pobierz - SSM Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Komentarze

Transkrypt

pobierz - SSM Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
W NUMERZE:
www.ssm.net.pl
- Przed Kongresem Spółdzielczości (str. 1); - Najpiękniejsze balkony (str. 2); - Czytelnicy pytają (str. 2);
- Wykonanie zadań spółdzielczych w I półroczu (str. 2); - Ile za śmieci? (str. 3); - A może i u nas? (str. 3);
- Darmowi inkasenci (str. 3); - Trzy projekty ustawy spółdzielczej (str. 3); - W spółdzielczej kulturze (str. 4 i 5);
- Dzieci "nasze" ... (nie)chciane (str. 6); - Spółdzielcze inwestycje (str. 7); - Nowy Regulamin rozliczania wody (str. 7))
PRZED KONGRESEM SPÓŁDZIELCZOŚCI
Rok 2012 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Dla polskich spółdzielców rok ten jest szczególnie ważny nie tylko dlatego, ale również dlatego, że w IV kwartale
br. odbędzie się V KONGRES POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI, najwyższy organ samorządu spółdzielczego.
Członkowie naszej spółdzielni pamiętają, że
na częściowym Walnym Zgromadzeniu naszej
spółdzielni wybieraliśmy dwóch delegatów na
Przedkongresowy Zjazd Spółdzielni Mieszkaniowych Województwa Mazowieckiego. Zjazd
ten odbył się 31 sierpnia w siedzibie Urzędu
Miasta Legionowo. Uczestniczyło w nim prawie 200 delegatów, przedstawicieli spółdzielni
mieszkaniowych z całego woj. mazowieckiego.
Zadaniem tego zjazdu było wypracowanie tez
programowych jak również wybór delegatów
na Kongres. Miło nam poinformować, że
wśród wybranych delegatów na kongres tego
MIĘDZY NAMI SPÓŁDZIELCAMI
najwyższego organu samorządu spółdzielczego
jest przedstawiciel naszej spółdzielni Henryk
Ładno.
Oto niektóre z tez programowych przyjętych przez przedstawicieli Mazowsza na V
Kongres Polskiej Spółdzielczości:
1. Niezbędne jest uchwalenie przepisów regulujących funkcjonowanie polskich spółdzielni
zgodnych z Międzynarodowymi Zasadami
Spółdzielczymi, szanujących ich autonomię,
samorządność i niezależność, a także stwarzających warunki do swobodnego rozwoju
spółdzielni w warunkach społecznej gospodarki
PAŹDZIERNIK 2012
rynkowej. Niedopuszczalne są próby ograniczania ich samorządności i swobodnego wyboru
swoich przedstawicieli do organów samorządowych wszystkich szczebli.
2. Należy rozwijać system szkoleń i kształcenia spółdzielczego w tym poprzez wprowadzenie
przepisów zachęcających do szkolenia członków
i działaczy samorządowych oraz ustawowego
obowiązku szkolenia Rad Nadzorczych.
3. Koniecznym jest rozwijanie ścisłej współpracy pomiędzy spółdzielniami, a samorządami
lokalnymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym.
4. Niezbędne jest ograniczenie występujących w wielu spółdzielniach barier ekonomicznych.
5. Należy umożliwić polskim spółdzielniom
swobodną realizację celów do których zostały
powołane, poprzez dążenie do wprowadzenia
odpowiednich zmian w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, które są często nawet
niezgodne z orzeczeniami TK
To tylko niektóre z tez przyjętych na V Kongres. Mamy nadzieję, że jego uchwały uświadomią naszym parlamentarzystom, że spółdzielczość, a w tym i spółdzielczość mieszkaniowa
nie jest wymysłem socjalizmu – jak głoszą
niektórzy posłowie – lecz istnieje już grubo
ponad 100 lat i doskonale działa w wielu krajach
świata. Uczestnikom V Kongresu Polskiej Spółdzielczości życzmy owocnych obrad i niech ich
podjęte uchwały dadzą do zrozumienia naszym
twórcom prawa, że spółdzielnia i jej majątek jest
prywatną własnością jej członków i że spółdzielcy potrafią sami zadbać o ten majątek.
jojo1
Aktualności
www.ssm.net.pl
Czytelnicy pytają MnS wyjaśnia
Oświetlenie ulic
Pan Jan P. zadzwonił do naszej redakcji z pytaniem„czy to prawda, że za oświetlenie niektórych osiedlowych ulic płaci spółdzielnia
i jeżeli tak to dlaczego, gdyż po tych ulicach
nie chodzą przecież tylko spółdzielcy?”.
Z informacji jakie uzyskaliśmy w dziale
rozliczeń spółdzielnia za oświetlenie ulic osiedlowych płaci do Urzędu Miasta około 140 tys.
zł rocznie.
To prawda, że po tych ulicach nie chodzą tylko
spółdzielcy, ale ???? I tu można się zastanawiać
i mieć wątpliwości, czy to słuszne, bo przecież my
jako spółdzielcy płacimy takie same podatki jak
mieszkańcy np. Nowych Siedlec, którym miasto
oświetla drogę do samego domu i nie pobiera poza
podatkami dodatkowych opłat za oświetlenie ulic.
Myślę, że sprawę można ponownie przedyskutować (już kiedyś o tym pisaliśmy) na odpowiednim
szczeblu i doprowadzić do tego żeby spółdzielcy nie
ponosili dodatkowych dość znaczących w budżecie
spółdzielni kosztów, bo przecież spółdzielcy to tacy
sami mieszkańcy miasta jak Ci z innych zasobów
mieszkaniowych. A może zwrócić się z tym problemem do radnych RM Siedlce, wśród których
są również spółdzielcy?
Kredyty mieszkaniowe
Pani Krystyna z Osiedla „Roskosz” pisze, że
słyszała o wydłużeniu okresu spłaty tzw.
kredytów mieszkaniowych starego portfela,
czy to prawda?
Tak, to prawda. W m-cu wrześniu br. Rada
Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy
o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych. Z powyższego wynika, że
spółdzielcy , którzy zamieszkują w lokalach na
których ciążą te nieszczęsne długi będą mogli
korzystać z preferencyjnych warunków spłaty
do końca 2017r, a nie jak dotychczas, było
zapisane w ustawie do końca 2012r.W naszej
spółdzielni takich zadłużonych mieszkań pozostało już tylko 49.
Telewizja cyfrowa
Pan Janusz K. pyta, „czy po 1 lipca 2013 r.
kiedy zostanie wyłączona telewizja analogowa będę zmuszony zakupić dekoder?
Zaznaczam, że mam stary telewizor nie przystosowany do odbioru telewizji cyfrowej i nie
mam telewizji kablowej tylko wnoszę opłatę
5,5zł w czynszu”.
Według zapewnień operatora kablowego
(Vectra), który dostarcza do naszych zasobów
tzw. „pakiet stalowy” (opłata w czynszu)
w skład którego wchodzą programy TVP1,
TVP2, TVP INFO, Polsat, TV4, TVN, TV
PULS, TV POLONIA i Program lokalny odbiorcy tego pakietu nie będą musieli zakupić
żadnych dodatkowych urządzeń, gdyż w sieci
Vectry w dalszym ciągu będzie możliwy odbiór
w/w programów w systemie analogowym.
Redakcja
2
Konkurs rozstrzygnięty
Tuż przed wakacjami odbyło się podsumowanie, prowadzonego przez spółdzielnię już od wielu
lat konkursu pod nazwą „Mieszkamy wśród kwiatów i zieleni”. Warto wspomnieć, że pomysłodawczynią tego konkursu jest długoletnia działaczka spółdzielcza Pani Kalina Komenda.
Jako, że z roku na rok przybywa ukwieconych balkonów i ogródków przyblokowych, komisje
konkursowe w skład których wchodzili
przedstawiciele rad mieszkańców osiedli
miały dużo pracy aby wyłonić mieszkańców, których balkony i ogródki zasługują
na nagrodę czy wyróżnienie. Po obejrzeniu
kilku tysięcy balkonów i kilkuset ogródków komisje konkursowe postanowiły
nagrodzić 212 osób oraz wyróżnić 233
osoby. Gratulujemy i zapraszamy do konkursu w kolejnych latach. Rada Nadzorcza
i Zarząd Spółdzielni składają serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom za
wkład pracy na rzecz upiększania naszych
MD
osiedli.
Wykonanie zadań gospodarczo-finansowych w I półroczu
Działalność eksploatacyjna
Analiza wpływów i kosztów za I półrocze 2012
roku wskazuje, że przychody z całokształtu działalności wyniosły 23.474.006 zł natomiast koszty
wyniosły 25.868.643 zł. Zatem koszty przewyższyły
przychody o kwotę 2.394.637 zł, tj. o 10,20 %. Wyniki za I półrocze 2012 roku na poszczególnych
rodzajach działalności Spółdzielni są zróżnicowane.
W zakresie eksploatacji bieżącej koszty zamknęły się
kwotą 7.238.384zł.
Wpływy z opłat wyniosły 7.132.503 zł. Nadwyżka kosztów nad wpływami za I półrocze 2012
roku wyniosła 105.881 zł. W pozycji „Legalizacja
(wymiana ) wodomierzy” wykazano zakup i montaż
nakładek do radiowego odczytu wskazań wodomierzy.
W I półroczu 2012 r koszty były wyższe o 231.887 zł
od pobranych zaliczek. W zakresie energii cieplnej
koszty przekroczyły wpływy o 1.022.068 zł. W rozliczeniu energii cieplnej uwzględniono nadpłatę za rok
2011 w kwocie 1.200.052 zł. W gospodarce wodnej
nadwyżka kosztów nad wpływami za I półrocze 2012
roku wyniosła 150.436 zł. Różnica pomiaru pomiędzy
wodomierzami indywidualnymi a wodomierzami
głównymi zwiększyła się z 3,4 % do 5,5 %. W zakresie
wywozu nieczystości w I półroczu 2012 roku wystąpiła
nadwyżka kosztów nad wpływami w kwocie 28.386
zł. W zakresie dostawy gazu w I pόłroczu 2012 roku
wystąpiła nadwyżka kosztów nad wpływami w kwocie
230.374 zł. W rozliczeniu gazu uwzględniono nadpłatę
za rok 2011 w kwocie 146.891 zł.
Fundusz remontowy
W analizowanym okresie wydatki z funduszu
remontowego zamknęły się kwotą 5.563.879 zł,
natomiast wpływy zamknęły się kwotą 5.210.719
zł. W I półroczu 2012 r koszty przewyższyły do-
chody o kwotę 353.160 zł w związku z prowadzoną
termomodernizacją budynków mieszkalnych
wielorodzinnych przejściowo sfinansowaną kredytem bankowym oraz wolnymi środkami funduszu
remontowego innych nieruchomości i wolnymi
środkami funduszu zasobowego. Środki te będą
stopniowo odzyskiwane w wyniku miesięcznych
wpłat użytkowników lokali oraz poprzez zaliczanie
na fundusz remontowy oszczędności energii cieplnej
termomodernizowanych budynków.
Zaległości czynszowe
Zaległości czynszowe z tytułu użytkowania
lokali mieszkalnych na dzień 30 czerwca 2012
roku osiągnęły poziom 2.685.461 zł i zmniejszyły
się o kwotę 15.876 zł, tj. o 0,59 % w porόwnaniu
do I pόłrocza 2011 roku. (Wymiar czynszu w tym
okresie wzrósł o 3,41 %). Wskaźnik zadłużenia
czynszowego odnoszonego do wymiaru opłat
uległ zmniejszeniu z 5,8 % do 5,6 %. W pierwszym
półroczu 2012 roku nastąpiło zwiększenie zadłużenia z tytułu wynajmu lokali użytkowych o kwotę
14.345 zł, tj, o 3,05 %. (Wymiar czynszu w tym
okresie wzrósł o 2,95 %). W stosunku do dłużników
podejmowane są działania prawne łącznie z postępowaniem sądowym i komorniczym po uprzednim
przywołaniu dłużników na plenarne posiedzenie
Rady Nadzorczej.
Zatrudnienie i wynagrodzenie
W analizowanym okresie średnioroczny poziom
zatrudnienia wyniόsł 147 osób, tj. o 5 osób poniżej
planu. Fundusz płac w I pόłroczu 2012 roku został
wykorzystany w kwocie 2.623.574 zł, tj. w wysokości
48,43 % planu rocznego. Przeciętna płaca brutto za
I pόłrocze 2012 roku wyniosła 2.974 zł.
M. Michalak
MIĘDZY NAMI SPÓŁDZIELCAMI
Wydawca: Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Adres re­dak­cji: 08-100 Siedlce, 3 Maja 28.
Redaguje - Ko­le­gium, tel. 025 643-69-36, e-mail: [email protected]
Druk: NOWATOR Siedlce.
Za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
PAŹDZIERNIK 2012
MIĘDZY NAMI SPÓŁDZIELCAMI
Spółdzielcze problemy
www.ssm.net.pl
Trwają prace nad opłatą śmieciową
W dalszym ciągu w Urzędzie Miasta Siedlce
trwają pracę nad przygotowaniem nowej uchwały
RM dotyczącej opracowania kalkulacji stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszym mieście. Czyli tzw. „podatku śmieciowego”.
Jak już pisaliśmy jest kilka propozycji naliczania
opłat tj: 1. metoda naliczania opłaty w zależności
od liczby mieszkańców w danej nieruchomości, 2.
metoda naliczania opłaty w zależności od zużytej
wody, 3. metoda naliczania opłaty w zależności od
powierzchni lokalu, 4. metoda naliczania opłaty od
gospodarstwa domowego. Nie ulega wątpliwości, że
każda z metod ma swoje plusy i minusy, ale do końca
br. Rada Miasta musi odpowiednią uchwałę podjąć.
Wg przedłożonych propozycji przygotowanej dla
naszego miasta, przez firmę OVE ARUP& Partners
International Limited Sp. z o.o. opłaty w 2013 r wynosiłyby w zależności od metody naliczania: przy liczbie
osób w gospodarstwie domowym 11,94zł/m-c od
osoby. Przy przyjęciu opłaty od ilości zużycia wody
4,38 od każdego m3.. Przy opłacie od gospodarstwa
domowego 31,47zł/m-c. Przy opłacie od powierzchni
lokalu 0,51zł/m-c za każdy m2 powierzchni mieszkania. Wszystkie w/w propozycje dotyczą odpadów se-
gregowanych, natomiast przy odpadach niesegregowanych stawki niektórych przypadkach idą w górę
nawet o 50%. Analizując powyższe zaproponowane
stawki wg naszych wyliczeń średnia podwyżka opłat
w naszej spółdzielni wyniesie, przy segregacji około
30%. a przy odpadach niesegregowanych około 50%.
Przypomnę, że obecnie w spółdzielni opłata naliczana jest od ilości osób i wynosi 8.27zł od osoby.
Ciekawe kto będzie pobierał „podatek śmieciowy”? Czy miasto, czy też „zepchnie” ten obowiązek
na administratorów?. Uważam, że to obowiązek
Miasta, tak samo jak i podatek od nieruchomości.
Zresztą w ulotce, która nie tak dawno była kolportowana w mieście zapisano „Do 30 czerwca
2013r zachowujemy dotychczasową umowę na
odbieranie odpadów komunalnych i nie wnosimy
opłaty do Miasta. Po tym terminie Miasto będzie
pobierać od mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami, z których będzie finansowany
cały system”. Dobrze, że administratorzy nie
będą znowu darmowymi inkasentami, a w razie
podwyżek cen mieszkańcy będą znali adresata
ewentualnych podwyżek.
W. Głatki
Trzy projekty ustawy spółdzielczej
Są już trzy projekty ustaw o spółdzielczości
mieszkaniowej. Jeden wniesiony przez Platformę
Obywatelską, który czeka już na pierwsze czytanie
w Sejmie, oraz projekty wniesione przez: Sojusz
Lewicy Demokratycznej w dniu 10 lipca 2012r
i Prawo i Sprawiedliwość w dniu 24.sierpnia 2012r.
Jaki będzie ich finał, trudno na dzień dzisiejszy
przewidzieć. Wszystko zależy od Pani Marszałek
Sejmu czy dopuści do dalszego procedowania
zgłoszony już do pierwszego czytania projekt PO,
a dwa zgłoszone projekty odłoży do szuflady, czy
też pozwoli na to aby odpowiednie komisje opracowały nowy projekt, którego zapisy będą wynikały
(i zostaną uzgodnione) z propozycji zawartych we
wszystkich trzech projektach. Myślę, że nadszedł
wreszcie czas uzgodnić jedną, zadawalającą wszystkich spółdzielców treść nowej przejrzystej ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych. I choć będzie
to trudne, ale myślę, że kompromis jest możliwy.
Warto w tym miejscu powiedzieć, że zgłoszony już
do pierwszego czytania projekt posłów PO niewiele
różni się od ich poprzedniego projektu (ubiegłej
kadencji), skrytykowanego przez spółdzielców
oraz zakwestionowanego przez ekspertów i konstytucjonalistów. Czyżby niektórzy parlamentarzyści nie umieli czytać ze zrozumieniem?
Z dotychczasowej obserwacji procesu legislacyjnego ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych można stwierdzić, że dla wielu polityków
spółdzielczość mieszkaniowa jest wygodnym,
przysłowiowym „chłopcem do bicia”, który odpowiada za wszystkie skutki zaniedbań państwa
w polityce mieszkaniowej na przestrzeni ostatnich
20 lat. Dowodem tego jest ustawa o spółdzielniach
mieszkaniowych z grudnia 2000r znowelizowana
przez „znafcuw” problemów spółdzielczości
mieszkaniowej, którzy nawet nie umieli właściwie
odczytać orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
MIĘDZY NAMI SPÓŁDZIELCAMI
i powielali te same błędy, które zakwestionował TK.
Jak powiedział na łamach miesięcznika „Domy
Spółdzielcze” wieloletni działacz spółdzielczości,
prezes LSM w Lublinie „najbardziej bolesne jest
to, że na całym świecie spółdzielczość, w tym
spółdzielczość mieszkaniowa, jest dobrze postrzegana i stwarza się warunki dla jej rozwoju, a u nas
odwrotnie. W państwie, w którym tyle mówi się
o demokracji, w sposób jawny, w białych rękawiczkach, gwałci się jej podstawowe zasady, nie
przestrzegając praw jednostki… Pozwólcie o przyszłości spółdzielni mieszkaniowych zadecydować
ludziom z branży, spółdzielcom, którzy wiedzą, jak
i co należy w prawie spółdzielczym zmienić, aby
spółdzielnie mieszkaniowe funkcjonowały dobrze
z korzyścią i pożytkiem dla jej mieszkańców…”
Na pewno w spółdzielczości mieszkaniowej
potrzebne są zmiany, ale zmiany wynikające z potrzeb jej członków. Zmiany zgodne z zapisami Konstytucji i orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego,
a nie wymyślonymi przez posłów, którzy nie znają
historii ruchu spółdzielczego i zasad jego działania.
Parlamentarzyści powinni ponadto pamiętać, że
majątek spółdzielczy jest prywatną własnością jej
członków i niech nie próbują decydować nawet
o tym gdzie spółdzielca chce mieszkać. Jak będą
spółdzielcy chcieli to stworzą sobie wspólnotę
(mogą to już zrobić dziś), a jak im jest dobrze to
ustalą sobie zasady, które im będą odpowiadać.
H.Ł.
Z ostatniej chwili. Z informacji jakie otrzymaliśmy
tuż przed zamknięciem niniejszego nr. gazety wynika, że część posłów wycofała swoje poparcie pod
projektem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
opracowanego przez PO . Projekt ten miał już mieć
pierwsze czytanie w Sejmie. Żeby projekt ponownie
wrócił pod obrady Sejmu, autorzy projektu muszą
znaleźć nowych posłów, którzy go poprą.
red.
PAŹDZIERNIK 2012
A może i u nas?
Na łamach krajowej prasy można przeczytać, że
samorządy wielu miast w przyszłorocznych budżetach planują wydzielić ich część, którymi zarządzać
będą sami mieszkańcy. Np. w Elblągu, jak podaje
Dziennik Gazeta Prawna wyodrębniono tzw budżet obywatelski, na który przeznaczono 2 mln zł
z podziałem na pięć okręgów wyborczych. Mieszkańcy za pomocą formularzy dostępnych w urzędzie miasta, na stronie internetowej i w biurze
obsługi mogą zgłaszać pomysły na co przeznaczyć
te pieniądze. W Poznaniu wydzielono na ten cel
10 mln zł. Pomysł ten podchwycili również samorządowcy Lublina, Białegostoku, Opola i Łodzi. Może
i u naszych samorządowcy pomysł ten znajdzie
poparcie. Myślę, że mają rację ci, którzy twierdzą,
że pomysł ten mógłby pomóc w przeprowadzeniu
ciekawych inicjatyw, których do tej pory władze nie
planowały, a których potrzebują mieszkańcy. Może
warto spróbować?
H.Ł.
Darmowi inkasenci?
W nr 34 Tygodnika Siedleckiego czytamy:
„Aleksander Czerniej ma 73 lata. Mieszka na
drugim piętrze kamienicy przy ulicy Pułaskiego
5 w Siedlcach. Od dwóch i pół miesiąca nie ma
bieżącej wody. Odcięto ją z powodu niezapłaconych rachunków. Pan Aleksander sumiennie
je regulował, ale administratorka budynku nie
przekazywała pieniędzy do siedleckiego PWiK.
Starszy mężczyzna razem ze swoją schorowaną
żoną codziennie muszą przynieść na drugie
piętro 40 litrów wody – do mycia, gotowania,
podlewania kwiatów”. Nie ulega wątpliwości, że
problem jest , ale jego rozwiązanie - moim zdaniem - jest możliwe i proste. Na dzień dzisiejszy
PWiK (nie tylko) nauczony został, że w budynkach wielorodzinnych dokonuje się odczytów
wodomierza głównego i na tej podstawie obciąża administratora za zużytą wodę, pomimo, że
w większości bloków w stu procentach mieszkań
zainstalowane są liczniki indywidualne. Ale
monopolistów to nie interesuje. Przecież lepiej
mieć darmowego inkasenta, który przyniesie
„w zębach” opłatę za wszystkich lokatorów.
Dziś kiedy istnieje możliwość zainstalowania
wodomierzy z odczytem radiowym (wiele administracji już to stosuje) nie ma problemu co jakiś
czas odczytać wszystkie wodomierze i obciążyć
każdego mieszkańca z osobna. Wtedy mieszkańcy nie byli by zdani na los pana Aleksandra, który
uczciwie płacił, a mimo tego wodę mu zakręcono. W takim przypadku odetchnęli by również
administratorzy budynków, bo u nich spadły by
zadłużenia czynszowe, które przeszły by np na
dostawcę wody. Zresztą problem darmowych
inkasentów nie dotyczy tylko PWiK, ale również
innych spółek. Dziś buduje się bloki, w których
wszystkie dostarczane do mieszkania media są
opomiarowane. Dlaczego więc administrator ma
płacić hurtem również za tych, którzy zalegają
z opłatami czynszowymi (w tym za wodę, CO
czy gaz), gdyż opłata pobierana jest z odczytu
licznika głównego znajdującego się w danym
budynku? Wiem dlaczego. Otóż dla dostawców
mediów to najwygodniejszy sposób na uniknięcie zadłużeń i kłopotów z ich ściąganiem. Przecież wygodniej mieć darmowych inkasentów,
którzy co miesiąc robią za dostawców mediów
robotę. Panowie prezesi spółek miejskich, urawniłowka już dawno się skończyła, czas na nowe
rozwiązania. Wiem, że to kosztuje, ale przecież za
H.Ł.
to wam płacimy.
3
W klubach kultury
www.ssm.net.pl
Wakacje w „Trójce”
Spółdzielczy Klub Kultury „Trójka” oraz Stowarzyszenie KOS zrealizowały
dwa projekty wakacyjne „Lato w mieście –Trójka dzieciom” oraz „Sportowo
i odlotowo” dofinansowane przez Urząd Miasta Siedlce i Siedlecką Spółdzielnię
Mieszkaniową. W lipcu i sierpniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach
10.00-14.00 w klubie „Trójka” odbywały się zajęcia wakacyjne podczas których
uczestnicy mieli zapewnioną opiekę instruktorów –wychowawców oraz udział
w różnego rodzaju zajęciach: zajęcia artystyczne (różne formy i techniki), zajęcia plastyczne w Letniej Akademii Talentów, zajęcia rekreacyjno-sportowe,
gry i zabawy logiczne (edukacyjne), bezpieczny komputer. Na terenie klubu
odbyło się większość zajęć sportowych i rekreacyjnych (piłka siatkowa, zabawy
z chustą animacyjną, tenis stołowy, uni-hokej, trampolina, piłkarzyki i inne.
Wiele emocji i ogromnego zainteresowania wśród dzieci wzbudziła nowa gra
interaktywna x-box 360 kinect. Wielką atrakcją dla dzieci były wyjścia do kina
na filmy w 3D „Epoka lodowcowa 4” i „Madagaskar 3” oraz wyjścia na basen.
Ostatni dzień wakacji w klubie był pełen zabawy, konkursów i niespodzianek
z nagrodami. I tym miłym akcentem pożegnaliśmy wakacje.
Ferie letnie w klubie „Trójka” umożliwiły dzieciom i młodzieży wypoczynek, rekreację zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i potrzebami
społecznymi. Przez sześć tygodni wakacyjnej akcji letniej przewinęło się przez
klub kilkadziesięciu siedleckich milusińskich.
Małgorzata Maciejewska
„TRÓJKA” zaprasza
Świetlica klubowa dla dzieci szkolnych – codziennie 12.00-17.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci – wtorek 16.00-17.00
Zaj. plastyczne dla młodzieży – wtorek 17.00-18.30
Zajęcia taneczne dla dzieci 6-8 lat – poniedziałek, środa, 16.30-17.15
Zajęcia taneczne dla dzieci 9-11 lat – poniedziałek, środa, 17.15-18.00
Warsztaty malarstwa olejnego dla dorosłych – czwartek 14.00-20.00
Zajęcia z fotografii; Klub Miłośników Fantastyki dla młodzieży; Koło teatralne dla dzieci;
Klub maluchów – wtorek, środa, czwartek 10.00-12.00
Klub piosenki dla dzieci
Zajęcia sportowe dla dzieci 6-9 lat – pn.-pt. 12.00-14.00
Gimnastyka dla Pań – wtorek, czwartek 18.00-19.00, 19.00-20.00
Koło szachowe – poniedziałek 15.00-19.30
Koło Scrabble - literomania dla dzieci i młodzieży – pn. 12.00-17.00
Koło Seniora – środa 17.00-19.30
Szkoła językowa EUROLINGUA (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski)
dla różnych grup wiekowych
Zapisy w siedzibie klubu „Trójka” przy ul. Kurpiowskiej 3 lub tel. 25 64 369 36
w godzinach 13.00-18.00.
Koniec Wakacyjnej laby z KOS-em
Stowarzyszenie Kultura-Oświata Samorządność „KOS „ działające wspólnie
ze Spółdzielczymi Klubami Kultury „Lech”, „Mansarda” „Trójka” Siedleckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w czasie tegorocznych WAKACJI 2012 organizowało i prowadziło letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Środki finansowe na
realizację publicznych zadań Urzędu Miasta Siedlce otrzymaliśmy wygrywając
konkursy i granty zawarte w naszych projektach.
Wsparły nas również siedleckie zakłady pracy finansowo i rzeczowo - Urząd
Miasta Siedlce, Przedsiębiorstwo Energetyczne, Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji, Zakład Utylizacji Odpadów, Firma Ubezpieczeniowa Marii Biardy,
Hurtownia Papiernicza „Karta”, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej,
Zakład Budowlany Pana A. Popławskiego, Poseł Ziemi Siedleckiej P. Jacek
Kozaczyński, Firma Auto-elektro
i jak zwykle Siedlecka Spółdzielnia
Mieszkaniowa. Realizowaliśmy
między innymi takie projekty jak:
„Lato w mieście”, „Sportowo i odlotowo”, „Uśmiech lata”, „Bezpieczne
wakacje w Mansardzie”, „Mały
artysta”. Na frekwencję dzieci nie
narzekaliśmy. Dzieci chętnie uczestniczyły w ekologicznych konkursach plastycznych, geograficznych,
morskich, w edukacyjnych grach
i zabawach podwórkowych, zajęciach sportowych, wyjściach do kina, na basen,
do biblioteki, w wyjeździe w nagrodę do Woli Wodyńskiej na ognisko z kiełbaskami i przejazd bryczką, w organizacji urodzinek, w warsztatach artystycznych
,a przede wszystkim w licznych konkursach z nagrodami i podarunkami. Przy
słodkich poczęstunkach nasi milusińscy spędzali wolny, wakacyjny czas od nauki , w grupie swoich rówieśników ucząc się przy tym kulturalnego zachowania
w grupie, zdrowej, sportowej rywalizacji podczas gier i zabaw, niesienia pomocy
potrzebującym sąsiadom, zwracanie uwagi na drugiego człowieka.
Uroczyste zakończenie wakacji odbyło sie w sali konferencyjnej Spółdzielni
Mieszkaniowej przy ul. 3-go Maja 28. Przybyły zaproszone dzieci wraz z rodzicami, dziadkami, młodszym rodzeństwem . Dzieci powitał Prezes Spółdzielni Pan
Roman Okliński i Pani Anna Sochacka Vice Prezydent Miasta Siedlce. Dzieci
otrzymały nagrody, dyplomy oraz podziękowania. Razem 55 dzieci. W części
artystycznej wystąpiły dzieci ze Świetlicy Środowiskowej T.P.D. Na zakończenie
rodzice serdecznie podziękowali nam za wakacje. Do zobaczenia za rok !
Od października 2012 r. zapraszamy dzieci i młodzież na atrakcyjne zajęcia
i spotkania w naszych osiedlowych klubach kultury. Chętnie ,jako organizacja
pozarządowa, też będziemy uczestniczyć w nowych projektach z Urzędu Miasta
Siedlce. Nasze stowarzyszenie , serdecznie dziękuje za pomoc wszystkim ludziom,
którzy umożliwili nam zorganizowanie wakacji, a zadowolone siedleckie dzieci
przesyłają słoneczny uśmiech.
N.K.
FILAR & Bezpieczny dom
Ubezpieczenie m.in. od:
Ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną „przy czynszu”
ognia,
oje mieszkanie
Ubezpiecz sw
nie
otych miesięcz
już od kilku zł
wody,
stłuczenia,
przepięcia,
kradzieży, włamania,
odpowiedzialności
cywilnej za szkody
wyrządzone osobom
trzecim.
OC
4
W trosce o Twoją wygodę i bezpieczeństwo stworzyliśmy
ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną „przy czynszu”.
Składka płatna jest miesięcznie wraz z opłatami za mieszkanie.
Informacje dotyczące ubezpieczenia i likwidacji szkód udzielane są w:
siedzibie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. 3 go Maja 28, pokój nr 203,
tel. 25 632 84 78,
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 28, tel. 25 633 02 96,
25 633 35 85, fax 25 633 02 96
www.uniqa.pl
PAŹDZIERNIK 2012
MIĘDZY NAMI SPÓŁDZIELCAMI
W klubach kultury
www.ssm.net.pl
Uśmiech lata - Klub Lech dzieciom
Jak co roku, w lipcu i sierpniu br. roku
Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa i Stowarzyszenie KOS przygotowały dzieciom bogatą
ofertę kulturalną, która zawiera różnorodne
zajęcia wakacyjne ( zabawy sportowo-rekreacyjne, warsztaty plastyczne, zajęcia manualne- wyroby z bibuły, zajęcia taneczne, gry
i zabawy logopedyczne, logiczne i edukacyjne,
letni teatrzyk dziecięcy, gry i zabawy w języku
angielskim, wyjścia do biblioteki, wyjścia do
kina, wyjazdy na basen).
Głównym celem zadania publicznego
„Uśmiech lata”, który zrealizowano w całości
było zapewnienie dzieciom w okresie wakacji aktywnego, atrakcyjnego, edukacyjnego
i wychowawczego spędzania czasu wolnego
od nauki. Wyjątkowo piękna pogoda sprzyjała
zabawom dzieci w pomieszczeniach klubowym
jak również poza klubem (plac zabaw). Uczestnicy korzystali ze sprzętu sportowego m. in. stół
do ping- ponga, rakiety do tenisa stołowego
i ziemnego, bad-bingtona, hula-hopy, piłki, kręgle, skakanki oraz różnorodne gry planszowe,
edukacyjne i logiczne. Gwar, śmiech i wesołe
okrzyki dzieci dobiegające z Klubu Lech czy
z placu zabaw, zachęcały do włączenia się dzieci
z osiedla. Wszystkie zajęcia przeprowadzono
w formie zabawy. Wykwalifikowana kadra
pedagogiczna zapewniła naszym zajęciom
wysoki poziom. Z wakacjami nierozerwalnie
złączone były zabawy rekreacyjno-sportowe,
malowanie kredkami i farbami jak również
Spółdzielczy Klub Kultury Lech
ul. Chrobrego 4, tel. 025 644 39 15
proponuje dzieciom, młodzieży i dorosłym
różne formy zajęć na rok szkolny 2012/2013:
zabawy rytmiczne przy muzyce. Edukacja
logopedyczna i nauka języka angielskiego
wpleciona była w gry i zabawy. W miesiącu
sierpniu dzieci korzystały z wyjścia na basen
oraz uczestniczyły w dwukrotnym wyjściu do
kina na filmy: „Epoka lodowcowa” i „Merida
waleczna”. Wakacyjny program, dofinansowany
Zajęcia świetlicowe (codziennie od godz. 12:00)
Zajęcia plastyczne (4 grupy wiekowe), Zajęcia
teatralne (2 grupy wiekowe), Zajęcia taneczne (2 grupy taneczne), Język angielski (dzieci
młodsze), Gimnastyka dla pań - aerobik, Koło
Seniora, Koło szachowe, Koło brydżowe
Na uwagę zasługuje realizacja zadania publicznego „Mały Artysta”, dofinansowany z budżetu
Miasta Siedlce, w miesiącu wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2012r. Do uczestnictwa
w zajęciach powyższego zadania publicznego (teatr,
taniec) mogą zgłaszać się wszystkie chętne osoby.
Bezpłatne zajęcia będą odbywały się systematycznie
przez 14 tygodni. Na zajęciach teatralnych dzieci
będą mogły uczyć się aktorstwa poprzez wystawianie sztuk teatralnych z położeniem głównego
nacisku na dykcję, emisję głosu, artykulację, mimikę
i gestykulację. Zapoznają się również z podstawową formą pantomimy, jedną z form teatralnych.
Podczas zajęć tanecznych będą realizowane układy
choreograficzne tańca nowoczesnego i towarzyskiego. Warsztaty taneczne rozbudzą w dzieciach
poczucie rytmu i wrażliwość na muzykę. Rozwiną
koordynację ruchową i poprawią kondycję fizyczną
uczestników. Grupa taneczna będzie miała możliwość zaprezentowania nabytych umiejętności
tanecznych przed publicznością.
Szczegółowe informacje i zapisy w Klubie Lech
codziennie lub telefonicznie 25 6443915.
z budżetu Miasta dla dzieci wczesnoszkolnych
i szkolnych pozwolił spełnić dzieciom ich marzenia. Nawiązały się nowe przyjaźnie, dzieci
nauczyły się integracji i obcowania w grupie,
nabyły nowych umiejętności i rozwijały swoje
uzdolnienia.
W imieniu wszystkich nauczycieli Klubu
Lech chcemy serdecznie podziękować wszystkim dzieciom i ich rodzicom za wspólnie
spędzony czas, za każdy szczery uśmiech
i miłe słowo.
MM
Rok założenia 1992
Jesteśmy najstarszą polską firmą rozliczającą koszty energii cieplnej i wody.
Nasza kadra jest merytorycznie przygotowana do rozwiązywania problemów z ogrzewnictwa i ciepłownictwa.
q Dysponujemy własnym podzielnikiem dyfuzyjnym oraz podzielnikami elektronicznymi - 1 i 2 czujnikowymi renomowanej firmy KUNDO. Podzielniki zgodne są z wymaganiami Polskich Norm PN EN
834 i PN EN 835.
q Posiadamy własny system rozliczeniowy dostosowany do potrzeb i warunków polskiego budownictwa
wielorodzinnego.
q Rozliczeń dokonujemy w kilku centrach na terenie kraju, między innymi w naszym Oddziale w Siedlcach.
Dzięki temu jesteśmy blisko naszych klientów.
q Pomagamy również w rozwiązywaniu problemów związanych z dostawą ciepła dla potrzeb ciepłej
wody użytkowej poprzez dobór i montaż termostatycznych ograniczników cyrkulacji. Dostarczamy
także system izolacji pionów.
q Metodą pneumatyczną docieplamy stropodachy wentylowane w budynkach. Jako materiału izolacyjnego używamy
granulowanej wełny mineralnej (szklanej i skalnej) oraz celulozy.
Na realizowany profil działalności posiadamy certyfikat zgodności z normą ISO 9001 : 2000
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
ENERGOSYSTEM Oddział w Siedlcach
ul. Brzeska 120, 08 - 110 Siedlce
tel./fax 25 643 46 09
e-mail: [email protected]
MIĘDZY NAMI SPÓŁDZIELCAMI
ENERGOSYSTEM Sp. z o.o.
ul. Nieszawska 10, 61-021 POZNAŃ
e-mail: [email protected]
www.energosystem.com
PAŹDZIERNIK 2012
5
Spółdzielcze rozmaitości
www.ssm.net.pl
Dzieci „nasze”… (nie)chciane
Do Redakcji „Między nami Spółdzielcami” wpłynął list. Nawet nie zdziwił brak podpisu. Ot, zwyczajowo: „Mieszkanka Osiedla Roskosz”. I zwyczajowo,
jako list anonimowy, powinniśmy go po prostu zignorować, ale… w treści podniesiony został problem, który pojawiał się także podczas zebrań grup
członkowskich. Oczywiście chodzi o dzieci, które jednym przeszkadzają, a innych ich widok cieszy. A ponieważ dziecięce prawo do zabawy wymaga godnych i bezpiecznych warunków (czytaj: placów zabaw, boisk, terenów zielonych, ścieżek rowerowych) dochodzi do nader częstego konfliktu interesów:
starsi wymagają niezbywalnego prawa do ciszy i spokoju, a rodzice także niezbywalnego prawa do korzystania przez dzieci ze spółdzielczych terenów
zielonych oraz urządzeń do gier i zabaw.
T
o ciekawe, że nie przeszkadza mieszkańcom
parkingowy i postojowy horror. Wiadomo…
osiedla budowane były w czasach, gdy jeden samochód przypadał na kilka rodzin. Teraz jedna
rodzina miewa po kilka samochodów, a miejsc
do ich parkowanie brak. Zatem każdy kawałek
nadający się do „zajęcia” jest bezdusznie wykorzystywany – bez uszanowania zieleni osiedlowej,
krzewów ozdobnych, osiedlowej infrastruktury. Nie
przeszkadza nadmiar spalin i hałasu… zwłaszcza,
gdy pod blok podjeżdżają wyjątkowo głośne motocykle i auta ze „skróconymi” rurami wydechowymi.
Nie przeszkadza zapach spalin, wczesno-ranne
„rozgrzewanie silników”, parkowanie samochodów
dostawczych i ciężarowych. Przeszkadzają jednak
małe dzieci bawiące się w piaskownicy, korzystające
z huśtawek, biegające po osiedlowych chodnikach,
odbijające piłkę… dzieci radosne, więc i głośne.
półdzielnia uczyniła wiele, by zabezpieczyć
piaskownice przed psami, kotami, brudem
i „popiwnymi” śmieciami. Estetyczne płotki, zadbana zieleń, dające cień drzewa i krzewy. Pamięta się
o wymianie wiosną piasku, a panie sprzątaczki każdego rana zbierają wokół piaskownic pozostawione
papiery, plastykowe butelki, puszki po napojach…
ot, po prostu śmieci. Huśtawki zostały naprawione,
pomalowane, zagrożenia wszelkie usunięte. Można
korzystać i rodzice chętnie pozwalają maluszkom
bawić się, biegać, integrować się z rówieśnikami.
Widok bawiących się pod czujnym okiem mam,
a bywa coraz częściej, że i ojców, naszych milusińskich musi cieszyć… i wielu z nas zwyczajnie
raduje. Lubimy, z wysokości naszych balkonów
„popatrzeć”, bo to zawsze coś ciekawego się wydarza, a i powodów do rozbawienia nie brakuje.
Wszystko do chwili, gdy „zwykle z tego samego
balkonu” padać zaczynają groźne, głośne, czasami
niecenzuralne krzyki tej, lub tego, kto „ma prawo
odpocząć” i o prawo to będzie się dopominał bez
troski o styl oraz „środki wyrazu”. Po tak emocjonalnym „proteście” znikają z piaskownic dzieci,
a co bardziej odpowiedzialne mamy zabierają swoje
pociechy do mieszkań. Zapada cisza…, której tak
naprawdę nikt nie wyglądał, na którą nie wyczekiwał, która wcale nie jest „chciana”.
ak to jest, że w mieście, które szczyci się
fantastycznym epizodem ratowania dzieci
wywożonych na śmierć, na zniewolenie, na wynarodowienie, teraz na nowe, potrzebne, postulowane pokolenia patrzą niektórzy, jak na wrogów,
chuliganów, wandali?! Jak to jest, że gdy martwi nas
katastrofalny niż demograficzny, aż taką niechęć
i tak złe emocje budzą „nasze”, bo osiedlowe dzieci?! Jak to jest, że z lękiem pytamy o to, kto będzie
w przyszłości zarabiał na nasze emerytury, wszak
Polaków jest już tylko 37 milionów, a tolerować
nie potrafimy i nie cieszy nas dziecięcy śmiech,
S
J
6
gwar, zabawy?! Nie cieszy nas fakt, że oto jeszcze
są, biegają, dorastają „nasze maluszki”?!
rzytoczymy w tym miejscu autentyczną historyjkę opowiedzianą nam przez mieszkańca
właśnie Osiedla „Roskosz”. Otóż była, bo już nie
ma, pani, która systematycznie, z wielkim zaangażowaniem i ogromnymi emocjami „zwalczała
hałas” czyniony przez dzieci pod „jej” blokiem.
Jako miłośniczka przyrody apelowała, by wyganiać
dzieci z trawników, zwłaszcza tych kopiących piłkę.
I oto ta sama pani, każdego rana, na tę samą trawę
wyprowadzała swojego wilczura, a co czworonożny przyjaciel pozostawiał na trawnikach … przez
grzeczność i wyczucie estetyki nie dopowiemy. Zatem dzieciom nie wolno było, ale pies miał „prawo”.
Ulubieniec owej pani, wyjec straszny, pozostawiany
na długie godziny w mieszkaniu, odstawiał takie
koncerty, że sąsiadów roznosiła wściekłość. Tyle,
że „wolność Tomku w swoim domku”! I tak, pani
krzyczała na dzieci, że są zbyt głośne, hałaśliwe
i przed „jej” blokiem niemile widziane, ale pies owej
kobiety cieszył się przywilejem wycia w dzień, wycia
w nocy i dewastacji trawników.
toś powie, że to skrajny przypadek. Oj, coś się
wydaje, że coraz częściej „takie przypadki”
się na naszych osiedlach wydarzają. Psom i kotom
(o ptaszyskach nie wspominając, zwłaszcza tych
dokarmianych…) więcej wolno niż dzieciom. Z jednym, z autorką „anonimu z Roskoszy” zgodzić się
w tym miejscu należy. Bo dzieci dziećmi i ich prawa
do zabawy na osiedlowych placach kwestionować
nie ma sensu. Inaczej ocenić należy „praktyki” tych
starszych już młodzieńców, dla których samorząd
miasta Siedlce wybudował liczne „Orliki”, a i przy
szkołach boisk nie brakuje. Jest gdzie „haratać
w gałę”! Tymczasem szczytowe ściany bloków bywają straszliwie obijane „gałą”, trawniki wydeptywane
przez osiedlowych „Ronaldo” czy „Lewandowskich”.
Dodając do denerwujących „wybuchów” kopanej
piłki cały potok slangowych, często wulgarnych
pokrzykiwań, wyzwisk, przekleństw, mamy obrazek, którego tolerować się nie powinno. Po takim
meczu w wykonaniu kilkunastoletnich „piłkarzy”
pozostają połamane krzewy i gałęzie z drzew, podeptane kwiaty, powyginane płotki, rynny, pokruszony
tynk. Niestety, także kilkunastoletnim, a bywa, że
i starszym „młodzianom” (coraz częściej żeńskim
przedstawicielkom młodych pokoleń) zdarza się
dewastować urządzenia na dziecięcych placach
zabaw, zaśmiecać je, pozostawiać w nich groźne
P
K
PAŹDZIERNIK 2012
przecież szkła, przedmioty z metalu, blachy… i to
jest skandal. Na tego typu zachowania i na takie
„korzystanie” ze spółdzielczych terenów zielonych,
w tym placów zabaw, reagować musimy, a i do krzyku w tym wypadku mamy uzasadnione prawo!
aka na konflikt pokoleń rada? Bo przecież i starsi
mają prawo oczekiwać szacunku dla ich wieku,
chorób, zmęczeń, pragnienia ciszy, odpoczynku,
ale i młodzi, w tym zwłaszcza dzieci, mają prawo
do aktywnego i radosnego spędzania czasu na
przyblokowych zieleńcach. Był pomysł, by w oparciu o środki unijne (możliwe do pozyskania) wybudować dla każdego osiedla jeden, nowoczesny,
spełniający wszystkie normy i wymogi, estetyczny
i atrakcyjny, bezpieczny plac zabaw. Problem w tym,
że ustalenie lokalizacji wydaje się wyzwaniem ponad
siły. Zawsze znajdzie się ktoś, dla kogo plac będzie
„pod jego oknem”, za blisko, za daleko, za duży, za
mały, a najlepiej gdyby w innym miejscu..! Problem
i w tym, że na przykład na takim Osiedlu „Roskosz”
nie ma gdzie takiego placu zlokalizować. Ciasna
zabudowa, a dawniej wyznaczone place pod infrastrukturę osiedlową już zabudowane „TB-esami”.
Chyba podobnie z Osiedlem „Dreszera”, „Kiepury”, z innymi wcale nie mniejszy. Pozostaje zatem
jedno… szukajmy takich dróg porozumienia sąsiedzkiego, by z tego „co mamy” korzystać mądrze,
z poszanowaniem oczekiwań i tych starszych, ale
i tych młodych mieszkańców spółdzielczych osiedli.
Nie wszystko wymaga inwestowania pieniędzy,
częściej odrobiny tolerancji, wzajemnego zrozumienia, cierpliwości i pewnie „nowych pomysłów”.
Wyrzucanie z naszych osiedli dzieci i młodzieży,
zamykanie ich w blokach, w mieszkaniach, to zły
pomysł i najgorszy postulat. Może warto (a internet
stwarza takie możliwości) poznać, jak podobne problemy rozwiązali inni, w innych miastach, w innych
spółdzielniach.
a wandalizm, na chuligaństwo, na brud
i nieuprawniony hałas, na dewastację mienia,
na celowe i złośliwe łamanie podstawowych zasad
współżycia naszych wspólnot osiedlowych, na to
wszystko zgody być nie może i nie będzie, ale musi
być zgoda i porozumienie, gdy z troską spojrzymy
na naszych maluszków, na ich prawo do bezpiecznej,
atrakcyjnej i swobodnej zabawy, odpoczynku.
Będzie milej, gdy pisząc za czas jakiś o wyżej
komentowanym problemie, tekst zatytułować będziemy mogli: „Dzieci nasze… chciane”!
Red.
J
N
MIĘDZY NAMI SPÓŁDZIELCAMI
www.ssm.net.pl
Spółdzielcze inwestycje
Spółdzielnia obecnie realizuje na osiedlu
1000 lecia III etap przy ul. Mieszka I budynek
mieszkalny wielorodzinny. Obiekt nawiązujący
do otoczenia w kształcie litery „C" z dziedzińcem pośrodku, 4 kondygnacjami nadziemnymi
i 1 podziemną, o 64 lokalach mieszkalnych
z garażem podziemnym wielostanowiskowym
otwartym i miejscami parkingowymi na terenie. Wysokość pomieszczeń mieszkalnych
265 cm. Budynek z pewnością należeć będzie
do nowoczesnych pod względem rozwiązań
architektonicznych i funkcjonalnych. Mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe z aneksami kuchennymi
wyposażone będą w instalacje wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i cieplej
wody, elektryczną, teletechniczną, telewizyjną
,internetową oraz video-domofonową, tynki
gipsowe, okna PCV z nawiewnikami, drzwi
do mieszkań z zamkiem antywłamaniowym.
Część lokali posiadać będzie przeszklone loggie
i balkony.
Technologia wykonania żelbetowa monolityczna, ściany warstwowe murowane SILKA,
stropy żelbetowe monolityczne, dach z blachodachówki . Obok budynku znajdować się będzie
plac zabaw dla dzieci, wokół budynku dużo zieleni, w sąsiedztwie dwa przedszkola i popularne
centra handlowe, apteka, przychodnia, poczta itp.
Koszt budowy (najniższy w mieście) 2650 zł/m2
netto wraz z prawem do wyłącznego korzystania
z miejsca parkingowego (3 000 zł). Budynek
planowany do przekazania październik 2013r.
Pozostało jeszcze do zbycia 11 lokali typu M-1,
M-2 i M-3.
Z dokumentacją, wizualizacją budynku i lokali można zapoznać się w biurze Spółdzielni ul.
3 Maja 28 pok. 217 Dział Członkowsko- Inwestycyjny tel. 25 644 10 15 lub na stronie internetowej
www.ssm.siedlce.pl
Planowana do realizacji w latach 2013-2015
kolejna inwestycja zlokalizowana będzie na
osiedlu Warszawska II etap przy ul. Pescanti-
Spółdzielcze sprawy
na. Dotychczas została opracowana koncepcja
urbanistyczno-architektoniczna uwzględniająca
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Planowany zespół mieszkaniowy
(4 budynki) o zróżnicowanej formie, z garażem
podziemnym wielostanowiskowym, ze zjazdem
z ulicy Pescantina posiadać będzie 95 mieszkań
1, 2 i 3 pokojowych o powierzchni od 35 do 65
m2.
Anna Gomółka-Kamińska
Nowy Regulamin rozliczania wody
Zgodnie z przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 101/15/2012 z dnia
29.08.2012r nowym Regulaminem rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy każde mieszkanie winno być wyposażone w wodomierz, a w budynkach w których jest dokonywany odczyt radiowy
wszystkie wodomierze winny mieć założone nakładki radiowe. Nowo montowane
wodomierze muszą być przystosowane do założenia nakładki radiowej, dlatego
przed montażem wodomierzy we własnym zakresie należy zasięgnąć informacji
odnośnie producenta i danych technicznych urządzenia.
W budynkach w których na wodomierze nie są jeszcze założone nakładki radiowe
stany wodomierzy podaje Użytkownik lokalu raz na kwartał do dnia 20 każdego
miesiąca kończącego kwartał. Jeżeli odczyty będą odczytywane przez pracowników
Spółdzielni na klatkach schodowych zostaną wcześniej wywieszone ogłoszenia
z podanymi terminami. Natomiast w blokach w których wodomierza są wyposażone w nakładki radiowe odczyty będą dokonywane zdalnie (drogą radiową) raz na
kwartał i taki odczyt nie wymaga potwierdzenia. Na użytkownikach lokali spoczywa
obowiązek sprawdzenia czy wodomierz rejestruje zużycie wody.
Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja mająca na celu zatrzymanie (przyłożenie magnesu), uszkodzenie wodomierza bądź nakładki radiowej, zerwanie lub
uszkodzenie plomb, zdjęcie nakładki radiowej. Nakładka radiowa rejestruje m.in
przyłożenie magnesu oraz czas zdjęcia. W razie stwierdzenia w/w faktów odczyty
wodomierza nie mogą być podstawą do rozliczenia, a Użytkownik zostanie obciążony
wartością 12 m3 zimnej wody i 3 m3 ciepłej wody pomnożoną przez ilość osób zamieszkujących dany lokal (za miesiąc) od czasu ostatniego rozliczenia do czasu stwierdzenia
nieprawidłowości. Dodatkowo zostanie obciążony karą umowną w wysokości
500% powyższego naliczenia. Użytkownik lokalu ponosi również koszty montażu
wodomierzy i nakładek, legalizacji wodomierzy naprawy lub wymiany uszkodzonego
wodomierza, nakładki radiowej, założenia plomb jeżeli nastąpiło to z jego winy oraz
doprowadzenia instalacji wodociągowej do stanu pierwotnego w przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru wody, ujawnienia przeróbki instalacji przed wodomierzem
itp. Na dzień 31 grudnia będą rozliczane różnice pomiędzy zużyciem zimnej wody
wynikającym ze wskazań licznika głównego a sumą zużyć z liczników indywidualnych.
Wynik rozliczenia będzie ujmowany w wydrukach opłat czynszowych.
M. Michalak
MIĘDZY NAMI SPÓŁDZIELCAMI
PAŹDZIERNIK 2012
7
www.ssm.net.pl
8
PAŹDZIERNIK 2012
MIĘDZY NAMI SPÓŁDZIELCAMI

Podobne dokumenty