z biogazu z biogazu

Komentarze

Transkrypt

z biogazu z biogazu
24-25 lutego 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa
WARSZTATY
ENERGIA
Z
BIOGAZU
Główne zagadnienia
• Prawne i organizacyjne uwarunkowania
inwestycji biogazowych
• Możliwości dofinansowania budowy biogazowni
– środki krajowe i unijne
• Analiza opłacalności wytwarzania biogazu
oraz jego energetycznego wykorzystania
• Mechanizmy wspierające produkcję energii
z biogazu
• Analiza dostępności surowców do produkcji
biogazu
Prelegenci
• Techniki wzbogacania oczyszczania biogazu
w celu uzyskania wyższych parametrów
energetycznych
Patroni medialni
Andrzej
Chmielewski
Instytut Chemii
i Techniki Jądrowej
Mariusz
Kostrzewa
BBI ZENERIS NFI
Członek Rady Głównej
Polskiej Izby Biomasy
Robert
Mikulski
Kancelaria
Radców Prawnych
Stopczyk & Mikulski
www.mmcpolska.pl
Sebastian
Piwowarski
PNO Consultans
Rezerwacja uczestnictwa:
[email protected]
Współpraca:
PROGRAM WARSZTATÓW
ENERGIA Z BIOGAZU
Dzień pierwszy, środa, 24 lutego 2010 r., Businessman Institute, Warszawa
9:30
Rejestracja, poranna kawa
10:00
Program „Innowacyjna Gospodarka
– Rolnictwo Energetyczne” – główne założenia
• Warunki przyłączeniowe do sieci
– Planowane zmiany w Prawie energetycznym
i ich wpływ na procedury przygotowania projektu
biogazowego
Piotr Pasyniuk
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
10:25
10:45
Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w krajach UE
• Promesa koncesji na wytwarzanie prądu
z odnawialnych źródeł energii
Piotr Pasyniuk
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
• Dokumentacja techniczna niezbędna
do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę
Prawne i organizacyjne uwarunkowania
inwestycji biogazowych
–
–
–
–
Koncepcja technologiczna projektu
Uwarunkowania lokalizacyjne projektu
Dokumentacja geodezyjna i geologiczna
Projekt budowlany – zawartość i poziom
szczegółowości dokumentacji, kosztorys inwestorski
– Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia
na budowę – czas trwania procedury
w świetle doświadczeń inwestorów
• Uwarunkowania prawne UE i Polski
• Aspekty prawne inwestycji
• Aspekty krytyczne inwestycji
• Organizacja inwestycji
• Bariery prawne występujące w trakcie
uzyskiwania decyzji administracyjnych
na etapie pozwolenia na budowę
Robert Mikulski
Radca Prawny, Partner Zarządzający
Kancelaria Radców Prawnych
Stopczyk & Mikulski
11:30
Przerwa na kawę
11:45
Budowa biogazowni – dokumentacja niezbędna
do uzyskania decyzji administracyjnych
do pozwolenia na budowę biogazowni
Mariusz Kostrzewa
Dyrektor ds. rozwoju projektów
energetyki wodnej
BBI ZENERIS NFI
Członek Rady Głównej Polskiej Izby Biomasy
13:15
• Wpływ uwarunkowań ochrony środowiska
na budowę biogazowni
– Uwarunkowania formalno–prawne
przeprowadzenia procedury OOŚ
– Procedura OOŚ
– Praktyczne wskazówki sporządzenia
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia
i wykonania ROŚ dla planowanego przedsięwzięcia
– Konsultacje społeczne – błędy inwestorów na etapie
procedury środowiskowej w relacjach
ze społecznościami lokalnymi
Maciej Sygit
Prezes, Sygma Business Consulting
Prezes, Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej
14:15
Lunch
15:00
Lokalizacja biogazowni – praktyczne wskazówki
– Wybór najkorzystniejszej lokalizacji inwestycji
– Analiza możliwości przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej
• Decyzja o warunkach
zabudowy/Lokalizacja Celu Publicznego
– Możliwości uzyskania decyzji
o warunkach zabudowy/LCP
na terenach rolniczych
– Procedura – główne założenia
Analiza dostępności surowców do produkcji biogazu
oraz sposoby pozyskiwanie biogazu
Krzysztof Radom
Przedstawiciel
BIOGAZ ZENERIS
15:45
Zakończenie pierwszego dnia warsztatów
www.mmcpolska.pl
Rezerwacja uczestnictwa:
[email protected]
PROGRAM WARSZTATÓW
ENERGIA Z BIOGAZU
Dzień drugi, czwartek, 25 lutego 2010 r., Businessman Institute, Warszawa
9:30
10:00
Rejestracja, poranna kawa
Krajowe i unijne mechanizmy
dofinansowania budowy biogazowni
13:15
Lunch
14:00
Techniki wzbogacania i oczyszczania
biogazu w celu uzyskania wyższych
parametrów energetycznych:
– Możliwości dofinansowania
w ramach PO IG
– Program ARR (Agencja Rynku Rolnego)
– Skład biogazu
– Programy NFOŚiGW i WFOŚiGW
– Usuwanie zanieczyszczeń
– Regionalne Programy Operacyjne
Sebastian Piwowarski
Dyrektor ds. Projektów Środowiskowych
PNO Consultans
11:00
– Wzbogacanie biogazu w metan
– Zastosowania wzbogaconego biogazu
Ekonomiczne aspekty budowy biogazowni
w Polsce – czy to się opłaca?
Andrzej Chmielewski
Dyrektor Naczelny
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
– Koszt budowy biogazowni
– Koszt surowców
14:45
– Koszt utylizacji odpadów
pofermentacyjnych
– Czas niezbędny na zwrot nakładów
poniesionych na realizację inwestycji
– Kwalifikacja energii i ciepła z biogazu
jako energii ze źródeł odnawialnych
– Możliwość sprzedaży energii
po wyższych cenach
– Udział biogazu w realizacji celu
ilościowego z pakietu
klimatyczno–energetycznego
– Certyfikaty energetyczne jako dodatkowy
impuls do budowy biogazowni
Maciej Sygit
Prezes, Sygma Business Consulting
Prezes, Dolnośląski Klaster Energii
Odnawialnej
Zaproszony prelegent:
Oczekujemy na potwierdzenie
15:15
12:00
Przerwa na kawę
12:15
Wytwarzanie energii odnawialnej
oraz uzyskanie świadectw pochodzenia
z procesu wspólnego spalania biogazu
z paliwami konwencjonalnymi
Rafał Szymanowicz
Specjalista ds. badań i kotłów
Zakład Techniki Cieplnej
Rola biogazu w realizacji wymogów
ekologicznych Unii Europejskiej
Energetyka odnawialna – elektryczność,
ciepło, paliwa gazowe – Polska inicjatywa
Adam Kryłowicz
Pełnomocnik Zarządu
PGE Dystrybucja Zamość
16:15
Zakończenie drugiego dnia warsztatów,
wręczenie certyfikatów
www.mmcpolska.pl
Rezerwacja uczestnictwa:
[email protected]
INFORMACJE DODATKOWE
ENERGIA Z BIOGAZU
24-25 lutego 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa
Dlaczego warto wziąć udział:
Pakiet klimatyczno-energetyczny, nakładający na państwa UE obowiązek zwiększenia zużycia energii
odnawialnej, skłania coraz więcej firm do inwestowania w rozwój „zielonej energii”. Ponadto, rośnie świadomość, że
obecne zasoby surowców energetycznych ulegają stopniowemu wyczerpaniu. Wśród alternatywnych rozwiązań
coraz większego znaczenia nabiera biogaz, uważany za najbardziej perspektywiczne i efektywne ekonomicznie
źródło energii.
W obliczu postępujących procesów inwestycyjnych w biogazownie, MM Conferences przygotowała
wyjątkowe warsztaty „Energia z biogazu”, które pomogą Państwu odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania,
jakie pojawiają się w trakcie budowy i eksploatacji biogazowni. Dodatkowo dwudniowe warsztaty są doskonałą
okazją do nawiązania kontaktów biznesowych, które mogą okazać się niezwykle cenne w dalszej pracy.
Warsztaty kierujemy do:
Certyfikat
Kadry zarządzającej, dyrektorów, kierowników i specjalistów z elektrowni
i elektrociepłowni, w szczególności z następujących departamentów:
Każdy z uczestników otrzyma
imienny certyfikat poświadczający
udział w Warsztatach
–
–
–
–
–
–
inwestycji,
produkcji wytwarzania,
ochrony środowiska,
strategii i rozwoju,
technicznego,
energetycznego.
Zapraszamy również:
– dostawców rozwiązań technologicznych dla energetyki,
– dostawców biomasy,
– producentów z przemysłu spożywczego, zainteresowanych
zagospodarowaniem odpadów,
– kancelarie prawne oraz firmy konsultingowe obsługujące sektor
energetyczny.
Więcej informacji o projekcie:
Informacje o programie:
Aneta Piekarz
tel. 022 379 29 18
e-mail: [email protected]
Informacje organizacyjne:
[email protected]
Hotel:
Businessman Institute
ul. Trakt Lubelski 40a
04-870 Warszawa
Organizator:
Firma MM Conferences SA związana jest z grupą Migut Media, jednym z największych wydawnictw specjalistycznych w Polsce. Spółka jest organizatorem
konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno
współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, telekomunikacji, handlowego, usługowego oraz IT, jak i zespół doświadczonych menedżerów, producentów
oraz handlowców. Realizujemy projekty z największymi firmami i instytucjami, m.in.: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGEiT, PAIZ, Telekomunikacją Polską,
Orange, Era, Polkomtel, Play, Telewizją Polską, TVN, Polsatem, Telekomunikacja Kolejową, Intel, Netią, Alcatel–Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS
OBOP. Zapraszamy na stronę internetową www.mmcpolska.pl
www.mmcpolska.pl
Rezerwacja uczestnictwa:
[email protected]
PRELEGENCI
ENERGIA Z BIOGAZU
24-25 lutego 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Andrzej Grzegorz Chmielewski
Dyrektor NaczelnyInstytut Chemii i Techniki Jądrowej
Andrzej Grzegorz Chmielewski ukończył Wydział Chemii Politechniki
Warszawskiej w roku 1967, specjalizując się w jądrowej inżynierii chemicznej.
W latach 1967–1983 pracował w PW, gdzie obecnie jest profesorem na Wydziale
Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. Od roku 1983 jest również zatrudniony
w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej, gdzie obecnie pełni funkcję Dyrektora
Naczelnego,W latach 1976–1977 był zatrudniony w University of Tennessee,
Knoxville, USA, a w latach 2003-2005 w IAEA, Wiedeń, Austria. Prowadził
wykłady na University of Sao Paulo, Brazylia i University of Science and
Technology, Hefei, Chiny oraz na wielu kursach UNDP/IAEA w Japonii, Arabii
Saudyjskiej, Chinach, Egipcie, Ganie i Syrii. Był ekspertem ONZ w Chinach,
Filipinach, Iranie, Brazylii, Ukrainie, Chile, Tunezji, Turcji, Bułgarii, Malezji, Sri
Lance, Bangladeszu, Indiach, Kubie, Argentynie, Mołdawii i Korei Południowej.
W roku 1999 uzyskał tytuł Złotego Inżyniera w kategorii High–Tech (PT/NOT),
został też wybrany członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce. Posiada ponad 60
patentów, a jego rozwiązania zostały zastosowane m.in. w EC Kawęczyn, EC
Pomorzany i Orlen, Płock. Jest promotorem 10 prac doktorskich i opiekunem
ponad 50 prac magisterskich.Jest przedstawicielem Polski w grupie roboczej
Global Nuclear Energy Partnership, Przewodniczącym Rady ds. Atomistyki,
członkiem Społecznego Zespołu Doradców przy Pełnomocniku Rządu ds.
Polskiej Energetyki Jądrowej, redaktorem naczelnym czasopisma „Nukleonika”,
był też prezesem Polskiego towarzystwa Nukleonicznego.
Robert Mikulski
Radca Prawny, Partner ZarządzającyKancelaria Radców Prawnych Stopczyk
& Mikulski
Partner Zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski.
Jest ekspertem w dziedzinie regulacji prawnych dotyczących pozyskiwania
energii ze źródeł odnawialnych – w szczególności instalacji biogazowych,
prawa zamówień publicznych i obsługi projektów infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Robert
Mikulski pełni również funkcję pełnomocnika procesowego wielu inwestorów
krajowych i zagranicznych w kluczowych sporach prowadzonych przez nich
przed sądami cywilnymi, administracyjnymi i Urzędem Zamówień Publicznych.
Zakres jego praktyki zawodowej obejmuje ponadto prawo cywilne ze uwzględnieniem prawa obrotu nieruchomościami, prawo administracyjne
ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego. Robert Mikulski posiada rozległą wiedzę
w zakresie i sposobach realizacji projektów współfinansowanych ze środków
pomocowych Banku Światowego oraz Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza
z Funduszu Spójności, TEN-T, POiŚ, SPOT i EFRR.
Sebastian Piwowarski
Dyrektor ds. Projektów Środowiskowych, PNO Consultans
Mariusz Kostrzewa
Dyrektor ds. rozwoju projektów energetyki wodnej BBI ZENERIS NFI Członek
Rady Głównej Polskiej Izby Biomasy
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studia Podyplomowe z Bankowości Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Studia
Podyplomowe z Wyceny Nieruchomości i Urządzeń Politechnika Warszawska,
liczne kursy i szkolenia z zakresu finansowania projektów oraz rynku OZE.
Od 1998 pracował na kierowniczych stanowiskach w firmach grupy kapitałowej
BBI. W latach 2004 – 2007 w zarządzie firmy ZENERIS S.A. odpowiedzialny
m.in. za pozyskiwanie lokalizacji pod nowe projekty z dziedziny OZE / biogaz,
biomasa, energetyka wodna, energetyka wiatrowa /, pozyskiwanie i ocenę
projektów na wczesnym etapie rozwoju, prowadzenie i nadzór nad procesem
uzyskiwania pozwoleń na budowę oraz decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych. Aktualnie w BBI ZENERIS NFI S.A. dyrektor ds. rozwoju
projektów energetyki wodnej, odpowiedzialny również za Dział Rozwoju
Biznesu. Pełni jednocześnie funkcję w zarządach spółek zależnych m.in.:
Prezesa Elektrowni Wodnych ZENERIS Sp. z o.o. Od roku 2008 jest członkiem
Rady Głównej Polskiej Izby Biomasy, członek Zespołu ds. promocji rozwoju
energetyki odnawialnej Wielkopolsce Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu,
Członek Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju przy Radzie Miasta Poznania,
członek Zespołu ds. hydroenergetyki PIGEO. Autor wielu prezentacji na
konferencje i szkolenia oraz artykułów z zakresu odnawialnych źródeł energii,
m.in. poświeconych zagadnieniom biomasowym, lokalizacji i procedur
przygotowywania projektów biogazowych.
Od 12 lat zajmuje się problematyką współfinansowania inwestycji ze źródeł
publicznych (w tym z funduszy unijnych). W ciągu 8 lat pracy jako ekspert
merytoryczny NFOŚiGW zarządzał ponad 100 projektami dotyczącymi
dofinansowania inwestycji pro-środowiskowych na wszystkich etapach ich
realizacji, aż do kontroli i końcowego rozliczenia. Sebastian zdobył
doświadczenie w PricewaterhouseCoopers w pozyskiwaniu funduszy UE
dla przedsiębiorców. W swej praktyce zawodowej zajmował się projektami
przedsiębiorców dotyczącymi m.in.: odnawialnych źródeł energii, inwestycji
niezbędnych dla uzyskania pozwolenia zintegrowanego, projektów związanych
z ochroną wód, inwestycji związanych z ochroną powietrza oraz projektów
związanych z gospodarką odpadami. Kwota funduszy dla projektów, w których
uczestniczył przekracza 245 mln zł.
Krzysztof Radom
Przedstawiciel, BIOGAZ ZENERIS
Wiek 41 lat. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, magister prawa. W latach
2006-2007 ukończone studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej
w zakresie „Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej“ W latach 1992–
–2008 zatrudniony w Banku Zachodnim WBK SA. Specjalizacja rynki
kapitałowe, finansowanie inwestycji, analiza finansowo–ekonomiczna
projektów. W roku 2007 rozpoczęcie działalności w zakresie energetyki
odnawialnej – założenie firmy APNOECO. Począwszy od 2008 roku
współpraca w ramach prowadzonej działalności z firmą BIOGAZ ZENERIS.
Organizowanie projektów biogazowych, analizy poszczególnych projektów
biogazowych.
Adam Kryłowicz
Pełnomocnik Zarządu PGE Dystrybucja Zamość
Absolwent fizyki – Uniwersytet im. M.C. Skłodowskiej w Lublinie oraz
Politechnika Lubelska, Wydział Elektryczny – inżynier elektryk. Zatrudniony:
PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. Pełnomocnik Zarządu. Autor i współautor
– 17 patentów, w tym: Patent Nr 197595 pt. „Sposób i układ wytwarzania
metanu i energii elektrycznej i cieplnej” oraz zgłoszenie w EUP Nr PCT/PL
02/00044
dr inż. Piotr Pasyniuk
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Od 2005 r. asystent Dyrektora Naczelnego w Instytucie TechnologicznoPrzyrodniczym, ekspert ds. oceny wniosków do Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, członek zespołu ekspertów ds rozwoju biogazowni
rolniczych przy Ministrze Rolnictwa, koordynator Polsko-Niemieckiej Grupy
Roboczej ds wykorzystania biomasy "BIO-GEPOIT".
Rafał Szymanowicz
Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Od
2000 roku pracuje w Zakładach Pomiarowo-Badawczych Energetyki
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. w Gliwicach jako specjalista ds. OZE i badań
kotłów. Realizuje prace pomiarowe i badania kotłów energetycznych w kraju
i zagranicą. Doradza klientom sektora energetycznego przy uzyskaniu koncesji
na produkcję energii z odnawialnych źródeł energii (biopaliwa stałe i ciekłe oraz
biogaz). Opracowuje dokumentacje uwierzytelniające, opinie, procedury
rozliczeniowe oraz koncepcje układów technologicznych i innych dokumentów
dotyczących spalania paliw pochodzących z zasobów odnawialnych.
Wykonywał prace m.in. dla Południowego Koncernu Energetycznego, PGE,
Vattenfall Heat Poland, Elektrociepłowni Białystok, Dalkia Łódź, Dalkia Poznań
ZEC, Zespołu Elektrowni PAK, Elektrowni Połaniec, Elektrociepłowni Będzin.
Autor wielu referatów i publikacji w prasie branżowej na temat problematyki
spalania w kotłach energetycznych i produkcji energii z odnawialnych źródeł
energii.
www.mmcpolska.pl
Rezerwacja uczestnictwa:
[email protected]
FORMULARZ
ENERGIA Z BIOGAZU
ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr 022 292 30 94, 022 379 29 01 lub na e-mail: [email protected]
Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu.
WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI
Imię
Nazwisko
Warunki uczestnictwa
1. Koszt uczestnictwa jednej osoby
w warsztatach wynosi:
– 2 795 zł + 22% VAT w przypadku
pisemnego zgłoszenia do 24.01.2010 r.,
– 3 295 zł + 22% VAT po 24.01.2010 r.
Stanowisko
Departament
2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące
Warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch.
Firma
Ulica
Miasto
Telefon
Fax
3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu
potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.
4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie
14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później
niż przed rozpoczęciem warsztatów.
E-mail
5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące
na fakturze.
TAK, chcę wziąć udział w warsztatach Energia z Biogazu
Termin: 24–25 lutego 2010 r.
Cena 2795 zł + 22% VAT – do 24 stycznia 2010 r.
Cena 3295 zł + 22% VAT – po 24 stycznia 2010 r.
6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem
poleconym na adres organizatora.
7. W przypadku rezygnacji do 24 stycznia
2010 r. obciążymy Państwa opłatą
administracyjną w wysokości 400 zł + 22% VAT.
NIE, nie wezmę udziału w prezentowanych warsztatach,
jednak proszę o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach
organizowanych przez MM Conferences SA
8. W przypadku rezygnacji po 24 stycznia 2010 r.
pobierane jest 100% opłaty za udział.
Proszę o wystawienie faktury VAT
9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału
w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi
kosztami udziału.
W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 (Dz. Ust. 39 poz. 176)
10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne
z rezygnacją z udziału.
Pełna nazwa firmy
11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach
może wziąć udział inny pracownik firmy
pod warunkiem przesłania danych osoby
zastępczej drogą mailową lub pocztową
w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem
Warsztatów.
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT
12. Organizator zastrzega sobie prawo
do zmian w programie.
i posiada numer NIP
SKĄD DOWIEDZIELI SIĘ PAŃSTWO O NASZYCH WARSZTATACH:
Reklama telewizyjna
Reklama radiowa
Znajomi
Newsletery, mailing
Internet
(portale tematyczne, banery)
inne ....................................................................
Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A.
94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej
umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SAdo umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert
klientów MM Conferences oraz, w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie bezpłatnej prenumeraty, na umieszczenie naszych danych w bazie wydawnictwa Migut Media. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie
drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300045, REGON 141312256, wysokość kapitału zakładowego: 500.000,00 zł, wysokość kapitału opłaconego: 219.038,46 zł.
data i podpis
Organizator
pieczątka firmy

Podobne dokumenty