4. Pozyskiwanie i Zarządzanie Finansami

Komentarze

Transkrypt

4. Pozyskiwanie i Zarządzanie Finansami
4. Pozyskiwanie i Zarządzanie Finansami
4. Pozyskiwanie i Zarządzanie Finansami
Wersja ucznia
4. Pozyskiwanie i Zarządzanie Finansami
Wstęp
1. Pozyskiwanie
Środków
Finansowych
2. Prognozy
Finansowe
3. Najczęstsze
czynniki sukcesu
i upadku
przedsięwzięć
3. Strategie dla
Wzrostu
Obrotów
Finansowych
Podsumowanie
rozdziału
Pytania
sprawdzające
Jeśli przedsiębiorczość jest definiowana jako nieustające dążenie do
sposobności, a finanse definiuje się jako badanie w zakresie pozyskiwania
i alokacji środków pieniężnych oraz ryzyko tworzenia wartości
przedsiębiorstwa, to przedsiębiorczość finansowa odnosi się do
generowania i zarządzania gotówką i ryzykiem w celu tworzenie wartości
w nieustającym dążeniu do wykorzystania okazji. Ujmując to prościej,
finanse to zarządzanie. Finanse to sposób myślenia o gotówce, ryzyku i
wartości. To pomaga zobaczyć problemy z perspektyw, które koncentrują
się na tworzeniu wartości. Patrząc z perspektywy finansowej, niektóre
decyzje okazują się być nielogiczne lub niewykonalne, i dlatego powinny
być zaniechane.
W tym rozdziale skupimy się na ważnym temacie pozyskiwania finansów i
zarządzania finansami. Omówione zostaną źródła finansowania z
własnych środków, co jest powszechne na początku uruchamiania firmy.
Źródła te obejmują przedsiębiorcę i jego/jej osobistych wkład,
bootstrapping i pożyczki od rodziny i znajomych. Rozdział odniesie się
również do popularnych źródeł zarówno finansowania kapitałowego, jak
i finansowania z kredytu, czyli kapitału wysokiego ryzyka, kapitału
publicznego, aniołów biznesu, banków i gwarantowanych pożyczek. W
rozdziale zostaną omówione również takie pojęcia, jak prognozowanie
finansowe oraz tworzenie sprawozdań finansowych. Rozdział
zdefiniuje i omówi typowe czynniki sukcesu oraz typowe pułapki. Rozdział
zakończy się określeniem strategii pozyskania dofinansowania oraz
omówi krótko pojęcie „elewator pitch”.
Cele nauki
Jeśli pomyślnie ukończysz ten rozdział, będziesz w stanie:
•
Wyjaśnić, dlaczego efektywne przedsięwzięcia muszą w pewnym
początkowym okresie zgromadzić środki finansowe
•
Zdefiniować osobiste, kapitałowe i kredytowe źródła finansowania
dostępne dla przedsiębiorców
•
Przedstawić i omówić koncepcje prognoz finansowych i sprawozdań
finansowych
•
Zdefiniować kluczowe czynniki sukcesu i typowe problemy związane z
planowaniem finansowym
•
Zarysować popularną strategię wykorzystywaną przez
przedsiębiorców celem pozyskiwania środków finansowych, tak zwaną
„elevator pitch”
4. Pozyskiwanie i Zarządzanie Finansami
1. Pozyskiwanie Środków Finansowych
Zanim rozpoczniemy dyskusję na temat pozyskiwania środków
finansowych, konieczne jest stwierdzenie, że gotówka jest
najważniejszym zasobem finansowym. Większa ilość gotówki jest zawsze
lepsza niż mniejsza ilość gotówki, a gotówka w ręku jest lepsza niż
gotówka, która dopiero ma się pojawić. Dlatego najlepiej zawsze skupić
się na przepływach pieniężnych (tj. na kwocie środków pieniężnych
przychodzących i wychodzących w ramach działalności firmy w
określonym czasie, niż na rachunku zysków i strat (tj. przychodów, które
firma otrzymuje ze sprzedaży produktów minus koszty). Ponadto, należy
zwrócić uwagę na dynamikę przepływów pieniężnych (tj. cykle gotówkowe,
sezonowość i zawsze należy pamiętać, że dzisiejsze inwestycje to
jutrzejsze możliwości rozwoju).
"W skrócie, zarządzanie gotówką jest kluczowe, więc nie powinno
Ci nigdy zabraknąć gotówki."
Jednakże, większość firm, w takim czy innym czasie, będzie musiała
pozyskać środki finansowe celem podjęcia działań takich jak rozpoczęcie
działalności, uruchomienie produkcji nowego produktu, unowocześnienie
sprzętu, rozpoczęcie międzynarodowej ekspansji itp. Trzema głównymi
powodami, dla których większość nowych przedsięwzięć powinna zacząć
pozyskiwać środki finansowe już na samym początku działalności to:
Wyzwania związane z przepływem pieniężnym:
Firma musi płacić pensje swoim pracownikom, a także dokonać zakupu
sprzętu i zapasów, jeszcze zanim zacznie osiągać przychody ze
sprzedaży;
Inwestycje gotówkowe:
Małe firmy zwykle na początku swojej działalności nie mają możliwości
wynajmu lub zakupu lokali, obiektów i urządzeń budowlanych;
Długie cykle rozwoju technologii:
Niektóre technologie czy produkty są opracowywane latami, zanim zaczną
przynosić zyski. Koszty początkowe związane z rozwojem technologii czy
produktu często przekraczają zdolność przedsiębiorstwa do finansowania
takich działań z własnych środków.
4. Pozyskiwanie i Zarządzanie Finansami
"Istnieje wiele możliwości dostępnych dla przedsiębiorców w celu
pozyskania środków finansowych. Trzy podstawowe opcje to (a)
finansowanie z własnych środków (b) finansowanie kapitałowe
oraz (c) finansowanie z kredytu. "
Poniższe podrozdziały omówią te możliwości bardziej szczegółowo.
1.1 Źródła finansowania z prywatnych środków
"Trzema głównymi sposobami wykorzystywanymi przez przedsiębiorców
do pozyskiwania własnych funduszy to (a) oszczędności (B) przyjaciele i
rodzina i (c) tzw. „bootstrapping".
Oszczędności: generalnie, założyciele firmy wykładają kapitał
początkowy, dzięki któremu firma w ogóle powstaje i dzieje się to za
pomocą oszczędności, kredytów hipotecznych, kart kredytowych i
ubezpieczeń na życie.
Przyjaciele i rodzina: Rodzina i przyjaciele są drugim źródłem
pozyskiwania funduszy dla wielu nowych przedsięwzięć. Ta forma
pozyskiwania wkładu często istnieje w formie pożyczki, inwestycji lub
darowizny.
„Bootstrapping” Innym źródłem początkowego wkładu dla nowych
przedsięwzięć jest „boostrapping”. „Bootstrapping” to wykorzystywanie
kreatywności, pomysłowości, wszelkich innych możliwych środków do
uzyskania dofinansowania, innego niż pożyczanie pieniędzy lub pozyskanie
kapitału z tradycyjnych źródeł.
4. Pozyskiwanie i Zarządzanie Finansami
1.2 Źródła finansowania kapitałowego (equity funding)
"Źródła finansowania kapitałowego w istocie składają się z (a) venture capital
(kapitał wysokiego ryzyka) (b) aniołów biznesu (c) oferty pochodzącej ze środków
publicznych i (d) „crowdfunding"
Venture Capital (Kapitał Ryzyka)
Venture capital, często nazywany również kapitałem ryzyka, odnosi się do
pieniędzy przekazanych przez inwestorów firmom dopiero rozpoczynającym
działalność oraz małym firmom o prawdopodobnym, ale długoterminowym
potencjałe wzrostu. Ta metoda jest wykorzystywana przez inwestorów do
finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw w zamian za udział w zysku lub
udziały w firmie. Jest to bardzo ważne źródło finansowania dla nowych firm, które
nie mają dostępu do rynków kapitałowych. W przeciwieństwie do bankiera, który
szuka gwarancji, inwestor kapitału ryzyka staje się aktywnym partnerem w firmie i
dzieli ryzyko prowadzonej działalności. Kapitał ryzyka wiąże się z wysokim
ryzykiem dla inwestora, ale również ma potencjał do wygenerowania
ponadprzeciętnych zysków.
Anioły Biznesu
Anioł biznesu to osoba, która lokuje w aktywa firm o innowacyjnym potencjale.
Typowy anioł biznesu będzie to były szef firmy lub pracownik kadry wyższego
szczebla, który jest w stanie zainwestować od 5000 euro do 20.000 euro rocznie
lub też przedsiębiorca, który sprzedał firmę i którzy może zainwestować kwotę
pomiędzy 50.000 euro nawet do 500.000 euro. Anioł Biznesu udostępnia również
swoje umiejętności, doświadczenie, wykonawców i sieć kontaktów, jak również i
swój czas.
Pierwsza oferta publiczna
Pierwszą ofertę publiczną (IPO) składa spółka, celem sprzedaży udziałów
publicznie. Jest to transakcja finansowa przeprowadzana przez firmę maklerską i
różne osoby, takie jak bankierzy, audytorzy i prawnicy, co umożliwia pojawienie się
oferty spółki na giełdzie. IPO są wykorzystywane w celu pozyskania nowych
funduszy, obniżenia kosztów kapitału lub w celu zgromadzenia środków
pieniężnych od dotychczasowych akcjonariuszy. Uczestnictwo w IPO może być
złożoną kwestią, więc wymaga to bardzo dobrej znajomości samego procesu, jak i
procedur.
4. Pozyskiwanie i Zarządzanie Finansami
Crowdfunding
Crowdfunding jest to zbieranie niewielkich ilości kapitału przez dużą liczbą
osób, aby sfinansować dane przedsięwzięcie. Zamiast zgromadzenia
funduszy z jednego źródła, platformy crowdfunding umożliwiają
przedsiębiorcom zebrać środki na inwestycję od dużej grupy mniejszych
inwestorów. Inwestowanie można rozpocząć nawet od kwoty 10 euro.
Crowdfunding wykorzystuje łatwy dostęp do rozległych sieci kontaktów z
przyjaciółmi, rodziną i współpracownikami za pomocą mediów społecznych,
takich jak Facebook, Twitter i LinkedIn, aby zaprezentować nowe
przedsięwzięcie i przyciągnąć inwestorów. Crowdfunding ma potencjał w
zwiększeniu przedsiębiorczości poprzez powiększanie puli inwestorów,
których środki finansowe wychodzą poza tradycyjny krąg właścicieli,
krewnych i inwestorów kapitału ryzyka.
Popularne platformy „crowdfunding” to na przykład www.kickstarter.com
(strona międzynarodowa) i www.crowdaboutnow.com (Holandia).
1.3 Źródła finansowania z kredytu (debt finance)
Środki z kredytów mogą być pozyskiwane z banków komercyjnych i z
pożyczek gwarantowanych.
Banki komercyjne
Bank komercyjny to bank, który przyjmuje depozyty, udziela pożyczek
biznesowych i oferuje inne podobne usługi. Historycznie, banki komercyjne
nie były nigdy postrzegane jako użyteczne źródła finansowania start-up'ów
gdyż niechętnie podejmują ryzyko, a dofinansowywanie nowych
przedsięwzięć jest ryzykowne. Ponadto, udzielanie pożyczek małym firmom
nie jest tak opłacalne, jak kredyty dla dużych przedsiębiorstw. W wielu
przypadkach ustalenie ryzyka przedsiębiorcy jest dla banku zbyt
czasochłonne i w efekcie taka działalność jest to po prostu im się nie opłaca.
Pożyczki gwarantowane
Gwarantowane pożyczki są to pożyczki oferowane przez instytucje rządowe.
Instytucje zobowiązują się do spłaty pożyczki w przypadku, gdy
kredytobiorca nie będzie w stanie jej spłacić.
4. Pozyskiwanie i Zarządzanie Finansami
2. Prognozy Finansowe
Planowanie przyszłości jest niezwykle ważne dla nowego przedsięwzięcia.
Cokolwiek firma chce osiągnąć, jest to prawie niemożliwe do osiągnięcia,
jeśli jej menedżerowie nie mają jasnej wizji tego, jak ich firma będzie
wyglądać w przyszłości. Kluczową kwestią jest więc prognozowanie
finansowe.
"Ujmując najprościej, prognozowanie finansowe to szacunki lub
prognozy przyszłych przychodów i kosztów."
Prognozowane sprawozdania finansowe pokazują prawdopodobne wyniki
finansowe konkretnego działania. Mogą być wykorzystywane do alokacji
zasobów w sposób bardziej wydajny i skuteczny.
Sprawozdanie finansowe (lub sprawozdania finansowe) są to formalne
zapisy „finansowej działalności biznesowej”. Zapisy te pokazują obraz „
finansowej kondycji przedsięwzięcia” zarówno w perspektywie
krótkoterminowej, jak i długoterminowej. Prognozy powinny zawierać
kluczowe wskaźniki finansowe, jak i porównania w stosunku do konkurentów
i / lub średniej w branży. Prognozy finansowe powinny odpowiadać na
następujące pytania:
•
W jaki sposób finansowo będzie funkcjonowała firma?
•
Jakie będą zasoby pieniężne firmy?
•
Jaka będzie sytuacja finansowa firmy?
4. Pozyskiwanie i Zarządzanie Finansami
Istnieją trzy podstawowe sprawozdania finansowe, a mianowicie:
Przewidywany rachunek zysków i strat
Często odnosi się to do rachunku zysków. Pokazuje, jak firma funkcjonuje w
zakresie sprzedaży, kosztów i rentowności. Zwykle jest to rachunek robiony
w okresie rozliczeniowym na okres jednego roku, ale często jest
przygotowywanydla poszczególnych miesięcy, aby wyniki mogły być
regularnie monitorowane, a wszelkie działania naprawcze mogły być
podejmowane na bieżąco.
Przewidywany bilans
Bilans lub "sprawozdanie z sytuacji finansowej" jest podsumowaniem
wartości wszystkich aktywów, zobowiązań i udziału kapitału własnego w
strukturze własności firmy. Bilans pokazuje kondycję finansową spółki na
dany dzień. Z trzech podstawowych sprawozdań finansowych, jest to jedyne
sprawozdanie, które odnosi się do jednego punktu w czasie, a nie całego
określonego okresu. Bilans firmy składa się z: aktywów, zobowiązań i
udziału kapitału własnego. Różnica między aktywami i zobowiązaniami jest
określana jako aktywa netto firmy.
Prognozowany rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne są zdefiniowane przez wpływy gotówkowe (gotówka,
którą otrzymujesz), a wydatki gotówkowe (gotówka, którą wydajesz). Jest to
bardzo ważne dla większości kredytodawców, ponieważ wskazuje, czy masz
wystarczająco dużo gotówki, aby zapłacić dostawcom, sprzedawcom i
innych wierzycielom na czas.
Zebrane razem, powyższe sprawozdania i zestawienia powinny zapewnić
jasny obraz obecnej i przyszłej sytuacji oraz wyników finansowych firmy.
4. Pozyskiwanie i Zarządzanie Finansami
3. Najczęstsze czynniki sukcesu i upadku przedsięwzięć
Prognozy finansowe powinny być zgodne z ogólną przyjętą strategią
przedsiębiorstwa. Proces robienia takich zestawień i wyliczeń pomoże
wykazać, czy strategia firmy jest wykonalna finansowo. Powinny również
wskazywać niezbędną kwotę dofinansowania zewnętrznego, potrzebną do
wsparcia realizacji strategii przedsięwzięcia.
Prognozy finansowe powinny być robione na okres pięciu lat. Na początku,
przez pierwsze dwa lata z podziałem na poszczególne miesięce, następnie
kwartalnie na kolejne trzy lat. Powinno się w nich unikać zawierania ogólnych
wniosków, jak i historycznych danych finansowych.
Wszystkie prognozy finansowe powinny zawierać listę najistotniejszych
założeń finansowych. Powinny również uwzględniać wszystkie zobowiązania
finansowe związane z dostarczeniem produktu lub usługi na rynek. Może to
obejmować koszty zatrudnienia nowych pracowników, wynajmu
dodatkowejpowierzchni, zakupu materiałów pomocniczych i usług oraz wzrost
zapasów oraz należności. Odchylenia od historycznych trendów powinny być
wyraźnie zaznaczone i wreszcie, wszystkie wnioski i założenia powinny być
podparte aktualnymi danych. Dobrą metodą jest, aby ustalić , jakie dane
posiadamy, a także jasno określić, jakich danych nam brakuje.
Chociaż większość przedsiębiorców będzie próbowała stworzyć pełne
prognozy finansowe i plany finansowe, wiele błędów i tak zostanie
popełnionych. Analiza literatury tematycznej, jak i najlepszych praktyk
pokazuje, że często popełniane błędy to:
• Zbyt wiele uwagi poświęca się liczbom, a za mało informacjom
naprawdę ważnym.
• Często liczby nie stoją za strategią firmy lub kluczowymi czynnikami
sukcesu bądź porażki przedsięwzięcia.
• Niewielu przedsiębiorców potrafi poprawnie przewidzieć, jak dużo
kapitału i czasu będzie wymagane do osiągnięcia zamierzonych celów.
• Wiele prognoz finansowych jest nazbyt optymistycznych.
4. Pozyskiwanie i Zarządzanie Finansami
4. Strategie dla Wzrostu Obrotów Finansowych
Nauczyłeś się, że gromadzenie środków finansowych może przybierać różne
formy, a więc ważne jest, aby przejrzeć wszystkie opcje przed wyborem jednej,
z której będziesz korzystać. Decyzja, która opcja jest bardziej odpowiednia,
będzie zależała od charakteru działalności, poziomu dojrzałości, poziom
rentowności, struktury finansowej przedsiębiorstwa, a także aspiracji właścicielamenedżera.
Młode start-up'y rozpoczynają działalność zwykle poprzez dostęp do funduszy w
postaci kapitału ryzyka, w celu rozwoju i wzrostu.
Kluczową strategią wykorzystywaną przez przedsiębiorców w celu pozyskania
funduszy od inwestorów wysokiego ryzyka jest strategia nazywana „elevator
pitch”.
"Elevator pitch jest bardzo krótkim przeglądem produktu, usługi,
technologii lub projektu i korzyści z nim związanych."
Nazwa ta odzwierciedla fakt, że przedsiębiorca może przdstawić „elevator pitch”
w krótkim odcinku czasu równym podróży windą (ang. elewator) tj. w czasie
między trzydzieści sekund a dwoma minutami.Termin ten jest używany w
kontekście przedsiębiorcy prezentującego pomysł inwestorowi kapitału ryzyka,
aby otrzymać od niego dofinansowanie. Inwestorzy często oceniają jakość
pomysłu na podstawie jakości „elevator pitch”, i pytają przedsiębiorców o
„elevator pitch”, aby szybko wychwycić złe pomysły. W rzeczywistości, inwestor
zazwyczaj poświęci przedsiębiorcy więcej niż trzydzieści sekund na prezentację
swojego pomysłu - tak naprawdę mogą wydłużyć ten czas do dziesięciu minut.
Jeśli będziesz miał szczęście na spędzenie dziesięciu minut z inwestorem
kapitału ryzyka, powinieneś rozważyć następujące kluczowe punkty swojego
„elevator pitch”:
4. Pozyskiwanie i Zarządzanie Finansami
1
Zdefiniuj problem i dokładnie określ, kogo on dotyczy. Używaj
wykresów, zdjęć lub, nawet lepiej, opisz scenariusz problemu lub
przypadek, w którym ten problem się pojawia.
2
Przedstaw rozwiązanie. Jest to przegląd oferty produktów lub usług,
które rozwiążą problem. Używaj zdjęć, zrzutów z ekranu, krótko opisz
listę cech i korzyści. Pamiętaj, aby mieć jasność, co do stanu rozwoju
produktu.
3
4
5
6
Profil firmy. Bądź konkretny. Na przykład:
• Określ rok powstania
• Wskaż liczbę pracowników (pełny wymiar i niepełny
wymiar czasu pracy)
• Określ datę powstania produktu
• Zdefiniuj liczbę osób testujących produkt, jak i liczbę
klientów
• Wspomnij o ważnych partnerach strategicznych
• Wymień otrzymane certyfikaty
• Zdefiniuj liczbę patentów oraz ich zakres
• Wspomnij o informacjach bądź artykułach w prasie lub
nagrodach.
Zdefiniuj wielkość rynku. Zdefiniuj potencjalną grupę docelową,
podziel ją na różne segmenty i wyjaśnij, jak planujesz dotrzeć do tych
segmentów. Jeśli musisz użyć danych pochodzących z innych źródeł,
zacytuj je.
Zaprezentuj strategię sprzedaży. Określ, jak produkt będzie
sprzedawany. Jeśli będziesz prowadził sprzedaż bezpośrednią, to
ustal (a) ilu sprzedawców potrzebujesz? (b) ile czasu zajmuje
podpisanie umowy? ( c) kto podejmuje decyzje? Jeśli korzystasz z
jakiś dodatkowych mozliwości, zdefiniuj (a) Kim są partnerzy? (b) ilu
partnerów potrzebujesz? ( c) Jaki jest podział terenu?
Opisz model pokazujący dochody. Model powinien zawierać zyski,
jak i ponoszone koszty. Jeśli jesteś częścią sieci mającej doczynienia
z pośrednikami lub hurtowniami, każdy element łańcucha będzie
wymagał udziału przychodów. Graficzne przedstawienie, jak to jest
alokowane, może dać inwestorom podstawę do zrozumienia
rentowności biznesu.
4. Pozyskiwanie i Zarządzanie Finansami
7
8
9
10
Określ konkurencję. Upewnij się, aby przedstawić wszystkich
konkurentów. Mogą to być konkurenci bezpośredni lub pośredni.
Innymi słowy, powinieneś określić i podsumować wszystkie
istniejące alternatywy (inne technologie lub typy produktów), które
są oferowane na rynku.
Zaprezentuj swój zespół zarządzający. Opisz wszystkich
członków zespołu (menedżerów) oraz ich funkcję w
przedsięwzięciu. Również, powinieneś przedstawić doradców oraz
zakresy, w których doradzają.
P Zaprezentuj pięcioletnią prognozę finansową i jej założenia.
Bądź konkretny. Powinieneś wymienić:
• W 2020, … euro? ze sprzedaży
• W 2020, liczba klientów
• W 2020 liczba udziałów na rynku: …?%
• W 2020, ...?% z nowej sprzedaży, ..?% ze sprzedaży
powracającej
• Jasno zdefiniować, na jakim rynku działasz
• Określić inne liczby niekoniecznie związane z rozwojem i
ekspansją produktów.
Zdefiniuj potrzeby finansowe. Znowu, bądź konkretny, i opieraj
się na następujących danych:
• Stan obecny finansów: ...euro? Od założycieli, ...euro?
Od zewnętrznych inwestorów, ...euro? granty
• Przepływ pieniężny: ...milion euro? Oczekiwane, (zysk …
milion euro?)
• Wykorzystanie funduszy: Koniec v 2.0 prototyp, wejście
na rynek....?, złożone wnioski patentowe
• przyszłe wpływy: seria B …. milionów euro? Na
początku 2020 rok
• strategie wyjścia: nabycie (lista potencjalnych kupców)
4. Pozyskiwanie i Zarządzanie Finansami
Pamiętaj, Twoja prezentacja musi być zwięzła. Powinieneś ją zmieścić w
czasie dziesięciu minut maksymalnie. Prezentacja powinna być łatwa do
zrozumienia, więc nie poświęcaj zbyt dużo czasu na opis technologii. Należy
również pamiętać, że inwestorzy są wrażliwi na przesadę. Wiedzą, że 700
klientów nie jest równe 680 użytkowników i 20 płacących klientów, więc nie
zawyżaj liczb. Twoja przemowa musi być zachęcająca - inwestorzy chcą
zarabiać pieniądze, więc należy sprzedać wartość swojego pomysłu.
Ponadto, należy pamiętać, że inwestorzy chcą liczb i pamiętaj także, że twoje
dane muszą się zgadzać. Wreszcie, należy pamiętać, że inwestorzy szukają
następujących atrybutów w technologii lub przedsięwzięciu:
•
wyjątkowy zespół posiadający doświadczenie
•
dopasowanie pomiędzy inwestorem a firmą
•
unikalna propozycja wartości, w przeciwieństwie do innej "ja też"
produktu
•
znacząc zwrot inwestycji
•
realistyczna ocena ryzyka
•
szczegółowe i realistyczne plany finansowe
•
strategie wyjścia w ciągu 4 do 7 lat
4. Pozyskiwanie i Zarządzanie Finansami
Podsumowanie rozdziału
Young start-up companies need access to finance, normally in the form of venture capital, in order to
Młode firmy *(start-up'y) rozpoczynające działalność potrzebują dostępu do środków finansowych,
zazwyczaj w formie kapitału ryzyka, w celu rozwoju i wzrostu.
Trzy główne powody, dla których większość nowych firm musi zacząć gromadzić środki finansowe od
początku swojej działalności:
• wyzwania dotyczące przepływów pieniężnych
• potrzeba inwestowania środków pieniężnych w raczkującą firmę
• długie cykle rozwoju technologii
Rozdział ten omówił, jak nowe firmy mierząc się z szeregiem potencjalnych opcji, może skutecznie
pozyskać środki finansowe na wczesnych etapach działalności, zwłaszcza, jeśli firma jest mała lub nie
ma jeszcze opracowanego rynkowego produktu.
Nauczyłeś się, że prognozowanie finansowe jest kluczowym elementem zarządzania finansami w
biznesie. Prognozy finansowe to szacunki lub plany przyszłych przychodów i kosztów.
Rozdział zawierał krótkie wprowadzenie do trzech podstawowych typów sprawozdań finansowych:
• rachunek zysków i strat
• bilans
• rachunek przepływów pieniężnych (cash-flow)
Opcje finansowania start-up to: (a) prywatne finansowanie, (b) finansowanie kapitałowe oraz (c)
finansowanie z kredytu.
Trzy główne sposoby, w jaki przedsiębiorcy pozyskują prywatne fundusze to (a) oszczędności (B)
przyjaciele i rodzina i (c) bootstrapping.
Źródła finansowania kapitałowego w istocie składają się z: (a) venture capital (b) aniołów biznesu oraz
(c) pierwszej oferty publicznej.
W rozdziale zostały również opisane kluczowe czynniki sukcesu oraz typowe problemy związane z
planowaniem finansowym. Ponadto, w rodziale wyjaśniono pokrótce, jak przygotować”elevator pitch”.
„Elevator pitch” jest to bardzo krótki opis produktu, usługi, technologii lub projektu i korzyści z nim
związanych.
Pytania sprawdzające
1. Dlaczego większość przedsiębiorców musi pozyskiwać środki finansowe?
2. Określ źródła finansowania ze środków prywatnych i kredytów dostępnych dla
przedsiębiorców.
3. Co to jest bootstrapping? Podaj jakieś przykłady, jak przedsiębiorcy korzystają z boostrapping
celem pozyskania funduszy lub obniżenia kosztów. Twoim zdaniem, jak ważna jest sztuka
bootstrapping'u dla efektywnego przedsiębiorstwa?