OBOWIĄZKI I KOMPETENCJE WYCHOWAWCY KLASY 1

Komentarze

Transkrypt

OBOWIĄZKI I KOMPETENCJE WYCHOWAWCY KLASY 1
OBOWIĄZKI I KOMPETENCJE WYCHOWAWCY KLASY
1. Wychowawca klasy pełni jedną z waŜniejszych ról w systemie wychowawczym szkoły.
2. Obowiązki wychowawcy klasy powierza nauczycielowi dyrektor szkoły
3. Nauczyciel wykonuje funkcję wychowawcy klasy przez cały etap edukacyjny zespołu
uczniowskiego, chyba Ŝe zajdą okoliczności to uniemoŜliwiające.
4. Wychowawca jest organizatorem Ŝycia zbiorowego zespołu klasowego, jego opiekunem
i mediatorem w kwestiach spornych.
5. Wychowawca w szczególności:
a) otacza indywidualną opieką wychowawczą kaŜdego wychowanka,
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami:
- róŜne formy Ŝycia zbiorowego słuŜące indywidualnemu rozwojowi uczniów oraz
integracji zespołu klasowego,
- ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinie do swojej dyspozycji,
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnia z nimi i koordynuje
ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a takŜe wobec tych, którym
potrzebna jest pomoc indywidualna oraz opieka,
d) systematycznie współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym, z którym
ustala sposoby zapobiegania trudnościom wychowawczym oraz decyduje o skierowaniu
ucznia na badania psychologiczne do poradni psychologiczno- pedagogicznej,
e) utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów, udziela informacji, porad,
wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów dzieci.
W tym celu:
- na pierwszym zebraniu w roku szkolnym przekazuje informacje o sposobach
sprawdzania osiągnięć , edukacyjnych ucznia oraz o wymaganiach edukacyjnych i
kryteriach oceniania z przedmiotów i zachowania (zgodnie z WSO),
- organizuje zebrania (spotkania) w terminach ustalonych przez dyrektora oraz według
własnych potrzeb,
- prowadzi indywidualne rozmowy z rodzicami,
- ułatwia kontakt z pedagogiem szkolnym i psychologiem,
- na bieŜąco informuje rodziców o raŜących przypadkach zachowania ucznia, w tym o
nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole,
w uzasadnionych przypadkach zwraca uwagę na zaniedbywanie przez rodziców
obowiązków wobec dziecka, powiadamia o tym pedagoga szkolnego,
- włącza rodziców w sprawy Ŝycia klasy i szkoły
6. Ponadto wychowawca:
- rozpoznaje sposoby spędzania czasu wolnego przez uczniów, którzy wymagają opieki i
działań profilaktycznych przeciwdziałających niedostosowaniu społecznemu,
- rozpoznaje warunki Ŝycia i nauki swoich wychowanków,
- otacza opieką dzieci specjalnej troski,
- dokonuje systematycznej oceny sytuacji dydaktyczno- wychowawczej w klasie,
przedkłada sprawozdania radzie pedagogicznej,
- systematycznie, starannie i terminowo prowadzi dokumentację klasy (dziennik
lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa),
- jest odpowiedzialny za wyposaŜenie i estetykę powierzonej mu izby lekcyjnej
7. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrektora
szkoły, rady pedagogicznej, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno —
pedagogicznej.
8. Z tytułu pełnionej funkcji wychowawca otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie
miesięczne (dodatek za wychowawstwo klasy), w wysokości określonej przez organ
prowadzący szkołę.
9. PowyŜsze obowiązuje do odwołania.