n5
FjnJ wojewóde
ctrA
do { iJfu |ojełódzkĘo
colĄ cUP am odb'łsĘ N eich&h zAwEfY
]!óJn$!
|ofuotrt
hUol{cn
q]
bŃl'dń
de byh Ej'q
nsńli
ZmńEvć sĘ w Pi
rozB9$!k chuaż\n
ni 10 ł Byd8oyo-y
yyló$noym
Na'ł||lm
' NŃ: j$ttrn)'
Ro,csGN] ${
|' :i..
].ĄN!
J\trlii|o\
(zsPóI
w hmiąnl
Kd!ńsk]ń
wrŃjer!ódzhYful!ą{sko
]VblLo
laLn|ciuo
łj T] 'i 'i
pońltlkbl
BYDCosucf). Po bdd4
i cm{]oDującvmsPdkiniu nói
pŹńynjlh]n
(ojeyodłti!
byłocimnejun z
N}'so!c 5 miFa
k'dy
|ujiwlko pDńo6hń
]ARANol!s(l, i\1!cH^Ł
ł
z
( ^ z 1 1 J E R Ś ( I 'M I ( o Ł A j
.lEjE(, oŚqR nY9zA(
ARTLRDĄBnoNsK'MATEU9Z$'IATKo!!sŃ,
An(ADIUsz STEPIEŃ'
YK,raRcrNcrcHouz
RLRo]ls(L MłrcN JAoAcH'(R
ophku(vAcrEinBLRE(
Towarrystwo Gimnastyczne,,sokóY,
. $ biqid ni ortir.rr trijrlPili 5
i! ł$!daJ]
L|o \ To^nj!' Byd364z]'
ch!ńLath
ajF$c'
od3 do7
iĘbolFo t! $s'q LJgoLj i't|sLTjmńr5o
*eN:k'Daddwy*lda'
oL.N5|i DotjFory vĘli!ń] ldnał
łtlodIhłDj.gun!oj.Ńeiq
' rv Jub!ąVo{' Btg znń5|ini d/nJis.
gdzi i.lePijsPśJj rę: i ndoLłw
^r,6
/100bGg&rl 8da. D'cPi!' ł)'P!JL: l0 ^.bj ol5rylli
ove$kji2Damhnt'yshdaPon
BĘ
bjęaq]|,
',so(Ór"l
! RJd
jm lani (irjńs*i.go Mogiln}
0 blFut.
rda' BjlsPtj
dżĘklE uz!łkfi
'4u PĘdls[m
gd4e jąL ru sa!
To! cRoss \' Toru
'lj]cPj.j
,Pnuią !
Git(łoa.t
6abq|
kót
PEetąaŃ
r; ą.|.
(l |EEńoraE
Harmattan, Bonduell€ ' Gniewkowo
tEu z PlŁKĄ w RoL| cŁÓwNt]
r) nat! Brdr e fdsh s A - +o
cni.\'Lo1o UŹąd MFFkj oa nub
.oĄoLowJiŚMyrnńeśdeśfr
ęb(os?ió9li.
o fu, jakąpop(.mośdąw 8nht c'
oiskhj
LtatPrz)'byliĘc"nEy
w cd$r.iovi
fudezF1dliJńlolz
mdz
łł6lfur
\.loiEń
JńCygfur
ńłlp;pŃbabi
rc-''{,ć
f]ę.ń z u|ubieńaFL' Je ó
b
Jik hLb.d?i P zeion Tomd4łski,
h ńi na eiu inĘEnś
awodnjkó!
nńzwykh 2oę1ej Wake
yożnł bylo
Pon]ić 5ję
ctri\'Lo$o
fyF bókbo
Drurynt B
]jgoi. ob.ń]! \.ją: mająod?ic]o ,
JoańąfuwiLta
Koło Polskieao Związku wędkarskie8o w cniewkowi€
w tF nku (otd PdlsldeEo związku wędka6ki.3. w Gij€w(oń!
z bl ouf" oeFtuq mo o4a\)
obdodzi .łon 5ck.i.'
' am
sędzia8lóWny
IoDLoDowE MlsTRuo51wAoKRĘGU
sPtNINcowE o M]s]T(zAKoł"Ą
sPlAMKowE o MlsTRzAKoŁA
ILNIOROW I SENIOROW
5'
6'
sPtAwn(owt DLA sloNsoRÓW
sPlNlNco!!€ GMND PRx oKRĘcU
DRUfnlowE o PUclł,ĄRBURI'fls'lRuA
VI MISTRŻOSTWARODZINNE
o PUCHAR PREZESA
LsPINlNcolĄ,T
Tomaves5ki
wlodfnfż
l
ts GMDlEor.ma
XXIII. Biegi Olimpijskie
ośldet (qlfory spod! i R.Lc&jt v
Miej,*oc4iuy
Bie3ówoliFPjFktŁ
cni.wkfu efuooui€ o 4e(hBnI
'!ioPEzbwzięłoud'łÓk'I0uo?shiko|:
,DotobH
maoB*afMlwcds'|oivb
2 Wgrcnika ŁaPŃ!!
lDeiuszsą$hsPwMuEyfide
3 M{iejs|ób&
sP M 1w Gńebwb
cfua.!ń
ńl l v cnjeko\'jc
l Łukag Borcńq cim!ą[email protected] fu 1* cdakowje
w cska.h
, Młeł MaFĘLt ct!!E+ń
2'AgłagsahsPNRrwcliewlósb
ro 1 * cd$yrd'ń
1' E*erra Pdmrek cimDz'u
, Śylsb Robilowsk' clnD!.un E 1 }'Gnies'ksrń
3 Dańa wJąai cima.un
ni 1 w Gdełbwie
2 Danbn PĘybyLLisP { witzóoshwiB.h
3.Eryl ^DdĘeie$sE sP w WtE.hGławi.acn
, Donbtk
ft r y cniewkowt
1. Daldd Taiśk cfuzjm
:. Bdog wohi* cfużżj!ń ff 1 w cniewl.ńe
3 MikĄ GeFk clmną'uńńi L Ś cnŃ\'kolie
Bąq*owsLa sP w Kjsb
Pod2Ękowafu ueruj€ny
ilabróv
sckjl
1' (auŹym Pjotrwska GŃanM
E 1 v cnjgwkoN€
Turniej t€nlś a zlemn€go
r1NE'uans
zD'łEco
12'Jatosław'a,kdsk
Tuńjlj odby' sĘ dnb 4 maja $' g.tłk
KLA9EIGCJA vI onlŃTEco
TURNlElrI TEMSA
rc\deż po
Ol!IEl|tordm
l.I GNIEwI(owsKI R.Ą.IDRoWIRowY
Raid @ErcĘ
odbyl ,t 2 !DF'
cdeo njdu byi, Pl] Pigołdt
hlq^ne
,iNnrow
DI'A AMAToRÓW
e ]c3o
\Pft
do eyEci
mios*ó!!
furl"ykj roNssEi
U!z$|] Lim ńjdu były soby w
afu(,oi!
lrdu qabyłq5t wĘóhe
ELIMN^.IEMIĘDzlRE]oNavE Do XaI IcRzfrK
o.]M.,sn&s2onnrwcÓw'!'rE'spcP"P.(lN,'0g'
. I^BŁoNowo PoM' w WEE sroLoWM
ru Lo Dz rczk t, kADErkt MLo Dzrc y,tuD Lcn
(.fj9ed!fu
c]nnr cl .Nkoyo w k]kł wtskoNejbńl udzńl
|.d{Ńbv|}{NlnłzlwF'oll.
A$n:!s \A o|,IMP'ADĘz NAsztJ
vl N3N]E] Raszy]<own MĘzcztN
Du AW|oRÓw o P|ĘBAR
rdnc' odLr,rs P d 05rms. w?4rl
RBY (!l^i!r/\k,
sPonTNo |ŃollRdŁAl!'NoNAME
l jnlse
.ĄnRtRL].]AWIA( $T|hdzi.
, Ja..k5l|ń*|,
D{ uV

Podobne dokumenty