3. DELIMITACJA OBSZARU OPRACOWANIA

Komentarze

Transkrypt

3. DELIMITACJA OBSZARU OPRACOWANIA
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry - Diagnoza stanu
3. DELIMITACJA OBSZARU OPRACOWANIA
Przystępując do delimitacji obszaru opracowania rozważano przyjęcie granic opartych o
podział administracyjny lub na podstawie walorów środowiska. Przyjęto, że
regionem
nadrzecznym jest obszar stanowiący układ funkcjonalny i gospodarczy uwarunkowany
wykorzystaniem walorów środowiska i położenia nadrzecznego, uwarunkowany również
zagrożeniami wynikającymi z tego położenia. Rzeka może stanowić dla tego regionu oś
rozwoju gospodarczego i komunikacyjnego. Po analizie obszaru przyległego do rzeki Odry,
powiązań przyrodniczych, zagrożeń i podziałów administracyjnych stwierdzono, że fizyczno
– geograficzna dolina Odry, pokrywająca się z granicami zalewu powodzi lipiec 1997, może
być takim reprezentatywnym terenem. Ponieważ jednak problemy gospodarcze i społeczne
muszą być rozpatrywane w granicach gmin, przyjęto do opracowania granice obejmujące
pasmo o szerokości 1 gminy po każdej stronie Odry powiększone o 6 gmin: Ruja, Grębocice,
Jerzmanowa, Góra, Wisznia Mała i Długołęka. W tej szerokości mieści się dolina Odry i
obszary wzdłuż rzeki Odry objęte powodzią lipiec 1997 r.
Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu
8

Podobne dokumenty