Fundusz Aktywnego Inwestowaniax

Komentarze

Transkrypt

Fundusz Aktywnego Inwestowaniax
Fundusz Aktywnego Inwestowania
Jest to fundusz lokujący Państwa środki w jednostki uczestnictwa funduszy renomowanych
Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych („TFI”), które działają w Polsce. Zawsze lokujemy w
kilka TFI w celu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. Tak więc przez cały czas o Państwa
środki dba cała grupa profesjonalnych zarządzających. Fundusz Aktywnego Inwestowania
inwestuje w te fundusze, które aktualnie przynoszą największy zysk i pozytywnie rokują na
przyszłość. W okresach koniunktury giełdowej środki będą w znakomitej większości
angażowane w fundusze akcyjne, podczas gdy w okresach bessy będą inwestowane w
fundusze posiadające aktywa dłużne i pieniężne.
Wybieramy dla Państwa fundusze renomowanych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
(„TFI”), które działają w Polsce:
-
BPH,
-
Union Investment,
-
Skarbiec,
-
Investors,
-
OPERA,
-
Legg Mason,
-
Idea,
-
ARKA BZ WBK,
-
KBC,
-
ING,
-
PZU,
-
PKO,
-
Pioneer.
Grupa TFI będzie zwiększana zgodnie z rekomendacjami zarządzającego