Siedlce, dn. 6 lipca 2009 r. nr sprawy WIW.AG.3231/43/2009

Komentarze

Transkrypt

Siedlce, dn. 6 lipca 2009 r. nr sprawy WIW.AG.3231/43/2009
Siedlce, dn. 6 lipca 2009 r.
nr sprawy WIW.AG.3231/43/2009
Wykonawcy
wszyscy
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia
Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami)
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na
zadane pytania Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy
WIW.AG.3231/43/2009 na Dostawa płytek Petriego sterylnych PS 14,5 – 17 x 140
mm; płytek Petriego sterylnych PS 14,5 – 17 x 90 mm; płytek Petriego sterylnych PS
25 mm x 90 mm; ez, głaszczek, łyŜek miarowych; filtrów strzykawkowych i
strzykawek do filtrów, bibuły, chusteczek; pipet Pasteura i miarowych; probówek i
statywów do probówek; torebek do homogenizatora dla Zakładu Higieny
Weterynaryjnej w Warszawie.
Pakiet 5
Pytanie: Pdp. 2 – Czy Zamawiający moŜe dopuścic filtry strzykawkowe z membraną
octan celulozy (cellulose acetale) poniewaŜ takie są sterylne?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania filtrów strzykawkowych
z membraną octan celulozy (cellulose acetate). Filtry nie musza być sterylne.
Pytanie: Pdp 2 - Czy Zamawiający moŜe dopuścić filtry pakowane po 100
szt. zamiast sterylnych pakowanych po 1 szt. osobno?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie filtrów pakowanych po 100
szt.
Pytanie: Pdp. 3 – czy Zamawiający moŜe dopuścić chusteczki o rozmiarze
200x205 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody.