ZMIANA TRESCI ZAN`ACZNIKOW NR 2 i NR ISTOTNYCH

Komentarze

Transkrypt

ZMIANA TRESCI ZAN`ACZNIKOW NR 2 i NR ISTOTNYCH
drl. 1 4 . 0 .1l 0 l I t
L.irclz.
i NR 3 DO SPECYF'IKAC.II
ZMIANA TRESCI ZAN'ACZNIKOWNR 2
DO NUMERU
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
P O S T E P O W A N I AP O - I - G - 2 O I
2e tta strot.ttc
c'r-.NT-r{tiMI i'fb'''icNicrnch..rosciauri L6cr2. Sr(rclmicscic
Aclrrriristrac.ia
lstcltrlVch
S1lcc1'tikacla
ua lttirre-i.iest r-rclostqPtriotra
i.te.rctou,e.i - **,vr,.cerltl..url.copr3.pl
poscs'ii
clotl'czilcit' iriia<lcz-cnia usltts sprz4tarliir
Wamnkriu, /.aurtiuicnilt (SIWZ)l" z-s.cluie z pakietir.ii
r\.N. Locrz-Sroch-r-ri"s.i"..crlN I I{tlM
adrrriristr.o*a.r,crr r.,r-,e7,
rl'zalilczuikr't ur 2 i ttt'Iqcz,iktr rlr 3 z
irc1rcsou,r,r.i. zostaia z'rietia trc(c osrviaclczc'ia
re'orlt
tj. uclzicra.ieza'rirrvie'ia pr'rbliczrego'a
brqdniep.cla'cg. przecl'riotu postQpowa.ia
l-odzi
n
p.rl.zorl)-111
br-rd1''ku.'ricszkaln'ur
crervac-iiti.o.t.we.i i pr.zes*,itn brar-.orvego'rv
ptrblicz'egtt llt.
rvtaScirv4 tre(i ti. trclzielcnie z.t.tl6r'r'ietria
prz' ul. pi.trliorvski"i:c
.'tr
pt'zc7A'N' L'ticl2- Srirdnriescie
(rr,iaclczcnicuslug sprz4tlulla \\' lloses-lachzrdrliinistrotvallt'ch
I'-.
.-C'cntrtttn
strorlie itltcrtlctorrt-i'
\\r tllictrittt-tc.i
sll llll u'1'2e11
\\'lasci\\c zalitcznili.iLrcl0stg1-rtliollc
clnia
Pt'zcsttt-tiqt1'clo
tcrnrin sl'larlania oIctt ztrsl-lric
\ \ c l t r i t 'lt8 ' 0 1 ' l 0 l l r ' o q o c l z i t t i e
r 0 : 1 0 . a o t w r t r c i co l l ' r t n a s t 4 l l i
I t i . 0 1 . l 0 1 l r . . c l og o c l z - i n 1
lrcz z.ttriatt'
ol.;r[ oritz- rtlic.isccgclzicrlastlllliich otrt'arciclloz.tlstaic
sl<laclania
ll:r.x). N4ic.lscc
.lccl'.cz-cs.icirlirrnrulcnrr " zc
zalacznlk nr 2
I
L
OSWIADCZENIE
J a , ( m y ) n i z e jp o d p i sa n y(i )
dziatajqcw imieniui na rzecz (nazwalfirma/i adres Wykonawcy)
bqdqc uczestnikiempostgpowaniao udzielaniezamowieniapublicznegona swiadczenie
przez A.N. t-od2-SrodmieScie
,,CENTRUMl"
ustugsprzqtaniaposesji administrowanych
zgodniez pakietamiadresowymi
oSwiadczam(y), ze spelniam(y)warunkio ktorychmowa w atr. 22 usI.1 ustawy Prawo
z d n i a 2 9 styc znia2004r . tekstjednolity( Dz. U. 22010 r . Nr 113
z a m o w i e np u b l i czn ych
po z . 7 5 9 )a, w tym:
lub czynnosci,jezeli
1. Posiadam(y)uprawnieniado wykonywaniaokreslonejdziatalnoSci
przepisyprawanakladajqobowiqzekich posiadaniado wykonaniazmowienia.
wiedzqi doswiadczenie
2. Posiadam(y)
odpowiednimpotencjalemtechnicznymoraz osobamizdolnymido
3. Dysponuje(my)
w y k o n a n i az a mo w i e n i a .
wykonanie
4. Znajduje(my) siq w sytuacjiekonomiczneji finansowejzapewniajqcej
za m o w i e n i a .
podpisosoby( osob)
upr awnionej( yc h)
Wykonawcy
do reprezentowania
dnia ...
2011r
Zalaczniknr 3
I
I
(pieczqtkaf irmowiWykonawcy)
OSWIADCZENIE
J a , ( m y ) n i z ejp o d p i sa n y(i )
dziatajqcw imieniui na rzecz (nazwalfirma/i adres Wykonawcy)
przystqpujEcdo postgpowaniao udzieleniezamowieniapublicznegorealizowanegow
trybie przetargu nieograniczonego.na Swiadczenie uslug sprzqtania posesji
administrowanychprzez A.N. t-odz-Srodmiescie
,,CENTRUMl" zgodnie z pakietami
adresowymi.
ze nie wystgpujEpodstawydo wykluczeniaz postqpowania
oswiadczam(y),
warunkow,o ktorychmowa
o udzieleniazamowieniapublicznegoz powoduniespelnienia
publicznych
z
29 stycznia 2004 r. tekst
dnia
zamowien
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
jed n o l i t y( t j D z. U . 2 2 0 1 0 r N r 1 1 3 p oz.759)
podpisosoby(osob)uprawnionej(ych)
Wykonawcy
do reprezentowania
d n i a.
2011r.