Kanalizacja sanitarna_Opis techniczny

Komentarze

Transkrypt

Kanalizacja sanitarna_Opis techniczny
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rodzaj dokumentacji :
Nazwa obiektu
:
Lokalizacja
PROJEKT BUDOWLANY
PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI
GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO
OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA
KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE
:
PIANOWO gm. Kościan
Obręb : Nowe Oborzyska- dz. ozn. nr geod. : 7/1, 8, 4/5
3/3, 4/3, 2/11, 269/2
Inwestor
BranŜa
GMINA KOŚCIAN
:
SANITARNA
Imię i nazwisko
Nr uprawnień
Projektant: mgr inŜ. Witold Sobczak
1556/92 Lo
Projektant: mgr inŜ. Henryk Paździor
1049/87 Lo
Sprawdził:
1555/92 Lo
mgr inŜ. Waldemar Dobiała
MARZEC 2010
1
Podpis
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEPOMPOWNI W
MIEJSCOWOŚCI PIANOWO – STREFA GM. KOŚCIAN
Spis zawartości
1.
Podstawa opracowania
2.
Przedmiot, zakres i cel inwestycji
3.
Materiały wyjściowe
4.
Ogólna charakterystyka terenu inwestycji
4.1
Gospodarka wodno – ściekowa
4.2
Infrastruktura techniczna
5.0
Warunki gruntowo - wodne
6.
Koncepcja rozwiązania technicznego
6.1
Ilość ścieków bytowo-gospodarczych
6.2
Parametry hydrauliczne projektowanych kolektorów
6.3
Lokalizacja kanalizacji sanitarnej
6.4
Przeszkody i kolizje
6.5
Obiekty i urządzenia na sieci.
6.5.1
Przepompownie ścieków
6.5.2
Pomiar ilości ścieków tłoczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków
6.5.3
Pozostałe obiekty i urządzenia
6.6
Zastosowane materiały
6.7
Rozmiar rzeczowy.
7.0
Wytyczne wykonawstwa i odbiór techniczny.
7.1.
Technologia robót ziemnych
7.2.
Roboty montaŜowe
7.2.1
Przepompownie ścieków
7.2.1.1. Posadowienie
7.2.1.2. Układ hydrauliczny
7.2.1.3 Uruchomienie przepompowni
7.2.2
Kolektory i rurociągi tłoczne
8.
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
9.
Uwagi końcowe
2
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II._UZGODNIENIA I ZAŁĄCZNIKI
1.
Uzgodnienia
1.1 Decyzja nr 25/10 Wójta Gminy Kościan z dnia 15.03.2010 roku w sprawie dróg
gminnych
1.2 Starostwo Powiatowe w Kościanie Zespół Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej dla pow. kościańskiego - Opinia nr 469 /2009 z dnia 2009.10.21
2.
Załączniki
2.1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr B.7331/117/09 z dnia
18.01.2010 r. wraz z załącznikami
2.2 Uchwała nr XXXI/291/09 Rady Gminy Kościan z dnia 13.10.2009 r w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
aktywizacji zawodowej w części z prawem zabudowy mieszkaniowej w obrębie
wsi Nowe Oborzyska i Kiełczewo.
2.3 Postanowienie Wójta Gminy Kościana nr GOŚ 7624/30/2009 z dnia 2009-10-05 w
sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko
2.4 Warunki techniczne Nr 62/2009 z dnia 19.10.2009 r. na wykonanie dokumentacji
projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Pianowo na działkach ozn. nr geod. 7/1,
4/5, 4/3, 2/11, 269/2 obręb Nowe Oborzyska wydane przez Urząd Gminy w
Kościanie.
2.5 Wykaz właścicieli nieruchomości na których projektowana jest sieć kanalizacji
sanitarnej z przyłączami i przepompownią PS1
2.6 Zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej
2..7 Zestawienie kolektorów tłocznych
3
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III.RYSUNKI
1.
Mapa orientacyjna w skali 1 : 50 000
rys. nr 1
2.
Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 0000
rys. nr 2
3.
Profile podłuŜne kolektorów K-1, K-2, K-3
rys. nr 3.1- 3.3
4
Przepompownia ścieków nr PS
rys. nr 4
5.
Przejście rurociągiem grawitacyjnym pod drogą gminną
rys. nr 5
6.
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna średnicy 1 000 mm
rys. nr 6
7.
Studzienka kanalizacyjna rozpręŜna bet. średnicy 1 000 mm
rys. nr 7
4
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.OPIS TECHNICZNY
1.Podstawa opracowania.
Niniejsza dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej dla części
miejscowości PIANOWO obejmującej obszar aktywizacji gospodarczej opracowana została
na podstawie umowy zawartej z Gminą Kościan.
2.Przedmiot, zakres i cel inwestycji
Przedmiotem projektu jest sieć kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości PIANOWO
tworzącej obszar aktywizacji gospodarczej. Zakres zadania obejmuje budowę sieci
kanalizacji sanitarnej z doprowadzeniem ścieków bytowo-gospodarczych systemem
kolektorów grawitacyjnych, oraz przepompownią z kolektorem tłocznym do istniejącej sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Pianowo dz. nr 269/2, skąd ścieki przetransportowane zostaną
do gminnej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Starych Oborzyskach. Celem
inwestycji jest stworzenie moŜliwości odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z
obszary aktywizacji gospodarczej w m. Pianowo do istniejącej gminnej mechanicznobiologicznej oczyszczalni w Starych Oborzyskach. Dokumentacja branŜy elektrycznej
obejmująca zasilanie energetyczne przepompowni ścieków stanowi odrębne opracowanie
nie objęte umową wyszczególnioną w pkt. 1.
3.Materiały wyjściowe.
a) Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 : 1000 wraz z inwentaryzacją istniejącego
uzbrojenia podziemnego
b) wizje terenowe, opinia o warunkach gruntowo-wodnych opracowana w 2010 roku.
c) uzgodnienia branŜowe
4.Ogólna charakterystyka terenu inwestycji.
Teren objęty niniejszą inwestycją połoŜony jest w północnej części gminy Kościan.
Miejscowość Pianowo posiada głównie zabudowę zwartą zlokalizowaną wzdłuŜ drogi
gminnej posiadającej jezdnię o nawierzchni asfaltowej. Obszar aktywizacji gospodarczej
natomiast połoŜony jest w niezabudowanej części wsi Pianowo pomiędzy drogami
gminnymi o nawierzchni ziemnej nieutwardzonej. Teren objęty projektem sieci kanalizacji
5
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sanitarnej podobnie jak obszar całej gminy Kościan jest nieznacznie zróŜnicowany
wysokościowo, miejscami płaski, łagodnie opadający w kierunku południowo i północno zachodnim. NajniŜszy punkt o rzędnej 73,35 m npm znajduje się przy przepompowni nr PS,
a najwyŜszy o rzędnej 77,90 m n.p.m połoŜony jest przy skrzyŜowaniu dróg gminnych
oznaczonych działkami nr 8 / Pianowo – Kościan / i 2/11.
4.1 Gospodarka wodno – ściekowa
Miejscowość Pianowo zaopatrywana jest w wodę z gminnego wodociągu grupowego Stare
Oborzyska. Wodociąg wykonany jest z rur AC i PVC średnicy 150 mm-110mm-90mm. Na
terenie objętym niniejszym opracowaniem w drogach, w których projektowana jest sieć
kanalizacji
sanitarnej projektowana
jest
równieŜ
w odrębnym
opracowaniu
sieć
wodociągowa z rur PVC średnicy 110mm. Ścieki bytowo-gospodarcze natomiast
powstające w gospodarstwach domowych w zabudowanej części miejscowości Pianowo i
częściowo z obszaru aktywizacji gospodarczej odprowadzane są istniejącą siecią
kanalizacji sanitarnej grawitacyjną i tłoczną do oczyszczalni ścieków w Starych
Oborzyskach. W tej sytuacji uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pozostałym
obszarze aktywizacji gospodarczej jest ze względów ekonomicznych i ochrony środowiska
celowe i zasadne z uwagi na bliskość urządzeń kanalizacyjnych i konieczność ochrony wód
podziemnych struktury, w której zlokalizowane są ujęcia wód podziemnych wodociągu
grupowego Stare Oborzyska.
4.2 Infrastruktura techniczna
Z pozostałej podziemnej infrastruktury technicznej na terenie objętym inwestycją, znajdują
doziemne kable telekomunikacyjne, oraz kabel energetyczny niskiego napięcia.
5. Warunki gruntowo – wodne
Badania geotechniczne wykonane zostały w marcu br. Odwiercono dwa otwory do
głębokości 3,0 m i jeden do 4,0 m przy projektowanej przepompowni PS. Profile otworów
kształtowały się następująco :
Otwór nr 1 przy studni rewizyjnej nr 12
0,00 – 0,40 grunty nasypowe kat. II
0,40 – 1,80 glina piaszczysta plastyczna kat. III
1,80 – 2,40 glina piaszczysta twardoplastyczna kat. III
6
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2,40 – 2,80 glina piaszczysta plastyczna
2,80 - 3,00 glina piaszczysta miękkoplastyczna
W otworze nawiercono wodę gruntową na poziomie 2,8 m p.p.t. która ustabilizowała się
na poziomie 2,3 m p.p.t.
Otwór nr 2 przy studni rewizyjnej nr 2
0,00 – 0,40 gleba
0,40 – 1,80 glina piaszczysta plastyczna kat. III
1,80 – 2,30 glina piaszczysta twardoplastyczna kat. III
2,30 – 3,00 glina piaszczysta półzwarta
W otworze nawiercono wodę gruntową na poziomie 2,5 m p.p.t. która ustabilizowała się na
poziomie 0,85 m p.p.t.
Otwór nr 3 przy projektowanej przepompowni ścieków
0,00 – 0,40 gleba – kat. II
0,40 – 0,80 glina piaszczysta plastyczna kat. III
0,80 – 1,80 glina piaszczysta twardoplastyczna kat. III
1,80 – 4,00 glina piaszczysta półzwarta kat. IV.
W otworze nawiercono wodę gruntową na poziomie 0,1 m p.p.t. która ustabilizowała się
na poziomie równieŜ 0,10 m p.p.t.
6. Koncepcja rozwiązania technicznego.
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzać będzie ścieki bytowo-gospodarcze z
obszaru aktywizacji gospodarczej połoŜonego między drogami gminnymi Pianowo-Kościan
dz. nr 8 i Kościan-Pianowo ul. Czempińska dz. nr 16. Ścieki transportowane będą
kolektorami grawitacyjnymi i jedną przepompownią PS zlokalizowaną na załamaniu drogi
gminnej dz. nr 2/11, do połoŜonej w drodze gminnej dz. nr 269/2 sieci kanalizacji
sanitarnej,skąd przepompownią tłoczone są do przepompowni zlokalizowanej przy
gimnazjum w Starych Oborzyskach i następnie do gminnej oczyszczalni ścieków. Układ
techniczno-przestrzenny projektowanego w niniejszej dokumentacji systemu kanalizacji
sanitarnej obejmujący w/w zakres rzeczowy przedstawia się następująco :
a/ z I części obszaru aktywizacji gospodarczej do przepompowni PS zlokalizowanej w
pasie drogi gminnej dz. nr 2/11 spływać będą grawitacyjnie ścieki kanałem zbiorczym
nr : K-1 i K-2 , skąd tłoczone będą rurociągiem tłocznym rur PE 100 SDR 17 średnicy
110 mm poprzez studzienkę rozpręŜną do istniejącej studzienki rewizyjnej PCW
7
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
średnicy 425 mm zlokalizowanej w drodze gminnej dz. nr 269/2.
b/ z II części obszaru aktywizacji gospodarczej zlokalizowanego przy drodze gminnej
Pianowo – Kościan dz. nr 8 spływać będą grawitacyjnie ścieki kanałem zbiorczym
nr K-3 do istniejącej studzienki rewizyjnej PCW średnicy 425 zlokalizowanej w drodze
gminnej dz. nr 3/3.
6.1. Ilość ścieków bytowo - gospodarczych
Ilość odprowadzanych ścieków ustalone dla części miejscowości Pianowo objętej
niniejszym opracowaniem wynosi :
8,1 m3/d
średnio dobowo
- Qśr.d
=
maksymalnie dobowo
- Qmax.d
= 10,5m3/d
maksymalnie godzinowo
- Qmax.h
=
0,7 m3/h
PowyŜsza ilość ścieków pod względem hydraulicznym i ładunku zanieczyszczeń zawarta
jest w przepustowości istniejącej gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków
zlokalizowanej w Starych Oborzyskach, co potwierdzają warunki techniczne wydane dla
przedmiotowej inwestycji przez Urząd Gminy w Kościanie.
6.2. Parametry hydrauliczne projektowanych kanałów.
Naturalne spadki terenu miejscowości Pianowo pozwalają tylko na częściowy grawitacyjny
spływ ścieków z obszaru aktywizacji gospodarczej. W związku z tym ścieki z całego
powyŜszego terenu spływać będą systemem grawitacyjno-ciśnieniowym i grawitacyjnym do
studzienek znajdujących się na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
pasie dróg gminnych dz. nr 269/2 i 3/3. Z powyŜszych miejsc ścieki popłyną grawitacyjnie
do istniejącej przepompowni, skąd przetłoczone zostaną do gminnej oczyszczalni ścieków.
Średnicę kolektorów sanitarnych ustalono, posługując się programem Riviulus V 1.02 dla
systemów kanalizacyjnych firmy Wavin.
•
Kolektor główny zbiorczy Kb
•
Średnica kolektora K-1 ustalona dla przepływów ścieków
podanych w pkt. 6.1 dla
obszaru aktywizacji gospodarczej tj. 0,7 m3/h oparta na metodzie Prandla i
Colebrooka wynosi :
•
- średnica kolektora
- 200 mm
8
przy : i = 5,0 0/oo
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•
napełnienie
•
prędkość
•
= 15,6 %
v =
0,24 m/s
przy napełnieniu = 100 %
•
prędkość
•
v = 0,9 m/s
q = 25,02 dm3/s
Dla pozostałych kolektorów w których przepływ jest porównywalny do przepływu w
kolektorze K- 1, ustala się równieŜ średnicę D = 200 mm. Przyjęto kolektor K-1 i
pozostałych
z rur PVC-U klasy S / SDR 34: SN8 / zalecanej
minimalnej średnicy
zewnętrznej 200 mm i grubości ścianki 5,9 mm. Z uwagi Ŝe prędkość przepływu ścieków w
projektowanych kolektorach jest mniejsza od prędkości samooczyszczania się rurociągu,
na etapie eksploatacji naleŜy cyklicznie przeprowadzać okresowe płukanie kanałów.
6.3. Lokalizacja kanalizacji sanitarnej.
Główne
ciągi
projektowanej
sieci
kanalizacji
sanitarnej
zlokalizowane
zostały
z
uwzględnieniem warunków istniejącego uzbrojenia terenu, moŜliwości wykonania wykopów
sprzętem mechanicznym, ograniczenia szkód i rozbiórek nawierzchni dróg, oraz moŜliwości
wykonania przyłączy z poszczególnych nieruchomości do kanału zbiorczego.
kolektory grawitacyjne
K-2 i K-3 zlokalizowane zostały w drogach gminnych o
nawierzchniach ziemnych nieutwardzonych, oraz działkach nr 7/1, 4/5, 4/3, które stanowią
pas na poszerzenie drogi gminnej i dz. nr 8,
w odległości 2,0 m od granicy pasa
drogowego dz. nr 2/11, 7/1, 4/5, 4/3. Kolektor natomiast K-1zlokalizowany został w drodze
gminnej dz. nr 2/11 i 269/2 w odległości 1,5 m od granicy pasa drogowego.
Przejście kolektorem grawitacyjnym K-3 pod drogą gminną Pianowo – Kościan wykonane
zostanie w rurze osłonowej średnicy 356,0 x 10,9 mm.
- Rurociąg tłoczny przepompowni PS zlokalizowany został w drodze gminnej dz. nr
2/11 i 269/2 równolegle do trasy projektowanego kolektora grawitacyjnego w odległości 1,5
m od granicy pasa drogowego.
6.4. Przeszkody i kolizje
Projektowane rurociągi sanitarne kolidują z kablowymi liniami energetycznymi i doziemnymi
kablami energetycznymi. Szczególną ostroŜność i uwagę naleŜy, więc zachować w czasie
9
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prowadzenia robót ziemnych tj. przy wykonywaniu wykopów równoległych do sieci
zainwentaryzowanych w/w kabli.
6.5. Obiekty i urządzenia na sieci.
Przepompownia ścieków.
Ukształtowanie terenu oraz charakter zabudowy i lokalizacja istniejących urządzeń
kanalizacyjnych wymuszają konieczność budowy jednej przepompowni ścieków.
Przepompownia zlokalizowana została w miejscu zapewniającym optymalną głębokość
posadowienia kolektorów, oraz optymalne warunki zajęcia terenu pod ich budowę. Z uwagi
na istniejące warunki gruntowe i wodne zaprojektowano przepompownie ścieków w
zbiorniku z polimerobetonu. Przepompownia PS 1 posiada średnicę 1 500 mm i wysokość
3 550 mm.
Obliczenia pojemności retencyjnej przepompowni , wydajności, czasu pracy i postoju pomp
przedstawiono w załączniku. Zaprojektowana przepompownia ścieków posiada
następujące parametry pracy pomp :
PS Pianowo
-
Qp = 6 l/s
Hp = 5,9m H2O
-
Wysokość geometryczna Hg = 2,5m H2O
-
Hstr. l =2,4m H2O
-
straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN6 110x96,8 V= 0,81m/s
-
długość rurociągu tłocznego L = 293,0m
-
Hstrp+wyp = 1,0m H2O
-
moc nominalna pompy – min. 1,3 KW
-
prędkość nominalna – min. 1440 rpm
WYPOSAśENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:
1. Pompy dobrane według parametrów technicznych - szt.2
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubość ścianek zbiornika ma wynosić
- dla DN1500 mm - nie mniej niŜ 50 mm,
Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...)
Standardowa wysokość komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura
moŜe być przycinana. Dla uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy
uŜyciu kleju epoksydowego.
10
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WyposaŜenie zbiornika:
- podest obsługowy- stal nierdzewna
- łańcuch do podestu
- drabinka złazowa - stal nierdzewna
- poręcz – stal nierdzewna
- kominki wentylacyjne - PCV
- właz wejściowy - stal nierdzewna
- belka wsporcza – stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna
- zasuwy z klinem gumowanym DN80 szt. 2 - Ŝeliwo (obsługa z poziomu podestu)
- zawory zwrotne kulowe DN 80 szt.2 - Ŝeliwo
- przewody tłoczne DN 80/100 - stal nierdzewna
- połączenia kołnierzowe nierdzewne
- elementy złączne - stal nierdzewna
- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku
- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt.
- deflektor
3. Rozdzielnia Sterowania Pomp – wyposaŜenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:
a. Obudowa szafy sterowniczej:
-
wykonana z tworzywa sztucznego
-
wyposaŜona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania,
awarii ogólnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy
pompy nr 2; wyłącznik główny zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni
(Ręczna – 0 – Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy
ręcznej; stacyjka z kluczem
-
o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość)
-
wyposaŜona w płytę montaŜową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm
-
wyposaŜona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych
11
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
posadzona na cokole plastikowym, umoŜliwiającym montaŜ/demontaŜ wszystkich
kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.)
bez konieczności demontaŜu obudowy szafy sterowniczej
b. Urządzenia elektryczne:
-
panel dotykowy (kolorowy) LCD o przekątnej ekranu 7,1”
-
moduł telemetryczny GSM/GPRS posiadający co najmniej wyposaŜenie i
moŜliwości wymienione w podpunkcie e)
-
czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz
-
układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
-
czteropolowe zabezpieczenie klasy C
-
przetwornik prądowy do monitorowania prądu pompy
-
wyłącznik róŜnicowo-prądowy czteropolowy 63A
-
wyłącznik główny sieć-agregat 60A
-
gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej
-
gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowoprądowym klasy B10
-
wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie kaŜdej pompy przed przeciąŜeniem i
zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej
-
stycznik dla kaŜdej pompy
-
jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej
-
zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów
-
syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału
dźwiękowego i optycznego
-
przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)
-
wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
-
hermetyczny wyłącznik krańcowy otwarcia włazu przepompowni
-
stacyjka umoŜliwiająca rozbrojenia obiektu
-
sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O
wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z łańcuchem ze
stali nierdzewnej
-
antena dla uzyskania właściwego sygnału działania systemu w sieci
-
Oświetlenie wewnętrzne szafy
-
miejsce dla przetwornika przepływomierza
12
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą
następujące
sygnały
(UWAGA!!!
Wszystkie
sygnały
binarne
powinny
być
wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):
Wejścia (24VDC):
-
tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)
-
zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone)
-
awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego
-
awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego
-
kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni
-
kontrola pływaka suchobiegu
-
kontrola pływaka alarmowego – przelania
-
kontrola rozbrojenia stacyjki
-
sygnał z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) odbezpieczony bezpiecznikiem
(32mA)
Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC)
-
załączanie pompy nr 1
-
załączenie pompy nr 2
-
załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej i sygnału optycznego
d. Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:
-
naprzemienną pracę pomp
-
kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych
-
funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniŜej poziomu
suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej
-
w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z
dwóch pływaków
e. Wytyczne odnośnie wyposaŜenia i moŜliwości modułu telemetrycznego
GSM/GPRS:
− Sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym
modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM
− 8 wejść binarnych
− 8 wyjść binarnych
13
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
− 2 wyjścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20 mA
− Port szeregowy RS 232
− Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany
− Wejścia licznikowe
− Sterownik powinien posiadać synoptykę o wejściach i wyjściach
− Stopień ochrony IP40
− Moduł Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800
− Napięcie stałe 24V
− Wyjście antenowe
− Gniazdo karty SIM
− Panel czołowy sterownika wyposaŜony w diody informujące o:
stanach wejść i wyjść binarnych
zasięgu sieci GSM – minimum 3 diody
poprawności zasilania sterownika
o prawidłowości zalogowania się sterownika do sieci GPRS
MoŜliwości:
− Wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść modułu telemetrycznego do
stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM
− Wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanów alarmowych na obiekcie
− Sterowanie pracą obiektu – przepompowni na podstawie sygnału z pływaków i
sondy hydrostatycznej
Szafy winny posiadać Certyfikat Zgodności CE
oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa „B”
Szafa sterownicza powinna umoŜliwiać monitorowanie i zdalne sterowanie pracą pompowni
z poziomu zainstalowanej stacji monitorującej, a z uwagi na wcześniejsze juŜ wdroŜenie
systemu monitoringu u UŜytkownika musi on zgodnie współdziałać z posiadanym przez
zamawiającego.
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie
aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.
14
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.5.2.2 Pomiar ilości ścieków tłoczonych
Nie przewiduje się zamontowania przy przepompowni komory pomiarowej.
6.5.2.3
Pozostałe obiekty i urządzenia
Na załamaniach trasy, podłączeniach kanałów dopływowych, oraz dłuŜszych odcinkach
prostych, projektuje się w odległości nie większej niŜ 50 m między sobą studzienki
węzłowe-rewizyjne betonowe średnicy 1 000 mm słuŜące do wietrzenia i czyszczenia
kanalizacji. Studzienki lokalizowane są w poboczach pasów drogowych dróg gminnych i
zakończone są włazem Ŝeliwnym klasy w dostosowaniu do rodzaju nawierzchni,zgodnie z
normą PN-EN124. W miejscach przewidywanego ruchu pojazdów dodatkowo przewidziano
zwieńczenie z pierścieniem odciąŜającym. Studzienkę rozpręŜną projektuje się z betonu
B45 średnicy 1 000 mm.
6.6 Zastosowane materiały
Kanały kanalizacji sanitarnej zaprojektowane zostały z rur: PVC-U klasy S / SDR 34, SN 8 /
z normalnym kielichem, średnicy 200/5,9 mm. Na załamaniach i zmianie kierunku kanałów,
oraz do inspekcji i ewentualnego czyszczenia kanałów z poziomu gruntu, zaprojektowano
studzienki betonowe średnicy 1 000 mm i PCW średnicy 425 mm.
Przy zakupie materiałów naleŜy zwracać uwagę i domagać się od dystrybutorów aktualnych
świadectw oraz decyzji dopuszczających materiały do stosowania w budownictwie
komunalnym.
Przepompownia ścieków oferowana przez producentów jest kompletnym urządzeniem
dostarczanym przez oferenta.
Rurociąg tłoczny odprowadzający ścieki od przepompowni do studzienki rozpręŜnej
zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17 średnicy 110/6,6 mm.
Zaprojektowany system kanalizacji zapewnia szczelność kolektorów, studzienek
i przepompowni przed infiltracją wód gruntowych oraz migracją ścieków do gruntu.
6.7.
Rozmiar rzeczowy.
- przepompownie
15
1 szt.
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- sieć kanalizacji sanitarnej PVC-U D 200/5,9 mm
- rurociągi tłoczne
-
PE 100 SDR 17, D 110/6,6 mm
752,0 m
-
293,0 m
7. Wytyczne wykonawstwa i odbiór techniczny
7.1. Technologia robót ziemnych .
Projektowana kanalizacja przebiega w ciągach dróg stanowiących własność gminy i osób
fizycznych w terenie niezabudowanym. Z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne
przyjęto, Ŝe 30 % wykopów zostanie wykonanych ręcznie a 70 % mechanicznie. Wykopy
ręczne naleŜy wykonywać, tam gdzie brak jest moŜliwości i warunków do pracy sprzętu
mechanicznego, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, urządzeń
podziemnych
(kable,
rurociągi
wodociągowe,
kanalizacyjne
).Kolektory
kanalizacji
sanitarnej i przepompownię ścieków posadowione zostaną w gruntach spoistych i
niespoistych. Nie naleŜy przegłębiać wykopów poniŜej głębokości przewidzianej projektem.
W wypadku przegłębienia naleŜy wzmocnić podłoŜe przez wykonanie ławy Ŝwirowej
zagęszczonej do wysokości 0,10 m. po zagęszczeniu. W związku z tym, Ŝe na obszarze
zainwestowania i głębokości posadowienia występują wg KNR Nr 201 grunty kat. III,
przewiduje się wykonywanie podsypki i obsypki rur. Wysokość podsypki winna wynosić
0,10 m. Materiał do podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyŜej 20 mm.
Obsypkę natomiast przewodu winna wynosić 0,30 m / po zagęszczeniu /powyŜej wierzchu
rury. Wykonywanie wykopów na niektórych odcinkach trasy kolektorów będzie utrudniała
woda
gruntowa,
której
występowanie
stwierdzono
podczas
geotechnicznych gruntu. Przed rozpoczęciem,więc wykopów
wykonywania
badan
naleŜy trasę kanałów
odwodnić obniŜając lustro wody igłofiltrami od dna wykopu w granicach 0,15 - 0,25 m .W
wypadku, gdy na skutek wykonywania robót ziemnych zostaną uszkodzone istniejące
urządzenia podziemne jak, kanalizacja deszczowa, nawierzchnie dróg, naleŜy
zakończeniu robót doprowadzić do stanu w jakim były
Napotkane w czasie
podziemne,
naleŜy
uŜytkownika
bądź
wykonywania
zabezpieczyć
właściciela,
przed rozpoczęciem robót.
wykopów i niezinwenytaryzowane
przed
celem
uszkodzeniem
dokonania
je po
i powiadomić
uzgodnień
urządzenia
właściwego
pozwalających
na
kontynuowanie robót. Wykonawstwo robót
ziemnych naleŜy prowadzić zgodnie z przepisami BHP oraz "Warunkami wykonania i
odbioru robót budowlano - montaŜowych , część II instalacje
16
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sanitarne i przemysłowe", oraz BN-83/8836-02 -PRZEWODY PODZIEMNE. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Ze względu na prowadzenie robót w pobliŜu zabudowań i ciągów komunikacyjnych, zwraca
się uwagę na właściwe zabezpieczenie wykopów pod względem BHP, z uwagi na
zagroŜenie jakie one stanowią dla osób trzecich. Ze szczególną uwagą i ostroŜnością
naleŜy wykonywać i zabezpieczać wykopy przebiegające w pobliŜu zabudowań,gdzie
znajdują się podziemne przyłącza wodociągowe, sieć wodociągowa, gazowa, kable
energetyczne i telekomunikacyjne. W miejscach ustalonych z inwestorem na dojazdach i
dojściach do posesji naleŜy ustawić mostki przejazdowe i dla pieszych. Miejsca przejść
dokładnie zabezpieczyć barierkami o wysokości 1,0 m, wychodzące 1,0 m za wykop.
Wykonane wykopy naleŜy zabezpieczyć przez ustawienie zapór a w godzinach nocnych
oznakować lampami świecącymi kolorem czerwonym. Przypomina się, Ŝe ochronie
podlegają znaki geodezyjne. W związku z tym roboty ziemne naleŜy wykonać tak by znaki
nie zostały uszkodzone lub zniszczone. Zgodnie z zaleceniem ZUD- opinia nr 469/2009 z
dnia 2009-10-21. - roboty ziemne w pobliŜu urządzeń podziemnych naleŜy wykonywać
ręcznie, a wszelkie kolizje naleŜy rozwiązywać w porozumieniu i pod nadzorem właścicieli
kolidujących urządzeń.
O terminie rozpoczęcia robót naleŜy pisemnie powiadomić:
•
TP S.A. Region Zachodni Technicznej Obsługi Klienta we Wrocławiu Dział Ewidencji
i Zarządzania Zasobami Sieci w Poznaniu ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań.
•
Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o,o. Oddział-Zakład Gazowniczy w
Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu Kościan – Śrem ul. Marcinkowskiego 2
64-000 Kościan
7.2. Roboty montaŜowe
7.2.1. Przepompownia
7.2.1.1. Posadowienie
MontaŜ przepompowni ogranicza się do posadowienia gotowej przepompowni na płycie
fundamentowej przy zachowaniu wymaganego poziomu zagłębienia. W tym celu, po
uprzednim odwodnieniu terenu i wykonaniu wykopu do ustalonej głębokości, naleŜy wylać
płytę fundamentową z betonu B-15, grubości 20 cm na zagęszczonej podsypce Ŝwirowopiaskowe grubości 20 cm.
17
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po opuszczeniu i wypoziomowaniu zbiornika przepompownię obsypywać piaskiem lub
drobnym Ŝwirem, z zagęszczeniem warstwami co 20 cm.
Przy zasypywaniu i zagęszczaniu połączyć na ustalonych poziomach króciec wlotowy do
przepompowni i wylotowy z przepompowni.
7.2.1.2. Układ hydrauliczny
Przy odbiorze przepompowni od wytwórcy naleŜy sprawdzić czy wszystkie elementy
przepompowni zostały zamontowane zgodnie z dokumentacją, czy posiadają wymagane
atesty, i czy zostały wykonane ze stali i materiałów nieulegających korozji.
7.2.1.3. Uruchomienie przepompowni.
Po
zabudowaniu
przepompowni
w gruncie,
podłączeniu
instalacji elektrycznej i
sterowniczej, naleŜy opuścić pompy po prowadnicach rurowych w dół zbiornika, aby
sprzęgnąć je z pionami tłocznymi. Napełnić zbiornik wodą do wysokości, przy której nastąpi
zadziałanie sygnalizatora alarmu. Włączyć pompy, sprawdzić i ustawić poziomy włączania i
wyłączania pracy pomp.
7.2.2 Kolektory, przykanaliki i rurociąg tłoczny
Kolektory zaprojektowano z rur PVC-U kielichowych łączonych na wcisk i uszczelki
gumowe.
Wykonanie robót winno być zgodne z obowiązującymi przepisami a w szczególności:
- PN-92/B-10735, Kanalizacja - przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze PN-92/B-10729-Kanalizacja.Studzienki
- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
- PN-01/EN-1610 Kanalizacja. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
- PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach
uŜytkowanych
przez
pojazdy
i
pieszych.
Przy montaŜu rur naleŜy przestrzegać zaleceń i warunków zawartych w instrukcjach
producentów. Zgodnie z tymi instrukcjami w wykopach o niejednorodnym podłoŜu, oprócz
wyrównania dna wykopu, rurociągi naleŜy układać na podsypce z piasku lub pospółki, którą
naleŜy dokładnie wyprofilować i zagęścić. Rury muszą być układane tak, Ŝeby podparcie
ich było jednolite na całej długości z zachowaniem linii spadku przewidzianej w projekcie.
18
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Warstwa wyrównawcza (podsypka) i wypełnienie dookoła rury (obsypka) nie mogą
zawierać cząsteczek o wymiarach powyŜej 20 mm, ostrych kamieni lub innego materiału
łamanego. Wysokość podsypki dla projektowanych kanałów wynosi 15 cm. Do podsypki i
obsypki naleŜy odpowiedni materiał dowieźć z zewnątrz. Obsypkę rurociągów naleŜy
wykonywać warstwami 20-30 cm. z zagęszczeniem nie mniej jak 95 % zmodyfikowanej
próby Proctora. Podczas montaŜu rur szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczenie rur
przed przemieszczaniem się w poziomie i pionie, podczas zagęszczania gruntu,
wypełniania wykopu. Studzienki rewizyjne, których zasadniczą funkcją jest umoŜliwienie
kontroli i czyszczenie kanalizacji, zaprojektowano betonowe i z tworzyw sztucznych. Przy
montaŜu studzienek z PCW szczególną uwagę zwrócić na poziom posadowienia
studzienki, który wlotem i wylotem musi odpowiadać poziomowi rurociągów. Trzon
studzienki – włazu, naleŜy przyciąć na długość odpowiadającą niwelecie nawierzchni drogi,
chodnika lub terenu z uwzględnieniem wysokości pierścienia odciąŜającego, płyty i włazu.
Zmontowaną
studzienkę
obsypywać
równomiernie
dookoła
z
równoczesnym
zagęszczeniem do planowanej nawierzchni drogi lub chodnika. Przed zasypaniem
zmontowanych i ułoŜonych rurociągów i studni kanalizacyjnych naleŜy wykonać próbę
szczelności według normy PN-01/EN-1610 Kanalizacja. Budowa i badania przewodów
kanalizacyjny.
8 . Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
8.1. Zagospodarowanie placu budowy.
Przy budowie przewodów sieci wodociągowej naleŜy przestrzegać przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniach:
-
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. nr 129/97/.
-
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
Budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych /Dz.U. nr 13/72/.
- Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem
robót budowlanych.
-Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie
stwarzało zagroŜenia dla ludzi.
- Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie
19
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu i innych
przedmiotów.
- JeŜeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów,
miejsce to naleŜy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.
- Na poboczach jezdni dróg głównych, przynajmniej po jednej stronie, powinien być
wydzielony ciąg pieszy. Szerokość ciągu pieszego powinna wynosić przy ruchu
jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej -1,2 m.
- Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających
bezpieczeństwo. W razie wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, np.
obok zagłębień, wykopów lub składowisk, przejście to powinno mieć przy ruchu
jednokierunkowym szerokość nie mniejszą niŜ 0,75 m, a przy ruchu dwukierunkowym nie
mniejszą niŜ 1,2 m.
- Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu oraz dobrze oświetlone.
- Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.
- Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi
itp. przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest
zabronione. Na czas w/w czynności kierowca obowiązany jest opuścić kabinę.
- Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów
budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami
napowietrznymi.
- Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy
powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te
powinny być tak rozmieszczone na placu budowy, aby odległość od urządzeń
zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niŜ 50 m.
- Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa
powinna odbywać się co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej
korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich oporności, a ponadto:
1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw
zarówno elektrycznych, jak i mechanicznych,
2) przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego
miesiąca lub dłuŜej,
3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.
8.2 Roboty ziemne.
20
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji
wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp., naleŜy określić
bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te
roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległość tę określa
kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie
lub uŜytkowaniu znajdują się te instalacje.
- W razie jakichkolwiek przewodów instalacji, o których mowa wyŜej, naleŜy przerwać
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób
moŜliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.
- Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia połoŜenia przewodów, jeŜeli
odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niŜ 40 cm, powinno
odbywać się wyłącznie sposobem ręcznym.
- Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach
dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach naleŜy wokół wykopów
ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis “osobom postronnym wstęp
wzbroniony”, a w nocy czerwone światła ostrzegawcze.
- Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą
być wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest
obciąŜony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.
- Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie przekraczającej 4 m, w razie
gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciąŜeń
spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp.
oraz jeŜeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie stawiają ostrzejszych
wymagań, naleŜy stosować:
- umocnienie ścian wykopu balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub
gotowymi stalowymi szalunkami.
- W razie głębienia wykopów w warunkach nie określonych, sposób podparcia lub
rozparcia ścian wykopów powinien być podany w dokumentacji technicznej.
- Przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych koparką, pracownicy powinni
wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.
-JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1 m od poziomu terenu naleŜy
wykonać bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników.
- KaŜdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.
21
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni
znajdować się w bezpiecznej odległości.
- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów:
1) w odległości mniejszej niŜ 1 m od krawędzi wykopu, jeŜeli ściany jego są
obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciąŜenie naziomem,
2) w granicach klina odłamu gruntu, jeŜeli ściany wykopu nie są umocnione.
-
Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem
odłamu gruntu.
- Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie naleŜy usuwać stopniowo,
poczynając od dna wykopu, w miarę jego zasypywania.
-
Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się
nawisów. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie
jej postoju, jest zabronione.
-
Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyŜki jest
zabronione
-
Wyładowanie urobku z łyŜki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno
nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.
8.3. Ochrona osobista pracowników.
- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go
w odzieŜ roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- Pracownicy naraŜeni na urazy mechaniczne, poraŜenia prądem, upadki z
wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe
czynniki i zagroŜenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w
sprzęt ochrony osobistej.
- Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje
określające sposób jego uŜytkowania, konserwacji i przechowywania.
8.4. Pierwsza pomoc.
- Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracowników.
- JeŜeli roboty są wykonywane w odległości większej niŜ 500 m od punktu pierwszej
pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.
- JeŜeli w razie wypadku publiczne środki transportowe słuŜby zdrowia nie mogą
zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno
dostarczyć dostępne mu środki lokomocji.
22
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający
adresy i numery telefonów: alarmowych Policji straŜy poŜarnej i pogotowia.
9. UWAGI KOŃCOWE.
1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy zawiadomić zainteresowane instytucje i
uŜytkowników, których przewody znajdują się w pobliŜu trasy kolektorów o terminie
rozpoczęcia robót, uzyskując potwierdzenie o aktualności uzbrojenia podziemnego.
2. Przed przystąpieniem do prac realizacyjnych projektowane kanały muszą być
geodezyjnie wytyczone w terenie i po wykonaniu zinwentaryzowane przez uprawnione
jednostki geodezyjne.
3.
W
miejscach
szczególnego
uzbrojenia
podziemnego
/kable
energetyczne
i
telekomunikacyjne/ roboty ziemne naleŜy wykonać ręcznie stosując próbne przekopy
poprzeczne, dla dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia i ewentualnej korekty
trasy kolektorów
4. Bezwzględnie naleŜy stosować i przestrzegać uwag oraz zaleceń zawartych w
uzgodnieniach z zainteresowanymi jednostkami.
5. W czasie wykonywania robót naleŜy przestrzegać warunków określonych w
rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z 28 marca 1972 r. W
sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano - montaŜowych i rozbiórkowych . /Dz. U.
Nr 19/ 72 poz. 93/.
opracował
II. UZGODNIENIA I ZAŁĄĆZNIKI
1. UZGODNIENIA
23
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ZAŁĄCZNIKI
24
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. RYSUNKI
25
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.6 Zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej
26
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr
studni
Parametry kolektora
Nazwa
Średnica
Długość
kolektora
[m]
[mm]
P
Lokalizacja
Nr
działki
K-1
200
57
K-1
200
61
3/3
Nowe
Oborzyska
Gmina Kościan
61
3/3
Nowe
Oborzyska
Gmina Kościan
56
3/3
Nowe
Oborzyska
Gmina Kościan
200
37
3/3
269/2
Nowe
Oborzyska
Gmina Kościan
200
272
S2
S2
K-1
S3
S3
200
200
K-1
S4
S4
K-1
S5
Razem:
Parametry kolektora
Nazwa
Średnica
kolektora
[mm]
Długość
[m]
Nowe
Oborzyska
Gmina Kościan
Lokalizacja
Nr
działki
P
Obręb
Właściciel działki
K-2
200
58
2/11
Nowe
Oborzyska
K-2
200
57
2/11
Nowe
Oborzyska
Gmina Kościan
58
2/11
Nowe
Oborzyska
Gmina Kościan
57
2/11
Nowe
Oborzyska
Gmina Kościan
2/11
Nowe
Oborzyska
Gmina Kościan
S6
S6
S7
S7
K-2
S8
S8
200
200
K-2
S9
S9
K-2
S10
Razem:
Nr
Właściciel działki
2/11
3/3
S1
S1
Nr
studni
Obręb
Nazwa
kolektora
200
53
200
283
Parametry kolektora
27
Lokalizacja
Gmina Kościan
Właściciel działki
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Średnica
[mm]
Długość
[m]
Nr
działki
S ist
Obręb
K-3
200
18
8, 7/1
Nowe
Oborzyska
Gmina Kościan
K-3
200
60
7/1
Nowe
Oborzyska
Gmina Kościan
58
7/1, 4/5
Nowe
Oborzyska
Gmina Kościan
61
4/5, 4/3
Nowe
Oborzyska
Gmina Kościan
S11
S11
S12
S12
K-3
S13
S13
200
200
K-3
S14
Razem:
200
197
2.7 Zestawienie rurociągów tłocznych
Lp
Nazwa
kolektora
1. RT
Parametry
kolektora
Średnica
Długość
[m]
[mm]
110
293,0
28
Lokalizacja
Właściciel działki
Nr
działki
Obręb
2/11,
3/3,
269/2
Nowe
Oborzyska
Gmina Kościa
Projekt budowlany – Kanalizacja sanitarna – strefa – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska gm. Kościan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.5 Wykaz właścicieli działek na których projektowana jest sieć kanalizacji sanitarnej
w m. Pianowo sporządzony na podstawie wypis z rejestru gruntów
Lp
Imię i nazwisko
Adres
Nr działki
1
2
3
4
ul. Młyńska 15
Gmina Kościan
64-000 KOŚCIAN
8, 2/11, 269/2, 3/3, 7/1,
4/3, 4/5
obręb Nowe Oborzyska
29