D - Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

Komentarze

Transkrypt

D - Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
Sygn. akt IV RC 467/16
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 16 listopada 2016r.
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich
w składzie:
Przewodniczący SSR Krystyna Frączkiewicz
Protokolant Jolanta Hamrozi
po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016 r. w Wałbrzychu
sprawy z powództwa E. B.
przeciwko A. B.
o alimenty
I. zasądza od pozwanego A. B. na rzecz powoda E. B. alimenty w kwocie po 600 zł. (sześćset złotych) miesięcznie,
poczynając od dnia 28 czerwca 2016 r. płatne do rąk przedstawicielki ustawowej A. S. , do dnia 15 - go każdego
następującego po sobie miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat w
terminie;
II. umarza postępowanie w zakresie cofniętego roszczenia;
III. nakazuje pozwanemu uiścić na rzecz Skarbu Państwa (Kasa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu ) kwotę 360 zł.
tytułem opłaty stosunkowej i 6 zł. za tytuł wykonawczy;
IV. wyrokowi nadaje rygor natychmiastowej wykonalności w pkt I.
Sygn. akt IV RC 467/16
UZASADNIENIE
Powód małoletni E. B. działający przez swoją matkę A. S. wniósł pozew skierowany przeciwko swojemu ojcu
pozwanemu A. B. o alimenty w kwocie po 1.000 zł miesięcznie . Wskazał, że pozwany od 7 lat nie ma kontaktu z
powodem i nie łozy na jego utrzymanie. Powoda utrzymuje jedynie matka , która nie pracuje z uwagi na konieczność
przeprowadzki do W./ rozstała się z mężem, sprawa rozwodowa w toku/.
Matka dziecka A. S. wniosła nadto o zasądzenie na jej rzecz od pozwanego kwoty 36.000 zł tytułem zwrotu
dostarczonych przez nią powodowi E. B. środków do utrzymania.
Pozwany uznał pozew do kwoty po 300 zł miesięcznie i wniósł o oddalenie powództwa w pozostałej części. Wskazał,
że nigdzie nie pracuje, jest po chorobie nowotworowej nerki i utrzymują go rodzice.
Przedstawicielka ustawowa cofnęła pozew w zakresie dotyczącym zasądzenia kwoty 36.000 zł wskazując, że o to
roszczenie wniesie oddzielny pozew. Na cofnięcie w tym zakresie zgodę wyraził pozwany.
Wezwani do próby ugodowej – przedstawicielka ustawowa oświadczyła , że skłonna jest zawrzeć ugodę na kwotę po
600 zł alimentów, pozwany ugody zawrzeć nie chciał, a na ostatniej rozprawie uznał powództwo do kwoty po 400 zł
miesięcznie. A. S. potwierdziła cofnięcie powództwa w zakresie żądania zwrotu kwoty 36.000 zł.
Sąd ustalił następujący stan faktyczny :
Małoletni E. B. jest synem A. S. i A. B., który dziecko uznał przed kierownikiem USC. Mieszka z matką i młodszym
bratem P. S. / lat 6/. Matka powoda obecnie jest w trakcie rozwodu z mężem i w związku z tym przeprowadziła się z L.
do W. zamieszkując u swoich rodziców. Przedstawicielka ustawowa obecnie nie pracuje- szuka pracy, w utrzymaniu
pomagają jej rodzice, a nadto syn P. od swojego ojca otrzymuje alimenty po 650 zł jako zabezpieczenie w sprawie o
rozwód. Koszty utrzymania mieszkanie tej rodziny ponoszą dziadkowie powoda. Powód ma 14 lat i jego matka koszt
utrzymania powoda określa na kwotę ok.1000 zł miesięcznie wskazując, że na koszt ten składają się: wyżywienie ok.
400-500 zł, ubrania ok. 200-250 zł , wydatki szkolne ok. 100 zł., tez okresowe wycieczki szkolne od 150 do 350 zł
jednorazowo. Pozostałe wydatki związane są z leczeniem powoda chorującego na przetokę tętniczo- żylną na stopie 40 zł leki co miesiąc, często choruje na zapalenie tchawicy - 70 zł. Dodatkowo badania co pół roku we W. z dojazdem 250 - 500 zł. Badania USG raz na pól roku - 300 zł - badanie żył. Jedyny sport jaki może uprawiać - to basen - ok 100
zł miesięcznie. Pozwany nie łozy na utrzymanie powoda od 7 lat. Z wiedzy jaką posiada przedstawicielka ustawowa
często pozwany wyjeżdża do pracy za granicę.
Dowód : - odpisy skrócone aktów urodzenia mał. dzieci przedstawicielki ustawowej
- zaświadczenia lekarskie i wyniki badań diagnostycznych dot. stanu zdrowia mał. E. B.
- zaświadczenie z Parafii na okoliczność zawarcia związku małżeńskiego przez przedstawicielkę ustawową,
- decyzja Gminy L. na okoliczność przyznanych przedstawicielce ustawowej świadczeń na rzecz małoletnich,
- wypowiedzenia umowy zlecenia oraz odpowiedzi na wypowiedzenia i zaświadczenie o zarobkach przedstawicielki
ustawowej,
- przesłuchanie przedstawicielki ustawowej.
Pozwany A. B. mieszka sam. Ma wykształcenie podstawowe. Nie ma innych dzieci. Utrzymuję się z pomocy rodziców
od 3 lat. Stwierdzono u niego nowotwór nerki i pół jej wycięto. Otrzymał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
– umiarkowany z zaleceniem pracy w warunkach chronionych. Jest zarejestrowany jako bezrobotny bez prawa
do zasiłku. Szuka lekkiej pracy .Pozwany jeździ często do B. bo ma tam dwie kuzynki – twierdzi, że w celach
wypoczynkowych, jeździ też do innej rodziny. Według pozwanego sponsoruje go rodzina - kuzynki, chrzestna, ciotka.
Koszty utrzymania mieszkania pozwanego to ok 200 zł , czynsz 160 zł , prąd 20- 30 zł miesięcznie gaz 30 zł za dwa
miesiące.
Dowód : pismo PUP o zarejestrowaniu pozwanego jako osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku,
- orzeczenie orzecznika dot. stopnia niepełnosprawności
- przesłuchanie pozwanego
Sąd zważył co następuje :
Powództwo jest zasadne.
Zgodnie z treścią art. 133§1 krio rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie
jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, a z art. 135§1 krio wynika, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy
od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.
Z akt sprawy wynika, że koszt utrzymania małoletniego E. na poziomie ok. 1.000 zł jest kosztem nieco zawyżonym.
Koszt utrzymania 14- letniego powoda podlegał zatem stosownej obiektywizacji i w ocenie Sądu kształtuje się na
poziomie ok. 800-900 zł, biorąc pod uwagę również wydatki związane z jego leczeniem.
W drugiej kolejności Sąd miał obowiązek ustalić możliwości zarobkowe pozwanego. Nie przyjął Sąd, tak jak chciał
tego pozwany, że nie ma on żadnych dochodów i jest wyłącznie na utrzymaniu rodziców, kuzynek i innych członków
rodziny. Z doświadczenia życiowego bowiem wynika jednoznacznie, że na dłuższy czas rodzina nie jest w stanie
utrzymywać dorosłego, mającego przecież zdolność do podjęcia pracy pozwanego. Wprawdzie ma on ograniczone
możliwości podjęcia pracy – do pracy w warunkach chronionych, to jednakże nie ma zakazu pracy. Nie dał też sąd
wiary pozwanemu, że wyjeżdża on bardzo często do B. do kuzynek by tam odpoczywać. W ocenie Sądu pozwany
podejmuje tam pewne prace, których nie chce ujawnić. To nie oznacza, że nie można przyjąć, że pozwany nie
ma możliwości zarobkowych takich by nie mógł łożyć na utrzymanie swojego 14- letniego syna kwoty po 600 zł
miesięcznie.
W związku z powyższym Sąd ustalił stosowne alimenty od pozwanego na rzecz powoda- na poziomie żądania jego
matki.
Sąd umorzył postępowanie w zakresie cofniętego roszczenia dotyczącego zasądzenia kwoty 36.000 zł tytułem zwrotu
wyłożonych alimentów, na co pozwany wyraził zgodę. Sąd uznał cofnięcie za dopuszczalne, ponieważ żądanie to
zgłoszone było przez matkę dziecka i na jej rzecz, postępowanie natomiast o alimenty ma inne strony : powoda E.
B. i pozwanego A. B. . Matka dziecka może złożyć odrębny pozew o zasądzenie stosownej kwoty na jej rzecz wtedy
określając prawidłowo strony takiego postepowania : wskazując siebie jako powódkę i pozwanego.
Dlatego też w oparciu o treść art. 355§1 kpc postępowanie w tym zakresie umorzono.
Ponieważ powód zwolniony była od kosztów sądowych, na podstawie art. 11.ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r o
kosztach sądowych z poźn. zm., zasądzone stosowne koszty od pozwanego.
Rygor natychmiastowej wykonalności oparto o treść art. 333§1 pkt. 1 kpc.