Zarys dziejów chrześcijaństwa albańskiego, K

Komentarze

Transkrypt

Zarys dziejów chrześcijaństwa albańskiego, K
Tadeusz Czekalski
Wybrane publikacje
1.Publikacje książkowe (samodzielne)
•
•
•
•
•
•
Zarys dziejów chrześcijaństwa albańskiego, Kraków 1996.
Albania 1920-1924 - aparat państwowy i jego funkcjonowanie, Katowice 1998.
Albania. Historia państw świata w XX w., Warszawa 2003.
Grecja (Poznajemy kraje Unii Europejskiej), Warszawa 2003.
Pogrobowcy Wielkiej Idei. Przemiany społeczne w Grecji w latach 1923-1940, Kraków 2007.
Bułgaria. Historia państw świata w XX i XXI wieku, Warszawa 2010.
2.Publikacje książkowe (jako współautor)
•
•
•
•
•
•
Dzieje Polski. Kalendarium, red. Andrzej Chwalba, Kraków 1999.
Historia Albanii, Wyd. Ossolineum, Wrocław 2009, s. 154-306.
Historia Grecji, Wyd. Literackie, Kraków 2005, s.421-649.
Kalendarium dziejów Polski. Od prehistorii do 2006 roku, red. Andrzej Chwalba, Kraków 2008.
Obyczaje w Polsce od średniowiecza do czasów współczesnych, red. Andrzej Chwalba,
Warszawa 2004.
Wielka Historia Świata. Tom 9. Świat w latach 1800-1850, red. Andrzej Chwalba, Kraków
2006.
3.Artykuły w czasopismach naukowych
• Spór o Nową Albanię. Albańczycy wobec problemu Kosowa w latach 1941-1944, „Zeszyty
Naukowe UJ. Prace Historyczne” z.128, 2001.
• Z ogrodów Smyrny do salonickich slumsów – kulturowe i społeczne aspekty integracji
prosfyges w społeczeństwie greckim, „Balcanica Posnaniensa , Acta et studia” XV : Ludzie
i idee ponad granicami cz.1., Poznań 2009,
• Przedsiębiorstwa żywienia społecznego w realiach PRL – model żywienia zbiorowego
w warunkach przyspieszonej modernizacji i jego realizacja, „Annales Universitatis
Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 2010.
• Refleksja nad zjawiskiem migracji na Półwyspie Bałkańskim. Przegląd literatury
polskojęzycznej, “Lud” XCIV: 2010. (wspólnie z Karoliną Bielenin-Lenczowską).
• Szpony Czarnego Orła. Europejska albanofobia- przesłanki i ewolucja zjawiska,
„Portolana, vol. 4. Mare inclitum. Oddziaływanie cywilizacji śródziemnomorskiej”,
red. D. Quirini-Popławska, Kraków 2010.
• Czynnik religijny w albańskim życiu politycznym, w pierwszych latach transformacji
ustrojowej (1990-1993), „Balcanica Posnanensia. Acta et studia” XVII: 2011.
• Problem Kosowa na tle stosunków albańsko-jugosłowiańskich w latach 1944-1948,
„Zeszyty Naukowe UJ. Prace historyczne”, zesz. 138, Kraków 2011.
• Between Longstanding Hostilities and Unwanted Alliances – the Crucial Aspects of
Balkan Policy of Albanian State in Twentieth Century, [w:] „Suleyman Demirel
University. Journal of Social Sciences”. Special issue on Balkans, Dec. 2012.
• (Nie)pamięć o komunizmie. Przypadek albański, „Rocznik Antropologii Historii” II:
2012, nr 1 (2), s.163-174.
4.Artykuły w pracach zbiorowych:
•
„Grecy z Aten” i „Grecy z Salonik” – konteksty macedońskie w życiu społecznopolitycznym międzywojennej Grecji, [w:] Miejsce Macedonii na Bałkanach. Historia –
polityka – kultura – nauka, red. Irena Stawowy-Kawka, Kraków 2005.
•
Północny Epir i Czamuria – współczesne oblicze sporu grecko-albańskiego, [w:] Naród –
Państwo – Europa Środkowa w XIX i XX wieku, red. A.Patek i W.Rojek, Kraków 2006.
• Bibliografia druków wydanych w Polsce poświęconych historii Albanii i Albańczyków; [w:]
Albanistyka polska, red. Irena Sawicka, Toruń 2007.
• Długi powrót do Europy. Albańska polityka zagraniczna w latach 80. XX wieku, [w:]
Tantum historiae, red. Piotr Żurek, Bielsko-Biała 2008
• Kościół prawosławny w życiu politycznym nowożytnego państwa greckiego, [w:]
Religijna mozaika Bałkanów, red. Mariola Walczak-Mikołajczak, Gniezno 2008.
• Przemiany społeczno-ekonomiczne w Macedonii Egejskiej w latach 1923-1940 (na tle
pozostałych regionów Grecji), [w:] Tożsamość narodowa w społeczeństwie
multietnicznym Macedonii, red. Maciej Kawka, Irena Stawowy-Kawka, Kraków 2008.
• Idea zdrowego żywienia w XIX w. Ewolucja poglądów, [w:] Historie kuchenne. Rola i
znaczenie pożywienia w kulturze, red. Rastislava Stolićna, Anna Drożdż, CieszynKatowice-Brno 2010.
• Wizerunek Albańczyka w dziewiętnastowiecznych relacjach podróżników, [w:]
Stereotypy bałkańskie. Księga jubileuszowa Profesor Ilony Czamańskiej, red. Jędrzej
Paszkiewicz, Zdzisław Pentek, Poznań 2011.
• Dziewiętnastowieczni mistrzowie sztuki kulinarnej, [w:] Historia naturalna jedzenia.
Między antykiem a XIX wiekiem, pod redakcją Beaty Możejko, przy współpracy z Ewą
Barylewską-Szymańską, Gdańsk 2012.
• Nedżmije Hodża – strażniczka pamięci o albańskim komunizmie, [w:] Komunistyczni
bohaterowie, tom. 2, red. Magdalena Bogusławska, Zuzanna Grębecka, Warszawa
2012.
• Rosyjska obecność w Albanii w I połowie XIX wieku, [w:] Międzycywilizacyjny dialog
w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku. Historia – religia – kultura – polityka,
Kraków 2012.
5.Prace popularno-naukowe
•
•
•
•
•
Powrót Albanii na mapę Europy. W 85 rocznicę odzyskania niepodległości, „Przegląd Albański”,
Katowice 1997.
Ślady polskie w archiwach albańskich, „Przegląd Albański”, Katowice 1997.
Mięsne dylematy w XIX wieku, „Mówią Wieki. Magazyn Historyczny” 2010/4.
Tematyka żywieniowa w polskich badaniach nad PRL - stan aktualny i perspektywy
(Pobocza medycyny), „Meritum. Pismo Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej” 2011/2.
Polska Rzeczpospolita Mięsna, „Mówią Wieki. Magazyn Historyczny” 2012/11-2.

Podobne dokumenty