D - Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Komentarze

Transkrypt

D - Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
Sygn. akt III RC 405/15
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 24 listopada 2015r.
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim w Wydziale III Rodzinnym i Nieletnich,
w składzie:
Przewodniczący SSR Zofia Owierczuk-Radziwoniuk
Protokolant Alicja Ławrynowicz
po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2015 roku w Bielsku Podlaskim
sprawy z powództwa małoletniego J. G.
przeciwko R. G.
o podwyższenie alimentów
I. Alimenty od pozwanego R. G. na rzecz małoletniego powoda J. G. ustalone wyrokiem Sądu
Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 06 sierpnia 2009 roku w sprawie III RC 521/08 w kwocie
po 420,00 złotych miesięcznie podwyższa z dniem 01 listopada 2015 roku do kwoty po 600,00
(sześćset) złotych miesięcznie płatnych do dnia 15 każdego miesiąca do rąk matki powoda A. G. z
8% za uchybienie w płatności każdej raty.
II. Oddala powództwo w pozostałym zakresie.
III. Odstępuje od obciążenia stron kosztami sądowymi.
IV. Wyrokowi w pkt. I-szym nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.
III RC 405/15
UZASADNIENIE
A. G., działająca w imieniu małoletniego syna J. G., wnosiła o podwyższenie alimentów na jego rzecz od pozwanego
do kwoty po 700 złotych miesięcznie.
R. G. wnosił o oddalenie powództwa.
Sąd ustalił i zważył co następuje;
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 6 sierpnia 2009 roku, w sprawie III RC 521/08, ustalono
alimenty od pozwanego na rzecz małoletniego powoda w kwocie po 420 złotych miesięcznie.
J. G. ma 13 lat i uczęszcza do gimnazjum. Ma problemy w nauce i poziom jego kształcenia jest dostosowany do potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych. Jest chłopcem z niedowagą, często choruje. Ze względów zdrowotnych potrzebuje
też aparatu na zęby. Matka oceniła w tym zakresie wydatki na okres 2 lat na kwotę około 7 tys. złotych, przy czym cena
aparatu to suma 3200 złotych, wizyty kontrolne 1500 złotych, oraz pozostałe należności z tym związane. Miesięczny
koszt utrzymania powoda według A. G. to kwota 1000 złotych miesięcznie.
Poza synem przedstawicielka ustawowa wychowuje 9-letnią córkę z innego związku (...). Dziewczynka w 2012 roku
została czasowo uznana za osobę niepełnosprawną. Matka pobiera na jej rzecz alimenty od ojca dziewczynki oraz
zasiłek pielęgnacyjny. Na oboje dzieci ma przyznane zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków. Alimenty są wypłacane
przez fundusz alimentacyjny.
Matka powoda ma 33 lata i zawodowe wykształcenie o kierunku ciastkarz. Nie pracuje zawodowo. Utrzymuje się z
alimentów należnych dzieciom i świadczeń pomocy społecznej. Jest zarejestrowana jako bezrobotna , bez prawa do
zasiłku. Wynajmuje mieszkanie w bloku. Koszt miesięcznych wydatków z tego tytułu to 850 złotych. Nie dysponuję
żadnym majątkiem ani oszczędnościami. Pomaga 90-letniej babci i ta wspiera ją finansowo.
R. G. mieszka w S.. Pracuje jako montażysta w POL-G. na czas nieokreślony. Jego wynagrodzenie brutto wynosi 1900
złotych miesięcznie. Posiada zaległości alimentacyjne według stanu na koniec października to kwota 13600 złotych.
Są one egzekwowane za pośrednictwem komornika. Syn i ojciec utrzymują kontakty, powód odwiedza ojca w jego
miejscu zamieszkania.
Powyższych ustaleń dokonano na podstawie akt sprawy III RC 521/08 Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim,
wyjaśnień stron k 16-17, 28, informacji o dochodach strony powodowej , wydatkach i stanie zdrowia powoda k 4-12,
25-27, dochodach i wydatkach pozwanego k 18-22.
Zgodnie z treścią art. 138 kro, dopuszczalna jest zmiana wysokości obowiązku alimentacyjnego rodzica na rzecz
jego dziecka. Podstawą zmiany rozstrzygnięcia jest zmiana stosunków. Zmiana ta może dotyczyć zarówno potrzeb
uprawnionego jak i sytuacji materialnej osób zobowiązanych do alimentacji.
Wysokość tego obowiązku zależy w dalszym ciągu od usprawiedliwionych potrzeb dziecka jak i możliwości
majątkowych rodziców- art. 135 kro.
Analizując zgromadzony materiał dowodowy, należało stwierdzić, iż zostały spełnione wymogi art. 138 kro,
uzasadniające podwyższenie uprzedniego obowiązku ojca wobec syna. J. G. jest osobą małoletnią , nie dysponuje
żadnym majątkiem, toteż obowiązek jego utrzymania spoczywa na rodzicach. Powód mieszka z matką. To A. G.
zajmuje się bieżącymi sprawami związanymi z wychowaniem i utrzymaniem dziecka. Te starania należy zaliczyć na
poczet jej obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka i tym samym pomniejsza jej finansowy udział w tym zakresie.
Wskazać należy, iż poprzednie rozstrzygnięcie ustalające obowiązek alimentacyjny pozwanego zostało wydane 6 lat
temu. W owym czasie potrzeby J. istotnie się zmieniły. Podczas poprzedniego wyrokowania był on dzieckiem na
początkowym etapie kształcenia, uczęszczał do klasy zerowej w przedszkolu a aktualnie jest w gimnazjum. Zmieniła
się też sytuacja materialna pozwanego, jego dochody uprzednio były na poziomie 1200 złotych miesięcznie brutto a
aktualne to suma 1900 złotych miesięcznie. Zmniejszyły się długi pozwanego, choć w dalszym ciągu ich egzekucja jest
prowadzona przez komornika.
Sytuacja życiowa matki nie uległa znaczącym zmianom. W dalszym ciągu utrzymuje się ona ze świadczeń pomocy
społecznej, rodziny i alimentów. Mieszka w wynajętym lokalu, wzrosły wydatki z tego tytułu o koło 200 złotych
miesięcznie.
Oceniając powyższe uznano, że matka powoda nieco zawyżyła miesięczne wydatki na syna przy uwzględnieniu
dochodów i poziomu życia rodziny. W ocenie sądu te koszty to kwota około 800 złotych miesięcznie. Z tych względów
udział pozwanego w tych kosztach określono na kwotę 600 złotych miesięcznie. Z informacji przedstawionych prze
R. G. wynika ,że ma on stałą pracę i poza powodem nikogo więcej na utrzymaniu.
W pozostałej części powództwo jako niezasadne oddalono.
Podstawę rozstrzygnięcia o alimentach stanowią art. 138 kro, art. 133 kro i art. 135 kro.
Klauzulę wykonalności nadano na podstawie art. 333§1 pkt. 1 kpc.
O kosztach sądowych rozstrzygnięto stosownie do art. 102 kpc.
Sędzia