wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie

Komentarze

Transkrypt

wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie
KARTA USŁUG NR:
USC/13
Strona nr 1
Stron 1
URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)
Zmiana 18.07.11r.
Nazwa usługi:
WYDAWANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO
I POTWIERDZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 29.09.1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688
z późn. zm.) art. 79, 83
- Konwencja Nr 16 z dnia 08.09.1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów
skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735)
- ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.
1071 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
(Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
2. Dowód osobisty /do wglądu/
Opłaty:
1. za odpis skrócony, opłata skarbowa – 22,00 zł
2. za odpis zupełny, opłata skarbowa – 33,00 zł
Czas realizacji usługi:
Niezwłocznie po wpłynięciu podania.
Miejsce załatwienia sprawy:
Nr pokoju: 206
Nr telefonu: (048) 672 40 37
Godziny pracy: poniedziałek – – 8 – 16 , wtorek – piątek – 7 - 15
00
00
30
30
Tryb odwoławczy: nie przysługuje
Uwagi:
O dokumenty stanu cywilnego może się ubiegać osoba, której stan cywilny został w akcie
stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz każdy kto
wykaże w tym interes prawny.
Miejsce na notatki: