Wyjaś - Polskie LNG

Komentarze

Transkrypt

Wyjaś - Polskie LNG
PLNG/PO/AK/2010/2015 r.
Warszawa, dn. 24.11.2015 r.
Wykonawcy w postępowaniu
RZ/56/ZN/2015/PLNG
W
imieniu
dot. postępowania
Polskiego
LNG
prowadzonego
S.A.
w
z
siedzibą
trybie
w
przetargu
Świnoujściu,
przekazuję
nieograniczonego
na
informacje
„Realizację
edukacyjnej kampanii promocyjnej PLNG współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”, oznaczonego: RZ/81/ZN/2015/PLNG.
Do Zamawiającego od Dostawcy, wpłynęło następujące zapytanie do SIWZ, które
przedstawione zostało poniżej wraz z odpowiedzią Zamawiającego:
Zapytanie Dostawcy
„Prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących czasu emisji spotów w sieci Rozgłośni o
łącznym zasięgu ogólnopolskim.
Czy przez określenie „emisja spotu o tej samej porze” w/w Wykonawca ma rozumieć emisję
spotów w tym samym przedziale czasowym we wszystkich rozgłośniach składających się na
sieć stacji radiowych?
UZASADNIENIE
Nieostrość powoduje stosowanie zamiennie różnych określeń w dokumentach przetargowych.
I tak, w zał. nr 5 – „Wzór umowy”, w § 1 pkt 1 ust. b) czytamy o „emisji spotu o tej samej porze”
(pora = przedział czasowy), w kolejnej części zdania czytamy o zapewnieniu odbioru tegoż
spotu „w tym samym momencie na terytorium całego kraju” (= identyczny czas). W tym
samym dokumencie znajduje się także zapis zawarty w § 2 pkt 3, gdzie dopuszcza się
odstępstwo od mediaplanu o +/- 30 min.
Emisja spotów w Rozgłośniach rozumianych jako sieć stacji radiowych zakłada emisję spotu we
wszystkich stacjach jednocześnie, w tym samym przedziale czasowym, w którym zostanie
wyemitowany blok reklamowy np. w przedziale czasowym 8.00-8.30, ale wyklucza możliwość
emisji spotów o jednej godzinie np. konkretnie o 8.13.”
Adres Siedziby
Polskie LNG S.A.
ul. Fińska 7
72-602 Świnoujście
Biuro w Warszawie
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 589 84 00; faks 22 589 84 01
Zarząd Spółki
Jan Chadam – Prezes Zarządu
Robert Soszyński – Wiceprezes Zarządu
Wysokość kapitału zakładowego: 1 668 000 000 PLN; Wysokość kapitału wpłaconego: 1 668 000 000 PLN;
Konto: mBank S.A. Nr 41 1140 1977 0000 5982 0700 1001; NIP: 855-155-02-26; REGON: 320347291;
Numer KRS: 0000345690,Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
www.polskielng.pl
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający, w związku z zapytaniem Wykonawcy, działając na podstawie Rozdz. XX ust. 2 SIWZ
dokonuje zmiany Załącznika nr 5 SIWZ - Wzór umowy w ten sposób, iż § 1 ust. 1 lit. „b” otrzymuje
następujące, nowe brzmienie:
„przedstawienia PLNG do akceptacji szczegółowego Media Planu
przedstawiającego
szczegółowy harmonogram emisji Spotów, z wyszczególnieniem dat i godzin emisji i stacji
radiowej (dalej „Media Plan”), w terminie do 2 roboczych dni od dnia podpisania niniejszej
Umowy, przy czym Media Plan zakładać będzie: emisję każdego z 5 Spotów w stacji radiowej
ogólnopolskiej lub sieci stacji radiowych regionalnych o zasięgu ogólnopolskim
(zwanej dalej
w Umowie „Rozgłośnią”), w okresie pięciu kolejnych dni od poniedziałku do piątku, nie później
niż do dnia 24 grudnia 2015r., przy czym każdego kolejnego dnia inny Spot spośród tych 5
Spotów, i każdego dnia dany Spot będzie emitowany dwadzieścia razy w Rozgłośni, w
godzinach od 7:00 do 19:00, w tym co najmniej 2 razy w godz. 7:00 – 9:00 i 3 razy w godz. 15:00 –
18:00 (tj. emisja Spotów: przez 5 kolejnych dni roboczych, po 20 emisji dziennie, w sumie 100
emisji Spotów w ciągu 5 dni; inny Spot każdego dnia), przy czym każdy Spot będzie emitowany
jako jedyny w danym bloku reklamowym lub będzie pozycjonowany na początku lub na końcu
bloku reklamowego (jako pierwszy lub ostatni Spot w danym bloku reklamowym).W przypadku,
gdy Rozgłośnią jest siec stacji radiowych regionalnych o zasięgu ogólnopolskim, Media Plan
zapewni iż emisja danego Spotu nastąpi we wszystkich stacjach składających się na Rozgłośnię
w tym samym czasie , z zastrzeżeniem § 2 ust 3 Umowy, przy czym wówczas pod pojęciem jednej
emisji Strony rozumieją na potrzeby niniejszej Umowy, w tym na potrzeby § 7 ust 4 pkt b),
wyemitowanie danego Spotu w tym samym czasie, z zastrzeżeniem § 2 ust 3 Umowy, w każdej
ze stacji składających się na sieć stacji radiowych regionalnych stanowiących Rozgłośnię,
zapewniającej odbiór danego Spotu na terytorium całego kraju w tym samym czasie, z
zastrzeżeniem § 2 ust 3 Umowy.”
Strona 2 z 2