klej do drewna d3 - HIRSCH-POL

Komentarze

Transkrypt

klej do drewna d3 - HIRSCH-POL
Klej do drewna D3
?
Wygodny w u¿yciu
?
Trwa³e spoiny
?
Nie zawiera rozpuszczalników, bezwonny
?
Po wyschniêciu elastyczny, przeŸroczysty
?
Odporny na przenikanie wody
?
Do zastosowania wewn¹trz pomieszczeñ
przeznaczenie
kolory
opakowania
parametry
techniczne
S³u¿y do sklejania drewna, p³yt wiórowych, MDF, sklejek, p³yt pilœniowych i innych
materia³ów drewnopochodnych. Mo¿na nim sklejaæ warstwowo drewno oraz
nienoœne elementy konstrukcyjne. Nadaje siê do klejenia elementów wewn¹trz
pomieszczeñ z czêstym krótkotrwa³ym dzia³aniem œciekaj¹cej wody lub wody
kondensacyjnej i d³ugotrwa³ym dzia³aniem wysokiej wilgotnoœci wzglêdnej
powietrza.
Transparentny
110g – butelka plastikowa
225g – butelka plastikowa
250g – tubka
wygl¹d pow³oki:
lepkoϾ:
gêstoœæ:
ph:
iloϾ warstw:
nanoszenie drugiej warstwy:
ca³kowity czas schniêcia:
wydajnoϾ:
narzêdzia:
magazynowanie:
termin przydatnoœci:
limit LZO:
nie dotyczy
11000 +/- 4000 mPas 20 rpm, dysk 5
1,1 +/- 0,1
4-5
nie dotyczy
nie dotyczy
24 h
nie dotyczy
aplikator
5-30OC
1 rok
nie dotyczy
przygotowanie
pod³o¿a
Klejone powierzchnie musz¹ byæ suche, oczyszczone, dopasowane do siebie,
odpylone, pozbawione œladów olejów i t³uszczy. Przed klejeniem sprawdziæ, czy
³¹czone elementy dok³adnie do siebie pasuj¹.
Klej znajduje siê w postaci gotowej do u¿ycia. Klej nak³adaæ jednostronnie,
bezpoœrednio z opakowania a nastêpnie rozprowadziæ go pêdzlem lub szpachl¹.
Przy klejeniu twardego drewna lub gdy powierzchnia jest bardzo porowata, klej
nale¿y nak³adaæ dwustronnie. Po na³o¿eniu po³¹czyæ i dociskaæ sklejane
powierzchnie przez oko³o 15 minut. Nadmiar kleju usun¹æ za pomoc¹ wilgotnej
szmatki. Ca³kowity czas utwardzania wynosi 24-48 godzin.
Nie usuwaæ razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewaæ do kanalizacji. Odpady
ka¿dorazowo powinny zostaæ zagospodarowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami krajowymi dotycz¹cymi odpadów. Szczegó³owe informacje zosta³y
zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.
œrodki
bezpieczeñstwa
Chroniæ oczy i skórê, w razie kontaktu natychmiast zmyæ wod¹. Przechowywaæ
w miejscach niedostêpnych dla dzieci. Os³oniæ otoczenie malowanych powierzchni.
Ewentualne zabrudzenia usuwaæ nie czekaj¹c na wyschniêcie.
Szczegó³owe informacje zosta³y zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.
Informacje zawarte w Karcie technicznej maj¹ na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s¹ podstaw¹ do odpowiedzialnoœci
prawnej Producenta, gdy¿ warunki wykonawstwa pozostaj¹ poza jego kontrol¹. Wszelka ingerencja w sk³ad produktu jest niedopuszczalna i mo¿e w znaczny
sposób obni¿yæ jakoœæ stosowanego wyrobu. W przypadku po³¹czenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci. W razie pytañ prosimy
skontaktowaæ siê z doradc¹ technicznym firmy.
Data aktualizacji karty technicznej: 22.04.2015r.