Umowa nr ………. UMOWA NA ​„DOSTAWĘ KRUSZARKI” DLA

Komentarze

Transkrypt

Umowa nr ………. UMOWA NA ​„DOSTAWĘ KRUSZARKI” DLA
 Umowa nr ………. UMOWA NA ​
„DOSTAWĘ KRUSZARKI” DLA EUROPA NCT SP. Z O. O. W RAMACH PROJEKTU „ROZBUDOWA FIRMY EUROPA NCT SP. Z O. O.” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 ­ 2013 Zawarta w ……………………… w dniu …..………. pomiędzy:, reprezentowaną przez ………………………………………, zwaną dalej „​
Zamawiającym​
” a ………………………………………………………………………………..…(nazwa Wykonawcy) z siedzibą w …………………………… (siedziba Wykonawcy), …………………………………… ………………………………………………………………………………….. (adres wykonawcy), wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: …………….przez ……………………….… Regon: …..… , NIP: …..… (odpowiednio) reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania ­ stanowiącego załącznik do niniejszej umowy) przez: 1. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 2. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), zwanym/zwaną dalej „​
Wykonawcą​
”, łącznie zwanymi „​
Stronami​
”, a odrębnie „​
Stroną​
”. 1 Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w „Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013”, w przedmiocie „Dostawy kruszarki” dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje: § 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w zakresie dostawy kruszarki udarowej. 2. Integralną część umowy stanowi Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oferta Wykonawcy, złożona w przedmiotowym postępowaniu. § 2 1. Termin wykonania przedmiotu umowy: Wykonawca jest zobowiązany zgłosić na piśmie gotowość dostawy, na co najmniej 2 dni robocze przed przewidywanym terminem dostawy. § 3 1. Zamawiający dokona potwierdzenia daty odbioru w terminie dwóch dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia realizacji zamówienia. 2. Warunkiem odbioru jest dostarczenie wymaganych certyfikatów i atestów oraz innych dokumentów technicznych oraz oświadczenie o niekorzystaniu z dofinansowania w ciągu 7 lat na dostarczaną kruszarkę. 3. Odbiór nastąpi u Zamawiającego po wykonaniu dostawy, po sporządzeniu i podpisaniu protokołu zdawczo­odbiorczego. 4. Podpisany protokół zdawczo­odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury. 5. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia, Zamawiający jest zobowiązany dokonać sprawdzenia ilości i jakości przedmiotu zamówienia. 6. Niezgodność ​
jakościową dostarczonego przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązany jest reklamować Wykonawcy na piśmie w terminie​
7 ​
dni od dnia odbioru. 2 7. W przypadku reklamacji, określonej w ust. 6, Wykonawca obowiązany jest usunąć wady bądź wymienić przedmiot umowy, uzupełnić przedmiot umowy w terminie 2 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt), od dnia złożenia reklamacji (liczy się data wysłania faxu lub data otrzymania przesyłki listowej). 8. Czynności, o których mowa w ust. 7, Wykonawca będzie wykonywał w ramach wynagrodzenia, określonego w § 5 przedmiotowej umowy. § 4 ​
1. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 2. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt harmonogramu zaliczek, obejmującego w szczególności liczbę rat, kwoty, warunki i terminy udzielania i zabezpieczenia zaliczek. 3. Zamawiający akceptuje lub uzgadnia z wykonawcą zmiany w projekcie harmonogramu zaliczek w terminie 7 dni roboczych od przedłożenia projektu harmonogramu przez Wykonawcę. § 5 1. Za zrealizowanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …............... zł brutto (słownie: …..................................... złotych). 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i ma charakter ryczałtowy. § 6 1. Należność wynikająca z § 5 ust.1 płatna będzie jednorazowo po zrealizowaniu przedmiotu umowy. 2. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury, przy czym podstawą do wystawienia faktury jest protokół zdawczo­odbiorczy, o którym mowa w § 3 ust. 3. 3. Termin zapłaty ­ 7 ​
dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury wraz z protokołem zdawczo­odbiorczym, z zastrzeżeniem ust. 4. 4. W przypadku wniesienia reklamacji ( § 3 ust. 6), zapłata następuje po dostarczeniu prawidłowego przedmiotu zamówienia. 3 5. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze. 6. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wykonawca wystawi fakturę na Zamawiającego. § 7 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % ​
wartości przedmiotu zamówienia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) opóźnienie w dostarczeniu prawidłowego przedmiotu umowy skutkiem wniesionej reklamacji (§ 4 ust. 6) – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu zamówienia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 3) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu należności. 3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na … stronach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron. W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali: Podpis Podpis 4 (imię, nazwisko 1­go przedstawiciela Zamawiającego) (imię, nazwisko 2­go przedstawiciela Zamawiającego) (stanowisko) (stanowisko) Data: Data: W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali: Podpis Podpis (imię, nazwisko 1­ go przedstawiciela Wykonawcy) (imię, nazwisko 2­ go przedstawiciela Wykonawcy) (stanowisko) (stanowisko) Data: Data: Załączniki: 1. Załącznik nr 1… 2. Załącznik nr 2 … 3. Załącznik nr 3 … 5 6