Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy

Komentarze

Transkrypt

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy
5 grudnia 2007
Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy
i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie.
http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml
www.analizy.pl
Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy
listopad 2007
Listopad był jednym z najtrudniejszych miesięcy dla posiadaczy jednostek polskich funduszy inwestycyjnych.
Po raz kolejny dał się we znaki niepokój o kondycję sektora finansowego w Stanach Zjednoczonych i Europie
Zachodniej, w wyniku czego spadki zagościły niemal na wszystkich giełdach światowych. W efekcie stracili
niemal wszyscy posiadacze jednostek funduszy inwestujących na rynkach akcji. Powodów do zadowolenia nie
mieli również inwestujący na polskim rynku obligacji, jedynie inwestycje w fundusze zagranicznych papierów
dłużnych wyceniane w walutach obcych przynosiły w większości zyski. Klientom tych funduszy nie pomogło
jednak dalsze umocnienie się złotego względem amerykańskiego dolara i europejskiej waluty.
Niekorzystne tendencje panujące na
rynkach
finansowych sprawiły iż
miesiąc
3M(*)
6M
12M
24M
36M
spośród 391 funduszy i subfunduszy,
SAFU-AKP_MS
-10,9%
-10,9%
-19,4%
16,8%
129,6%
128,9%
tylko 86 zanotowało wzrost wartości
SAFU-AKP_UN
-8,9%
-6,2%
-10,0%
14,8%
69,7%
108,7% jednostki
uczestnictwa
bądź
certyfikatu. Wśród 10 najlepszych
SAFU-AKZ_EM
-4,4%
3,2%
8,8%
SAFU-AKZ_EU
-5,1%
-6,4%
-11,5%
-1,9%
6,3%
15,8% inwestycji znalazło się 6 funduszy
hedgingowych z oferty Superfund TFI
SAFU-AKZ_GL
-5,4%
-7,3%
-11,4%
-5,7%
-2,5%
11,1%
oraz 3 fundusze zamknięte z ochroną
SAFU-AKZ_NE
-6,8%
-2,9%
-1,7%
16,0%
27,8%
kapitału inwestujące na rynkach
SAFU-AKZ_US
-6,9%
-12,9%
-18,6%
-12,2%
-16,7%
-11,8% rozwijających się. Najwyższą stopę
SAFU-MIP_UN
-5,7%
-3,6%
-5,0%
9,5%
37,7%
62,9% zwrotu osiągnął fundusz zamknięty
Prokura
Niestandaryzowany
SAFU-MIZ_NE
-5,1%
-3,9%
-4,3%
6,9%
24,1%
43,2%
Sekurytyzacyjny
FIZ,
którego
SAFU-PDE_UN
0,0%
-4,4%
-4,0%
-4,3%
-6,4%
-11,4% certyfikat zyskał na wartości +18,7%,
SAFU-PDE_UN(EUR)
0,1%
0,8%
1,6%
1,3%
1,4%
3,7% jednak wynik ten z racji rzadko
SAFU-PDP_UN
-0,5%
0,6%
0,6%
2,1%
6,6%
14,1% dokonywanej wyceny dotyczy okresu
dwumiesięcznego.
SAFU-PDU_UN
-1,7%
-8,8%
-9,7%
-10,5%
-18,5%
-14,2%
Największe straty ponieśli inwestorzy
SAFU-PDU_UN(USD)
0,6%
2,4%
2,7%
4,4%
8,3%
9,9% posiadający
jednostki
krajowych
SAFU-RPP_UN
0,3%
0,9%
1,8%
3,6%
7,3%
12,6% funduszy akcyjnych. Rozpoczęta na
okresu
wakacyjnego
SAFU-SWP_UN
-3,4%
-1,8%
-3,2%
7,0%
24,6%
38,7% początku
korekta, w listopadzie przybrała na
(*) 3M, 6M, 12M, 24M, 36M - ostatnie pełne 3, 6, 12, 24, 36 mies, kalendarzowych
sile, czego konsekwencją był spadek
indeksu szerokiego rynku WIG w skali miesiąca o -10,2%. Spadki szczególnie mocno odczuli inwestujący w akcje
małych i średnich spółek. Indeks sWIG80 stracił na wartości aż -12,9%, co jest najgorszym wynikiem w jego
historii. Indeks mWIG40 spadł w tym czasie o -12,1%. Najlepiej poradził sobie indeks skupiający spółki
najbardziej płynne WIG20, który stracił -8,6%. Z indeksów sektorowych najmniejsze straty -1,8% poniósł WIGmedia - lider październikowych wzrostów,
największe zaś WIG-deweloperzy, aż -16,4%. Fundusze AKP (listopad 2007 r.)
Najlepiej
z
wyjątkowo
niesprzyjającymi
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
okolicznościami poradził sobie zarządzający
funduszem PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO
PKO/CS Parasolowy SFIO Sub Akcji
-2,4%
Subfundusz Akcji Plus, którego jednostka straciła
Plus
na wartości jedynie -2,4%. Średnia strata 29
funduszy z grupy AKP_UN wyniosła -8,9% i był to
SAFU-AKP_UN
-8,9%
wynik słabszy od benchmarku, składającego się w
75% z wyników indeksu WIG i w 25% z wyników
SAFU-AKP_MS
-10,9%
indeksu rynku pieniężnego (-7,6%). Najsłabiej
DWS Polska FIO Top 25 Małych
wypadły fundusze lokujące aktywa w akcje
-14,2%
Spółek
małych i średnich spółek, tracąc średnio -11,0%.
Najgorszy wynik zanotował fundusz DWS Polska
FIO Top 25 Małych Spółek, którego jednostka Źródło: FUNDonline FI, Analizy Online
straciła na wartości aż -14,2%.
Stopy zwrotu benchmarków (listopad 2007)
Huśtawkę nastrojów przeżyli w listopadzie także inwestorzy, którzy powierzyli swoje oszczędności funduszom
akcji zagranicznych (AKZ). Przeceny miały miejsce zarówno na rynkach rozwiniętych jak i rozwijających się.
Najsilniej spadały indeksy chińskie, w tym Hang Seng. Inwestorzy ocenili ich wyceny jako zawyżone i w obawie
przed bańką spekulacyjną wycofywali kapitał z giełd chińskich. Index CSI 300 stracił w listopadzie aż -16,7%.
© Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.
1
5 grudnia 2007
Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy
i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie.
http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml
www.analizy.pl
Przyzwoicie zachowywała się natomiast giełda indyjska, która straciła -2,3%. Jest to efekt dobrego sentymentu
wobec tego kraju oraz szeregu dobrych informacji m.in. o 9% wzroście PKB oraz umacnianiu się rupii. W
regionie EMEA (Europa Wschodnia i Bliski Wschód) na uwagę zasługują znacznie słabsze, w porównaniu
z warszawskim WIG, spadki indeksów na Węgrzech oraz w Turcji (-5,9%). Giełdzie rosyjskiej sprzyjały
utrzymujące się na wysokim poziomie ceny ropy, indeks RTS w ujęciu dolarowym stracił zaledwie -0,1%. Na
rynkach rozwiniętych istotnie traciły wybrane giełdy europejskie. Londyński FTSE250 spadł o -7,9%, a austriacki
ATX o -8,2%. Natomiast indeks europejskich blue chipów DJ Euro Stoxx 50 stracił tylko -2,1. Dobre wyniki
spółek o dużej kapitalizacji to rezultat ich globalnego zasięgu, dzięki czemu w mniejszym stopniu odczuwają
zjawisko umacniania się euro. W listopadzie traciły również skupiające uwagę inwestorów na całym świecie
indeksy amerykańskie. Negatywny sentyment do rynku amerykańskiego, jest efektem taniejącego dolara,
spowolnienia gospodarczego oraz obaw o skalę kryzysu w segmencie kredytów subprime. Negatywne
nastroje osłodziła wypowiedź Bena Bernanke o prawdopodobnym kontynuowaniu cyklu obniżek stóp
procentowych w USA. Gdyby nie poprawa nastrojów w ostatnim tygodniu listopada spadki indeksów byłyby
znacznie silniejsze. Średnia stopa zwrotu dla funduszy akcji zagranicznych AKZ kształtowała się na poziomie
od -4,4% dla funduszy inwestujących na rynkach rozwijających się do -6,9% dla produktów lokujących aktywa w
akcje amerykańskie. Łącznie na 60 produktów, zaledwie 4 wypracowały dodatni wynik, w tym najwyższy PKO/Cresit Suisse ŚFW SFIO Subfundusz Rynków Wschodzących (USD). W przypadku 4 funduszy grupy AKZ stopy
zwrotu przekraczały poziom -10%, w tym najsłabszy BPH FIO Nieruchomości Europy Wschodzącej (-14,8%).
W listopadzie straty nie ominęły również
posiadaczy funduszy papierów dłużnych. Tak słabe
-1,5%
-0,5%
0,5%
zachowanie rynku długu wynikało głównie z
PKO/Credit Suisse
reakcji inwestorów na złe dane o rosnącej inflacji,
Obligacji
a co za tym idzie oczekiwań kolejnych podwyżek
0,6%
Długoterminowych
stóp procentowych. Ostatnie dni listopada
- FIO
przyniosły jednak lekkie odreagowanie, co
sprawiło iż strata obliczanego przez nas indeksu
SAFU-PDP_UN
-0,5%
IROS mierzącego stopy zwrotu najbardziej
płynnych obligacji skarbowych o oprocentowaniu
SEB FIO
stałym wyniosła -0,89%. Korekta najbardziej dała
Subfundusz SEB 2
-0,9%
Obligacji i Bonów
się we znaki obligacjom o najdłuższych terminach
Skarbowych
do wykupu (indeksy pięcio- i dziesięciolatek
stracily w skali miesiąca odpowiednio -1,16% oraz
Źródło: FUNDonline FI, Analizy Online
-1,60%. Najlepszy wynik wśród polskich obligacji
osiągnęły najkrótsze obligacje (ich indeks, obejmujący instrumenty o terminie wykupu ok. 2 lat, stracił na
wartości -0,60%). Średnia stopa zwrotu ponad 30 funduszy i subfunduszy PDP wyniosła -0,46%. Tylko pięciu
produktom nie udało się pobić benchmarku dla grupy. W listopadzie zyskali natomiast posiadacze jednostek
funduszy najbezpieczniejszych, czyli gotówkowych i rynku pieniężnego. Zyski wahały się w granicach od +0,06%
do +0,46%. Średni wzrost w grupie RPP wyniósł +0,27%, wobec +0,40% osiągniętego przez benchmark, jakim
jest Indeks Rynku Pieniężnego IRP. Tylko 3 fundusze zdołały go pobić.
Fundusze PDP (listopad 2007 r.)
Obok funduszy akcyjnych, największe straty na rynku funduszy inwestycyjnych poniosły w listopadzie podmioty
prowadzące mieszaną politykę inwestycyjną. Poza kilkoma wyjątkami, wszystkie fundusze mieszane (MIP)
poniosły straty. Do wyjątków należą fundusze aktywnej alokacji z AIG TFI, co można tłumaczyć faktem, iż w
połowie października uległy one przekształceniu z funduszy obligacji zagranicznych. Średnia strata tej grupy
funduszy wyniosła -5,7% i okazała się zbliżona do benchmarku składającego się w 50% z wyników indeksu WIG i
50% wyników indeksu IROS (-5,6%). Wśród funduszy stabilnego wzrostu tylko jeden zakończył listopad na plusie.
Średnia stopa zwrotu funduszy SWP wyniosła w listopadzie -3,4%, co było wynikiem słabszym od benchmarku
składającego się w 20% z wyników indeksu WIG i 80% indeksu obligacji (-2,8%).
© Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.
2
5 grudnia 2007
Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy
i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie.
http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml
www.analizy.pl
Fundusze MIP (listopad 2007 r.)
-10,0%
-5,0%
Fundusze SWP (listopad 2007 r.)
0,0%
AIG FIO Aktywnej
Alokacji
-5,7%
-9,1%
5,0%
-10,0%
Źródło: FUNDonline FI, Analizy Online
0,0%
PKO/CS Parasolowy SFIO SUB
Stabilnego Wzrostu Plus
3,2%
-3,4%
SAFU-MIP_UN
KBC Beta SFIO
-5,0%
-5,0%
5,0%
0,1%
SAFU-SWP_UN
AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG
Sub Stabilnego Wzrostu
Źródło: FUNDonline FI, Analizy Online
W listopadowym zestawieniu całkiem nieźle (w porównaniu do pozostałych funduszy) wypadły zagraniczne
fundusze dłużne. Blisko połowa produktów zakończyła miesiąc na plusie. Jedynie produktom wycenianym w
złotówkach, zaszkodziło osłabienie się USD do PLN (o -2,3%) oraz EUR do polskiej waluty (o -0,1%).
Zespół Analiz Online
© Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.
3
5 grudnia 2007
Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy
i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie.
http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml
www.analizy.pl
Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych
instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy
kapitałowych). W zakres analiz rynku funduszy wchodzą między innymi rankingi funduszy, ocena efektywności
działań zarządzających oraz analiza ich wpływu na polski rynek finansowy.
Zakres działalności firmy obejmuje również monitoring zmian akcjonariatu polskich spółek publicznych oraz analizę
rynku polskich papierów dłużnych.
Objaśnienia skrótów określających poszczególne grupy
grupa
opis
grupa
opis
nieruchomości uniwersalne
AKP_MS
akcji polskich małych i średnich spółek
NIE_UN
AKP_UN
akcji polskich uniwersalne
OKP_UN
ochrony kapitału polskie uniwersalne
AKP_XX
akcji polskich pozostałe
OKZ_UN
ochrony kapitału zagraniczne uniwersalne
AKPW_MS akcji polskich małych i średnich spółek (waluta)
PDE_UN
dłużne euro uniwersalne
AKZ_EM
PDEW_UN dłużne euro uniwersalne (waluta)
akcji zagranicznych globalne rynki wschodzące
AKZ_EU
akcji zagranicznych europa rynki rozwinięte
PDP_UN
dłużne złotowe uniwersalne
AKZ_GL
akcji zagranicznych globalne rynki rozwinięte
PDP_XX
dłużne złotowe pozostałe
AKZ_NE
akcji zagranicznych europa rynki wschodzące
PDU_UN
dłużne dolarowe uniwersalne
AKZ_US
akcji zagranicznych amerykańskie
PDUW_UN dłużne dolarowe uniwersalne (waluta)
AKZ_XX
akcji zagranicznych pozostałe
PDX_XX
dłużne zagraniczne pozostałe
AKZW_EM akcji zagranicznych globalne rynki wschodzące (waluta)
PDXW_XX
dłużne zagraniczne pozostałe (waluta)
AKZW_EU
akcji zagranicznych europa rynki rozwinięte (waluta)
RPP_UN
gotówkowe i pieniężne uniwersalne
AKZW_GL
akcji zagranicznych globalne rynki rozwinięte (waluta)
SEK_UN
sekurytyzacyjne uniwersalne
AKZW_NE
akcji zagranicznych europa rynki wschodzące (waluta)
SWP_UN
stabilnego wzrostu polskie uniwersalne
AKZW_US
akcji zagranicznych amerykańskie (waluta)
SWP_XX
stabilnego wzrostu polskie pozostałe
AKZW_XX
akcji zagranicznych pozostałe (waluta)
SWZ_XX
stabilnego wzrostu zagraniczne pozostałe
MIP_UN
mieszane polskie uniwersalne
SWZW_XX stabilnego wzrostu zagraniczne pozostałe (waluta)
MIP_XX
mieszane polskie pozostałe
MIPW_UN
mieszane polskie uniwersalne (waluta)
MIPW_XX
mieszane polskie pozostałe (waluta)
MIZ_NE
mieszane zagraniczne europa rynki wschodzące
MIZ_XX
mieszane zagraniczne pozostałe
MIZW_XX
mieszane zagraniczne pozostałe (waluta)
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością
autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online Sp. z
o.o. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny.
Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu częściowo bazują na wartościach szacunkowych, wyznaczanych zgodnie z
metodologią stosowaną przez Analizy Online Sp. z o.o., które mogą odbiegać od danych rzeczywistych.
Spółka Analizy Online Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i
informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego użytku
Klientów spółki Analizy Online Sp. z o.o., którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online Sp. z o.o.
Publikowanie niniejszego opracowania w prasie, internecie i innych środkach masowego przekazu w całości bądź w części,
jak również przytaczanie zawartych w nim opinii wymaga pisemnej zgody spółki Analizy Online Sp. z o.o.
© Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.
4

Podobne dokumenty