regulamin konkursu na interpretację piosenek

Komentarze

Transkrypt

regulamin konkursu na interpretację piosenek
REGULAMIN
KONKURSU NA INTERPRETACJĘ PIOSENEK
AGNIESZKI OSIECKIEJ
ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej, który odbywa się w ramach
Festiwalu Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich „Pejzaż bez Ciebie – Agnieszka Osiecka”
Toruń 2016, jest SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła Spółka Jawna - pomysłodawca i
producent festiwalu, zwany dalej „Organizatorem”.
PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest interpretacja piosenek Agnieszki Osieckiej.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia: profesjonaliści, aktorzy,
wokaliści, studenci szkół teatralnych i muzycznych, adepci teatrów państwowych i prywatnych
oraz amatorzy – soliści, grupy wokalne, zespoły.
2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć do karty uczestnika zgodę rodziców lub
prawnych opiekunów na udział w konkursie.
3. Zgłoszenie odbywa się poprzez nadesłanie drogą elektroniczną lub pocztową na adres
organizatora:
1) karty uczestnika zamieszczonej na stronie www.pejzazbezciebie.pl,
2) nagrania audio-video (na płycie CD lub DVD) z zapisem wykonania jednego utworu z
tekstem Agnieszki Osieckiej. Nagranie powinno być wykonane live, bez montażu.
3) zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie (dotyczy uczestników
poniżej 18 roku życia).
4. Zgłoszenia można przesyłać także drogą elektroniczną na adres: [email protected]
(maksymalny rozmiar załącznika 10 MB, większe pliki przesyłać można przez serwisy oferujące
hosting plików, bez konieczności rejestracji pobierającego, czy wykupienia konta).
5. Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w Konkursie, z pominięciem etapu
eliminacji, wykonawców, laureatów konkursów oraz innych osób, które ze względu na uznany
profesjonalizm lub rekomendację bezpośrednią autorytetów muzycznych, organizatorów
Regulamin Konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej
www.pejzazbezciebie.pl
1
festiwali muzycznych, warsztatów wokalnych, kwalifikują się do uczestnictwa w Konkursie bez
eliminacji. Zaproszenie nie zwalnia uczestnika z konieczności nadesłania karty uczestnika.
6.
Adres do korespondencji:
e-mail: [email protected]
lub
SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła Sp.j.
ul. Jagiellońska 20/1
87-100 Toruń
z dopiskiem: „Pejzaż bez ciebie”
TERMINY
1.
2.
3.
4.
5.
Kartę uczestnika z nagraniem audio-video należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 5
października 2016r. Zgłoszenia, które nadejdą po tym terminie nie będą brane pod uwagę
podczas obrad Komisji Kwalifikacyjnej. Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń.
Lista uczestników zakwalifikowanych do kolejnego etapu Konkursu zostanie ogłoszona przez
Organizatora konkursu do dnia 12 października 2016 r. na stronie internetowej Festiwalu
www.pejzazbezciebie.pl.
II etap konkursu – Warsztaty - odbędą się 24 października 2016 r. w Toruniu.
III etap konkursu – Przegląd Konkursowy - odbędzie się 25 października 2016 r. w sali
kameralnej CKK Jordanki w Toruniu.
IV etap: Koncert Galowy „Pejzaż bez Ciebie – Agnieszka Osiecka” odbędzie się w dniu 26
października 2016 r. w Sali koncertowej CKK Jordanki. W koncercie biorą udział gwiazdy polskiej
sceny, finaliści konkursu oraz laureat Konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej.
PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs zostanie przeprowadzony w 4 etapach:
I ETAP: Eliminacje do Konkursu na interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej.
Komisja Kwalifikacyjna na podstawie przesłanych zgłoszeń dokonuje kwalifikacji do II etapu
Konkursu.
II ETAP: Warsztaty w dniu 24 października 2016 r. w Toruniu
Uczestnicy wezmą udział w warsztatach dydaktycznych prowadzonych przez Romana
Kołakowskiego – autora scenariusza i reżysera koncertu galowego „Pejzaż bez ciebie –
Agnieszka Osiecka”. Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do udziału w
kolejnym etapie konkursu.
III ETAP: Przegląd Konkursowy w dniu 25 października 2016 r. w Sali kameralnej CKK Jordanki
Uczestnicy wykonują przed Jury i publicznością jedną piosenkę Agnieszki Osieckiej z własnym
akompaniamentem granym na żywo lub z akompaniamentem zespołu, który zapewnia
Organizator.
Wyniki III etapu zostaną ogłoszone po zakończeniu obrad jury w dniu 25 października 2016 r.
IV ETAP: Koncert galowy „Pejzaż bez Ciebie – Agnieszka Osiecka” – koncert w dniu 26 października
2016 r. w Sali koncertowej CKK Jordanki w Toruniu. W koncercie biorą udział gwiazdy polskiej
sceny, finaliści konkursu oraz laureat konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej.
Uczestnik wykona jeden utwór z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego pod
kierownictwem Hadriana Filipa Tabęckiego. Uczestnicy tego etapu zobowiązują się wziąć
udział w próbach do koncertu w dniach 25-26 października 2016 r. zgodnie z
harmonogramem przedstawionym przez Organizatora.
Regulamin Konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej
www.pejzazbezciebie.pl
2
REPERTUAR
1. Uczestnicy konkursu, zakwalifikowani do II, III i IV etapu konkursu przygotowują 1 utwór z
tekstem Agnieszki Osieckiej, z wyłączeniem poniższych piosenek:
1) „Oczy tej małej”
2) „Ulica kwitnącej wiśni”
3) „W żółtych płomieniach liści”
4) „Wielka woda”
5) „Na kulawej naszej barce”
6) „Deus ex machina”
7) „Na całych jeziorach ty”
8) „Kołysanka dla okruszka”
9) „Uciekaj moje serce”
10) „Ach, panie panowie”
11) „Niech żyje bal”
12) „Pijmy wino za kolegów”
2. W II i III etapie Konkursu Uczestnicy
zobowiązani są wykonać jedną piosenkę z
akompaniamentem granym na żywo.
3. W IV etapie Konkursu uczestnicy wykonają w Koncercie Galowym wybrany przez siebie utwór z
towarzyszeniem zespołu instrumentalnego pod kierownictwem Hadriana Filipa Tabęckiego.
NIEODPŁATNE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW I PRZENIESIENIE PRAW
1.
2.
3.
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatną rejestrację i
emisję zarejestrowanych piosenek.
Uczestnicy, którzy zgłosili się do udziału w Konkursie, zobowiązują się do nieodpłatnego
wykonywania wszystkich obowiązków związanych z Konkursem nałożonych zgodnie z
niniejszym Regulaminem. Zobowiązują się oni w szczególności do nieodpłatnych występów w
trakcie trwania Konkursu oraz Koncertu Galowego.
Uczestnicy konkursu przenoszą bezpłatnie na Organizatora prawa związane z wykonaniami
artystycznymi oraz możność rozporządzania tymi prawami na wszelkich polach eksploatacji, a w
szczególności:
a) utrwalenie za pomocą systemu zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej cyfrowej
w szczególności na taśmie filmowej, nagranie na płycie kompaktowej i DVD,
b) utrwalenie za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej,
c) zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i
cyfrowego zapisu, w szczególności na taśmie filmowej, wideokasecie, nagranie na płycie
kompaktowej i DVD,
d) wprowadzenie do obrotu we wszystkich możliwych formach egzemplarzy, na których
utrwalono artystyczne wykonanie, w tym do sprzedaży, użyczenia oraz najmu
egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono oraz do rozpowszechniania
artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób w tym do rejestracji i transmisji
występów konkursowych w mediach.
e) umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej, kanale YouTube
f) publiczne odtworzenie,
g) nadawanie za pomocą satelity,
Regulamin Konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej
www.pejzazbezciebie.pl
3
4.
5.
h) wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego fragmentów w innym dziele,
w szczególności w dziele zależnym na polach eksploatacji określonych w pkt. a) – h).
i) uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów
oraz na publikacje wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez
Organizatora sposób.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku,
utrwalonego podczas prób i Koncertu na fotografiach oraz zapisach wideo. Uczestnicy Konkursu
przekażą Organizatorowi nieograniczone, pod względem czasowym i terytorialnym, autorskie
prawa majątkowe w zakresie wykorzystania w/w wizerunku w całości i we fragmentach, na
wszelkich polach eksploatacji oraz wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora
autorskich praw zależnych do form, na których utrwalono wizerunek.
Organizator ma prawo do przeniesienia uprawnień i obowiązków na osoby trzecie.
JURY
1. I etap Konkursu ocenia Komisja Kwalifikacyjna, natomiast etap II i III oceniany jest przez odrębne
Jury powołane przez Organizatora pod przewodnictwem Romana Kołakowskiego.
2. Organizator Konkursu według własnego uznania zaprasza do udziału w Jury wybitnych znawców
piosenki spomiędzy organizatorów, kompozytorów, piosenkarzy, dziennikarzy. Wszelkie
werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
NAGRODA
Nagroda główna
1.
Laureat Konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej otrzyma nagrodę pieniężną w
wysokości 20.000,00 złotych oraz nagrodę w postaci występu w Koncercie Galowym „Pejzaż
bez Ciebie – Agnieszka Osiecka” Festiwal Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich, Toruń
2016 – koncert odbędzie się w dniu 26 października 2016r. w Toruniu.
2.
Organizator wypłaci Laureatowi Konkursu nagrodę pieniężną przelewem na wskazane konto
bankowe w terminie 21 dni od dnia konkursu. Od nagrody Organizator, jako płatnik, potrąci
zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% i pobrany podatek przekaże na rachunek
bankowy właściwego urzędu skarbowego.
Nagroda Publiczności
3.
W IV etapie Konkursu zostanie przyznana Nagroda Publiczności zgodnie z wynikiem plebiscytu
przeprowadzonego wśród publiczności podczas Koncertu galowego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Uczestnicy II, III i IV etapu ponoszą koszty podróży, wyżywienia oraz wszelkie inne podobne
koszty związane z uczestnictwem w Konkursie.
2.
Organizator pokrywa koszt zakwaterowania uczestników II, III i IV etapu konkursu (finalistów i
laureata konkursu) oraz zapewnia zespół akompaniujący.
3.
Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.pejzazbezciebie.pl oraz w siedzibie
Organizatora.
4.
Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
Regulamin Konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej
www.pejzazbezciebie.pl
4