szczegóły - Fundacja Probus

Komentarze

Transkrypt

szczegóły - Fundacja Probus
19.05.2014r.
ZAPYTANIE CENOWE
W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Spytków Bez Granic projektu
"Smacznie i zdrowo - budowa pieca chlebowego i prowadzenie warsztatów tradycyjnego
wypieku chleba" zapraszamy do
składania ofert cenowych na budowę pieca chlebowego.
Szczegółowy opis zamówienia:
Budowa pieca chlebowego z wędzarnią wykonanego z cegły szamotowej, cegły wypalanej w
glinie oraz kamieni. Zamykane drzwiczki (żeliwne lub ceramiczne). Piec o pojemności do ok.
20 chlebów. W piec będzie wbudowana także wędzarnia. Wykonawca pokrywa wszystkie
koszty związane z zakupem odpowiednich materiałów oraz ich transport do miejsca
świadczenia usługi.
Usługa będzie świadczona w miejscowości Spytków w gminie Zgorzelec. Wykonawca
zobowiązuje się wykonać usługę do dnia 15 października 2014r.
Do wykonania usługi Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi.
Wymagane dokumenty:
- oferta cenowa
Kryterium wyboru oferty: 100% cena
Oferty należy złożyć do dnia 26 maja 2014r. do godz 15.00 elektronicznie, osobiście lub
pocztą/kurierem na następujący adres:
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic
Spytków 31, 59-900 Zgorzelec
e-mail: [email protected], tel. 513-058-104
Złożonych dokumentów nie odsyłamy.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
OFERTA CENOWA
Zamawiający: Stowarzyszenie Spytków Bez Granic
Projekt pn. "Smacznie i zdrowo - budowa pieca chlebowego i prowadzenie warsztatów tradycyjnego
wypieku chleba"
Wykonawca: ...............................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Nazwa przedmiotu zamowienia
VAT
Cena brutto
Budowa pieca chlebowego z
wędzarnią w miejscowości
Spytków.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się w przedmiotem zamówienia.
Dnia: .......................................
……………...........……………………………………………..
podpisy Wykonawcy
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013